Báo Kommersant của Nga ngày 26/12 đưa tin tòa án Khu vực Nizhegorodsky đã kết tội một người đàn ông Ukraine 8 năm tù giam với tội danh làm gián điệp, tìm cách mua và xuất khẩu hàng quân sự trái phép.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SOG7tExKw5kmw5Q3N0XEqDThu7fhu7Y4JsWoxKhJceG7ssOUSirhu644SuG7kDpKP304SsOZPDrhu7JK4bukUDpK4bu5KjbDlOG7tjrFqErhu45KOsagP0o4w6FK4buy4bu2w5Q/SuG6tUBKOH3hu7ZK4buy4bu24buQOkrhu6bhu7ZXNEgv4bu0TElINErDmSbDlDc3RcSoNOG7k8Wow5Thu6TEqEnDrOG7kDtK4bufOz8/xag2N8OUOjhKw5nhuqHDlEpx4buyw5RKOuG7suG7kuG6p0pNw5IvTE1K4bumw6PDlEo44bu2Oko4LsOUSuG7kDpK4buf4bu0OUrhurXhurHDmUpx4bu2euG7tMWo4buyOzY74bukNyrhuqdK4bum4buWSirhu644Sjh94bu2Sj99OEo64buyw6Mw4bu2SuG7puG7kjpKPDrhu7JK4bu5KjbDlOG7tjrFqErhu45KOsagP0o4w6FK4buy4bu2w5Q/SuG6tSDhu7ZKOH3hu7ZK4bukw5Q64bu0Sibhu5I/SuG7suG7tuG7kDpK4bum4bu2VzThu4ZKOEA/SsOZ4buQw5nhu7RKPznDlErhurXhu5JK4bqlOVE4Sirhu7RUOUrhu7Thu5I64buySjU5UDpKN+G6sUo4NuG7kOG7tko04bu0xq804buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg04buLw5Q0OOG7tjs6xKhJSOG7tj/hu7JKNzbDmUXEqC8vw5nhu6Q64buCw5rDlDs44bu0w5Q64bu04bu0O8OU4buC4bq1Oi/hu6TFqDcqODs0LzrFqMOiNy9M4buOw5NNL0zhu4zhu4zhu6RPS+G7jsOTw5JL4buOOE/hu4xNTCZM4buCJTThu7LEqErDlCY4RcSoceG7ssOUSirhu644SuG7kDpKP304SsOZPDrhu7JK4bukUDpK4bu5KjbDlOG7tjrFqErhu45KOsagP0o4w6FK4buy4bu2w5Q/SuG6tUBKOH3hu7ZK4buy4bu24buQOkrhu6bhu7ZXNMSoSi9J4bq5OuG7tEo/4bu2OuG7tErhu7Qhw5Thu4JKRnHhu7I5ezrhur5K4bu3ZOG7teG7tUdILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnhu7fhu7TFqDtKw5rhu5A7Sjg24busOuG7hko8OuG7skrhu5nhu7I7Nkrhu5/hu7bhuqfDlDfhu7QqO+G7hko/fThKJjlTOEo3w6NKOuG7ssOjMOG7tkrhu7kqNsOU4bu2OsWo4buGSuG7puG7lkrDmiNKKuG7rjhKOH3hu7ZKOEA/SsOZ4buQw5nhu7RKPznDlErDmeG7kMOZSibhu7Y64bu0Sirhu7ZXOkrhu6Z9OuG7skrDmSJKw5nhuqHDlEo/4buQ4bqnSsOaw5ThuqdKw5nhu7Thu7bhu646SuG7plE5SnDhu7bhu5EtTcOVSuG6teG7kko44bu0OUo44bu0UzRKOuG7tOG6szrhu7JK4bq1xqA6Sirhu7ZXOkrDmuG7uEo/UzhKJuG7tuG7rDpKNTnDlDpKOCDhu7ZK4bu0V0o44bu0Pjrhu7JKOOG7rDpKJuG6t8OUSuG7plE4SuG7pj7hu7ZKKuG7tDw64buySuG7tS1PS0tKOOG7tMWoO0rhuqfhu6w5SsOZUjlKw5nhuqHDlErhu4siSjU5w5Q6SmQ6Sjrhu7Y64bu0SuG7uSo2w5Thu7Y6xahKRuG7tcOs4bu5R+G7gkgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNMOsO+G7pOG6p8SoSeG7tznhuqdKOuG7tOG7tuG7rDrhu4ZKOC7DlErhu5A6SuG7n+G7tDlK4bq14bqxw5lKceG7tnrhu7TFqOG7sjs2O+G7pDcq4bqn4buGSjoi4bu2Sirhu644SuG7kDpK4buf4bu24bqnw5Q34bu0Kjvhu4ZK4bu04bu2VzpKw5nhu7TDo8OUSuG7psOjw5RKNsOUSsOaQDrhu7RKJjlTOkrDmeG7tOG7uDrhu7RKOOG7tMSDw5lK4bq1IOG7tkrDmuG7kDtK4buy4bu2IOG7tuG7gkgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNMOsO+G7pOG6p8SoScOs4buQO0rhu587Pz/FqDY3w5Q6OErDmS46SsOZ4bu0O0rDmuG7tuG7rjhKPDrhu7JK4buf4bu24bqnw5Q34bu0KjtKKuG7tDw64buySsOZLEoq4buuSuG7tDvhu5jDmeG7tEoq4bu04buQOuG7skrhu5A64buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJ4bu3NuG7rDpKOC7DlOG7hko64buyw6Mw4bu2Sjrhu5LhuqdKKuG7tDw64buySjjhu7Thuq/DlEo64bu0UzpKOH3hu7ZK4bukw5Q64bu0Sjjhu7Q5Sjjhu7RTNEo44bu0PDrhu7JKOOG7tjpK4bq1Vkrhu7RXSjjhu7Q+OuG7skrhu7UtT0tL4buGSjg54bqnSjrhu7Thu7bhu6w6SsOZ4bqjOuG7skoq4bu0PDrhu7JKNOG7tOG6oUo64bu0UzpK4bqtSuG7piM64bu0SuG7suG7tsOUO0rDmeG7kMOZSibhu7Y64bu0Sirhu7ZXOkrhu6Z9OuG7skrDmSJKcOG7tuG7kS1Nw5VKw5nhu7Q7SuG7tcOs4bu54buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJw705w5Q6SuG7tFdKceG7ssOUSuG6teG7kkrhu7kqNsOU4bu2OsWoSsOZxqA64buySjjhu7Thu5464buySipYSjjhuq9KOsagP0pNS0xPSirhu7Thu7ZKcDs3KuG6tcOUSjfhu5A0Sjrhu7RTNEo4NjJKJuG7mOG7tkrDrOG7kDpK4bum4buUO0rhu4s24bu2P8Wow5RK4bq14buSSjhAOuG7tErhu7RAOuG7tErhu6bhu5ZKw5ojSuG7plThuqdKJuG7rDpKOlHDmUo44bu0w5Q64buySjrhu7Lhu7Thu7bhu6w/Sjg2ITrhu7JKPyDhu7ZKN8OUOUo34bqxSsOZPkoySsOs4bu2WDpKZHo74bq14buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJ4buT4buU4bu2SjU5UDpK4bu5KjbDlOG7tjrFqErDmeG7tDtKNuG7nDrhu7JKceG7ssOUSuG7puG7lkrDmeG7tDtKOOG7kjlKw5nhu7Thu6I6SuG7psOjMDrhu7JKNTnDlEpqO0rDmuG7tlg6SuG7n8WoNsOZ4bu04buGSirhu7Q8OuG7skrhu6ZYSk5KOOG7kjlKw5nhuqHDlErhu7kqNsOU4bu2OsWoSjjhuq9Kw6zhu7ZYOkrEqcWoOkrhu6bhu7ZKNTnDlErFqDtKw5rhu7ZYOko64buS4bqnSuG7plhK4bq14buSO0rDrOG7tlg6SmR6O+G6teG7gkgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNMOsO+G7pOG6p8SoSeG7tzY7OuG7skoq4bu04bu2SuG7pizhu4ZKceG7ssOUSsOZ4buQO0rDmjl9w5lK4bu5KjbDlOG7tjrFqEoq4bu0PDrhu7JKOOG7tDw64buySsOa4buQO0o4NsOjIMOZSuG6tVZK4bq14bu2V8OZSk5Kw5k7Oko44buSOUo1OcOUSmo7SsOa4bu2WDpK4bufxag2w5nhu7Thu4ZK4bumezrhu7JKOOG7tDDhu7ZKw5nhu7Q7SsOa4bu24buuOErDmeG7kMOZSjjhu5I5SsOZ4bqhw5RK4bu5KjbDlOG7tjrFqErhu6bhu5ZK4bum4bu2Sibhu5jhu7ZKP304SsOZ4buQw5nhu7RKOuG7sjnhuqdK4bu04bu2WD9K4bq14buSSjThu7QgOEomMEo64bu04bqzOuG7skrDmeG7tD1K4bukVTpKw5nhuqHDlEo04bu04bu4w5RKceG7ssOUSjrhu7Thu5w/Sirhu7jDmeG7tErhu6Z9OuG7skrDmcagOuG7sko44bu04bueOuG7suG7hkrDmjl9w5lKcDs3KuG6tcOUSjThu7Thu5Thu7ZK4bukw6E64buySjgg4bu2SuG6teG6o0om4bqxw5lK4bumWEo64buyxqA6SsOZ4bu04buiOkrDmeG7kMOZSjjhu5I5SuG7uSo2w5Thu7Y6xahK4bqlUD9KNOG7tOG7mD9Kw5pROErhu7QxNEo04bu04buQNErhurXDoTrhu7JKw5rhu7ZYOkpx4buyw5Thu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnhu7dbOuG7sko44bu0Pjrhu7JK4bu5KjbDlOG7tjrFqEp5xag4NjtKeTs2Ozfhu7TFqDoqO0o3w5Q5SuG6tcOgSuG6teG7tlfDmUo64buS4bqnSuG7puG7lkrDmsOUOkrDmj5KOEA64bu0Sjg24buYOuG7skrDmeG7tOG7tuG7rjpKODbDlDrhu7RKODY7OuG7skpOS0o64buy4buS4bqnSjjhu5jhu7ZK4bu5KjbDlOG7tjrFqOG7gkrhu7c54bqnSjrhu7Thu7bhu6w64buGSjhAOuG7tEo4NuG7mDrhu7JKw5nhu7Thu7bhu646Sjg2w5Q64bu0SuG7puG7lkrhu7Thu644SuG7tOG7tlc5SibhurHDmUo4Njs64buySjrhu7Lhu5LhuqdKTcOSL0xN4buCL+G7gkgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNGQ5OOG7tDs2xKhKNzjhuqcmxahFxKg4xajhuqU4LcOUJuG7tuG7sjrhur5KNuG7tuG7suG7tDjhu4DEqEnhu7fhu7TFqDtK4bu34bu34bqk4bq0cUgvNEk=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]