Ngày 28/2, tại trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Khóa họp thường kỳ lần thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã khai mạc với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và các đại diện 47 nước thành viên và hơn 100 nước quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva.

Tin liên quan

Đọc nhiều

WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOdReG6pyHhuq0j4bq5PDgjReG6p8OqISPhuqfhu4FsI8OpM+G6uyPDs+G6p+G7mSMmLiPhuqZo4bqtI2Fn4bq74bqlI+G6uuG6pzHhursjbcOy4buh4bqx4bq7I8OJ4bqtxIPhursj4bqnxKlsI23DsmY4WS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lAOOG6uW8tbOG6p+G6vcOz4bq9QCPDs+G6rcOzw6nDocOZQEXhuqch4bqtI+G6uTw4I0XhuqfDqiEj4bqn4buBbCPDqTPhursjw7Phuqfhu5kjJi4j4bqmaOG6rSNhZ+G6u+G6pSPhurrhuqcx4bq7I23DsuG7oeG6seG6uyPDieG6rcSD4bq7I+G6p8SpbCNtw7JmOCPhuqfhuqvhurvhuqcjPuG6u+G6pyMkQCNvbjjDmUAvLzg54bq74buuNyHhur3Ds+G6pyHhurvhuqfhuqfhur0h4buu4bud4bq7LznDoW9lw7Phur1sL+G6u8Oh4bujby8lJT0uLyQ7OzklPS49PyUqw7MmJD0/w6kk4buuxJFs4bqlQCMhw6nDs8OZQEXhuqch4bqtI+G6uTw4I0XhuqfDqiEj4bqn4buBbCPDqTPhursjw7Phuqfhu5kjJi4j4bqmaOG6rSNhZ+G6u+G6pSPhurrhuqcx4bq7I23DsuG7oeG6seG6uyPDieG6rcSD4bq7I+G6p8SpbCNtw7JmOEAjOSHDsyEtbOG6p+G6vcOz4bq9LeG6vW7huq3huqXhuq3hurshw6ktb244w5lA4bqnw7PDs2xv4buqLy84OeG6u+G6reG6ueG6peG7ruG7neG6rcOhw7Phursh4bq5bMOpw7Jv4buu4bud4bq7L8OzOiU9L8OybMOp4bq9ITnDoTkvw6Jv4bq5b+G7oS8lPSUlXz0qXz0kL+G6p+G6veG6rV854bq94bq74bqlX+G6u+G6pyHhurtfbcOy4buhw6Hhurvhu67EkWzhuqVAIy/DneG6uGjDsyM4w7JoOCPhuqfhu4FsIzjDtCEj4bqmaOG6rSNhZ+G6u+G6pSPhurrhuqcx4bq7I23DsuG7oeG6seG6uyPDieG6rcSD4bq7I+G6p8SpbCNtw7JmOOG7riNX4bq64bqlw7Jn4bq74buqI8Ozw6HDqcOhb8OybsOh4bq74bqlw6nhuq1v4bqnWFkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG6psOhITlAw53hurrhuqUp4buhIyUsLyXhu6wjw7M84bqtI8OzbsO1I29qI8OJ4bqtxIPhursj4bqnxKlsI23DsmY4I8OzPOG6rSPhuqTDoeG6u8Oh4budIeG7rCPDk+G6p8O14buhI09k4busI0XhuqfDqiEj4bqn4buBbCPDs+G6p+G7k+G7ieG6u+G6pSNlcSPDqTPhursjw7Phuqfhu5kjJi4j4bqmaOG6rSNhZ+G6u+G6pSPhurrhuqcx4bq7I23DsuG7oeG6seG6uyPDieG6rcSD4bq7I+G6p8SpbCNtw7JmOCNheyNl4bqnIeG6rSPhurk8OCPhu53hu4vhuq0jb+G7lyPDs+G6pyHhurkjOeG7lyM4w7QhI+G6u+G6p+G6reG6scOyI8Ope+G6u+G6pyNhPOG6vSM4MmwjOCHhur0j4budKSM4KDgjYTzhuq0jOeG6reG6t+G6uyMmOyPhurvhu5Phu4s4I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPhu53huq3Eg+G6uyPhu50pI+G6p8Os4bq7IyQ9PSPhurvhu5Phu4s4I23DsiHhursjbyjDsyPhu53huq3Eg+G6uyM4w7QhI+G6pmjhuq0jYWfhurvhuqUj4bq64bqnMeG6uyNtw7Lhu6HhurHhurvhu6wjOCg4I8OzaSM44bqn4buZOCNtw7JmOCPDs+G6ryPDqeG6rcSD4bq7IzjhuqfhuqnhurvhuqcjbOG6p8O0I+G7nSkjOCg4I8OzaSM44bqn4buZOCNs4bqn4bqtIzjhuqfhuqnhurvhuqcjbOG6p8O0IzjDqiPDs27DtSNvaiPDszzhuq0j4bqkw6HhurvDoeG7nSHhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bu1aCPDs27hu5Nq4bq74bqlI+G7tWgj4bq64bql4bq9POG6rSPhuqXhuq0h4bq9I+G7teG7j+G6rSPDk+G6pyHhurvhuqcjT8Os4bq7I8OpKeG6uSPDs27hu5Nq4bq74bqlI2Hhur0p4bq7I+G7nOG6reG6t8OzI+G6uiHhurkjw7Phuqch4bq5Iznhu5cj4budKSM4w6ojNynhuq0jbOG6pyjDsyM34bqt4bqzw7Ijw7Nu4buXOCPDs8Oy4buh4bqv4bq7I8OzPOG6rSNs4bqn4bqtxIPhursj4bqn4buBbCM4MmwjOCHhur0jOMO0ISNl4bqnw6ohI+G6p+G7gWzhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdTOG6p+G6rcSD4bq7I2Xhuqch4bqtI+G6uTw4I2XhuqfDqiEj4bqn4buBbCM54bqt4bq14bq7I24hIznhu5Phu4vhuq0jb+G7lyM44bqnw7Qjw7Nu4bqrIzjDtCEj4bu34bqnw7Qjw7NiOOG6pyPhuqZo4bqtI2Fn4bq74bqlI+G6uuG6pzHhursjbcOy4buh4bqx4bq74busI8OCw6E5w6Fu4bqtOOG6vSPhu5zhuq3DqcOpw6HhuqUhbyNXQTzhuq0jb+G7meG7rCPDk27hu5Nq4bq74bqlI0zhuqco4bqtI2Hhur0p4bq7I3Vu4bqlw6HhurvDs+G6reG6uyFY4busI+G7neG7i+G6rSNv4buXI8Oz4bqnIeG6uSM54buXI+G7nSkjbOG6pyjDsyM34bqt4bqzw7IjOMO0ISPhu7fhuqfDtCPDs2I44bqnI0E84bqtI+G6p2jhuq0jYWfhurvhuqUjw4nhuq3Eg+G6uyPhuqfEqWwjbcOyZjgjdTc5w7LDqcOpISNP4bqnIeG6p+G6rTnhu6wjw5Np4bq74bqlI8Oz4bqn4buTI2VwI8OJ4bqtxIPhursj4bqnxKlsI23DsmY4I3XhurvDs8Oq4bq74bqt4bq9I+G6pMOyw7PDoW5uw6Fv4busI+G7tyHhur0jw7Thu6Ej4bq64bqnMeG6uyNtw7Lhu6HhurHhursjw4nhuq3Eg+G6uyPhuqfEqWwjbcOyZjgj4bq44bqtOOG6p8Ohw6nDqcOhI+G7tSE44bqnw6HDqcOhw7Phu6wj4budKSPDk2nhurvhuqUjw7Phuqdm4bq74bqlI+G6uOG7riPhuqzhuqXhursheuG6reG6vSPhu7chb2/huq1vI2Xhuq3Eg+G6uSPhu7VoI8OzbuG7k2rhurvhuqUj4bq64bql4bq9POG6rSPhuqXhuq0h4bq9IzjDtCEj4bq74buT4buLOCM44bqnw7Qj4bq74bqnKSPDk+G6p8O14buhI09k4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOTbuG6veG6u+G6pSNs4bqnKMOzIzfhuq3hurPDsiNl4bqnIeG6rSPhurk8OCNl4bqnw6ohI+G6p+G7gWzhu6wjw5Np4bq74bqlI8Oz4bqn4buTI2VwI8OJ4bqtxIPhursj4bqnxKlsI23DsmY4I3XhurvDs8Oq4bq74bqt4bq9I+G6pMOyw7PDoW5uw6FvI+G6u+G6pzLhursj4bq5POG6u+G6pyM3MsOzIzfhuqvhurvhuqcjYSDhurvhuqUj4bud4bqxI8Oz4bqt4bqvbCM4NOG6uyNhZuG6rSPhu53hu4vhuq0j4budITg44bqt4bq7w6Ej4bq74bql4buVISPhu7fhurzhu5zhuqzhu7ktJC4jw7PhuqfhurMj4bqn4bqt4bq34bq7I2/hu5cjOOG6veG6rSPhurvhuqfhuqEjbuG7gyPhurvhuqcyw7MjYWbhuq0j4bud4buL4bqtI+G6u+G6pzHhursjbcOy4buh4bqx4bq7I8OzbsSD4bq7I8Oz4bq9KeG6uyPDs+G6p+G6ryPhuqXhuq3hu4vhuq3hu6wjOeG6vSNhw6rhu6wjODPhursjYT7hurkjNz7hur0jb+G7lyPDs+G6reG6r2wjODThursjN+G6q+G6u+G6pyNhIOG6u+G6pSPhu53hu4vhuq0j4budITg44bqt4bq7w6Hhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4buE4bq74bqlI2XEg8OyI+G6peG7geG6rSM4KDgjOOG6p+G6qeG6u+G6pyNs4bqnw7QjOCg4I+G6u+G7k+G7izjhu6wjOCg4Izjhu4XhurvhuqUjw7Phu6EjOeG7k8SpOCNs4bqnNeG6uSPhu50pIzgoOCNhZuG6rSPDsyg4Izgz4bq7I+G6p8OtI8OzbsSpI2Xhuqc14bq7IzgybCPhu53hurEj4bq5IsOzIzjhuqfhuqnhurvhuqcjw7NuYiPhu50pI8OzKeG6rSM44bqn4bqp4bq74bqnIzjhuqfhur0jOOG6p+G6reG6r+G6uyPDqeG7k8SpOCPDs+G6rcSD4bq5IzjhuqfDtOG6u+G6pSPDs+G6vSnhursjODPDsiM4w7QhI8OTaSM44bqn4buZOCPhu6Ajw7Phuq8jw5Phuqfhuq8j4bql4bqt4buL4bqtI1fhu6LhuqbhurxYI+G6u+G6p13hurkjb+G7i+G6uSNhPMOzI2Hhu5PEqTgj4bq5w7U4I8Oz4bqtxIPDsiM7PeG7piPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jOTHhursjw7NuxIPhursjw7Phur0p4bq7I8Oz4bqn4bqvI+G6peG6reG7i+G6rSNh4buTxKk4I8Oz4bqtxIPhurkjOOG6p8O04bq74bql4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOTaeG6u+G6pSPDs+G6p+G7kyNlcCPDieG6rcSD4bq7I+G6p8SpbCNtw7JmOCM44buR4bq74bqlI2XEg8OyI+G6peG7geG6rSM4KDgj4bq74buT4buLOCNl4bqn4bqtIzch4bq7I+G6pynhurvhuqcjOCg4Izjhuqfhuqnhurvhuqcjbyg44bqnI+G7n3sj4bqnaOG6rSM4M+G6uyM54buXISPDs27Eg+G6uyPhurnDtTgjw7Phuq3Eg8OyI2E+4bq5Izc+4bq9I23DsuG7oeG6seG6uyPhu50pIzjDrCPhuqdo4bqtIzjhuqfhur0jw7Myw7MjOD4j4bq54buB4bqtI+G6u+G6peG7k+G7ieG6reG7sCPDszRsI8OzbsOy4bq74bqlI+G7nSnhur0j4bufw6ohI2HDquG6reG7rCPhuqXhuq0+4bq5I+G6u+G6peG6p8Oo4bq94busI2Ezw7Ijw7Phu5MjOOG6p+G6vSPhuqXhuq0o4bq9IznDtTjhu6wjNz7hur0j4bud4bq3I23DsuG7oeG6seG6uyM4w7QhI2zhuqfDtSPhurvhu5sj4budKSPDs27huqMjw6Hhurnhu7Aj4buZ4bq74bqlI2zhuqfDqiPhu53hu4vhuq0jN+G6reG6r+G6uyNhaeG6rSNl4bqn4bqpI+G6pzTDsuG7rCPhu4Uj4bq74bqn4bqt4bq14bq5I+G6ueG7heG6rSPDs27hu5Phu4nhurvhuqUj4budKSNvw7Lhu6Ej4bql4bqtPuG6uSNhISM5POG6u+G6pSNv4bqt4bq74bqnI+G6p+G7gTjhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bu3IeG6vSPDtOG7oSPhurrhuqcx4bq7I23DsuG7oeG6seG6uyPDieG6rcSD4bq7I+G6p8SpbCNtw7JmOCM3KSPhurjhuq044bqnw6HDqcOpw6Ej4bu1ITjhuqfDocOpw6HDsyPDs27hur3hurvhuqUjbOG6pyjDsyM34bqt4bqzw7IjZeG6pyHhuq0j4bq5PDgjReG6p8OqISPhuqfhu4FsI2F7I2XEg8OyI+G6peG7geG6rSNv4buXI8Ope+G6u+G6pyNhPOG6vSPhurk84bq74bqnI+G6ucOjI8OzbuG6veG6u+G6pSM3ZuG6rSM4PuG6u+G6pyNhPOG6rSM5Yjjhuqcj4bu34bq84buc4bqs4bu5LSQuI+G7rCPhu4Uj4bq74bqn4bqt4bq14bq5I+G6ueG7heG6rSPDs27hu5Phu4nhurvhuqXhu6wjw7N94bq74bqlIzkx4bq7I29m4busI2/hu5cjOOG6veG6rSPhurvhuqfhuqEjbOG6pyhsI23DsuG7oeG6seG6uyNheyNl4bqt4bqv4bq7I+G6u+G6p+G6reG6scOyI+G6u+G7k+G7izgjYWbhuq0j4bq5IsOzI+G7neG7i+G6rSM3POG6vSPDqeG7lzjhu6wj4bql4bqtISPDs33hurvhuqUjYWbhuq0j4bq74bql4bqnw6jhur0j4budKSPhu5/DsuG6u+G6pSNhaMOz4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG7tSkj4bq44bqtOOG6p8Ohw6nDqcOhI+G7tSE44bqnw6HDqcOhw7MjZcSDw7Ij4bql4buB4bqtI+G6p+G6vyEjN+G6q+G6u+G6pyPhu50pI+G6u+G6pzHhursjbcOy4buh4bqx4bq7Izjhuqfhur0jw7Myw7MjOD4j4bq54buB4bqtI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDs27Eg+G6uyPDs+G6p+G6ryPhuqXhuq3hu4vhuq3hu7AjZcSDw7Ij4bql4buB4bqtIzgz4bq7I+G6pynhurvhuqcjYWjhurvhuqUjYeG6syPhurvhuqV94bq7Izjhuqci4bq7I+G7n8Oy4bq74bqlI2Fow7Mj4budKSNl4bqnw7ThurvhuqUj4bqn4bq9PuG6u+G6pSPhu53hurEj4bq74bqnMeG6uyNtw7Lhu6HhurHhurvhu6wjOOG6pzLhurkjOeG7mcOzI+G7n8Oy4bq74bqlI2Fow7Phu6wjw7PDsjHhursjw7PhuqfDtCPhuqfhuq3huq/hursjOOG6p+G7k8Os4bq74bqlI8OJ4bqtxIPhursj4bqnxKlsI23DsmY4I+G7nSkjw6nDsjTDsyNtw7JmOCPDs+G6r+G7rCPhu5/DqiEjN+G7hyM3MsOzIzfhuqvhurvhuqcjYSDhurvhuqXhu6wjYT7hurkjNz7hur0jOOG7heG6u+G6pSPhurvhuqXhuqfhurcjb2Yjw7Phuqfhu404I2E14buhI23DsuG7oeG6seG6uyM44bq94bq7I+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDs+G6pyHhu6Ej4bud4bqrI+G6p8O04buhI+G6p+G6vTzhuq0jbcOy4buh4bqx4bq7Izjhur3hursj4bq74bql4buT4buJ4bqt4busI2E+4bq5Izc+4bq9I2/hu5cjw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEjYTPhu6EjYcO0IzjDtCEj4bq74bql4buT4buJ4bqtIzkx4bq7I+G7nSnhur0jbcOyKCPDs27huqvhurvhuqcjbiEjbcOy4buh4bqvw7MjYWLhurvhuqfhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bu34buR4bq74bqlI8OzbuG6veG6u+G6pSPhurvhuqUp4buhIyUsLyXhu6wjbOG6p+G6rcSD4bq7I+G6p+G7gWwjODJsIzgh4bq9I2XhuqfDqiEjJi4j4bqmaOG6rSNhZ+G6u+G6pSPhurrhuqcx4bq7I23DsuG7oeG6seG6uyMtIznhu5cjZeG6reG6r+G6uyM54bqt4bq14bq7I24hI8OzbuG6veG6u+G6pSM3ISPhurvhuqUp4buhI8Oz4buVIyUsLyUjYeG6r+G6uyMlLyrhu6wjYXsjN1vDsyNhM8OyI+G7neG7i+G6rSNv4buXI8Oz4bqnIeG6uSPhuqXhuq0hI2zhuqcow7MjN+G6reG6s8OyIzjDtCEj4bqnw6zhursjJCY9I8Ope+G6u+G6pyNhPOG6vSM4MmwjOCHhur0jOMO0ISM4KDgj4bq74buT4buLOCPhu50pI8OzaSM44bqn4buZOCNtw7JmOCPDs+G6r+G7rCPDs27hur3hurvhuqUjYcOqIzjDqiPhurlow7Mjb2Yj4bq74bqlw7Lhu6HEg+G6uyPDs+G6p8O0I23DsmY4I+G6peG6rSHhu6wjOCg4IzdoI8OzbuG7k2rhurvhuqUj4bq74bql4bq9POG6rSPhuqXhuq0h4bq94buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnUXhuqfDqiEj4bqn4buBbCNvw6MjOeG6reG6teG6uyNuISPDs+G6p8Oh4bq9I+G6p+G6q+G6u+G6pyPDs+G6p+G7mTgjZeG6r8OzI+G6p8SpbCPDs27hu5c4I8Oz4bqt4bqvbCPhu50pI8OzbuG7lzgjw7PDsuG7oeG6r+G6u+G7rCNhPuG6uSM3PuG6vSPDs8OyMeG6uyPDs+G6p8O0IzgoOCM34bqt4bq34bq7I2zhuqcobCNs4bqn4bq/4bq74bqlIzjhuqdm4bq74bqlI+G7t+G6vOG7nOG6rOG7uS0kLiM4w7QhIzjhuqfhuqnhurvhuqcjbcOy4buh4bqx4bq7I29qI8OzPOG6reG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53hurrhuqXhur0p4bqtI2zhuqfhuq3Eg+G6uyPhuqfhu4FsIzgybCM4IeG6veG7rCM44bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI0XhuqfDqiEj4bqn4buBbCM3IeG6vSPhuqVn4bq5IywjbOG6p+G6rcSD4bq7I8Oz4bqnPuG6vSPDqcOyNOG6uyM44bqnw7Lhu6HEg+G6uyNh4bqx4busI+G7n8Oh4bq5I+G7n8Ogw7MjLjojNyjhur0jOCjhur0jOOG6p8Oy4buhxIPhursjYeG6seG7rCM4KDgjOMOyaDgjYWbhuq0jw7Phuqfhur084bqtI+G7neG7i+G6rSNl4bqn4bq9PuG6u+G6pSMmPSPDs+G6p8O0I8Ozw7U4I2EiOCM34bqt4bq3w7Mj4budKSM4KDgjOMOsIzjhuqfhuq8j4bq74bqnMeG6uyNtw7Lhu6HhurHhursjOMO0ISPDieG6rcSD4bq7I+G6p8SpbCNtw7JmOOG7rCPDs+G6p+G7heG6u+G6pSNtw7IhI23DsuG7oeG6r8OzI2Fi4bq74bqnIzdpI+G6u+G6p+G6reG6t+G6uSMkJCPhurvhuqcx4bq7I2/hu5cjOOG6p+G6vSM4KDgjw7PhuqfDtCPDs8O1OCNhIjgjN+G6reG6t8Oz4busI8Oz4bqn4buF4bq74bqlI23DsiEjZeG6p+G6vT7hurvhuqUjJSYj4bq74bql4bqnYiNtw7Lhu6Hhuq/DsyPhu50pIzgoOCM3KOG6vSM4KOG6vSNtw7JmOCPhuqXhuq0hIzjDtCEjJCoj4bq74buT4buLOCPhu53hurEjNz7hur0j4bud4bq3I+G7nSkjw7Phuqfhu404I2E14buhI23DsuG7oeG6seG6uyM44bq94bq7I+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDs+G6p8Oh4bq9I+G7t8OsIzjhuqfhuq8jbikjb+G6vSjDsyNhYuG6u+G6pyNlcSNs4bqnaSNtw7Iow7Phu6wjw7Phuqc+4bq9I8Opw7I04bq7I+G7neG6sSPDs+G6q+G6u+G6pyPhuqfhuqvhurvhuqcj4bq74bqnMeG6uyNtw7Lhu6HhurHhursjw7M84bqtI+G6uWjDsyNvZiPhurvhu5Phu4s44buuL+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbHXDssOz4bqn4bq9bkDDnVfDk8OT4bue4buc4bq6L+G7nOG6rcOhw7Phursh4bq5K1hZL2zDnQ==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]