Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/2 đã khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Nga tại thời điểm chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 5. Tuyên bố của Bộ nêu rõ: "Công dân Mỹ cần xem xét rời khỏi Nga ngay lập tức trên các chuyến bay thương mại hiện có." Đây là khuyến cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với công dân nước này sau khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới Nga được đưa ra trước đó.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG7t2k94bq84bqnw6o+4bqpPeG6p+G6qSjDqj3hurp1PcOp4bqt4buNcOG6seG6vT05KcOqPTlm4bq94bqnPWEy4bq9PeG6veG6rSjhur3huq09OeG6reG6v+G6veG6pz1vxKnhuqk9w6nhuq3hu4Phuqk94bq84bqnKMOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCM54bq7w7MtbeG6rcOqw7LDqiM9w7LhuqnDsuG6ucOg4bukI+G7t2k94bq84bqnw6o+4bqpPeG6p+G6qSjDqj3hurp1PcOp4bqt4buNcOG6seG6vT05KcOqPTlm4bq94bqnPWEy4bq9PeG6veG6rSjhur3huq09OeG6reG6v+G6veG6pz1vxKnhuqk9w6nhuq3hu4Phuqk94bq84bqnKD3huq1i4bq94bqtPXvhur3huq09JSM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyoqJCEvJSwsYSokISQ6PyzDsjohJSzhurklVmVt4bqnIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bu3aT3hurzhuqfDqj7huqk94bqn4bqpKMOqPeG6unU9w6nhuq3hu41w4bqx4bq9PTkpw6o9OWbhur3huqc9YTLhur094bq94bqtKOG6veG6rT054bqt4bq/4bq94bqnPW/EqeG6qT3DqeG6reG7g+G6qT3hurzhuqcoIz1hKMOyKC1t4bqtw6rDssOqLcOqb+G6qeG6p+G6qeG6vSjhurktw7NvOeG7pCPhuq3DssOybcOz4buwLy85YeG6veG6qeG6u+G6p1bhu6PhuqnDoMOy4bq9KOG6u23hurnhu43Ds1bhu6Phur0vw7I7KiQv4buNbeG6ucOqKGHDoGEv4bqlw7PhurvDs3AvKiQqKl8kJl8kJS/Ds+G7jV9u4buNKOG6vV/hurtwX+G6u8Oqw7PDqeG7oyhWZW3huqcjPS/hu7LDgT7huqk9w7Phu5U9buG7jSnhur094bq6dT3Dsj7huqk9w7Lhuq3hu5E9w6FmPeG6usOqw7PDqeG7oyhWPVjhurzhuqfhu41o4bq94buwPcO64bqkTS/DksOS4bug4bui4bq8WcOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhI+G7suG7t2k94bq84bqnw6o+4bqpPeG6p+G6qSjDqj3hurp1PeG6veG6pzxwPSouLyo9w6F9PcOp4bqt4buNcOG6seG6vT05KcOqPTlm4bq94bqnPWEy4bq9PeG6veG7meG7iTk94bq9PHA94bq94bqtKOG6veG6rT054bqt4bq/4bq94bqnPW/EqeG6qT3DqeG6reG7g+G6qT3hurzhuqcoPcOyPuG6qT3DsuG6rcSp4bqpPcOh4bqp4bq14bq7PTnhuq3huqnhurHhur09YWM54bqtPW7hu40y4bq9PcOzxqE9OeG7kSg94bq84bqnKD3Dsj7huqk94buMw6lvKOG6qeG6vcOgPTjhu5nhu4k5PcOzKOG6veG6pz3hur3huqc8cD3DsuG6reG7lT06Vj3DkuG7jXDhuq/hur09OGc9OeG7kSg94bu3aT3hur3huq/hu409b+G7heG7sD3igJzhu7lm4bq94bqnPWEy4bq9PeG6unU9OTThur094buhw6Dhurs94buh4bqhw7I9b8Sp4bqpPcOp4bqt4buD4bqpPeG6vOG6pyg94bq94bqnKHA94bq5NW09w7Lhu5U5PcOyb+G6r+G6vT05KTk9OeG6reG7jXDhurHhur09OChwPcOy4bqt4buZ4buL4bq94bqnPeG6uz7huqk94bqt4bqp4bqz4bq9PTnhur9W4oCdPcOBMnA94bq5PD3DqeG6reG7jXDhurHhur09OSnDqj3hurvhu4nhuqk94bq94bqtM8OyPTnhu5EoPeG7t2k94bq84bqnw6o+4bqpPeG6p+G6qSjDqj3hurp1PcOhZ+G6qT3hu6Phu4nhuqk9OWbhur3huqc9YTLhur094bq94buZ4buJOT3hur08cD3Dsyjhu409w6nhuq3hu41w4bqx4bq9PTkpw6o9OWbhur3huqc9YTLhur094bq6dT3DqeG6rWbhur3huqc94bq94bqv4bq9PcOy4buJ4bqpPeG6vOG6pyg9w6Hhu5lqOT3DoeG7mSg9byg9w7Jv4buZ4buJOT3DoeG6v1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkuG7jXDhuq/hur09OGc94bq94bqtM+G6vT3hurs+4bq94bqtPWHDqj05KTk9OOG6qeG6s+G6vT1t4bqtKW09w7Jv4buX4bq94bqnPW3huq0+w7I9buG7jWc5PcOy4bqxPeG6veG6rSLhurs94bujPMOqPeG6vOG6pyg94bqt4bqp4bqz4bq9PeG6vShw4buuPeG7ueG6reG6q+G6veG6rT1t4bqt4buRPeG6unU94bqnIG094bqtPuG6vT054bqt4bqxPeG6veG6p+G6reG6qeG6r+G6uz3Dsm/hu4fhur3huqc9w7Jvw6rhur3huqc94buj4bqp4bqzOT054buN4bq94bqnPTkzbT05KTk9YWM54bqtPeG7o8O0PcOp4bqtNuG6vT05M2094bqtw6w9w7Jvaj05ZuG6veG6pz1hMuG6vT3hurp1PcOyPuG6qT3hurzhuqcoVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOJ4bqt4buNcOG6seG6vT05KcOqPeG6u+G7ieG6qT3DoeG7mWo5PcOh4buZKD1vKD3Dsm/DquG6veG6pz04Z+G6qT05e+G6veG6rT3hur3huq3huqnhurfhu4094bq94buZ4buJOT04XcOyPcOhNOG7jT0pbT1hw7Thur3huqc9OSk5PTjhuqnhurPhur09beG6rSltPcOyb+G7l+G6veG6pz1t4bqtPsOyPeG6veG6rSLhurs94bujPMOqPeG6vOG6pyjhu649w7Jvw6rhur3huqc9w6Hhur89OeG6vz3hurnhurPhur3huq09w6Hhur/hur3huqc9OeG7myg9w6nhuq1m4bq94bqnPW3huq014bq9PcOhZ+G6qT3hu6Phu4nhuqk94bq7KXA9OChwPTnhu5EoPeG6vOG6pyjhu649w7Jvw6rhur3huqc9w6nhuq3huqk94bq6w6rDs8Op4bujKD054buT4bq94bqnPcOhfT3DoSltPcOyb3s9OCLhur3huqc9OSk54bqtPTkz4bq7PTkpOT3huq194bq94bqnPeG6rTzhur3huqc9w6nhuq1m4bq94bqnPTnhu5EoPSY7PW7hu41nOT3huqfhuqko4buuPcOyb8Oq4bq94bqnPcOh4bq/PTnhur89w7rhur3huq3hu649w4Hhu5U54buuPcOSMnA94bu3KOG6vT3hurzhuq0o4buuPeG6qMOyKOG6uXA94bujPD3hu7ko4bq9KGEo4buuPcOz4bubPWHDtOG6veG6pz3DqeG6rWbhur3huqc9beG6rTXhur09OeG7kSg94bq94buZ4buJOT3hur08cFbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkm/hu5nhu4k5PcOh4bq/4buuPeG6vOG6p8OqPuG6qT3Dsm/hu5lr4bq94bqnPeG6unU9w7rhur3DssOq4bq9cD3hu7fhurnhuqnhur3DqcOg4bq9PcOy4bqtZuG6veG6pz04KcOqPeG6veG7meG7iTk94bq9PHA9w6F9PcOh4bq/4bq94bqnPTnhu5soPcOBPuG6qT3Ds+G7lT1u4buNKeG6vT3Dsj7huqk94bq64bqp4bq9w7PDqT3hu6M8PTnhuq3Dqj1t4bqt4bqhbT3hur3huq0y4bq9PeG7o+G6qeG6r+G6vT3DqeG6rWbhur3huqc9w7Lhuq3hu41pOT04aT1t4bqtNeG6vT3DqeG6rTbhur09OTNtPTnDteG6veG6pz3DsuG6rTLhur094bq94bqtMuG6vT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT3DoeG7mWo5PW/EqeG6qT3DqeG6reG7g+G6qT3DgT7huqk9w7Phu5U9buG7jSnhur094bq6dT3Dsj7huqk94bq6w6rDs8Op4bujKFbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhurjhuqnhuq/hur09buG7jSjhur09w6HhurHhur09OSk5PeG7o8O0PcOyM+G6vT05ZuG6veG6pz3hurs+4bq94bqnPeG6veG6rSLhurs94bujPMOqPTkpOT3Dsm8o4bq94bqnPcOy4bqtZuG6veG6pz3DsuG6qeG6vT3DoeG6qeG6s+G6vT3DsuG7mz054buRKD05KTk94bqtfeG6veG6pz3DsuG6rWbhur3huqc9w7Iz4bq94buuPTgpw6o9OeG6reG6qz3hurzhuqcoPcOyb8Oq4bq94bqnPeG7ozzhuqk94bq94bqnPHA9buG7jSjhu6494bq94bqt4bq/4bq7PcOy4bqp4bq9PcOyIDk9w7rhur3DquG6vXDhurvDquG7jcOzPcOhfT3hur3huq014bq9PeG6uTw9w7Lhuq3hu5E9beG6rT7hurs94bqnMnA9byg9w7PGoT3huqfhuqkp4bq9PcOhw6o+4bq9PcOyb+G6r+G6vT05KTk9w7JvKOG6veG6pz3hur08cFbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhurzhuq3hur/hurs94bq9PHA9w7Lhu41w4bqv4bq9PThnPcOhfT3DsjPhur09OWbhur3huqc9OSk5PcOybyjhur3huqc94bufw6A4PTnhu5EoPeG6rSjhuqk94bqtfeG6veG6pz3DsuG6rWbhur3huqc9w7Iz4bq9PcOSw7rDk8OTPeG7ozw9T+G6qMO64buuPTnhu5Phur3huqc94bq94bqt4buZPcOybyjhur3huqc9w6HhuqnhurPhur09w7Lhu5s9OeG7kSg94bq7acOyPcOzZz3DssSpPTgpw6o94bq94bqt4buZPcOJw6rhurvhurvDoG/Dsyjhur3DsuG7rj3huqh64bujw6DDs8Oy4bqpcCg94bujPD3huqTDqm84w6DDsz3DsuG6qeG6seG6veG6pz3hurzhuqcoVj3hurzhuq3hur/hurs9w7Mo4buNPcOh4bq/PcOhW+G6veG6pz3Dsnvhuqk94bq5xKnhuqk94bq94bqtXeG6vT3hur3huq3hu5E9w6nhuq/hu4094bqn4buH4bqpPeG6vOG6pyg9OeG6rTPhurs9YeG7lcOyPTnhuq3huqnhurHhur09YWM54bqtPW7hu40y4bq9PcOzxqFWL1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNtw7rhu43DsuG6rcOqbyPhu7JYw5LDkuG7oOG7ouG6vC/hu6LhuqnDoMOy4bq9KOG6uytZw50vbeG7sg==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]