Ngày 5/4, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo sẽ hoãn buổi thử nghiệm cuối của tên lửa Hệ thống phóng Không gian (SLS) trong sứ mệnh Artemis đưa người lên Mặt Trăng để nhường chỗ cho một tàu không gian SpaceX được phóng vào cuối tuần này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUcOD4buNw4rhu43DmeG6oeG7gzXDmeG6vzRkNcOZMzVXw6PDmeG6vzThu4vDmcOjMzQ1IOG6o8OZ4bq/W8Ojw5nhuqHhu4tXw5koOmzDmS5mV8OZw6ppw5nhuqMgw6M0w5nhu43hur3hur8p4bqjNcOqUC804bumUVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurl5KVchw5pRw4MzWWzDmeG7qi/hu6jhu5rDmXRiw5nhurvhu4FXw6PDmXlZw6Mzw5nDoDTDosOjM8OZxKhnw5nhur/hur3hu4XDmeG6osOyw5nhu57Dg+G7jcOK4buN4bugw5nhur80w6LDozPDmSxYxIPDmcOqfcOZNMSD4bu0w6PDmSzhu4Hhuqk1w5nhur804buLw5nDozM0NSDhuqPDmS7hu4HhuqU1w5kuZlfDmeG6v1vDo8OZ4bqh4buLV8OZeSDDmeG6vzThuqXDozPDmeG6uTThuq/DozPDmcOANMOiw6Mzw5kzNVfDo8OZ4buew4rhuqDDiuG7oMOZ4bq/4bq9xIPDozPDmcOqacOZ4bqjIMOjNMOZ4buN4bq94bq/KeG6ozXDqsOZKGhXw5nDozNoZDXDmeG6oVvDo8OZ4bqiI+G6v8OZ4bq+4bq94bu2w6Mzw5koMMOZw6M0aGTDozPDmS404bqrw5kuNMSDw5nhuqPhuq3hur/DmeG6v1nhu4HDmcOgNMOiw6Mzw5kzNVfDo8OZw4rhurlXLilLw5koaMSRLsOZ4bq5NOG6r8OjM8OZxKlZxIPDmS7hu4HhuqU1w5nhur/hu4Emw6PDmcOjWWzhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5dFfhurnhur81xIPDo8OaUVA14bqjM8OZLuG6oVfDqsOqw5XDmi7huqPDqi3hurk0xIPhur/Eg8Oaw5nDquG6v2zhuqEpw5XDmiE1w6rhurnhuqFXbOG7lsOZLOG6ocSDLsOgxqDDmeG6o1fhur0zNcOjLeG6oSky4bq/4buWw5lX4buB4bq/xIPGoMOZ4bqjV+G6vTM1w6Mt4bq9NTM04bq/4buWw5lX4buB4bq/xIPGoMOaw5nhur814bq/4bqhKcOVw5rDg+G7jcOK4buNw5nhuqHhu4M1w5nhur80ZDXDmTM1V8Ojw5nhur804buLw5nDozM0NSDhuqPDmeG6v1vDo8OZ4bqh4buLV8OZKDpsw5kuZlfDmcOqacOZ4bqjIMOjNMOZ4buN4bq94bq/KeG6ozXDqsOZNDfDozTDmeG7ssOjNMOZ4bumw5rDmcOq4bq9LsOVw5ovLy4hw6Phu5wsV8SD4bq/NFfDozQ0xINX4bucxKnDoy8hKcOqw6Dhur/Eg+G6uS/Doylqw6ovxajFqOG7puG7qC/FqOG7qOG7qiHGr8Wo4buk4bum4bukxq/Gr+G6v1bhu6bhu67Gr+G6oeG7puG7nMOh4bq5M8Oaw5lX4bqh4bq/w5XDmsOD4buNw4rhu43DmeG6oeG7gzXDmeG6vzRkNcOZMzVXw6PDmeG6vzThu4vDmcOjMzQ1IOG6o8OZ4bq/W8Ojw5nhuqHhu4tXw5koOmzDmS5mV8OZw6ppw5nhuqMgw6M0w5nhu43hur3hur8p4bqjNcOqw5rDmSFX4bq/Vy3hurk0xIPhur/Egy3Eg+G6vTUzNcOjV+G6oS3DquG6vS7DlcOaNOG6v+G6v+G6ucOq4buWLy8uIcOjNeG6ozPhu5zEqTUp4bq/w6NX4bqj4bq54bqh4buBw6rhu5zEqcOjL+G6v+G7sMWo4bukL+G7geG6ueG6ocSDVyEpIS81eiHDqsOqL8Wo4bukxajFqF/hu6Thu6hf4buk4buwL8Woxajhu6TGr+G7puG7rOG7puG7sOG7pFbhu6jhu6bhu6TFqFfhur3hur8p4bqjNcOq4bq9xIPhuqHhuqHEg+G7geG6v+G7pMav4bum4busKWvhuqFX4bq9Mynhu6bhu7BW4bucw6Hhurkzw5rDmS9R4bq+NCnEg8OZw4Phu43DiuG7jeG7msOZxKnhu4XDmeG6vzThu4vDmcOK4bqgw4rDmcOqfcOZKGjEkS7DmeG6vzTDrC7DmTQ1IMOjw5nDozNXbMOZw6pX4buBw5nDoDQ1w5nhur9Z4buBw5nDiuG6uVcuKUvDmShoxJEuw5nhurk04bqvw6Mzw5nhur80WcOjNMOZLsOiw6Mz4buc4buew4Mz4buB4bqnw6Phu5bDmXTDg8OD4bugUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRc+G7geG6qTXDmeG6vzThu4vDmcOjMzQ1IOG6o8OZ4bq/W8Ojw5nhuqHhu4tXw5nDiuG6oMOKw5khw6zDmcOgNV3Do8OZITUxw6PDmeG6vVfDmcSpWcSDw5nDozNZbMOZ4busL+G7qMOZ4bq/w501w5ksIMOZ4bq5NOG6r8OjM8OZxq9Wc8OZZcOZLuG7tsOjw5kuacOZdFfhurkpw5l0V8OjV8SpKeG6vVfhuqHhu5rDmSxXw6Mzw5l34bqhxIPhur01IVfhu5zDmeG6vuG7gWzDmcOjNDVbw6Phu5rDmS7hu4PDozPDmeG6vzRkNcOZKDUw4bqjw5ko4bqvw5nhuqPhuq3hur/DmeG6v1nhu4HDmcOgNMOiw6Mzw5kzNVfDo8OZw4rhurlXLilLw5kuZ8OjM8OZw6p9w5koaMSRLsOZ4bq5NOG6r8OjM8OZ4bq/w63DmSwgw5nGr1bhu43hu5rDmeG6o1fDozPDmeG6vzQpxIPDmSxXw5khxINXw6M0w5nDozQlw6PDmcSpWcOZ4bqj4bqt4bq/w5kuw6zhu4HDmeG6uTQ1w5k0WcOjNMOZMzVXw5nhuqFbw6PDmeG6vuG6vcOd4bqjw5nDgDTDosOjM8OZMzVXw6PDmeG6uuG7geG6pS7DmeG6v13DmeG7nsO9w4rDiuG7oOG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcSoN8OZxKk/bOG7msOZxKnhu4XDmeG6vzThu4vDmcOK4bqgw4rDmcOjWWzDmcOqfcOZKGjEkS7DmeG6vzTDrC7DmTQ1IMOjw5nDozNXbMOZw6pX4buBw5nDoDQ1w5nhur9Z4buBw5nDiuG6uVcuKUvDmShoxJEuw5nhurk04bqvw6Mzw5nhur80WcOjNMOZLsOiw6Mz4bucw5nhur5bw6PDmeG6oeG7i1fDmcOK4bqgw4rDmSFZNcOZVuG7ruG6o8OZw6p9w5nEqTvDo8OZKCPhur/DmeG6v+G6vVvDo8OZLCDDmeG6uTThuq/DozPDmeG6v+G6vcSDw6Mzw5nDoDQ1w5kuNGThu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhur40KcSDw5nDozNoZDXDmeG6uTThu4XDmeG6v+G6vVguNMOZw6ppw5nhuqMgw6M0w5nhu43hur3hur8p4bqjNcOqw5nhuqI1w6Apw5nDilfhur1XMjXDo+G7msOZ4bq/4bq9xIPDozPDmeG6vzThu4vDmcOjMzQ1IOG6o8OZLuG7geG6pTXDmS7hu4PDozPDmeG6v+G6vWhjLsOZw6A0NcOZ4bq5NOG6r8OjM8OZ4bq/WeG7gcOZ4bqhW8Ojw5nhuqIj4bq/w5nhur7hur3hu7bDozPDmcSpWcSDw5ku4buB4bqlNcOZw6Phu7bhuqPDmcOjV2zhu5rDmeG6vyrhur/DmS7hu7LDmS5YLsOZLGhjLsOZLmZXw5nhurvhu4FYw5nhur/hur03w6M0w5nhurk04bqvw6Mzw5koIuG7gcOZ4bq5NOG7sjXDmShoxJEuw5khNTHDo8OZ4bq/P+G6ueG7msOZ4bq/w63DmcSpNSAuw5nDo8Od4bq5w5nDozQ1W8Ojw5nhuqE1IOG7gcOZLjTEg8OZKF3Do8OZ4bq74buBWMOZ4bq/4bq9N8OjNMOZKF3huqPDmcOjM2jEkS7DmeG6v+G6vWhjLsOZw6A0NcOZ4bq/W8Ojw5nhuqHhu4tXw5nDoDRlNcOZKOG6rcOjM+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUeG6uuG7gVjDmeG6v+G6vTfDozTDmeG6vzThu4vDmcOjMzQ1IOG6o8OZ4bq/W8Ojw5nhuqHhu4tXw5nDiuG6oMOKw5ko4bu0w5koaMSRLsOZLOG7uOG6v8OZKCbhu4HDmeG6v8Otw5nDozNZbMOZ4bumL+G7qMOZxKlZw5khw6zDmcOgNV3Do8OZw6Bd4bq/w5nhur804buHLsOZxKlZxIPDmcOjM1lsw5nhu64v4buo4bucw5nhur7hu4Fsw5nDozQ1W8Oj4buaw5kuWC7DmcOgw7LDmcOqaMOZw4Phu43DiuG7jcOZKOG7tMOZMyPhurnDmcOjNDUi4buBw5nEqSrDo8OZKCLDmcOgw7LDmeG6vzThu4E/4bq/w5kuZ8OjM8OZw6M0aMOZ4bq/NGQ1w5nhur81XeG6v8OZw6A0w6LDozPDmeG6vzThu4E/w6PDmeG6ocSRNeG7msOZ4bq/4bq9xIPDozPDmSjhuq/DmS7huq/DmcSpNSAuw5ksIMOZ4bq5NOG6r8OjM8OZKOG7tMOZLDjDmSzhuqXDo8OZ4bq/NVfDmcOqPOG6v8OZKFjDozTDmeG6v+G6veG7h8OjM8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmeG6o+G6reG6v8OZLmLDo8OZLOG7tMSDw5nDozNZbMOZxagv4buo4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw4LDozPDmeG6ojXDoCnDmcOKV+G6vVcyNcOjw5kuNMSDw5ksNV3hur/DmcOjNOG7icOjM8OZxKkqw6PDmSgiw5nhur/hur1bw6PDmcOgNMOiw6Mzw5nhurk04buyNcOZ4bqhWcOZxKkqw6PDmSgiw5nhuqFjw6PDmcSpWcOZLlguw5nDoMOyw5nDqmjDmcOD4buNw4rhu43DmS40aFfDmeG6uTRY4bq/w5k0NSDDo8OZLCrhur/DmcOgbsOZw6pXNcOZw6rhuq/hur/DmS5iw5ks4buyw6PDmcSpIsOZ4bq/NDVd4bq/w5nDoF3hu5zDmcOCw6Mzw5kuZ8OjM8OZLjTEg8OZ4bq9QMOjM8OZw6M04buJw6Mzw5nhur804buLw5nDozM0NSDhuqPDmShoxJEuw5nhur80w6wuw5k0NSDDo8OZw6M04buJw6Mzw5nDozNZbMOZMybDo8OZKCVsw5ko4bu0w5kuNMSDw5nhur80KmzDmeKAnOG6o+G6reG6v8OZ4bq5NCbDo8OZ4bq/NFnDozTDmS7DosOjM+G7nOKAnVAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcOKacOZ4bqjIMOjNMOZ4buN4bq94bq/KeG6ozXDqsOZ4bumw5nDqn3DmeG6oVnDmS404buBbF3Do8OZLFdsw5koJuG7gcOZ4bq/NVvDo8OZ4bq/W8Ojw5nhuqHhu4tXw5nDiuG6oMOKw5koaFfDmeG6v1nhu4HDmcSC4bq9NcSDw6PDmeG6oVvDo8OZ4bq74buBw7LDmSjDncSDw5nhuqIj4bq/w5nhur7hur3hu7bDozPhu5zDmcOKacOZ4bqjIMOjNMOZKCbhu4HDmeG6vzVbw6PDmcOjWWzDmcOqfcOZw6A0w6LDozPDmS7huq/DmeG6uTQ1w5k0WcOjNMOZMzVXw5nhur/hur1bw6PDmeG6v1nhu4Hhu5zDmeG6vjRkNcOZKDUw4bqjw5nhur80w6wuw5k0NSDDo8OZw6ppw5nhuqMgw6M0w5nhu43hur3hur8p4bqjNcOqw5nhu6bDmcOqfcOZKGjEkS7DmcOD4buNw4rhu43DmeG6u+G7gWxd4bq/w5koOMOjNMOZxKlZw5kuw6LDozPDmSzhuqXDmcOqV+G7gcOZw6A0NcOZw6Bd4bq/w5nhur804buHLsOZ4bq74buBWMOZ4bq/4bq9N8OjNMOZ4bq/NOG7i8OZw6MzNDUg4bqjw5nhur9bw6PDmeG6oeG7i1fDmcOK4bqgw4rhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq54buN4buB4bq/NMSD4bq9w5pR4bq+NCnEg8OZdMODw4NQL+G6uVE=

Theo CNN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]