Ngày 6/4, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khẳng định khối này sẽ sớm phải áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hợp chất hydrocarbon của Nga, liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6B1w4pVOz3huqFV4bqhMuG7tDtVOyTDoFXhuqEyKmVVYTImw6pV4bqhMjN74bqhVcOhM13DqlUyw6Phu65V4bq9Mlg7MlU74buD4buuVeG6oDHhu67hu54vMsOZ4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXch4buuLFThu6DhuqAxV2pV4buoL8Wo4buWVTtWO1XhuqEyV1XDocOd4bqhMlUuWOG6o1XDgTN74bqhVcOgM+G6oTJVOzI9w6pV4bubw6pV4bucdcOK4buiVWEyQOG6oTFVLjbhuqEyVWEy4bq1M1XhuqFXalXhurs+VeG6u+G6q8OgVWUyWTNVVmVVLuG7uOG6vVXDoV3huqEyVTskw6BV4bqhMiplVWEyJsOqVTJjZVU7MiThur1VMmos4bq54bqjO+G7ruG6uTrhuqPhuqFVO+G7g+G7rlXhuqAx4buu4buWVcOhM3vhuqFVw6nDquG7ruG6oVUufeG6oVU7MjN94bqhVSw2OzJVw6nDqj3huqFV4bq7aVU74buD4buuVeG6oWbhuqs7VeG6oVdqVeG6vVgzVcOKYeG6ueG7rjPhuqEhxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVy4buuZeG6vTPhuqPhuqFU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUO8Og4bq7LWUy4bqj4bq94bqjVFXhurvhur1qw6Eh4buMVCwz4bq7ZcOh4buuauG7mFU6w6HhuqM7YeG7lFXDoOG7ruG6uTEz4bqhLcOhITDhur3hu5hV4buuw6rhur3huqPhu5RVw6Dhu67hurkxM+G6oS3hurkzMTLhur3hu5hV4buuw6rhur3huqPhu5RUVeG6vTPhur3DoSHhu4xUdcOKVTs94bqhVeG6oTLhu7Q7VTskw6BV4bqhMiplVWEyJsOqVeG6oTIze+G6oVXDoTNdw6pVMsOj4buuVeG6vTJYOzJVO+G7g+G7rlXhuqAx4buuVTI14bqhMlVZ4bqhMlXDmVRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMOZxagv4bukxajGryzhu6bhu6TDmsOa4bus4buk4buk4bq94bumxq/DmcOZw6HDmcagOWUxVFXhu67DoeG6veG7jFR1w4pVOz3huqFV4bqhMuG7tDtVOyTDoFXhuqEyKmVVYTImw6pV4bqhMjN74bqhVcOhM13DqlUyw6Phu65V4bq9Mlg7MlU74buD4buuVeG6oDHhu65UVSzhu67hur3hu64tZTLhuqPhur3huqMt4bqj4bq5MzEz4bqh4buuw6Et4bq74bq5O+G7jFQy4bq94bq9ZeG6u+G7mC8vOyzhuqEzw6AxxqDhu4szIeG6veG6oeG7rsOgZcOhw6rhurvGoOG7i+G6oS/hur3hu6jhu6TDmi/DqmXDoeG6o+G7riwhLC8z4buLZWo7M+G7i+G6oy/hu6TDmuG7pOG7pF/DmsWoX8Oa4buoLyHEqWXDoeG6o+G6ueG7ruG6vTPhuqPhuqEw4bqj4bq54bqjM8Oh4buu4bqhLDHhu67hursz4bq74buLIeG6uWohxKllIeG6oeG6uzPhu4sh4buu4bqhLOG6uTPhurthasagOWUxVFUv4bugw7XhuqEyVcOgM+G6oTJVMuG6r+G7rlXhu5zhuqAxw6rDouG6oeG7mFXhurghw6rhur0h4bq54bq7xqDhu6Lhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugclY7VeG6vcOqanvhuqFVOuG6tVUuZmM7VS5m4buuVeG6ueG7rlXhur1YM1XDoOG6peG6vVU7w6rhuqU7VTLhuq9lVTvhu4Phu65V4bqgMTI2VeG7izNd4bqhVTsyPcOqVeG7m8OqVeG6vVgzVeG6veG6ueG7h1XhurtkVWRV4bq9MlfhuqEyVWUy4bq1VeG6uuG6veG6ueG7ruG6uzrhuqPDquG6uTFVO+G7g+G7rlVFMlZl4buWVeG6veG6ueG6o+G6oTFVOuG6tTNVO1nhuqEyVXXDilUsaVUuNuG6oTJVVmVVLuG7uOG6vVXhu4vEg+G6oTFV4bq94bq5aOG6oTFVZTJY4bq9VeG6vTJnVcavVeG6oTLhu7bDoFXhu4tX4bqjVTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqExVcSpw6ok4bq9VWEyJsOqVeG6vTLhu67huqFVLlZVO+G7g+G7rlXhuqAx4buuxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugRTJW4bq9VTozIsOqVeG6vVgzVTvDquG6pTtVMuG6r2Xhu5ZVcjLhu4NV4bq9NjsyVXfhuqUzVS7DouG6oTFVOzI9w6pV4bubw6pVcjLhu67hurnDoSHhurtVw4AzOzIhw6FVOzLhuqNVOjN94bq9VXXDilXigJzhurvhuqvDoFXDoMOq4bql4bqh4oCdVTvhu4XhuqExVeG6uz5VZTJZM1VWZVUu4bu44bq9VTtWO1U6M13huqFVZTJWZVUyWOG6oVU7Mn1VLuG6tTNV4buL4bqrM1UsJcOqVeG7i1dVYTI0VS7hurXhur1V4bqhMiplVWEyJsOqVeG6vWhV4bqgMeG7rsag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vOG6ueG6o+G6oTFVYTIzVS7Do+G7llVyMuG7g1Xhur02OzJV4buCalU64buu4bqhVTsyPcOqVeG7m8OqVcOK4bq54bq7w6rDoeG7rlXhu4vhuqPhuqFVLCHhurlVw4EhaiHhuqFVOzLhuqNVOjN94bq9VXXDilXhurs+VVZlVS7hu7jhur1V4bq9MnvDoFU7VjtVOjNd4bqhVWUyVmVV4bq94bq5aOG6oTFVZTJY4bq9VeG6oDHhu65V4bq9MiHhuqNVMcOjM1XDoOG6qzNV4bqhMiThur1VLmZjO1U74bqz4bqhMVU64bq1VTLhurPDoFXGry/FqOG7llU7w6NVYTJZVeG6oeG7suG6oTFVOuG7ruG6o1Uxw6LDoFU7VjtVOjNd4bqhVWUyVmVV4bqhMuG7tsOgVeG7i1fhuqNVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFV4bqhMiplVWEyJsOqVSwlw6pVO+G7g+G7rlXhuqAx4buuxqBVcVdV4bqhMiThuqFVw6BY4bqhMlXhurtpVTsl4bqhVeG6vTIzfeG6vVVlMlkzVS5W4bqhMlXhu4tX4bqjVSwlw6pVw6DhurFV4buLV1Us4bqj4buu4bqhMlXhur0yw6pVO+G7g+G7rlXhuqAx4buuVeG6vWhV4bqhMjN74bqhVcOhM13DqlUyw6Phu65V4bq9Mlg7Msag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6oDHhuqNYM1Xhur3hurlmZOG6oTFVO1Y7VeG6oWbhuqs7VeG6vTJX4bqhMlXhu4sze+G6oVXhurzhuqdVOzJnO1V3M11lVWbhuqs7VXHhu7Q7VXRYM1Xhurw9alVzZuG6qeG6oTFV4bucVeG6oMOz4bq84bqiVeG7olXhu4tXVeG6oDLDo8OgVTtWO1XhuqFm4bqrO1VlMlbhur1V4bq94bq5MyLhuqFVMlfhuqExVS4lw6pV4bq9Mn1VMTPhuqszVeG7nHbhu6rhu6JVO+G7heG6oTFVLuG7ruG6oTFV4bqhMsOjw6BVMuG6r2VVZFVx4bq5w6rhurvhurshw6HhurtV4buccTfhu6JVLiJV4bq9MlnhuqNVw6HDqirhuqFVO1Y7VTpm4bqrO1VlMuG6tTNVMmNlVTJX4bqhMlUu4bql4bqhMVXhur0zfWVV4bq9MiHhuqPGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurzhurnhuqPhuqExVcOg4bql4bq9VSwzIOG6oVU6M33huqFVw6Eze+G6oVXDqcOq4buu4bqhVTvhu4HhuqExVeG6oTFXalXhu6gvxajhu5ZVceG6pVXhuqAx4bqjWDNVMTPhu67huqNVd1dVw4Hhu67huqFVOzLhuqNVOjN94bq9VS7DnVU7JMOgVcOZxahVLMOqVeG6vTLDqmpb4bqh4buWVeG6veG6ueG6o+G6oTFVLsOjVTvDo1XDmeG7pFUsw6pV4bq9MsOqalvhuqFVLuG7ruG6oTFV4bq94bq54bqj4bqhMVXDqcOqVlXhur3hurk14bqhMlU7Mn1V4bq9WOG6o+G7llXhurliM1VhMuG6sTNV4bqhZuG6qztV4bqhV2rGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B0PWpVLlvDqlXDoVdVO1Y7VSzDqlXhur0yw6pqW+G6oVU7w6NVw6Eze+G6oVXDqcOq4buu4bqhVS594bqhVTtWO1U7MuG7g1XhurtkVTLDrMOqVeG6oTFmYjNV4bqgMeG7ruG7llXhu4tXVcOpw6pqfeG6vVUuNuG6oTJV4bqhV2pV4bqh4bu2w6BV4bq94bq54bqj4bqhMVVhMsOq4bqz4bqhVWEy4bqnVTtWO1U6M13huqFVZTJWZVXhur3hurlo4bqhMVVlMljhur1V4bqhMuG7tsOgVeG7i1fhuqNVw4DhuqPhurth4buL4buuxqBV4bq84bq54bqj4bqhMVXhur0yZlXhur3hurk14bqhMlXDicOq4bq1O1Uy4bqlM+G7llU64bqlVeG6veG6uXvhuqFV4bqhe8OqVeG6ueG6t1Xhu4vhuqszVTozXeG6oVVlMlZlVeG6oVdq4buWVTtWO1Usw6pV4bq9MsOqalvhuqFV4bq7PlVhMuG6s+G6oTFVLmZjO1VlMihlVTpX4bqhVTEz4buu4bqj4buWVeG7iyrhuqFVOzLDqmoi4bqhVTLhuqPhu7g7VcSpw6ok4bq9VWEyJsOqxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGXDs8Oq4bq9MuG6o+G6uVThu6DhurwyIeG6o1Xhurghw6rhur0h4bq54bq74bueL2Xhu6A=

Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]