Ngày 17/10, ông Seiichi Eto, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Okinawa và vùng Lãnh thổ phương Bắc, đã đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo nhân dịp lễ hội mùa Thu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHI8OC4bq6aXDDgmnhurrDieG7hEPDgOG7r2k9duG7o+G6umlQ4buPw4Bpw4x3xanDgOG7r2lzxrDDgGnhurFv4bq44bq84bu54bq8w4B3aXLDvcSQaUHhu7FpdsOCd2nDgeG6vm9pMnbhurzhu4EvdsOs4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4c94buvw7LEqGnDrGwvw6zDreG6uWnhurbDgOG7r2kxdHd3cXZ3aVThurrhuqDhurlpUMOCaeG6usOJ4buEQ8OA4buvacSQduG7gGnhurrDicOzcXZpw4zhu5vDgGlzxrBpJOG7uXfDgG/hu4pvacOMw7Jpw4zhur7DgOG7r2lAw7XDgHZp4bq6duG6pGnEkHbhu4ThuqzDgOG7r2lQ4buRceG6uWlzw7Vpc8Wpw4Bpw4x3xanDgOG7r2lzxrDDgGnhurFv4bq44bq84bu54bq8w4B3aUNpMuG6oOG7ucSo4bqgacOAdsahw4BpcsO9xJBpQeG7sWl2w4J3acOB4bq+b2kyduG6vOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWhxw4HhurgtxJB24bqg4bq64bqgaGnhurjhurrEqEF04bqpaHJ34bq4xJBBb8SoZWlwQeG6oHHhu7nDqWnDgW/DieG7r3fDgC1BdOG7reG6umVpb+G6vOG6uuG6oMOpacOBb8OJ4buvd8OALcOJd+G7r3bhurplaW/hurzhurrhuqDDqWhp4bq6d+G6ukF04bqpaCPDguG6umlww4Jp4bq6w4nhu4RDw4Dhu69pPXbhu6PhurppUOG7j8OAacOMd8Wpw4Dhu69pc8aww4Bp4bqxb+G6uOG6vOG7ueG6vMOAd2lyw73EkGlB4buxaXbDgndpw4Hhur5vaTJ24bq8aXZ5w4B2aeG7j8OAdmnDrGhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgvw6xuxKnDrC/DrGxtcsSpw6xq4buJw6zEqcSp4bq6w6zhu4lqbUHDrOG6u+G7t8SQ4buvaGlvQeG6uuG6qWgjw4LhurppcMOCaeG6usOJ4buEQ8OA4buvaT124buj4bq6aVDhu4/DgGnDjHfFqcOA4buvaXPGsMOAaeG6sW/hurjhurzhu7nhurzDgHdpcsO9xJBpQeG7sWl2w4J3acOB4bq+b2kyduG6vGhpcm/hurpvLcSQduG6oOG6uuG6oC3huqDDiXfhu693w4BvQS3hurjDiXHhuqloduG6uuG6usSQ4bq4ZS8vcXLDgHfDgeG7r+G6u8OMd3ThurrDgG/DgcSQQeG6vOG6uOG6u8OMw4Av4bq6a+G7i8OtL+G6vMSQQeG6oG9ydHIv4buIxJBx4buKw4zhuqDDjOG6ui/hu4vDrcOsbl/DrMOtX8OsbC/hurrhurrhu4jDjMOAX8Sob+G7ueG6vOG6uOG6vMOAd+G6u+G7t8SQ4buvaGkv4buHPeG7r+G7hOG6qndpcsahw4Bpw4x3xanDgOG7r2lzxrDDgGnhurFv4bq44bq84bu54bq8w4B3aUNp4bq6duG7hmlz4bq2aTLhuqDhu7nEqOG6oOG6uWk9duG7o+G6umlQ4buPw4Dhurlpw4Dhu6/DssSoacOsai9tL+G7i8Otw6xu4bq7acOqPeG7r+G6vOG6tMOAZWnhu7jEqOG6oHLhuqAvMjLhuq/Doz3hur/hu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1PGocSoaUHDsmlB4budw4Bpc+G7neG6vGnhurp34bunw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2l24bqsw4Bp4buLacOAw7TDgWnDieG7hER3aUXhurxvacOBw4LhurppcMOCaeG6usOJ4buEQ8OA4buvaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pUXZ4w4B2acSQduG7hmk9duG7o+G6umlQ4buPw4Bp4bq64bqod2nhurp2w7TDgWlzxrDDgGnhurFv4bq44bq84bu54bq8w4B34bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cy4buNd2lzxrDDgGnhurFv4bq44bq84bu54bq8w4B34bq5aVDDgmnhurrDieG7hEPDgOG7r2lU4bq64bqgaXPDtWnhu692d2nhurrDieG6oMOA4buvaeG6uOG6pGlB4buE4bq8acOAd+G7qcOBacOM4bqod2nDgMOCd2ly4bq8w4Dhu69p4oCcUeG7neG6vGnDgOG7r+G6vMSo4bupw4BpcXbhuqBpw4B2w43DgOG7r2nDgOG7r+G7hOG6qndpc8O1aXbEqGnhurh3w4B2acOMeWlz4bub4bq6acOA4buE4bqoceG6uWlx4bud4bq8acOA4buv4bq8xKjhu6nDgGl2w4NvaXB5w4B2acOMw7JpduG7jcOAdmnEkHbDinFpcXbhuqBpw4Dhu6/hu4Thuqp3aXLGocOA4oCdacOMw7Jp4bu5Smnhurrhu6fDgGnigJxQw4Jp4bq6w4nhu4RDw4Dhu69pPcOCd2lxw7Nx4bq5aVbhu41pw4Dhu692w71p4bq4TmkxdHd3cXZ3aVThurrhuqDhurvigJ3hu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzFv4bq8aeG7uXZ3acOMd8Wpw4Dhu69pc8aww4DhurlpUMOCaeG6usOJ4buEQ8OA4buvaVThurrhuqBpw4Dhu69vxKhpQeG7o8SQaeG6ukZxaUHhu6fDgGnhu4h0acOJb2nDjMawacOMw7Jp4bq6R2lxduG6sndp4bq6w4nhu49pQeG6qndpxJB24bquw4Dhu69pw4zhu5vDgGlx4buGb2lww7PhuqBp4buvd+G6qHfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1Hhur7DgOG7r2nDgOG7r8OyxKjhurlpMnbhu4Zp4bq64buE4bqow4Dhu69pMXZ3w4B64bqgaU9wdGlx4buCw4Dhu69p4buvSXdpc+G6tGlB4buxaeG6uuG6qHdpw4Dhu6/hurZ3aXPGsMOAacOM4bqyw4Bpc+G7hEJxaXHhuqB3aUHDsmnDgOG7r+G6vOG6tMOAaeG7r+G6snFp4bq6w4lvw4B2aXHDtXdpw4Dhu6/huqDhu413aeG7r3dv4bqgaeG7r3fDjW9pPXbhu6PhurppUOG7j8OAacOMw7JpccOzcWnDgOG7hOG6qHFpQcOzw4Dhu69p4buvd8aww4Dhu69pQXfhu6fDgGlF4bq8b8OAaXPFqcOAaUXhurzDs2nhu7l2Rmlx4buGb2k9duG7o+G6umlQ4buPw4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ24buGaeG6uuG7hOG6qMOA4buvaU9wdGnhurp24buE4bqqw4Dhu69p4buvSXdpc+G6tGlB4buxaXPFqcOAacOA4buv4bq2d2lzxrDDgGnDgMOyxKhp4bq6w4nhuqDDgOG7r2lxw7NxaXLDvcSQaUHhu7FpdsOCd2nDgeG6vm9p4bqv4bq8xqHDgGnDjMOyacOB4bq+b2kyduG6vOG6u2lA4budw4Bp4buv4budw4Bpc8ahxKhpw4B24bub4bq6aeG6tsOA4buvaXPFqcOAacOMd8Wpw4Dhu69pc8aww4Bp4bqxb+G6uOG6vOG7ueG6vMOAd2lBw7Jpw4zDsuG6oGnhurp2w7PDgOG7r2nDrOG7iy/hu4vDrcOs4buJ4bq7aVPDgsOA4buvaeG6unbDs3dpw4DDssSoaXPDtWnDjOG7m8SQacSQduG7j3dp4bq4SGnEkHbhu4/DgGlz4bqyd2nDgeG7jcOAdmnDgeG7pWlx4buGb2lWw7LDgGkg4bq84bqycWnDjMOyaTLDieG6vMOA4buvaSDhurzhurJx4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dSSGnhu7l3xanDgOG6uWnDgcOC4bq6acOAduG6osOBacOA4buvdsO9aeG6uE5pPXbhu6PhurppUOG7j8OAaeG6unbhurzDgnFpccOzcWlz4buPw4Dhu69pxJB2w7N3aeG7uXbDs3Fpw4B2b+G6vGlx4buCw4Dhu69p4bq44bulacOMd8Wpw4Dhu69pc8aww4Bp4bqxb+G6uOG6vOG7ueG6vMOAd2nhurrDieG6oMOA4buvacOA4buvw7LEqGnDrG0vw6zDreG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHU8aww4Bp4bqxb+G6uOG6vOG7ueG6vMOAd2lBw7Jpw4Dhuqx3aeG6unbhuqppduG6rMOAaeG7i+G6uWpp4bq6w4l34bup4bq8acOA4buv4buE4bqqd2k9duG7o+G6umlQ4buPw4Bp4bq6dnfhu6nhurppw4Hhu43DgOG7r2nhurrDieG6oMOA4buvaVF2d8Wpw4Bp4bq6w4lvw4B2aTJ2xalp4buvd+G6qHdp4bq6dkZp4buLaeG6uWnhurrDieG6oMOA4buvaXPhuqJpceG6omnhurp2w7LDgHZpxJB24budw4BpcMO9aeG7iHTDgWlBw7Jp4bq6w4J3acSQduG7jcOBaXF2d8Wpw4Bp4bq6w4lvw4B2aXbhu43DgOG7r2lP4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dWw7LDgGkg4bq84bqycWnDjMOyaTLDieG6vMOA4buvaSDhurzhurJxaXHhuqB3aXPGsMOAaeG6sW/hurjhurzhu7nhurzDgHdpQcOyaXB34bur4bq8aeG6uuG7hELDgOG7r2lx4buGb2lxduG7hmnDgOG7r3bhu7VvaUXhurzGocOAacSQdnfhu6nhurppPXbhu6Phurpp4bq6dsWpaeG7uU1p4buLw61pw4zDsmlxduG6oGnDieG7k8OA4buvacOMd+G7qXFpccOzcWlF4bq8b8OAaXF2RnFpdm/EqGnDgOG7r3bDvWnhurhOaT124buj4bq6aVDhu4/DgGnDjHfFqcOA4buvaXPGsMOAaUHDsmnDgHbhu5PDgWnigJxzw7PDgHZpcOG6osOA4buv4oCdaUHDvXF2aeG6uElp4bq6duG6qndpcXZ3xanDgGlx4buGb2nDgOG7hOG6qHFpw4DDssSo4bq5aXLhuqBpc+G6omlxw7NxaXF24bq8xKjFqcOAaeG6unbDtMOBacOMd8Wpw4Dhu69pc8aww4Bpw4DDssSoaXPGsOG6vGnDjOG7m8SQacSQduG7j3dp4bq4SGnEkHbhu4/DgGlz4bqyd2nDgeG7jcOAdmlx4buGb2nhu4tpw4Dhu4ThuqhxaUHDs8OA4buvaeG7r3fGsMOA4buvaVPhurbDgOG7r2lQ4buRcWnDk+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDHhuqDhurzDiXF0aOG7hzJ2dOG6oGnhu7jEqOG6oHLhuqDhu4EvxJDhu4c=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]