Ngày 16/10, Đức và Pháp đạt được một thỏa thuận được cho là đánh dấu một bước ngoặt, tạo cơ sở thành công cho các dự án phát triển vũ khí và trang bị quốc phòng chung giữa hai nước, trong đó có việc chế tạo các xe tăng cũng như các dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRxqDhurjhu5XDquG7gOG7icOqIeG7peG7i8OCw6rGocSp4bqow6rGocOJ4bq24buVw6rhuqjhu6Xhu7fDrMOq4bqo4bul4bqqw7R4w6rhu4Byw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDquG7gEXDquG7r+G7pcWpw6rhu5Xhu6Xhuqp4w7lkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7pOG7m8Os4buX4bq9xJFYw7nhu4nhu4TDquG7gWcv4buB4bq/4bqtw6rGoOG6uOG7lcOq4buA4buJw6oh4bul4buLw4LDqsahxKnhuqjDqsahw4nhurbhu5XDqnfhuqDhuqjDquG6qOG7peG7t8Osw6rhuqjhu6XhuqrDtHjDqsahw4nhurbhu5XDquG7leG7pXnDqnbhu4nDqsah4buLeOG7pcOq4buX4buP4bqqw6p34bqg4bqow6rhu5nDieG6ruG7lcOqeMO5eW/huqjhuq3DquG6qMSpecOq4buVxILDquG6rOG6ssOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4buVQXjDucOq4buV4bulecOq4buV4buL4buVw6rhu5fhurzDquG7i3jDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buARcOq4buv4bulxanDquG7gOG7icOq4bqo4bqmw6x4w7nDquG7meG7qcOq4bqk4bqqw4Hhu5XDqsOC4bul4buzeMO5w6rhu5Xhu6Xhuqp4w7nDqsO54bun4bq+w6zDquG7pcOs4bunw6p4w4nhuq7hu5Xhuq3DquG6qOG6pnl4w7nDqsahw73DquG7lcO9w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu5Xhu6Vxw6rhuqjEqXnDquG7leG7i+G7lcOq4buC4bubw6rhuqhseMO5w6rhu5VFeMO5w6p44bulw4nDquG7leG7i+G7lcOq4buX4buzeMO5w6p34buL4buEw6rhu5nDrOG7hMOq4buV4bul4buncXjDqsah4buP4bqqw6rhuqjhu6Vxw6rhu6Vzw6p34bqu4bun4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7lXfhuqwtw4Lhu6V54bqoeeG6vcOq4bqo4bun4bqoduG7m+G6r+G6vcag4bq44buVw6rhu4Dhu4nDqiHhu6Xhu4vDgsOqxqHEqeG6qMOqxqHDieG6tuG7lcOq4bqo4bul4bu3w6zDquG6qOG7peG6qsO0eMOq4buAcsOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhu4BFw6rhu6/hu6XFqcOq4buV4bul4bqqeMO5w6rhu6XGsHjhu6XDqmp44bulw6rhu4Hhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buBw63hu4Xhu4Ev4buBaGjhu5fhu4Xhu4Hhur/hu4Phu4Xhu4PDreG6qOG7g2nhu4Hhu4F24buB4bqp4butw4LDueG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq9xqDhurjhu5XDquG7gOG7icOqIeG7peG7i8OCw6rGocSp4bqow6rGocOJ4bq24buVw6rhuqjhu6Xhu7fDrMOq4bqo4bul4bqqw7R4w6rhu4Byw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDquG7gEXDquG7r+G7pcWpw6rhu5Xhu6Xhuqp4w7nhur3DquG7l8Os4bqow6wtw4Lhu6V54bqoeS154bqm4bunw7nhu6d4w6x2LeG6rOG6puG7leG6r+G6veG7peG6qOG6qMOC4bqs4bqlLy/hu5Xhu5d44bund8O54bqp4buA4bun4bub4bqoeMOsd8OCduG6quG6rOG6qeG7gHgv4bqoZ+G7h+G6vy/huqrDgnZ5w6zhu5fhu5vhu5cv4butw6zhuqh34bqo4buZL+G7h+G6v+G7gcOtX+G7geG6v1/hu4FoL8OC4bulw6zDguG7l+G6quG7leG6qeG7rcOCw7nhur3Dqi/EkT7hu6XEkMOq4bqow4nhuq54w7nDqsag4bq44buVw6rDjHjDueG7m3bDrMOqV+G7m+G6puG7r+G7m3bDquG7gOG7icOqPuG6onjDucOq4bqo4bulw4F4w7nDqiHhu6Xhu4vDgsOq4buad3fDrHjhuqrhu5t2w6pXw6zhu5XhuqZ5eMOq4bqo4bqmeXjDucOq4buV4bul4bqq4buEcXjDquG6qOG7pWx3w6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rDguG7pcOBw6o+eeG6qnZ54bqq4bqs4bubw6rhu5XEkMOsw6oh4bul4buLw4LhuqnDqmJYw7nhuqrDgHjhuqXDqsOZ4bub4bqo4bqo4buEY2Qvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJEh4bul4buL4bqow6rhu5nhu6d04bqqw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu5XhuqrhuqDhu5XDquG7peG7tcOCw6rhu5nhu4t5w6rhu5Xhu6Xhuqp4w7nDquG7gOG6ruG7p8OqPuG7pcSQw6rhuqjDieG6rnjDucOqxqDhurjhu5XDqsOMeMO54bubdsOsw6pX4bub4bqm4buv4bubduG6rcOqPuG6onjDucOq4bqo4bulw4F4w7nDqiHhu6Xhu4vDgsOq4buad3fDrHjhuqrhu5t2w6pXw6zhu5XhuqZ5eMOq4buC4buL4buVw6p44bulw7R44bqlw6rigJzhu5Thu6VCeMO5w6rhuqhB4bunw6rGoWvDqsahxKnhuqjDqsahw4nhurbhu5XDqnfhuqDhuqjDquG6qOG7peG7t8Osw6rhuqjhu6XhuqrDtHjDqnbhuq544bqtw6rhuqbhu4l4w7nDquG7meG6quG6oOG7lcOq4buAcsOqd2/huqjDqsOC4bul4buLw4LDqnZGw6rGocOB4bunw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7gOG7p3Phu5XDquG7guG6quG7j+G6qMOq4buv4bul4buR4bqqw6rhu4BFw6rhu6/hu6XFqcOqxqF0w6rhu5XDvcOq4bqo4buldMOq4buleeG7iXjDquG6qOG7peG7iXjhu6XDqsahw7Xhu4TDqsahxJDDquG7leG7i+G7lcOq4buV4bulw4nEgnjDucOq4bqo4bqmxrB44bulw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDquG7leG7peG6qnjDueG6qeKAnWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu6TDrOG7p8OqeOG7peG7icOqdmt44bulw6rGocSpecOq4buA4bq6w6zDquG7lcO9w6rhu5XhuqrhuqDhu5XDqsO5b8OCw6rhuqjEqeG7p8Oq4bqo4bul4buJeOG7pcOqw4Lhu6XDgcOqPnnhuqp2eeG6quG6rOG7m8Oq4buVxJDDrMOqIeG7peG7i8OC4bqtw6p4xILhu6fDqsahb+G6qMOq4bqo4bqmRMOq4bqs4bqyw6rhu5XEkMOsw6rhuqjDtMOCw6rGoXnhu4l4w6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6p34buL4buEw6rhu5nDrOG7hMOq4buA4buJw6rhuqjhuqbDrHjDucOq4buZ4bupw6rhuqThuqrDgeG7lcOqw4Lhu6Xhu7N4w7nDqsOM4bun4bqm4buZ4bqq4bqs4bqtw6rhu5VFeMO5w6p24buJw6p4xILhu6fDquG7lcO9w6p34bqg4bqow6p44bul4buJw6p34buL4buEw6p24bqueMOq4bqo4bul4bqq4bqg4buVw6rhuqjDtMOCw6rGoXnhu4l4w6rhu6Xhu4l4w7nDquG7r+G7pUF4w7nDquG7lsOs4bqs4bqsw6zhuqp24bqow6rDjOG7gOG7p8Os4bqo4buneXjhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buUasOq4bulw6zhu6fDquG6qMO0w4LDqsaheeG7iXjDqnjhu4nhu4TDqsahcuG6qsOq4bqo4bulw6x3w6rDueG7p8Osw6rhu4Dhu4l5w6rhu5Xhu6XDicSCeMO5w6rhuqjhuqbGsHjhu6XDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4bukc8Oq4bqo4bulw4F4w7nDquG7r+G7pUF4w7nDquG7leG7peG7p3F4w6rhuqjDicSCeMO5w6p2w6zhu6fDqmLDmuG7lMOMPGPhuq3DquG7gMOBeMOqxqHDieG6tuG7lcOq4bqo4bul4bunceG6qMOq4buvccOqxqF0w6rhu69x4bqow6p4w4Hhu6fDquG7leG7i+G7lcOqd+G7i+G7hMOq4buZw6zhu4TDquG7leG7peG7p3F4w6rGoeG7j+G6qsOq4buA4bqu4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qOG7peG7p3HhuqjDquG7meG7qcOq4buZw6zhu4TDquG7r+G7pUF4w7nDqnjDucOJ4bqw4bunw6p24buL4bun4bqtw6rhu4Bzw6rhuqjhu6d44bulw6rhu5VFeMO5w6p44bulw4nDquG7leG7i+G7lcOqd+G7i+G7hMOq4buZw6zhu4TDquG7r+G7peG7i+G7leG6rcOqeOG7pW53w6rDueG7p0LDgsOq4buV4bul4buN4bqqw6rhu4zhuqrDqsO54bunanfDquG7meG6ruG6qMOq4bqs4bq8w6rDguG7pUTDquG6qOG7peG6quG6oOG7lcOq4buA4buJecOqd+G7i+G7hMOq4buZw6zhu4TDquG7lUV4w7nDqnjhu6XDicOq4bqo4bqmw6x4w7nDquG6qOG7peG7p3HhuqjDquG7meG7qcOq4bqk4bqq4buNeMOq4bqs4bq8w6rhu5XEkMOsw6pXw43huqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRV2/hu5XDquG7l0PDquG7lcO9w6p44bul4bq+eMO5w6rhu5Xhu6XDicSCeMO5w6rhuqjhuqbGsHjhu6XDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buV4bul4bqqeMO5w6rGocO14buEw6rhuqjhu6XDrHfDquG7gOG7tXjDucOqeOG7pcOJw6rhu4DDtOG7hOG6rcOqeOG7pcOJeMO5w6rhu5jhu5vhuqZ24buneMOq4buA4buJw6ohw6zhuqbhu6fhuqzDquG7lcO9w6rhuqThuqrDrHjDqsah4bundHfDquG7r+G7peG7i+G7lcOqeOG7pcOs4bqqw6rhu4Byw6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7r+G7peG7keG6qsOq4buARcOq4buv4bulxanDquG6psOsw6rhu5lweMOqeMO5eeG7ieG7p8Oq4buV4bul4buN4bqqw6rhu4zhuqrhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSROOG6quG7j+G6qMOq4buv4bul4buR4bqqw6p24buJw6p34bqg4bqow6rhuqjhuqZ5eMO5w6p44bul4bq+eMO5w6rhu4Rx4bqqw6rhuqjDgcOq4bqk4bqqw6x4w6rhuqjhuqbhu7V4w7nDquG6qOG7pULhu5XDqsah4buR4buEw6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu6V54buJeMOq4bqo4bul4bunc3jDquG7leG7i+G7lcOq4buV4bulw4nEgnjDucOq4bqo4bqmxrB44bulw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDquG7gEXDquG7r+G7pcWpw6rhu5Xhu6Xhuqp4w7nhuqnDqlfhuqDhuqjDquG7gMWpw6rhu5dEw6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu5nhu6d04bqqw6p24buJw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu6/hu6Xhu6fDqiHhu6Xhu4vDgsOqd+G6qsOBeMOq4buZ4buLeMOq4buV4buL4buVw6rhu4BFw6rhu6/hu6XFqcOq4buA4buJw6rhuqjhuqbDrHjDucOq4buZ4bupw6rhuqThuqrhu414w6rhuqzhurzDquG7leG7pXnDqjzDrOG6quG7l+G7p8Osw6rDjOG6psOs4buZ4bunw6zDquG6qOG7pcaww6p4w7nDieG6tuG7lcOqdsSp4bun4bqtw6rGoOG6uOG7lcOqxqHDrHjDucOq4bqoxKl3w6rhu5fhurp4w7nDquG7leG7i+G7lcOq4buV4bulw4nEgnjDucOq4bqo4bqmxrB44bulw6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7r+G7peG7keG6qsOq4buARcOq4buv4bulxanDquG6rMOseMO5w6p4w4nhuq7hu5XDqnjhu4nhu4TDquG6rMOs4bqqw6rhu4BEw6p44bul4buJw6rhu5nhu4t5w6rhu6zDrHfDrHbDquG7ruG7pcOs4bqs4bulecO5w7nhu6fDquG7meG7qcOq4bqs4buL4bqow6rhu6XEqeG7p8Oq4bqyw6o+4bul4bqiw6pY4bul4buxw6rhu65H4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkVfhuqDhuqjDquG6qOG6pnl4w7nDqnjhu6Xhur54w7nDqsah4buncuG6qsOq4buv4buleWp4w6rhuqbhu4l4w7nDquG7meG6quG6oOG7lcOq4bqk4bqqw6x4w6rhuqjhuqbhu7V4w7nDquG6qMOAeMOq4bqoxKnhu6fDquG6qOG6psOJ4bqu4buVw6rGoeG7jeG7hMOqduG7icOqd+G6oOG6qMOq4bqo4bqmeXjDucOq4bulw6zhu6fDqnjDieG6ruG7lcOq4buVw73DquG6pOG6quG7hHJ4w6rhu5fhurp4w7nDquG7meG7i3jDquG7leG7i+G7lcOq4buARcOq4buv4bulxanDquG7gOG7icOq4bqo4bqmw6x4w7nDquG7meG7qcOq4bqk4bqqw4Hhu5XDqsOC4bul4buzeMO5w6rhuqjhu6XhuqrhuqDhu5XDquG7leG7pcOJxIJ4w7nDquG6qOG6psaweOG7pcOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhu5Xhu6Xhuqp4w7nDquG6qOG6pnl4w7nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhu6XhurbDgsOq4buVw73DquG7meG7j+G6qMOqxqHDgHjDucOq4buA4bqu4bunw6rhu5lweMOqd+G6qsOsw6p4w6zhu4TDqsaha8OqxqHDieG6tuG7lcOqdnnEqeG7p8Oq4buZ4bu3w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhuqjhu6Xhu7fDrMOq4bqo4bul4bqqw7R4w6rhu4DhurrDrMOq4buvRsOq4buvceG6qOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu5hweMOq4buVxKl44bulw6rhu4Dhu494w6rGoXLDquG7guG6quG7j+G6qMOq4buv4bul4buR4bqqw6rhu4BFw6rhu6/hu6XFqeG6rcOq4bulw6zhu6fDqnjhu6Xhu4nDqnZreOG7pcOqxqHEqXnDqiHhu6Xhu4vDgsOq4buA4buJw6rGoOG6uOG7lcOq4buVRXjDucOqxqFrw6rhuqjhu6VqecOqduG6qsO0eMOqeOG7peG7p3LhuqrDquG7gOG7j3jDqsahcsOqduG7p3B4w6rhuqThuqrDrHjDqsahcXjDquG6qOG7p3F4w6rhuqjhuqbGsHjhu6XDqnjDieG6ruG7lcOqw4x44bulw6rhuqbhurDhu6fDquG7r+G7peG7t+G7p8OqVuG7p3B4w6p34buneOG7pcOq4buV4bul4buN4bqqw6rhu4zhuqrDqmLhu5p7Y+G6rcOq4buV4buzeMOqw7nhu7Xhu6fDqnbhu4nDquG7mOG6puG7m+G7guG7p+G6qMOq4bqtw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6pOG6quG7hMOqxqHhu6l44bulw6p34bqu4bunw6p24buncHjDquG6pOG6qsOseMOqxqFxeMOqeOG7peG6vnjDucOqeOG7peG7icOq4buV4bqqeMO5w6rhu5Xhu4/DgsOq4buX4bup4buV4bulw6rhu4BEw6rhuqjhuqZweMOqeHJ4w6rhuqhqeMO5w6rhu6Z44bqo4bub4bqmeOG7m+G6qOG6rcOq4buVRXjDucOqeOG7pcOJw6rhu4Dhu494w6rGoXLDquG7mWp5w6rhu4Bzw6p3QeG7p8Oq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDqnbhu6dweMOq4bqk4bqqw6x4w6rGoXF4w6rhuqjhu6Xhuqpxw6rhu5XDrOG6puG7mXl4w6otw6p34bqg4bqow6rGoeG7p3R3w6p34buP4bqqw6rhu5Xhu6XDgeG6qMOq4bqo4bqmeXjDucOq4oCc4buk4bunc8OCw6rDieG6ruG7lcOq4buCw6x44bul4oCdw6rhu5d5w6rhu5Thu6XEkMOq4bqo4bup4buV4bulw6rGoW3hu5XDquG7lcOKw6rhu5XEkMOsw6oi4buEw6rhu5nDrHjDquG7leG7peG7jeG6qsOq4buM4bqq4bqtw6rhu5nhu4nDqnvhuqbhuqzhuqp2w6zDquG7gHl4w6rhu5fhu5vhuqbDqlbhu5vhu4Thu5t4w6rhuqjhu6VC4buVw6rGoeG7keG7hOG6qS/huqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOCw4zhuqrhuqjhu6V54bqm4bq9xJFiPj44NlgvNuG7p+G7m+G6qHjDrHcrY2Qvw4LEkQ==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]