(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ, Nhân dân huyện Thiệu Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện chính trị - xã hội ổn định; kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển; quốc phòng - an ninh bảo đảm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thiệu Hóa huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân

Đảng bộ, Nhân dân huyện Thiệu Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện chính trị - xã hội ổn định; kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển; quốc phòng - an ninh bảo đảm.

Huyện Thiệu Hóa huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dânCông nhân Công ty TNHH Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa trong ca sản xuất. Ảnh: Xuân Hùng

Bên cạnh đó, cũng gặp không ít khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với 24/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra. Kết quả, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 13,72%, cao hơn 0,72% so với giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 34% năm 2015, còn 23,5% năm 2020; ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 38,2% lên 43,4%; ngành dịch vụ tăng từ 27,8% lên 33,1%, đạt mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 10.351 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,6 triệu đồng/người, tăng 6,5% so với mục tiêu đại hội, gấp 1,85 lần năm 2015.

Về sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa; liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, như: Chuỗi sản xuất lúa, gạo thương phẩm chất lượng cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quy mô trên 230 ha, sản lượng trên 2.000 tấn gạo/năm; sản xuất 10 vùng rau an toàn tập trung, với diện tích 30 ha, cho hiệu quả 200 triệu đồng/ha/năm; mô hình sản xuất rau, quả công nghệ cao trong nhà màng 3,2 ha, cho thu nhập 3 tỷ đồng/ha/năm. Tập trung chỉ đạo chuyển mạnh từ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại. Sản xuất lâm nghiệp phát triển ổn định, duy trì bảo vệ tốt 205 ha rừng trồng, rừng phòng hộ; công tác phòng, chống cháy rừng được chú trọng. Việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được quan tâm, huyện đã tích tụ được 360 ha; trong đó, lúa 220 ha, ngô 100 ha, các loại cây trồng khác 40 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi toàn diện và ước đến hết năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá. Huyện thực hiện có hiệu quả việc khôi phục, phát triển nghề truyền thống, làng nghề đúc đồng ở xã Thiệu Trung được củng cố và hoạt động tốt; nghề truyền thống làm bánh đa xã Tân Châu hiệu quả; làng nghề ươm tơ dệt nhiễu Hồng Đô, thị trấn Thiệu Hóa được tỉnh cho phép thu hút thêm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác vào sản xuất, kinh doanh. Dịch vụ phát triển khá, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống của Nhân dân. Hoạt động du lịch đã được huyện quan tâm xây dựng, kết nối các khu di tích, làng nghề của huyện với điểm, tuyến du lịch của tỉnh.

Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động... Công tác quản lý quy hoạch được quan tâm, đã từng bước đi vào nền nếp, trong đó trọng tâm là quản lý trật tự xây dựng. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản được tăng cường. Công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành và Nhân dân quan tâm thực hiện; có 100% số thôn, tiểu khu đã có tổ thu gom rác thải; 100% xã đã có bãi rác tập trung theo quy hoạch. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt 96,5%, vượt 1,5% so với mục tiêu đại hội; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%, vượt 0,5% so với mục tiêu đại hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện rộng khắp, các giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy. Các di tích, di sản văn hóa được quan tâm trùng tu, tôn tạo. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Huyện tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học; số học sinh đỗ đại học điểm cao và thủ khoa qua các năm học luôn nằm trong tốp huyện dẫn đầu của tỉnh. Cơ sở vật chất và các điều kiện phát triển giáo dục ngày càng được tăng cường, số trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 đạt 75/82 trường, đạt 91,5%, vượt mục tiêu đại hội và là một trong những huyện đứng tốp đầu của tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngày càng nâng lên. Các cơ sở y tế khám và chữa bệnh cho Nhân dân ngày càng được tăng cường cả số lượng và chất lượng. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 được huyện quan tâm chỉ đạo, năm 2018 có 100% số xã hoàn thành, sớm 2 năm so với kế hoạch.

Các chính sách đối với công tác người có công, chính sách an sinh xã hội cơ bản được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; hoạt động bổ trợ tư pháp được đổi mới và từng bước hoàn thiện.

Đi đôi với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, xác định rõ các nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm. Các cấp ủy đã triển khai thực hiện sâu, rộng trong toàn Đảng bộ và quần chúng Nhân dân Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương gắn với việc đăng ký làm theo Bác của cán bộ, đảng viên phù hợp với nhiệm vụ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, được quan tâm thực hiện bảo đảm quy định. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 559 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên hơn 8.500 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phát huy vai trò của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, việc triển khai thực hiện các nghị quyết đi vào cuộc sống. UBND các cấp chỉ đạo điều hành quyết liệt trên mọi lĩnh vực, luôn bám sát nghị quyết của cấp ủy và HĐND các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức, triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; tạo sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,5% trở lên; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 18%; dịch vụ tăng 17,2%; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 là 150 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021 - 2025 đạt 20.000 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 100%, trong đó, có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 16,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 là 85%; 5 năm kết nạp 400 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 80% trở lên.

Để đạt các chỉ tiêu trên, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các vùng chuyên canh, các cây trồng, vật nuôi có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã chuẩn nông thôn mới để bảo đảm sự bền vững và phát triển. Phát triển các đô thị của huyện phù hợp với lộ trình phát triển đô thị của tỉnh và Quy hoạch vùng huyện Thiệu Hóa, gắn với nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch đô thị. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Sớm hoàn thành đầu tư hạ tầng và đưa vào hoạt động Cụm Công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa (tại xã Thiệu Phú), đồng thời lập quy hoạch để tiến hành mở rộng (từ 25 ha lên 50 ha). Lập quy hoạch và thành lập, đầu tư hạ tầng, đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp ở phía Đông Nam thị trấn Thiệu Hóa, các xã Minh Tâm, Thiệu Giang. Phát huy hiệu quả làng nghề đúc đồng Thiệu Trung; làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô (thị trấn Thiệu Hóa). Đầu tư xây dựng hạ tầng làng nghề tại các xã Minh Tâm, Thiệu Long, Tân Châu. Tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, như: đồ đồng, đồ gỗ, cơ khí, tơ nhiễu, may mặc, các loại sản phẩm chế biến từ lương thực, thực phẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tính tiền phong gương mẫu và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và kỷ luật Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với Nhân dân, chủ động giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Hoàng Văn Toản

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]