Khoảng 12 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị bắt cóc trong một vụ đột kích do nhóm khủng bố Boko Haram thực hiện ngày 1/11, nhằm vào làng Takulashi, gần thị trấn Chibok, Đông Bắc Nigeria.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7iy7DgeG7ueG7q+G7hMOB4buZ4buDbeG7psOC4bqww4JtQOG7meG7hOG7meG6sm3hu6nEkEdt4bqww4DFqUFmbeG7ucOBeEdtQcahw4FtT+G7l23hu6fhu59HbcWp4bqkxalt4bu5deG6tG3Ds25t4bq04bu5xKjhurzDgcOsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buLOkHDguG7m+G6tOG7uW1vw7Nt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu6nhu51tR0HDgcO9R23hurLGoeG6tOG7uW1P4buXbcO0beG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bqwQeG7lcWpbeG7p+G6om3hu6fhu59HbcWp4bqkxaltR+G7hMOC4bq04bu5beG6ssSQR21Pw4xt4bupxJBHbeG6sMOAxalBbcaww4Jt4bq0QeG6pOG6sm3hurBB4buK4bq04bu5beG7p0Nt4bumw4LhurDDgm1A4buZ4buE4buZ4bqybUdBTMWpbUHDgcO94bq0beG6tOG7ueG7l+G7jG1vL29vZm3hurRB4buh4bqybU/hu5fDgm3hurbhu5fhurThu7ltw6Hhu5nhurBI4bq24buZRkHDgWZt4bu5deG6tG1HQeG6om1H4buEdOG6tG3FqEHDgeG7p8OC4bqwZm3hu6hC4bq04bu5beG7puG7n8WpbS7DgeG7ueG7q+G7hMOB4buZZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsxanhurJGLeG7hkHDgkfDgmxtR8OBR+G6tuG7q+G6u2wuw4Hhu7nhu6vhu4TDgeG7meG7g23hu6bDguG6sMOCbUDhu5nhu4Thu5nhurJt4bupxJBHbeG6sMOAxalBZm3hu7nDgXhHbUHGocOBbU/hu5dt4bun4bufR23FqeG6pMWpbeG7uXXhurRtw7NubeG6tOG7ucSo4bq8w4FtQeG6oOG6tEFt4bub4bq0QW1vbG1G4buExanhurtsLy/Fqcaw4bq0Z+G7p+G7mcOCR0Hhu5nhurRBQcOC4buZZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi/Ds27hu43hu40vb8O0w7TGsG9u4buRw7Phu5HDs8OzR+G7j2/DtMOy4bq2b2fhuq7hu4bhu7lsbeG7meG6tkfhurtsLsOB4bu54bur4buEw4Hhu5nhu4Nt4bumw4LhurDDgm1A4buZ4buE4buZ4bqybeG7qcSQR23hurDDgMWpQWZt4bu5w4F4R21BxqHDgW1P4buXbeG7p+G7n0dtxanhuqTFqW3hu7l14bq0bcOzbm3hurThu7nEqOG6vMOBbG3GsOG7mUfhu5kt4buGQcOCR8OCLcOC4buEw4Hhu7nDgeG6tOG7meG6ti1G4buExanhurtsQUdH4buGRuG7gy8vxanGsOG6tMOB4bqy4bu5Z0/DgeG7q0fhurThu5nhurLhu4bhurZIRmdP4bq0L0fDtcOzbi9I4buG4bq2w4Lhu5nGsOG7q8awL+G7hsWp4bu3w4Ivw7Nuw7NuX29vX27Dsy9uw7Nvb19H4buZ4bqwSOG6tuG7mUZBw4Fn4bqu4buG4bu5bG0v4buLLMSQR23hurThu7lCw4Ft4bq24buX4bq04bu5beG7p+G6om3hu4ZBw4F44bq0beG7gkhz4bq0beG7psOC4bqww4JtQOG7meG7hOG7meG6sm1HdOG6tG3FqULhurThu7lnbWku4bu5SEThurThu4Nt4buYN8Otw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i33hurThu7lt4buY4bunw5Phu5nhurBIbTrhu5nhu6dIbS1tR0Hhu4pt4bq2xILhurRBbcWp4buK4buZbeG6ssSQR23hurZMxalt4bq2xKjDiuG6tOG7uW3GsHPhurRt4buCSHPhurRt4bupxKjDisWpbcWpQcOA4bq0QW3hu4JI4buMeeG6tG0uw4Hhu7nhu6vhu4TDgeG7mW1Bw7pIbUdBSOG7peG6tG0tbcWpQcOCbeG7p8OBeEdtxanhu5XFqW3hu4ZBdeG6tG1HTW3hu6bDguG6sMOCbUDhu5nhu4Thu5nhurJt4bup4budbUd04bq0bcWpQuG6tOG7uW3hurbhu5fhurThu7ltw6Hhu5nhurBI4bq24buZRkHDgWZtw5Lhu5ttRknhurThu7ltT+G7l8OCbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtxrBz4bq0bU/hu5dt4bupQ0dt4buGQeG7lW3hurRBw4F5SG3hurThu7lCw4Ft4bq0QeG7l2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FBQ+G6tOG7uW3hurB3bUbhurht4bunxJBtxalBw4JtR0F04buMbcOAR23hurRBdEdtb8OzbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bup4budbUdBw4HDvUdt4bqyxqHhurThu7lmbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu6nhuqRtxanhuqRtw7NtR0Hhu5fhurRBbU/DgXfhurRtxanhu4rhu5lt4bq0QeG6pOG6sm3GsHPhurRt4buCSHPhurRmbcO0beG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bun4bqibeG7p+G7n0dtxanhuqTFqWZtw7RubeG6tOG7uULDgW3hurRB4buXbeG7p+G6om3hu6lDR23FqUHhu5Xhu4xtT+G7l23hurRBw4F5SG3hurbEqOG6uOG6tOG7uW1HQUzFqWZtR0FMxalt4buGQcO54bqybeG7p+G6om3FqcSo4bq64buGZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4s7TMWpbeG6tsSow4rhurThu7ltxrBz4bq0beG7gkhz4bq0bcWpQUPhurThu7ltR0Hhu5XhurRBbcWpQcOBeOG6tG1HS23FqEHDgeG7p8OC4bqwbeG7qeG7nW1BSOG7jG3hu6nEkOG6tOG7uW3hu6nEkMOBbeG6tOG7ueG7iG3hu6nhu7Nt4bun4bubw4JtT8O9beG6tOG7uULDgW3hurbhu5fhurThu7lt4bq0QcSo4bq04bu5beG6sEFC4bq04bu5bUdB4buX4bq0QW3FqULhurThu7lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8WoQcOB4bunw4LhurBt4bq24buXbeG7qeG6ouG7mW3GsOG7meG6tEFt4bqy4buXbeG7psOC4bqww4JtQOG7meG7hOG7meG6sm3hu6nhu51tR0FMxaltQcOBw73hurRtT8OMbeG7p+G7n0dtxanhuqTFqW3Ds8O0w7Vt4bq0Tm1Gw4HhurRBbU/hu5fDgm3hurThu6PhurJtw7Nub+G7jWZt4bu5c+G7jG3hu4Thu5ltRkxt4buGQeG7peG6tG3hurTEkG1P4buXbcWpQUlt4buObcWp4buK4buZbeG7gkhDxaltR3ht4bupQ8OBbU/hurrDgW3hurRB4bqk4bqybeG6sEHhu4rhurThu7lt4bunQ23hurThu5fhu4xnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Oh4buEw4LhurThu7ltT8OMbeG7p+G7n0dtxanhuqTFqW1B4buX4bq04bu5beG6tsOCxqFHbeG6tOG7o+G6sm3Ds25v4buNZm3hu4/DtG3hurRObUbDgeG6tEFt4bup4budbUfhu4RD4bq0bUdBw4Lhu5VHbU/hu5dtb27DtG3hurThu7nEqOG6vMOBbeG7qcSow4rFqW3hu7nDgeG7m8OBbcWpSkhtQcOCcMWpbeG7qcSow4rFqW1H4buE4bubbUdMbcaww4JtRuG7mUhtxanhu5XFqW3FqUjEkMWpbUdBxKjhurjhurThu7lt4bq2xKjDiuG6tOG7uWZtR+G7hMOC4bq04bu5beG6sEHDgW1vb8OzbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtT+G7peG6tG3hu6nhu5nhurThu7lt4bun4bqibeG7ucOB4buZ4bqybcWpdeG6smfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLOEhz4bq0beG7qcSQw4Ft4bup4budbeG7qcSow4rFqW1H4buEw4Hhu7PhurRt4bqwQeG7mcOBbUfGocOBbcWoQcOB4bunw4LhurBt4bqw4buzbUdLbeG6sEHDgW3DkuG7m+G7jG3hu4Thu5ltT8OMbU/DgcO9xalt4bq04buX4buMZm3hurRBxKjhurThu7lt4bq0QU7hurThu7ltxalIxJDFqW3hu6nEkEdt4bqww4DFqUFt4bup4bul4bqybeG6suG7lUhtxanhu4rhu5lt4bumw4LhurDDgm1A4buZ4buE4buZ4bqybU/hu6XhurRtR8OBeOG7hm3GsMOB4bu14bq0bUfhu4TDguG6tOG7uW3hurBBSG1PTMWpZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUHhu6vDgm07w4F34bq0bUHDiuG7hm3hu4JIQ8WpZm3FqUjEkMWpbcOSSOG6tOG7uW3hu6nEkEdt4bqw4buxw4JtxrDhu5fDgW1B4buX4bq04bu5bUdBw7rhu4Zt4bqw4buQbeG6vm3hu6hC4bq04bu5beG7puG7n8WpbS7DgeG7ueG7q+G7hMOB4buZbeG7qeG7nW3hurBBw4F44bq0beG6sEHDguG7m+G6tOG7uW3DssO1Z25ubm3hurThu7nEqOG6vMOBbUdBw4HDvUdt4bqyxqHhurThu7ltT+G7l23hurBBw4Lhu5vhurThu7ltw7NtR+G7hMOBw71IbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4buGQeG7m8OBbeG7hOG6vMOBbeG7p+G6qG3hurRB4buXbcWpTeG7mWcvZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4buYSEdBw4Lhu4Rs4buLacOhw6HhuqnhuqcuL+G6p8OB4burR+G6tOG7meG6sivDrcOsL+G7huG7iw==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]