Ngày 1/11, giới chức Pháp thông báo hai vụ bắt giữ mới liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố Nice của nước này cách đó vài ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zhuqXDjWxGc+G6smzhu6fhuqrhurLhu7ds4bul4buf4bqy4bu3bMWp4buT4bq0bEbhu5dBbDbhu7nhu5nhu4Dhu4dsYeG7uXbhurZs4bqy4bu5QXhHbMawQkFsRuG7iOG6vOG6suG7t2zhu6XhuqBs4bul4bujRmzhu7dBTcOtL+G7uW7DrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrCzhu7fhu5XDkmxuL25u4buFbOG7t0HhurhBbOG7p+G7ucSo4bunbDbhu7nhu5nhu4BsRuG7ueG6quG6suG7t2zhu6Xhu5nhurRs4bu54buTQWxOw41s4bul4bujRmzhu7dBTWzhurbhurhBbOG6sEF24bqybOG7hkfhu5PhurJsxrB34bqybE7DjWxGc+G6smzhu6fhuqrhurLhu7ds4bul4buf4bqy4bu3bMWp4buT4bq0bMOTxqHDkmzhu4Lhu5NsRuG7l0Fs4bq2REZs4bqy4bu54buVbEbhu7nhurpsw4psRuG7ueG7leG6suG7uWzhu4Dhu7lCbCxB4bun4bupbOG7p8OM4buTbOG6suG7iOG6uOG7p2zhurLhu5XDkmzhu6fhu5nhu6fhu7lsxrDDgmxO4buVQWzhurLhu7fhu5XDkmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu6fhurbhu4Qt4buA4bu54bq0RuG6tGtsRkFG4bqw4bup4bq5a+G6pcONbEZz4bqybOG7p+G6quG6suG7t2zhu6Xhu5/hurLhu7dsxanhu5PhurRsRuG7l0FsNuG7ueG7meG7gOG7h2xh4bu5duG6tmzhurLhu7lBeEdsxrBCQWxG4buI4bq84bqy4bu3bOG7peG6oGzhu6Xhu6NGbOG7t0FNbOG7ucOA4bqy4bu5bMah4bqy4bu5bG5rbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vbcOyw7IvbsO1w7XFqW5tw7Rvw7XDssO1RuG7jcOzb+G6sG5mxILhu4Dhu7drbOG7k+G6sEbhurlr4bqlw41sRnPhurJs4bun4bqq4bqy4bu3bOG7peG7n+G6suG7t2zFqeG7k+G6tGxG4buXQWw24bu54buZ4buA4buHbGHhu7l24bq2bOG6suG7uUF4R2zGsEJBbEbhu4jhurzhurLhu7ds4bul4bqgbOG7peG7o0Zs4bu3QU1rbMWp4buTRuG7ky3hu4Dhu7nhurRG4bq0LeG6tOG7gkHhu7dB4bqy4buT4bqwLeG7hOG7guG7p+G6uWvhu7lGRuG7gOG7hOG7hy8v4bunxanhurJB4bq24bu3Zk5B4bupRuG6suG7k+G6tuG7gOG6sEfhu4RmTuG6si9G4buPb20vR+G7gOG6sOG6tOG7k8Wp4bupxakv4buA4bun4bu14bq0L29tb21fbm5fbW8vRkbDk07hurJfbW9ubl/hu4Dhu7nhu5Phu4Bf4bqyQeG7p+G7qW9mxILhu4Dhu7drbC/DrOG7psah4bqy4bu5bOG7hOG7mUZs4buA4bu54bq04bqy4bu3bEbhuqzhu5Ns4bu5QXnhurJsRuG7guG7iOG6uuG6suG7t2xOw41sRnPhurJs4bun4bqq4bqy4bu3bOG7peG7n+G6suG7t2zFqeG7k+G6tGzDimxG4bu54buV4bqy4bu5bOG7gOG7uUJsLEHhu6fhu6nhu4VsNuG7ueG7meG7gGzhurLhu7fhu5XDkmxv4buRL25tZmxoxqDhurLhu7nhu4ds4buS4bu0Ni9hYeG6reG6pSxpw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu7nhu6nhurRsRuG7ueG6quG6suG7t2zhu6Xhu5nhurThu4Vs4bu3QeG6uEFs4bun4bu5xKjhu6dsNuG7ueG7meG7gGzGsOG7k+G6suG7t2xG4buX4bq2bOG7t0FNbEbEkOG6suG7t2zhu6dE4bqy4bu3bOG7j2zhurLhu7fhu4jhurpBbMaww71sxrBBeEdsRuG7guG7k2zDk+G7qeG6tmzhurBBeUds4bu54bqmbOG7p8OCbOG6sEF24bqybOG7hkfhu5PhurJsRuG6uEFs4bqy4bu34bu5QWzhu4Dhu7nhu5fhurZs4buk4buC4buT4bu5QeG6tmzhu5LhurRHQeG7hOG7hOG7k+G6tEdBbOG7hWxvbmxGR8SQQeG7hWzhu7nhu5PDkmzhuq7hu7nhuqrhurLhu7dsTuG7lWzGsHJHbOG6sOG7lWzGsEThurLhu7ds4bunw4lsxanDueG6smxG4bq4QWxOw41sRnPhurJs4bun4bqq4bqy4bu3bMaww7nhurZs4bq24buZR2zhurLhu5XDkmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7guG7iOG6uOG7p2zGsMOC4buFbOG6suG7t+G7lcOSbG/hu5Evbm3hu4Vs4bq2REZsTsONbEZz4bqybOG7p+G6quG6suG7t2zhu6Xhu5/hurLhu7dsxanhu5PhurRsxrDhu5tsw5PGocOSbOG7guG7k2xG4buXQWzhurLhu7nhu5VsRuG7ueG6umws4bq0RuG7guG7qWzFqOG7k+G6tuG7qWzDimxG4bu54buV4bqy4bu5bOG7gOG7uUJsLEHhu6fhu6lmbOG7psah4bqy4bu5bOG7hOG7mUZsNuG7ueG7meG7gGzGsOG7m2zDk+G7meG7p2zGsOG6oOG6suG7uWzhu7lH4bqy4bu3bEbhu7nDjGxOw41sRnPhurJs4bun4bqq4bqy4bu3bOG6sOG7lWzhu6Thu4Lhu5Phu7lB4bq2bOG7kuG6tEdB4buE4buE4buT4bq0R0Hhu4Vsb25sRkfEkEHhu4Vs4bqy4bu34buI4bq6QWxhR+G6skHhu4RB4buTZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zGr0JBbEbhu4jhurzhurLhu7dsxrDhu4jhurzhu6ds4bun4bu54bq0bOG6sOG7lWzGsOG7m2zGsHfhurJs4bun4bu5ckdsUkds4buGR+G7k2zGsMah4bq0bDrhu5Phurbhu4Dhu6nFqUfhu4Thu5Ns4bunw4zhu5NsQEbhu5PhurDDkmxO4buV4bq0bOG7p0dCQWxG4bu54buZ4bqy4bu3bOG7keG7hWzhu4Thu5NHbMaww4JsRuG6uEFsNuG7ueG7meG7gGxO4buV4bq0bMawdEdsRuG7ueG7meG6suG7t2xubWzhurLhu7nhu4jhurLhu7ds4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bOG7p8OCbEZ24bqybEbhu4LhurThurLhu7ds4bu5Q2zhu4TDiWxG4bu54bup4bq0bMWp4bqoQWzhu6fDjOG7k2zhu6fhu5nhu6ds4bunw4ls4buGR+G7k+G6smxGw4DhurLhu7ls4bul4buZ4bq0bOG7p+G7iuG6suG7t2zhurLhu7nhu4hs4bunxqHhurLhu7ls4buE4buZRmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bu2QeG6uEFs4bun4bu5xKjhu6dsRuG7iGzhu4Dhu7nhu5nhu4BsYUfhurJB4buEQeG7k2zhu6fhu7nhurRs4bulQXdGbOG7kuG6tEdB4buE4buE4buT4bq0R0FsRkrhurLhu7ds4bul4bqgbOG7peG7o0Zs4bqy4bud4bq2bG9tbuG7j2xOw4BsxrDhu5ts4bunw4Js4bu54buV4bqy4bu5bE5BbOG7peG7l+G6tGzhurBL4bunbE7hu5Vs4buETGzFqcON4bqy4bu3bMWp4buT4bq0ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6w54buTR2xOw41sTkF54bun4buFbDbhu7nhu5nhu4BsxrDhu5ts4bqycuG6suG7t2zhu6fGoeG6suG7uWzhu6Xhu5nhurRs4buT4bqybOG6skHhurLhu7ls4bqwduG6smzhurbEqOG7p2zhu6fhu5PhurRs4bqy4bu5c0ZsRuG7gnbhurJsRuG6tOG7leG6smzhu4ZHQuG7p2xO4buVbOG6sEvhu6ds4bqw4buI4bq84bqy4bu3bOG7p+G7uULhurLhu7ds4bqu4bu5w4zhurLhu7ds4bulQmw54bup4bqyRkHhurLhu6nhurDhurDhu6lsxrDhu5tsxrDhu4jhurzhu6dsRuG7neG6suG7t2zhu4ZHcuG6smzhu4RCbOG7ucOJ4bqybOG7t3Phu4BsxrDhuqpB4buFbEZKbMOzZm1tbWzhurLhu7fhu4jhurpBbOG6sHbhurJsw7VmbW1tbOG6suG7t+G7iOG6ukHhu4VsxrDDvWzhu6XGoeG6tGxOeWzhu6fhu5nhu6ds4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu4LDgOG6suG7uWzhu6fhuqrhurLhu7ds4bunROG6suG7t+G7hWzhu6fDiWzhu4ZH4buT4bqybMWp4bqg4bun4bu5bE7DjWzhu6fhuqrhurLhu7ds4bun4buK4bqy4bu3bOG6suG7ueG7iGzhu6fhu5nhu6dsxrDhuqDhu5NsxrBBw73hurZsRuG6quG6smzhu7dB4buZ4bq0ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6ws4bu34bq04buXQWxG4buC4buIw4rhurLhu7dsNuG7ueG7meG7gGwm4bup4buT4bqyLeG6qU7hu6nhu4RsOuG7qWzFqOG7gkHhu5PhurJs4bunxqHhurLhu7ls4bul4buZ4bq0bOG7p+G6quG6suG7t2zFqXLhurJs4bqy4buI4bq44bunbOG6suG7lcOSbMaw4buT4bqy4bu3bOG7gOG7ucahQWzGsEJBbOG6tuG7oUZsTuG6uEFs4bqy4bu3R8OSbOG7p8OJbOG7k+G6smzhurJB4bqy4bu5bOKAnEbhu5dBbOG6ruG7ueG7o+G7gGzhurbhuqZBbOG6ssOJQeKAnWxG4buCduG6smxG4bu5d2zhu7dB4bq4QWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Ose+G6suG7t2w64bupbMWo4buCQeG7k+G6smzhu6fhu7nhurRs4bulQXdGbOG6suG7ueG7lWzhu6fhu7nEqOG7p2xG4buC4buZ4bun4bu5bOG7t0xBbOG6ruG7uUfDknfhurJs4bun4buZ4bq0bEbhurhBbEZzRmzhu6fGoWzGr+G7l0Fs4buExKhsNuG7ueG7meG7gGzDimzhurLhu4jhurjhu6ds4bqy4bu34bq04buVQWxOeGxOQXnhu6dsRuG7neG6suG7t2zhu6fhu4jhurrhurLhu7ds4buT4bqybOG6skHhurLhu7lsRuG7l0Fs4bun4buZ4bunbMaw4buXQWzhu4TEqGzhu4ZH4buZ4bqybOG7p+G7iuG6suG7t2zhurLhu7nhu4hsxrBCQWxO4bq4QWzhu6fhuqrhurLhu7dsxaly4bqybDbhu7nhu5nhu4Bsw4ps4bqy4buI4bq44bunbOG6suG7t+G6tOG7lUFmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu4LhurThurLhu7ds4bqu4bu5QWzGsMOC4buFbOG7pERsRuG7guG7iMOK4bqy4bu3bCxEQWxOw41s4bu24buC4buT4bqwxalsxajhu5Phu4Lhurbhu5PhurJB4bqybOG7p+G7iuG6suG7t2zhu6fGoeG6suG7uWzhu6Xhu5nhurRsNuG7ueG7meG7gGzigJzGsOG7k+G6suG7t2zDimxG4buC4bq04bqy4bu3bOG6tkRGbOG7p0dE4bunbOG7p+G7uUF34bqybOG7p+G7uULhurLhu7ds4bqw4buXQWzhurZERmzhuq7hu61sRuG7uUlsw4ps4bunxqFs4bulduG6smxG4buC4bq04bqy4bu3bE7hu5Vs4bulduG6smzhurLhu7fhurThu5VB4buF4oCdbMaw4bubbE7hu5Vs4buE4buvbOG7p8OCbOG7p+G7meG7p2xOw41sTkF54bunbOG6ruG7ueG7meG7p2zhu7dBQuG6suG7t2zhu6fhu5nhu6dsTsONbEZz4bqybOG7p+G6quG6suG7t2zhuq7hu7nDjOG6suG7t2zhu6VCbOG6suG7lcOSZi9mw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buSR0bhu7nhurThu4Jrw6xoYWHhuq3huqUsL+G6pUHhu6lG4bqy4buT4bq2K2nDrS/hu4DDrA==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]