Truyền thông Ai Cập ngày 1/11 đưa tin quốc gia này, cùng với Sudan và Ethiopia, đã khởi động vòng đàm phán mới nhất nhằm giải quyết những bất đồng liên quan tới đập thủy điện Đại Phục Hưng mà Ethiopia đang xây dựng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29q4buoxqHDs+G6pkzhur7hu6vDs+G6tOG6oOG7guG6osOz4but4bq44bqmw4DDs+G7jOG6quG6psOAw7Phu63hu53huqTDs0bhuqDhu5vhuqbDs+G6pOG6vuG6osOz4buM4bu1w7Phu63hu6dGw7Phu6zhu6PhuqLDs2HhuqDEqOG7q8OzJEzhuqbDgMSpL+G6oOG7jWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GJOG7r8ah4buxb2rhuqNIw4zDlOG7teG6psOzw43huqDEkOG6psOAw7PGoOG6osOz4buq4bunRsOz4bqmw4Dhu53DlMOz4buNL+G7jeG7jcOz4butTMahw7PDjeG6ouG6psOzR8OMReG7q8Ozw4DhuqLGocOz4bqm4budw5Rpw7Phu6vhu4jhuqbDgMOz4buM4bq+4bqiw7PhuqHDjOG7scah4bqmw7Phu4zhu53Ds+G7rsON4bqg4bqi4bqsRuG6osahacOz4but4buhw7PhurThuqDhu4LhuqLDs+G7reG6uOG6psOAw7Phu4zhuqrhuqbDgMOz4but4bud4bqkw7NG4bqg4bub4bqmw7PhuqThur7huqLDs+G6puG6oMO5w43Ds+G6puG6oHLhuqTDs8OA4bqi4buf4bqiw7NHw4zDlOG7s8ONw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7Phu6nDucONw7Phu63DieG6psOAw7PDguG6osO94bqmw7NHw4zGoeG6psOzw43hur7huqLDs+G7reG7p0bDs8ON4bqgSsOUw7Phu63huqLhu7fhuqbDs+G7rOG7o+G6osOzYeG6oMSo4burw7MkTOG6psOAw7PhuqThu53Ds+G7rsON4bqg4bqi4bqsRuG6osahw7Phu63GoeG6psOAw7PDlcO6w5TDs+G7sU/huqbDgMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/hu6vhuqRJLUbhuqDhuqzDjeG6rG/Ds8ON4bqiw43DguG7r+G6v2/hu6jGocOz4bqmTOG6vuG7q8Oz4bq04bqg4buC4bqiw7Phu63hurjhuqbDgMOz4buM4bqq4bqmw4DDs+G7reG7neG6pMOzRuG6oOG7m+G6psOz4bqk4bq+4bqiw7Phu4zhu7XDs+G7reG7p0bDs+G7rOG7o+G6osOzYeG6oMSo4burw7MkTOG6psOAw7PhuqDEguG6puG6oMOz4buf4bqm4bqgw7Phu41vw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buPw7LDtMO0L+G7jeG7meG7meG7seG7jcOy4buVw7XDsuG7jcOyw43hu43hu43hu5PDtcOC4buNw63hurJGw4Bvw7PGocOCw43hur9v4buoxqHDs+G6pkzhur7hu6vDs+G6tOG6oOG7guG6osOz4but4bq44bqmw4DDs+G7jOG6quG6psOAw7Phu63hu53huqTDs0bhuqDhu5vhuqbDs+G6pOG6vuG6osOz4buM4bu1w7Phu63hu6dGw7Phu6zhu6PhuqLDs2HhuqDEqOG7q8OzJEzhuqbDgG/Ds+G7scahw43GoS1G4bqg4bqsw43huqwt4bqsSOG6osOA4bqi4bqmxqHDgi1JSOG7q+G6v2/huqDDjcONRklnLy/hu6vhu7HhuqbhuqLhuqTDgMOt4buM4bqi4buvw43huqbGoeG6pEbDgsOMScOt4buM4bqmL8ON4buT4buPw7Ivw4xGw4LhuqzGoeG7seG7r+G7sS9G4burw4Hhuqwv4buPw7Lhu4/Dsl/hu43hu41fw7Lhu48vw43DjcOV4buM4bqmX8Oy4buP4buN4buNX+G7scahRl/hu7HGoeG6ol9G4bqgw4zhu6tf4bqgw4zhuqbDgMOt4bqyRsOAb8OzL2rhu6rEkOG6psOAw7PDjUjEguG6puG6oMOzw5XDusOUw7Phu7FP4bqmw4DDs+G7reG7p0bDs8ON4bqgSsOUw7Phu63huqLhu7fhuqbDs+G7rOG7o+G6osOzYeG6oMSo4burw7MkTOG6psOAw7Phu4LDsz3DjOG7qcahacOz4buuw43huqDhuqLhuqxG4bqixqHDrcOz4buL4bue4bqm4bqgZ8OzxqAjYS/huqPhuqNj4bqrKeG7icSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqvhuqrhuqbDgMOz4but4bud4bqkw7NG4bqg4bub4bqmw7PhuqThur7huqLDs0l5w7PhurR24bqsw7Phu7Hhu53huqLDs+G6pOG6uMONw7PDjcOM4bul4bqmacOz4bux4bqiQeG6psOzSMahw7Phu6ly4bqmw4DDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PDjeG6oE3hu6vDs8ONSE/hu6vDs8ONw4zDlOG7s+G6psOz4buM4bq+4bqiw7NJT8Ozw43huqDGoeG6pMOz4buxT8Oz4burSsahw7Phu6jhurjDs8ONSEzhu4LhuqbDgMOzKcOAw4zDieG6psOz4bqmTOG6vuG7q8OzxqDhuqLDs+G7quG7p0Zpw7PhuqHDjOG7scah4bqmw7Phu4zhu53Ds+G7rsON4bqg4bqi4bqsRuG6osahw7Phu6vhu4jhuqbDgMOz4but4buj4bqiw7Phu7HhuqLhu7fhuqbDs+G7q0rGocOzIeG6osO94bqmw7PhuqThuqLhuqbhuqDDs+G7q+G6oMO6w4zDs2HhuqDhuqLDs+G7i8agw6Phu4lpw7Mh4bqiw73huqbDs+G6pOG6ouG6puG6oMOz4bur4bqgw7rDjMOzw5rDjMOz4buL4buuw6Phu4nDs+G7jOG7ncOzKcOAw7rhuqbDs+G6oOG7neG6psOAw7PhuqPhuqDhu7PDs8OA4bqi4bq+4bqiw7Phu4ti4buo4buJw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buq4bub4burw7Phu6vDjOG6uOG7q8Oz4but4bud4bqkw7NG4bqg4bub4bqmw7Phu6nGocOz4bupw73huqbDs8ONSEzhur7hu6vDs+G7reG6qMOz4but4buhw7PDjeG6oMO5w43Ds+G7qeG7o+G6osOz4bq04bqg4bqiw7PhurThuqDEkOG6psOAw7PhurThuqDEkOG6psOAw7PDjeG6oOG7ucOz4butTMahw7NIxqHDs+G6pOG6uMONw7PDjeG6oEPGocOzw43huqDDjOG7p+G6psOzw4LhuqLDveG6psOzR8OMxqHhuqbDs8ON4bq+4bqiw7Phu4zhuqLhu7fhu6vDs+G7jOG7p+G6psOz4bqg4bud4bqm4bqgw7Phu4zhu53Ds8ONSMOSw7PhuqZM4bq+4burw7Phu63hu6dGw7PDjeG6oErDlMOz4but4bqi4bu34bqmw7Phu6zhu6PhuqLDs2HhuqDEqOG7q8OzJEzhuqbDgMOzw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buq4bqg4bqww7PDg8ONw7PDgOG6ouG7gMOzw41ITOG6vuG7q8Oz4bq04bqg4bqiw7Phu4zhuqrhuqbDgMOz4but4bud4bqkw7NG4bqg4bub4bqmw7PhuqThur7huqLDs+G6puG6oMO5w43Ds+G6puG7ncOUw7Phu7HhuqJB4bqmw7NIxqFpw7Phu6zhu6PhuqLDs0lNw7Phu67DjeG6oOG6ouG6rEbhuqLGocOzw43hu6PhuqLDs8ag4bqiw7Phu6rhu6dGw7MoxqFI4bq04bqsScOz4bqj4buv4bq0w4Lhu6/Ds8ONw4zDlMO94bqmw7Phu6lFw7Phu67DjeG6oOG6ouG6rEbhuqLGoWnDs8ag4bqiw7Phu6rhu6dGw7Phu4zhu53Ds+G6ocOM4buxxqHhuqbDs+G7q+G6qMOzw43huqDhu7nDs+G7reG7neG6pMOzRuG6oOG7m+G6psOzw43huqDhu53huqbhuqDDs+G7q8SQ4bqmw4DDs+G6pOG7ncOz4bq04bqgxJDhuqbDgMOz4bur4bul4bqmw7Phu6nDucONw7PhurThu5LDs+G6puG6oOG7ncOzw41Iw4zhuqbDgMOzw4DhuqLGoeG6psOz4bqm4bud4bqsw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qKeG6oOG7ncOz4bqmw4Dhuqzhu6PhuqLDs8OA4bqixqHhuqzDs+G6puG7ncOUw7Phu6vhuqDhuqzDs0hy4bqmw4DDs8agw6PDs+G6psO94bqmw7PDjeG6ouG7s0bDs8ONxKjhu6vDs+G7jMah4bqiw7PDjUjhuqrDs8OC4budw7PhuqbhuqDhu53Ds0fDjOG7n+G6psOzw4Lhu5DDs+G7q+G7m+G7q8Oz4burw4zhurjhu6vDs+G7reG7neG6pMOzRuG6oOG7m+G6psOz4bupxqHDs+G7qcO94bqmw7Npw7Phu6vhuqBNw7PhurThuqDEkOG6psOAw7NG4bqg4buf4bqiw7Phu4zhur7huqLDs8ONTMOz4bur4bub4bur4bqgw7PDguG7ncOz4bqm4bqg4budw7PDjUjDjOG6psOAw7PDgOG6osah4bqmw60vw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bGoMOMw43huqDhuqxIb2rhu4vhuqPhuqNj4bqrKS/huqvhuqLhu6/DjeG6psah4bqkK+G7icSpL0Zq

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]