(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-6-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ huỷ hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng, hành vi có liên quan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXEkD57PMOdWeG7pEXDsuG7pi7FqOG6vns94bq+R+G6vuG7lOG7quG6vuG7luG7ilnhur57PMOdWeG7pOG6vjci4bq+4buk4buOYeG6vsSQLz57PMOdWeG7pEXEkD57PMOdWeG7pEU8PcWo4bq+ezzhu5B74bq+ezThur7hu5YjWeG7pOG6vuG7liVZ4buk4bq+e0rFqOG6vsOy4bumfeG6vsagfeG6vlfhu6rhu5bhu6bhur4+xahZ4bum4bq+e+G7puG7iMWo4bq+4buUxahVWeG6vsSpS8Wo4bq+xanFqFJZxJAvPns8w51Z4bukRcSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pFxJDhu5xYReG7p+G7iFnhu6Thur7hu4JILUgt4buC4buA4buGw4zhuqjhur7hurs/4bq+KX3hu4pZ4bq+4bq74bunw6rFqeG6vuG6uyNZ4buk4bq+4buKWeG6vnvhu7BZ4bum4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhur7hu5pM4bq+VuG7pi7FqOG6vns94bq+NyLhur7hu4hZ4bq+4bum4buoWeG7puG6vj404bqo4bq+VuG7pi7FqOG6vns94bq+4buU4buq4bq+4buW4buKWeG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur5H4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vlfFqFFZ4bq+KX3hu4pZ4bq+4buaUlnhur43IuG6vuG7pn3huqPhur7hu6bDnUrFqOG6vnvEqMWo4bq+PktZ4bqo4bq+4buk4buOYeG6vjw9xajhur57POG7kHvhur57NOG6vuG7liNZ4buk4bq+4buWJVnhu6Thur57SsWo4bq+OUzhur7EqcOdT1nhu6Thur7FqcWoUlnhuqjhur7hu6Z9YVRZ4bq+xKnDnU9Z4buk4bq+xKnhu7Lhu4rhuqjhur7hu5okWeG7pOG6vnvhu6Y7xajhur57xahSKOG6vnsi4buW4bq+WC7hur48JVnhu6Thur7hu5rFqFN94bq+ezzhu4rhur5XxKhY4bq+PEDhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5o9xajhur57MSxZ4buk4bqo4bq+4bumxKhZ4bum4bq+N8Wo4bq+4buW4buy4bq+V8WoUVnhur4pfeG7ilnhuqrEkC/hu5xYRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74bucWXvhu5w8w4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisage+G7pn1Y4buU4bq+xajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vkhG4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur7hu4RI4buAKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4bDjOG7gkcv4buG4buAR8ag4buE4buG4buG4buCRuG7gkh7RuG7gOG7hsOMV+G7gC0+4bucKX3hu5xZ4buW4bucLeG7gEgtPnvFqFdX4buA4buARuG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rDsuG7pi7FqOG6vns94bq+R+G6vuG7lOG7quG6vuG7luG7ilnhur57PMOdWeG7pOG6vjci4bq+4buk4buOYeG6vjw9xajhur57POG7kHvhur57NOG6vuG7liNZ4buk4bq+4buWJVnhu6Thur57SsWo4bq+w7Lhu6Z94bq+xqB94bq+V+G7quG7luG7puG6vj7FqFnhu6bhur574bum4buIxajhur7hu5TFqFVZ4bq+xKlLxajhur7FqcWoUlnDiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pF4bq74buI4buW4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vns8w51Z4buk4bq+NyLhur43xahU4buW4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcWpPDE64buW4bq+4bua4buy4bqo4bq+VuG7psOdS1nhu6Thur7hu4bhu4Lhu6ZG4buA4oCZ4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7guG7hC1ILeG7guG7gOG7hsOM4bqo4bq+e0rFqOG6vlbhu6Z94bq+NzThu5bhur7DteG7psSo4bq+4bumxKhZ4buk4bq+xKkxWeG7pOG6vsWp4bum4buqWeG7puG6vuG7huG6vnvhu6Z9JeG7luG6vlbhu6Z94bq+xqB94bq+V+G7quG7luG7puG6vj7FqFnhu6bhur574bum4buIxajhur7hu5TFqFVZ4bq+xKlLxajhur7FqcWoUlnhuqjhur45TOG6vsSpw51PWeG7pOG6vsWpxahSWeG6qOG6vuG7pn1hVFnhur7EqcOdT1nhu6Thur7EqcOd4buI4bq+OUth4bq+POG7iuG6vjci4bq+4bua4buIWeG7puG6vlnhu6bhu4p94bqo4bq+4buk4buOYeG6vjw9xajhur57POG7kHvhur57NOG6vuG7liNZ4buk4bq+4buWJVnhu6Thuqrhur7hu48le+G6vlnhu6bhu7JY4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vuG7lsOUWOG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7pn1Z4buk4bq+VuG7psav4bq+OSNZ4buk4bq+N8Sow53hur5Z4bumxKjhur7hu6bEqFnhu6Thur7EqTFZ4buk4bq+xanhu6bhu6pZ4bum4bq+4buG4bq+4buk4buOYeG6vuG7pCbhur7hu5rhu4hZ4bum4bq+WeG7puG7in3huqjhur4+4buKfeG6vuG7muG7suG6vuG7puG7isWo4bq+4buUUVnhur7GoF1Z4buk4bq+N+G7uOG6vuG7luG7puG7isWo4bq+4buUxajhu4rhuqjhur7hu5Thu4h74bq+4bua4bus4buK4bqo4bq+4buk4bumUuG6vlnhu6JY4bq+WeG7puG7in3huqjhur5XxKhY4bq+4buE4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5Thu6rhur574bumMT9Z4buk4bqq4bq+w7Lhu6bFqOG6vlnhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bq+4buk4bu2xajhur454buc4bq+4buaMeG7iuG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buU4buq4bq+e+G7pjE/WeG7pOG6vuG7msWo4bq+4buWw5Uo4bq+4buWMn3hur574bum4buo4bq+WeG7puG7sljhur7hu5o9xajhur57MSxZ4buk4bq+ezxRWeG6vuG7mkzhur7hu5bhu6bDk1nhur7hu5rDlH3hur454buc4bq+4buWMn3hur574bumMT9Z4buk4bqo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buW4bumw53hur7hu5rFqOG6quG6vuG7p+G7in3hur5W4bumxajhur5XNOG7luG6vlcxLFnhu6Thur7hursjWeG7pOG6vuG7ilnhur7hu5oxLOG7luG6vntNWeG7pOG6vuG7ljE7WeG7pOG6vuG7mlJZ4bq+4bumxahUWeG6vns8MTtZ4buk4bq+WeG7puG7sljhur5Z4bukMTvFqOG6vns8UVnhur5YOsWo4bq+4bukxahLxajhur574buIWeG6qOG6vjnhu5zhur7hu5YyfeG6vnvhu6YxP1nhu6Thur5YOsWo4bq+4buaMeG7iuG6vuG7mjEs4buW4bq+4buW4buI4buW4bq+WUpZ4bq+WeG7puG7jlnhur7hu5pSWeG6vuG6uVRZ4bum4bq+N8WoVFnhur7hu5rhu4rhur5W4bumw53hu4rhur7hu6Z9YVRZ4bq+xKnDnU9Z4buk4bq+xKnhu7Lhu4rhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bu54buI4buW4bq+4bua4buqWeG7puG6vuG7muG7jmHhur5XxKjhur43IuG6vuG7iFnhur7hu5bhu7Lhur57xq9Z4bum4bq+4buW4bumw5V74bq+KOG7pjLhu5bhur57Sijhuqjhur7hu4nFqOG7iFjhur7hu5o94buW4bq+4bq7I1nhu6Thur7hu4pZ4bq+e+G7sFnhu6bhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vuG7mkzhur7hu5bhu6bhu7Dhur7hu5pKw53hur4o4bum4bu0WeG7pOG6vuG6u0tZ4bum4bq+PuG7iHvhur7EqeG7qFnhu6bhur4+NOG6vuG7luG7piDhur57POG7qOG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7hursjWeG7pOG6vuG7ilnhur7hu6Z9YVRZ4bq+xKnDnU9Z4buk4bq+xKnhu7Lhu4rhur43xKjhur7hu5bhu4jhu5bhur5XNOG7luG6vlcxLFnhu6Thur7hu5bhu6Yy4buW4bq+WU1Z4buk4bq+e8WoUlnhur7hu6bEqFnhu6bhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur574bumfeG6vnvhu6bhu5Ao4bq+e+G7piNZ4buk4bq+e8WoWeG6qOG6vnvEqMWo4bq+V8WoVH3huqjhur7hu5bhu6YyWeG7pOG6vuG7ljLhur7hu5pV4bq+4buaxahTfeG6vns84buK4bqo4bq+V8SoWOG6vjxA4bqo4bq+OTXhur5Xw6Hhur5Z4buk4bumxahRWOG6vnvhu6bhu5zDneG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhur7hu5Yg4buK4bq+KOG7puG7iCjhur5XfeG7kHvhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw7l94buI4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4buaxahTfeG6vns84buK4bqo4bq+4buaUlnhur7hu5bhu6bFqFN94bq+4buCRy1I4bqo4bq+KOG7puG7tFnhu6Thur7hurtLWeG7puG6vj7hu4h74bq+xKnhu6hZ4bum4bq+PjThur43xKjhur7hursjWeG7pOG6vuG7ilnhur7hu6Z9YVRZ4bq+xKnDnU9Z4buk4bq+xKnhu7Lhu4rhur7hu5QxOuG7luG6vuG7msOUfeG6vuG7mkzhur454buI4buW4bq+4bua4buqWeG7puG6vjfEqOG6vlfEqFjhur48QOG6vjfFqOG6vijhu6ZKWOG6vuG7liDhu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5o9xajhur57MSxZ4buk4bq+4buW4buy4bq+N+G7isWo4bq+ezzhu7Thur57xq/hu5bhu6bhur7hu5Y04buW4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur43IuG6vjfFqFThu5bhuqrhur7DqiRZ4buk4bq+e+G7pjvFqOG6vnvFqFJZ4bq+4bumxKhZ4bum4bq+ezzFqFR94bq+e+G7kCjhur5H4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vlfFqFFZ4bq+KX3hu4pZ4bq+ezw04buW4bq+e8WoUijhur7hu5pSWeG6vjci4bq+N8WoVOG7luG6vuG7mlJZ4bq+4buWP+G6vil94buKWeG6vuG6u+G7p8Oqxanhur7hu5YjWeG7pOG6vuG7ilnhur574buwWeG7puG6vuG7mlXhur5XxKhY4bq+N8WoVOG7luG6qOG6vuG7pCRY4bqm4bq+xak8MT9Z4buk4bq+w7rhu6Zb4bq+xKl94buOWeG6qOG6vj7FqFnhu6bhur5ZTVjhur7hu4bDjMON4buC4bqs4bq+xak8MT9Z4buk4bq+w7rhu6Zb4bq+xKnDncSoWeG7pOG6qOG6vj7FqFnhu6bhur5ZTVjhur7hu4bDjMONSOG6rOG6vsWpPDE/WeG7pOG6vsO5fT3hu5bhur7hu40xfeG6qOG6vj7FqFnhu6bhur5ZTVjhur7hu4bDjMOM4buA4bqs4bq+xak8MT9Z4buk4bq+w7l9PeG7luG6vsSpXVnhu6Thuqjhur4+xahZ4bum4bq+WU1Y4bq+4buGw4zDjEnhur43xKjhur7hurldxajhur7hu7XFqFR74bq+4bq74bumxahSWeG6qOG6vj7FqFnhu6bhur5ZTVjhur7hu4bDjMOM4buC4bq+4buaU33hur4u4bq+OUzhur7EqcOdT1nhu6Thur7FqcWoUlnhuqjhur7hu6Z9YVRZ4bq+xKnDnU9Z4buk4bq+xKnhu7Lhu4rhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw6rhu45h4bq+4buaU33hur5XxKjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5o9xajhur57MSxZ4buk4bq+e+G7pn0l4buW4bq+e+G7psSoWeG7puG6vijhu6bDlFnhur7hu5bhu4jhur7hu5TFqFR74bq+e0rFqOG6vuG7muG7quG7iuG6vijhu6YxP1nhu6Thuqjhur5Z4bum4buQWeG6vnvhu6Yy4buW4bq+KOG7puG7iCjhur5XfeG7kHvhur7hu5bhu7RZ4bq+WeG7psWoU33hur7hu6ZKWeG6vuG7luG7plLhuqjhur7hu5bhu7Lhur7hu5RLWeG6vnvGr1nhu6bhur7hu5YjWeG6vuG7miThuqjhur4+4buMWeG6vj7EqFnhu6Thur7hu5bhu6Y9WeG7pOG6vuG7mj3FqOG6vuG7psOdw5Phu5bhur57w5VZ4bq+4buWI1nhu6Thur5XSsWo4bq+VzThu5bhur5XMSxZ4buk4bq+4buW4bumMuG7luG6vllNWeG7pOG6quG6vuG7p+G7in3hur5W4bumxajhur57PMWoVH3hur574buQKOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj3FqOG6vnsxLFnhu6Thur7hu5pSWeG6vuG7lj/hur4pfeG7ilnhur7hurvhu6fDqsWp4bq+4buaVeG6vlfEqFjhur43xahU4buW4bqo4bq+VuG7psOdS1nhu6Thur7hu4Lhu4Dhu6bhu4Thu4DigJnhur5Z4bukxKhh4bq+4buCRy1I4bq+4buW4buy4bq+ezxRWeG6vuG7hOG7gOG6vijhu6Yi4bq+WTbhur5XxKjhur5Z4bukMTvFqOG6vlnhu6bEqOG6vuG7liDhu4rhur5H4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vlnhu7LFqOG6vns8UVnhur43xKjhur5YJXvhur4+PeG6vuG7liNZ4buk4bq+xqDhu45Z4bq+OUzhur7EqUvFqOG6vsWpxahSWeG6vuG7mkzhur7hu5pSWeG6vns8IuG6vj4u4bq+4bq7I1nhu6Thur7hu4pZ4bq+4bumfWFUWeG6vsSpw51PWeG7pOG6vsSp4buy4buK4bq+N8So4bq+4bq7I1nhu6Thur7hu4pZ4bq+e+G7sFnhu6bhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vlbhu6bFqFJ94bq+VsWoVFnhuqjhur7hu6Thu45h4bq+WMOVe+G6vns84buQe+G6vns04bqo4bq+4bua4bu0xajhur7igJx74bumS+G6vlnhu6QxO8Wo4oCd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG6uyNZ4buk4bq+4buKWeG6vnvhu7BZ4bum4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhur7hu5pM4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+VzThu5bhur5XMSxZ4buk4bq+VuG7qijhur574bumO8Wo4bq+WU5Y4bq+e+G7qFnhu6bhur7hu6bhu6hZ4bum4bqo4bq+KOG7puG7jlnhur7hu6bhu7Lhu4rhur434buq4bq+ezzGr+G6qOG6vjfhu4rFqOG6vns84bu04bq+4buWIOG7iuG6vnszWeG7pOG6vuG7mj3FqOG6vnsxLFnhu6Thuqjhur7hu5okWeG7pOG6vnvhu6Y7xajhur4o4bum4buOWeG6vnvGr+G7luG7puG6qOG6vuG7pMWoS8Wo4bq+e+G7psav4buW4bum4bq+4buaJVnhu6Thur43xahRWeG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur7hu5pKxajhur7GoMWoVFnhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhur5H4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vuG7muG7ilnhu6Thur5XxKhY4bq+N8WoVOG7luG6vntKxajhur7hurs/4bq+KX3hu4pZ4bq+4bq74bunw6rFqeG6vuG6uyNZ4buk4bq+4buKWeG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buaVeG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+WcSoYeG6vuG7psWoVX3hur43xKjhur57NOG6vjzhu4rhur43U+G6quG6vsWpfWHhur5Z4bumxahRWeG6vlgle+G6vj494bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vlbhu6bhu4jhu5bhur7hu5bhu7Lhur5XLMWo4bq+xq/hu5bhu6bhur5XxahRWeG6vil94buKWeG6vuG7mkzhur5XLMWo4bq+xqAiWeG7pOG6vnvFqFIo4bq+eyLhu5bhur5XI8Wo4bq+VuG7osOd4bqo4bq+eyLhur574buQKOG6vns8MTrhu5bhur7hu5YqWeG7pOG6vuG6uyNZ4buk4bq+4buKWeG6vnvhu7BZ4bum4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSpxahUWeG6vuG6uyNZ4buk4bq+4buKWeG6vnvhu7BZ4bum4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhur7hu5rhu4pZ4buk4bq+4buW4bum4buw4bq+4buaSsOd4bq+4buW4buI4buW4bq+VzThu5bhur5XMSxZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur43IuG6vuG7luG7piDhur7hu5olWeG7pOG6vllOWOG6vuG7luG7pk7hu5bhur574buoWeG7puG6vuG7puG7qFnhu6bhuqjhur57PMWoVVnhur5W4bum4buKxajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5TFqFRZ4bq+KOG7puG7iCjhur4o4bum4bu0WeG7pOG6vlnhu6Qz4buK4bqo4bq+WeG7pE1Z4bq+4buW4bumw5NZ4bqo4bq+4bukxahLxajhur4pfWFSe+G6vnvhu6hZ4bum4bq+4bumfT1Z4buk4bq+VuG7psWoUn3hur5WxahUWeG6vuG7miNZ4buk4bq+WeG7pDE7xajhur43xKjhur574bum4buKWOG6vlgxfeG6vuG7luG7psOd4bq+4buWw5Uo4bq+IGHhuqjhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4pfWFTWeG6vuG7muG7quG7iuG6vijhu6YxP1nhu6Thur5XxKhY4bq+ez174bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+N+G7kFnhur7hu5olWeG7pOG6vil9w5RZ4bq+4buW4bumW1nhu6Thuqjhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5pV4bq+OUth4bq+POG7iuG6vijhu6Yy4buW4bq+e0oo4bqq4bq+w6okWeG7pOG6vnvhu6Y7xajhuqjhur57xahSKOG6vnsi4buW4bq+KOG7pj3FqOG6vuG7piwo4bq+NzrFqOG6vuG7tcWoVFnhur7DssWoVVjhur4+4buIe+G6vlnhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4buW4buI4buW4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+4buaxahTfeG6vns84buK4bq+V8SoWOG6vjxA4bq+ezNZ4buk4bq+4bumxKhZ4bum4bq+N8Wo4bq+N8Wo4bq+KOG7pkpY4bq+KOG7puG7iCjhur5XfeG7kHvhur7hu5Yg4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vuG7mlXhur45NeG6vlfDoeG6vlnhu6Thu6bFqFFY4bq+e+G7puG7nMOd4bq+KX1h4bq+4bua4buqWeG7puG6vuG7liDhu4rhur4o4bum4buIKOG6vld94buQe+G6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxIN9e+G7psOdPMOKRcSQPns8w51Z4bukReG7pz9Z4bq+xKnEqMSQLz57PMOdWeG7pEXEkC8oRQ==

Sơn Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]