(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác đào tạo và truyền nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp không nhỏ vào việc phát triển tiểu - thủ công nghiệp (TTCN) ở các địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slZC4bqzw6nhu7Ri4bqzKcSR4bu0bGplxJHhurfhu7Q04bq/xJHhurfhu7RsOzThu7Thu4nhurM7bOG7tGxq4bq1xIPEkeG7tMSR4bq3LMSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7TEkeG6v8SR4bq34bu0bOG6s+G6v8SR4buuL+G6s+G7uFbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4nhurI3OjXhu7JW4bu0xJDhurPhu5nEkeG6t+G7tMSRKWThu7TEqW06xq/hu7Q04bq/xJHhurfhu7RsOzThu7Q2LGXhu7RsLmXhu7Thu5Us4bu0bGpt4bub4bqjxJHhu7TEkeG6t+G6s+G6o+G7tDThurNl4bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34bu0xJHhur/EkeG6t+G7tGzhurPhur/EkeG7tGxqw6DEkeG7tDbhuqc64bu0MyzEkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tDYubOG7tDbhu4/DrTThu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu0YuG6oWzhu7TEqW0h4bu0NjvEkeG6t+G7tGLhurPDojThurPhu7Rjw6PGr+G7tDbDqcSR4bq34bu04bq3w6nhu4nhu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7TEkeG6s+G6veG7tOG7lSxl4bu04buV4bq1w6M04bu04buJ4bqzO2zhu7RsauG6tcSDxJHhu7Rs4bq1xINt4bu0LeG7tGzhurPDsuG7tDThur/EkeG6t+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7Thu7BMTHnEkOG7rOG7tMOs4bu0NDs04bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu67hurVk4bq34bu0a2o0U+G7si8vNDXEkeG7qDM6ZWzhurM6xJHhurPhurNlOuG7qOG7lcSRLzU3a2JsZeG7iS/EkTfhu5drL+G7uCYjPS89JjUkQOG7tj0j4bu24bu2bCThu7YlI2Mm4buo4bqr4buJ4bq34buy4bu0L1bhu7Thu7MsZeG7tGwuZeG7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0a+G7kzrhu7Q04bqz4buZOuG7tDbhurXDo8SR4bu0NV3EkeG7tDXDs8SR4bq34bu0bC7hurXhu7RMauG7j2nEkeG6t+G7tExqbcSR4bq34bu0NCLhu4nhu7TEkOG6t+G6s+G6o+G7tGThurXhuqPEkeG7tMSRbuG6teG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrGr+G7tMahKOG7tEThurXEkeG6s+G7tEtnxJHhu7Thu7DEkOG6t+G6uzThu7RDezThu6zhu6jhu7Thu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWRHs04bu0NW/hu7Thu5Uw4bubxq/hu7Q2xIPhu7Q2O+G7ieG7tMO1xJHhurfhu7Rs4buBbOG7tMSR4bqzbeG7tDQgbeG7tMSR4bq3LOG7m+G7tDQsxJHhurfhu7Q0OmXhu7Thu5XhuqPhu7Rj4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34bu0NMOp4bu0bDrhu5vhu7TEkeG6t+G6s+G6o8av4bu0NCDEkeG7tDTDqeG7tGvhu5Hhu7Thu4nhurPhu4HhurXhu7ThurPDreG7ieG7tDThurN7bOG7tDThurPDoeG7tOG6t+G6teG7mTrhu7Q0OzThu7Rrw6zGr+G7tMSR4bq3LMSR4bqz4bu0NMOp4bu0Y+G6tcOgxJHhu7TEqW06xJHhu7Q0w7I64bu0bOG6rcSR4bqz4bu04buVLOG7tDThurPDosSR4bqz4bu0xKlt4bub4bqjxJHhu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t8av4bu0a+G7keG7tDThurPDsuG7tDbhu4PEkeG6t+G7tDTDsjrhu7Q0OzThu7Q0Z+G7tGvDrOG7tExMecSQ4bu0bGplxJHhurfhu7Thu5XhurXDozThu7Rs4bqzO2Xhu7Thurfhu4vhu7Ri4bqzw6nhu7Ri4bqzKcSRxq/hu7Q2IG3hu7Rs4buP4bu0NMOp4bu04bqz4bq1w6Nt4bu0xKltIeG7tDThurNl4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu0Nixl4bu0bC5l4bu0xJHhurfhurPhuqPhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbEkOG6s+G6teG6o23hu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu7RjLGThu7Thu5XhurXDozThu7Q04bqzZeG7tDQ7NOG7tDRn4bu0a8Os4bu0ayHEkeG7tMahbSJs4bu0NMOyOuG7tDQ7NOG7tGMsxJHhurfhu7TEkeG6t+G6s+G6o+G7tGxqw6DEkeG7tDbhuqc64bu0MyzEkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG6s+G6tcOjxJHhu7TEkTrhu5vhu7Q0w6nhu7Rkw7U04bu0bOG6s23hu7TEkeG6szDhu4nhu7Rs4bqzIuG7icav4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7Q04bqz4bqt4bu0Ni5s4bu0bMO04bu0I+G7tuG7qOG7tuG7tuG7tuG7tDbhuqHEkeG7tCThu7bhu6jhu7bhu7bhu7bhu7Q24buHxJHhurcvYzpl4bu0NuG7g8SR4bq3L8SR4bq3LOG7m8av4bu0xJHDoMSR4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0YuG6tcOgxJHhu7RsauG6peG7tDM7ZOG7tMSR4bq34bqz4bqj4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buz4bqhxJHhu7Q0beG7geG6teG7tGzhurM7xJHhurfhu7QmLUDhu7bhu7gmxq/hu7RsZSzEkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tDTDqeG7tCXhu7bhu6hAIyXhu7Q0Z+G7tGvDrOG7tGshxJHhu7TGoW0ibOG7tExMecSQ4bu04buVaOG6teG7tOG6s2fEkeG7tOG7uCThu7bhu6jhu7bhu7bhu7bhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu7RjLGThu7Thu5XhurXDozThu7Rs4bqz4buPacSR4bq34bu0xqFt4bubw6DEkeG7tOG7lSzhu7ThurMsxJHhurfhu7Q04bqzw7M04bu0xJHhurfhurPhuqXEkeG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu04buVw7Phu6jhu7ThurbhurU74bu0bGrhuqfhu7RrIcSR4bu0xqFtImzhu7RMTHnEkOG7tOG7lSzhu7TEkeG6tyzEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0YuG6s23hu7Thu5Xhu5E04bu0xJHhur/EkeG6t+G7tGzhurPhur/EkeG7tDYubOG7tGzDtOG7tD3hu6gk4bu24bu24bu0NuG6ocSR4bu0JOG7qOG7tuG7tuG7tuG7tGzhu6Hhu7Q24buHxJHhurcvxJEpZOG7qOG7tExt4bub4bu0xJHhurPhurXDoMSRxq/hu7Q04bq/xJHhurfhu7RsOzThu7Q2LGXhu7RsLmXhu7TEkeG6t+G6s+G6o8av4bu04buJ4bqzO2zhu7RsauG6tcSDxJHhu7TEkeG6tyzEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0xJHhur/EkeG6t+G7tGzhurPhur/EkeG7tDThurnEkeG7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tGzhu4fEkeG7tGwu4bq1xq/hu7ThurMuxJHhu7Q04bqz4bqh4bu0NCDEkeG7tGLhurM8NOG7tOG7ieG6s8OzNMav4bu0xJHhurPhu4/hu6bhu7TEkOG6s+G6teG6o23hu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tOG7lTLEkeG7tDThurPhu4864bu0YzDhu4nhu7Q24buPw6004bu0xKlt4bub4bu04bqzZS404bqz4bu04buJ4bqzO2zhu7RsauG6tcSDxJHhu7RMTHnEkOG7qOG7tMO9ZeG7tDbDqcav4bu04buV4bq1w6M04bu04buJ4bqzO2zhu7RsauG6tcSDxJHhu7TEkeG6tyzEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0NOG6s+G7jzrhu7Q0w6nhu7Q24bqnxJHhurPhu7ThurPhu49oxJHhurfhu7Q0w7Phu7Rs4bqzxIPFqOG7tMSpbeG7m+G7tGThur/hu7Q0w7I64bu0Ni7hurXhu7Q2OuG7tGvhu4Hhu7Q0OzThu7Q0Z+G7tGvDrOG7tMSR4bq3LMSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7RMTHnEkOG7tDThurPDsuG7tOG7m+G6oW3hu7TEqW3hu5vhu7Rk4bq/4bu04bqz4buD4bu04bq34bq1OuG7tDbhuqXEkeG6s8av4bu0bOG6s+G6teG6oWzhu7Qz4bqn4bu0NOG6v8SR4bq34bu0xJHhurfhurPDo+G7tGshxJHhu7TGoW0ibOG7tDThurnEkeG7tGMuNOG7tOG6szBtxq/hu7Q04bqzMGThu7Q24buF4bq14bu0ZGjhurXFqOG7tMSRKcSR4bq34bu0Y+G7kTTGr+G7tGxq4bqlxJHhurPhu7Q24buD4bu0bOG7heG7tDThurPDtTThu7TEqW0hxJHhu7Rj4budxq/hu7Q24bq14bqjbeG7tOG6syzEkeG6s+G7tGshxJHhu7TGoW0ibMav4bu0YuG6tcSR4bqz4bu0NWU6xJHhurPhu7Q04bq5xJHhu7ThurMuxJHhu7Q04bqz4bqhxajhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu7Thu4nhurMgxJHhu7RjaMSR4bu0Yyzhu7Q1ZeG7tGxqbeG7m+G6o8SR4bu0xJHhurfhurPhuqPGr+G7tMSRw6DEkeG7tGxqZcSR4bq34bu0xKltO+G7tGxq4bqlxJHhurPhu7RrIcSR4bu0xqFtImzhu7Thurd74buJ4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0YuG6s8Op4bu0YuG6synEkeG7qOG7tHjDoMSR4bu0NC7EkeG6s+G7tDbDqcav4bu0ZOG7g2zhu7Rr4buB4bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7Q04bq5xJHhu7Q04bqz4buPOuG7tGzhurPhu5E04bu0a+G7keG7tDbhu4fEkeG6t+G7tOG6syzEkeG6s+G7tDRvxJHhurfhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7Thu5Us4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34bu0bGplxJHhurfhu7Thu5XhurXDozThu7Rs4bqlZOG7tGLhurXhuqFk4bu0NiBt4bu0ajrhu7Q04bqzZeG7tGshxJHhu7Thu4nhurMxZOG7qOG7tOG7lOG6peG7tOG7lTDhu5vGr+G7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tGLhurNt4bu04buV4buRNOG7tMSR4bq/xJHhurfhu7Rs4bqz4bq/xJHhu7Thu5UyxJHhu7RjZeG7tMSR4bq3LuG6teG7tOG7leG6o+G7tGvhu5Hhu7Thu4nhurM7bOG7tGxq4bq1xIPEkeG7tDPhuqPEkeG7tOG7leG7mcSR4bq34bu0NMOyOuG7tDQ7NOG7tMSR4bq3LMSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7TEkSzhu5vhu7TEkcOgxJHhu7Q04bqz4buPOuG7tGzhurPhu5E04bu0a+G7keG7tOG6tzzEkeG7tDPDqcWo4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0NGfhu7Rrw6zhu7RrIcSR4bu0xqFtImzGr+G7tGLhurXEkeG6s+G7tDVlOsSR4bqz4bu04bq3e+G7ieG7tGLhurPDqeG7tGLhurMpxJHhu7RsamXEkeG6t+G7tMSpbTvhu7RsauG6pcSR4bqz4bu0NiBt4bu0bOG7j+G7tGTDrOG7tGrhu4PEkeG6t+G7tMSpbeG7m+G7tGThur/hu7RrIcSR4bu0xqFtImzhu6jhu7R4w6DEkeG7tDQuxJHhurPhu7Q2w6nGr+G7tDRn4bu0a8Os4bu04buVMGzhu7Q04bqzImzhu7Thu4nhurPDszThu7Thu5XDs+G7tDThur/EkeG6t+G7tGw7NOG7tDYsZeG7tGwuZeG7tOG7lSzhu7Rsam3hu5vhuqPEkeG7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0NOG6s+G7jzrhu7Q2O+G7ieG7tMO1xJHhurfhu7Q24buPw6004bu04bubw6Bt4bu0NCBt4buo4bu0xJDhurdt4buHxJHhu7TEkeG6s13EkeG7tGPhu5E04bu04buJ4bqzw7M04bu04buVw7Phu7Q04bq/xJHhurfhu7RsOzThu7Q2LGXhu7RsLmXhu7TEkeG6t+G6s+G6o+G7tDThurnEkeG7tOG6sy7EkeG7tDThurPhuqHFqOG7tGLhurXEkeG6s+G7tOG7ieG6s8Oi4bu0NSzEkeG6s+G7tDThurNl4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu0Nixl4bu0bC5lxq/hu7Rsam3hu5vhuqPEkeG7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0NOG6s+G7jzrhu7Q24buPw6004bu0NiBt4bu0bOG7j+G7tDZuxJHhurfhu7Rkw7U0xajhu7Rr4buB4bu0Y+G7j8OtxJHhurfhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu7Ri4bqzbeG7tOG7leG7kTThu7TEkeG6v8SR4bq34bu0bOG6s+G6v8SR4bu0NinEkeG6t+G7tGLhu53hu7Rs4bqzOmThu7ThurfhurU64bu04bqz4bq7NOG7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0NOG6ucSR4bu0w6Js4buo4bu0eTs04bu0NGfhu7Rrw6zhu7TEkeG6tyzEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0TEx5xJDhu7Q04bqz4buPOuG7tDbhu4/DrTThu7Rs4bq14bqh4buJ4bu0NDDEkeG7tDYg4bub4bu0NsOy4bu0NDs04bu0NOG6s8OixJHhurPhu7RrOzThurPhu7ThurNm4bu0bGrDreG7tDTDsjrhu7TEkOG6syzhu7TEkeG7j2g04buo4bu0S+G7geG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tDbhu4/DrTThu7Q2LGXhu7RsLmXhu7RsamXEkeG6t+G7tDQ7NOG7tMSR4bq3LMSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7RMTHnEkOG7tDVt4bub4bu0bGrhuqXhu7Q24buPw6004bu04buV4bq1w6M04bu0Yyxk4bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPhu7RrOm3hu7Q2LGXhu7RsLmXhu7Q04bqz4bqt4bu0Ni5s4bu0YuG6s2UhxJHhurfhu7Qk4bu2VeG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7s8SD4bu0Njvhu4nhu7TDtcSR4bq34bu04bubw6Bt4bu0NCBt4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu0Nixl4bu0bC5lxq/hu7Rsam3hu5vhuqPEkeG7tMSR4bq34bqz4bqj4bu04buVLOG7tDUu4bub4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7RMTHnEkOG7tGxqw6DEkeG7tDbhuqc64bu0MyzEkeG7tGzhuq3EkeG6s8av4bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7TEqW06xq/hu7R54bqz4bq14bu0NMOzNOG7tOG7iOG6szts4bu0bGrhurXEg8SR4bu0xJHhur/EkeG6t+G7tGzhurPhur/EkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tDYo4bu04buJ4bqz4buB4bq14bu04bqzw63hu4nhu7Thu5Vo4bq14bu0TXjEkMO94bu0NDs04bu0xqEoxq/hu7Rs4bqz4bqn4bu0bGoixJHhu7Q0w6nhu7RjLMSR4bq34bu0xJHhurfhurPhuqPhu7Q2KOG7tDbhu4/DrTThu7RNeMSQw73hu7Rs4bqtxJHhurPhu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6szDEkeG7tGwpxJHhurfhu7Q04buPacSR4bq34bu0aizhu7RrZTtsxq/hu7Q2O8SR4bqz4bu04bq34bq1O+G7tOG7lSzhu7TGoTs04bu0NuG6p8SR4bqz4bu0NuG7geG6teG7tGzhu4/DrcSR4bq3xq/hu7TEkeG6s23hu7Q0IG3hu7ThurPhurs04bu0xJHhurfhurPhuqPhu7Q0w7I64bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34buo4bu0TGrDoMSR4bu0NGfhu7Rrw6zhu7Q2w6nGr+G7tMahXeG7m+G7tDXhu5HEkeG6t+G7tGLhuqHhu7ThurNlLjThurPhu7Thu5Us4bu04bqz4buPaMSR4bq34bu0NTLEkeG7tDQ7NOG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34bu04buJ4bqz4buB4bq14bu04bqzw63hu4nhu7RsauG6tcSDxJHhu7Ri4bqzOuG6teG7tDThur/EkeG6t+G7tGw7NOG7tGxqbeG7m+G6o8SR4bu0xJHhurfhurPhuqPFqOG7tDbhu4fEkeG6t+G7tGzhurNp4bq1xq/hu7RjMOG7ieG7tOG6s+G7h+G7tGtn4bu0NuG6o+G7tMSR4bq34bqz4bqn4bu04bqzZuG7tGxqw63hu7ThurPhurs04bu04buVLOG7tGxqbeG7m+G6o8SR4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7Q04bqzZeG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGM6ZeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tDTDqeG7tMSR4bqzbeG7tDQgbcav4bu0Y+G7kTrhu7Q04bqz4bq7xJHhu7Q0OzThu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDTDqeG7tDbDsuG7tMSRKcSR4bq34bu0Y+G7kTTGr+G7tDbhurXhuqNt4bu0YuG6tcOjxJHhu7Thu5XhuqPhu7Q0Z+G7tGvDrOG7tOG7lTBs4bu0NOG6syJs4bu0NsSD4bu0ZMOs4bu0NDs04bu0Y2jhu4nhu7Q2LGXhu7RsLmXhu7Thu5Us4bu0bGpt4bub4bqjxJHhu7TEkeG6t+G6s+G6o+G7qOG7tHk7NOG7tGvDrMav4bu0MzrEkcav4bu0xJHhurcsxJHhurPhu7Q0w6nhu7Rj4bq1w6DEkeG7tMSpbTrEkeG7tDTDsjrhu7Rs4bqtxJHhurPhu7Thu4nhurPhu4HhurXhu7ThurPDreG7ieG7tDThurN7bOG7tDThurPDoeG7tGxqZcSR4bq34bu04buV4bq1w6M04bu0NG3EkeG6t+G7tDQi4buJ4bu0bOG6s+G6v8SR4bq34bu0bOG6tcSR4bu04buV4bqj4bu0bOG6s+G6p+G7tGxq4buPacSR4bq34bu0Yzpl4bu0NuG7g8SR4bq34bu04buVLOG7tDRn4bu04bqz4buD4bq14bu04buV4bq1w6M04bu0Yyxk4bu0NOG6s2Xhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu6jhu7R5OzThu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tMahXeG7m+G7tDXhu5HEkeG6t+G7tGLhuqHhu7ThurNlLjThurPhu7Q2LGXhu7RsLmXGr+G7tGxqbeG7m+G6o8SR4bu0xJHhurfhurPhuqPFqOG7tGvhu5Phu7Q1w7PEkeG6t+G7tOG6s8Ot4buJ4bu0Y+G7neG7tMSR4bq3beG7h8SR4bu0YuG6tcSR4bqz4bu04buJ4bqzw6Lhu7Q24buPw6004bu04buJ4bqzXcSR4bu0M+G7heG7tDbEg+G7tGxq4bq1xIPEkeG7tGLhurM64bq14bu04bqz4bq1w6Nt4bu0xKltIeG7tDQ7NOG7tDThurPhu49nxJHhurfhu7RsauG6pcSR4bqz4bu0Nixl4bu0bC5l4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7RsLuG6teG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34buo4bu04buz4buHxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6tcav4bu0NOG6s8Oy4bu0NuG7g8SR4bq34bu04buJ4bqz4buB4bq14bu04bqzw63hu4nhu7Thu5Vo4bq14bu0NDs04bu0NGfhu7Rrw6zhu7Q1LuG7m+G7tMSR4bq34bqz4bqj4bu0bGrDoMSR4bu0NuG6pzrhu7QzLMSR4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0Nijhu7Q24buPw6004bu0NCLhu4nhu7ThurfhurUi4bub4bu04buJ4bqzOOG7ieG7tGTDrOG7tDQ7NOG7tGNo4buJ4bu0NS7hu5vhu7TEkeG6t+G6s+G6o+G7tOG7ieG6s2/hu7ThurPDreG7ieG7tOG7lWjhurXhu7TEkeG6s23hu7Q0IG3hu7Thu4nhurM7bOG7tGxq4bq1xIPEkeG7tMSR4bq3LMSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhuqPhu7RMTHnEkOG7tDTDsjrhu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tOG7lSzhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7RjOmXhu7Q24buDxJHhurfhu6jhu64v4buJVg==

Bài và ảnh: Lương Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]