(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Nông Cống năm 2024. Đây là địa phương được chỉ đạo làm trước để các đơn vị rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G6s0hBSeG7rU3huqBD4butREnhu4RO4butVOG6rFDhu61LSFXhu61W4buwQ+G7rVBIw5JOR+G7rVRI4bum4butSFVZ4buGTuG7reG6pcOUTkfhu61b4buQTkfhu61OxIJN4butd+G7r3d54bulL0h24bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUMOgRUFE4bux4bunaMOBTkfhu612eC/DvXPhu619QU7hu61bSOG7iOG7rcSQ4bqgT+G7rURJ4buETuG7rVThuqxQ4butVOG7iE5I4butaUhBTkjhu63DoMOTQeG7rcSQw4Phu61U4buU4butQ0jhu6hD4butS0hBSeG7rU3huqBD4butREnhu4RO4butVOG6rFDhu61LSFXhu61W4buwQ+G7rVBIw5JOR+G7rVRI4bum4butw7rhurPDsuG7hWnDueG7rUhVWeG7hk7hu63huqXDlE5H4butW+G7kE5H4butTsSCTeG7rXfhu693eXThu60iw4JZ4butTMOA4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkfhu63EkMav4buiQ+G7rUNI4buI4butxJDhuqBP4butTMOATeG7rVRSxq/hu5pD4butxJDhu4Lhu61Dw4FD4butxJDGoE7hu61W4buK4butUsOaVOG7rUtJTkjhu61OR0hJ4buGTeG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61USOG7sEPhu61ISeG7hk504bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxRFRIVU1C4butSVtFTlRFUuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4but4bu34buv4buvUFhy4butSEVJR0hUceG7rcO9eHhQWHLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0NETnRCQU9USEFOSEhPQXRWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3l34buvL3fhu6/DvUR24buv4bu5eeG7tXjhu69UeeG7t+G7s3h5TOG7r3RKUEdwUuG7m+G7s+G7ucO94bux4butQUxU4bub4bux4bqzSEFJ4butTeG6oEPhu61ESeG7hE7hu61U4bqsUOG7rUtIVeG7rVbhu7BD4butUEjDkk5H4butVEjhu6bhu61IVVnhu4ZO4but4bqlw5ROR+G7rVvhu5BOR+G7rU7Egk3hu6134buvd3nhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7seG7t+G7r+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7scO9eHjhu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p2lPw4BO4butQ+G6ok5I4butS0hBSeG7rU3huqBD4butREnhu4RO4butVOG6rFB04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p13hu7Dhu61Ww4Dhu61DSOG7iOG7rcSQ4bqgT+G7rURJ4buETuG7rVThuqxQ4butQ8OT4butQ8OBQ+G7rcSQ4buSTkfhu61DSMON4butw63hu7bhu61WScOKTuG7rX1BTuG7rWlIxq/hu5xOR+G7rVbhu6Thu61p4buITkjhu61V4bu2ceG7rcOiQUnhu63hu49Vw4JO4but4bq1ScOKTXPhu63hu4VIw5Phu61bSOG7puG7rVThu4pDSOG7rcOtfeG6pV3hu61U4buITkhz4but4buFSMOT4butaVLGr+G7nk5H4butfUFO4butW0jhu4jhu63EkOG6oE/hu61ESeG7hE7hu61U4bqsUOG7rVThu4hOSHLhu60i4bqgSeG7rVTDgeG7reG6tcOK4butw7LEgk7hu61dSeG7hk5z4butW0jhu4jhu61IVVnhu61UUsav4bueTkfhu6194buY4butW8OgZmjhu61U4buITkhz4but4buFSMOT4butaVLGr+G7nk5H4butQkFO4butaUjGr+G7nE5H4butVFLhu7BD4butfUFO4butW0jhu4jhu63EkOG6oE/hu61ESeG7hE7hu61U4bqsUOG7rVThu4hOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqlxIJN4butd+G7r3d5c+G7rUhVWeG7hk7hu63huqXDlE5H4butW+G7kE5H4butxJDGr+G7okPhu61HSUFP4butTkhJ4buGTeG7rVbhu6Thu61ESeG7hE7hu61U4bqsUOG7rVbhu5pJ4butxJDhu4Dhu61N4bukQ+G7reKAnFtIVVnhu4JO4butTOG7sEPhu61Mxq/hu6JOR+G7rVbFqOG7rVRSQU5H4butVsOAT+G7rUPDgUPhu61UUuG6oE5H4butVEjDgUnhu61T4bq0TuG7rVPDgE5H4butQ0hJ4bq+TuG7rcSQ4bqkVXPhu61DSFVZ4buCTuG7rcSQ4buKQeG7rVBIxq/GoE5H4butVsOAT+G7rUPDgUPhu61UUuG6oE5H4butVEjDgUnhu61RVeG7kEPhu61QSMOSTkdz4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rUNIVeG6qE7hu61C4buK4butVsOA4butVEjhu7BD4butSMOATkjhu61Uw4FD4butQ0hJ4bq+TuG7rVBIw5JOR+G7rVRI4bum4oCdc+G7rVbhu5pJ4butd+G7rVBI4bqmTuG7rcO6VuG6rE7hu61Iw4BOSOG7rUPGoOG7rUNI4bq+4butVsOA4butVEjhu7BD4butQklOSMO54butVsOA4buteOG7rUdJQUnhu63EkE/huqBO4butSFXhuqRO4butTFVZ4buGTnThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7fhu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4butw73hu7l4UFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DRE50QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d5d+G7ry934buvw71EduG7r+G7uXnhu7d24bu5VMO9eHfhu7d2TOG7r3RKUEdwUuG7m3nhu7nDveG7seG7rUFMVOG7m+G7seG6s0hBSeG7rU3huqBD4butREnhu4RO4butVOG6rFDhu61LSFXhu61W4buwQ+G7rVBIw5JOR+G7rVRI4bum4butSFVZ4buGTuG7reG6pcOUTkfhu61b4buQTkfhu61OxIJN4butd+G7r3d54bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7fhu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7HDveG7uXjhu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p+G7hUjDk+G7rVtI4bum4butVOG7ikNI4butw6194bqlXeG7rVThu4hOSHPhu63hu4VIw5Phu61pUsav4bueTkfhu619QU7hu61DSOG7iOG7rcSQ4bqgT+G7rURJ4buETuG7rVThuqxQ4butVOG7iE5I4butw6JBSeG7reG7j1XDgk7hu63hurVJw4pN4butUEjDgVThu61CSeG7glXhu61DSOG7iOG7rcSQ4bqgT+G7rUtIQUnhu61N4bqgQ3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4buFSMOBVOG7rUJJ4buCVeG7rUtIQUnhu61N4bqgQ+G7rURJ4buETuG7rVThuqxQc+G7reG7hUjDk+G7rVtI4bum4butVOG7ikNI4butw6194bqlXeG7rVThu4hOSOG7rcOiQUnhu63hu49Vw4JO4but4bq1ScOKTeG7rcSQw4FOSOG7rUdJw4Hhu61DQU/hu61T4buw4butVsOAT+G7rUNV4buYQ+G7rVFVWeG6vlThu61MSeG7hlThu61D4bumQeG7rUPhuqRQ4but4bumWXPhu61DSMONTkjhu61RVVnhu4BOc+G7rUPDgUPhu61CQU5z4butTkfDgE5Ic+G7rcSQT8OATuG7rVRI4buC4butSFVZ4buGTuG7reG6pcOUTkfhu61b4buQTkfhu61UUk9OR+G7rVFVw4Hhu61UUsOMTkjhu61DSFXhuqhO4butQuG7iuG7rURJ4buETuG7rVThuqxQdOG7rSLhu5JOR+G7rVRI4bucSeG7rU5I4bqkTuG7rU3huqBOSHHhu61dSeG7hE7hu61U4bqsUOG7rUzDgOG7rUjDjE5I4butVEjDgUnhu61IVeG6pE7hu61MVVnhu4ZO4butQ0FP4butTkjhuqRUc+G7rUzDgOG7rU5ISeG7hk3hu61W4buk4butQ0jDjU5I4butUVVBTuG7rVRS4buMTkdz4butTkjhurBN4butU8OBVOG7rUjhuqBDSOG7rU7Egk5H4butTOG7sEPhu61Mw4NOSOG7rcSQ4bqgT+G7rUPhu6ZB4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rSLhuqJOR3Phu61ISeG7hlXhu61RVeG6ouG7rVFV4bqiTuG7rUzDnXPhu63EkEnhu4BV4butSMOATkjhu61D4bumQeG7rUNIw41OSOG7rVFVWeG7gE5z4butVkFJ4butVFLDkuG7rUzDgE3hu61USEFN4butTcavVeG7rUPhu6ZB4butQ8ag4butUVVBTuG7rWZVw4JO4butU+G7sHPhu61bw5ROR+G7rUFOc+G7rUPDgUPhu61QSMOSTkdz4butQkFO4butTkfDgE5Ic+G7rcSQT8OATuG7rVRI4buCc+G7rUPDgUPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butQ0jDjU5I4butVFLhu4rhu60t4butWMOD4butSOG7mEnhu61UUk9OR+G7rVThu5Thu61DSOG7qENz4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butUVXhu5BD4butUEjDkk5H4butLeG7rUFO4butTklOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunXUnhu4RO4butVOG6rFDhu61Mw4Dhu61E4buKUOG7rULhu5JJ4butRMav4bugTkfhu61UUsOMTkjhu63EkOG7mOG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61DSOG7iOG7rUhVWXPhu61ISeG7hlDhu63EkOG7kk5H4butR0nhu65B4butQ8OBQ+G7rUzhu7BD4butTMav4buiTkfhu61UUk9OR+G7rUdJ4bqiSeG7rVFVWeG6vlThu61Dw4FD4butVMOMTkjhu61IVeG7kE5H4butVuG7gOG7rVFV4buQQ+G7rVBIw5JOR+G7rS3hu61BTuG7rU5JTkhy4butVFLDjE5I4butxJDhu5jhu61IVeG6pE7hu61MVVnhu4ZO4butQ0hJ4bq+TuG7rcSQ4bqkVeG7rVbDgOG7rUtI4bqi4butTsSCTkfhu61IT8OATuG7rVRIw4BOSOG7rU5ISeG7hk3hu61W4buk4butQ+G7pkHhu61M4buwQ+G7rUzGr+G7ok5H4butVsWo4butVFJBTkfhu63EkOG7ikHhu61QSMavxqBOR3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7fhu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4butw714eFBYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93eXfhu68vd+G7r8O9RHbhu6/hu7l54bu5dndUw73hu7Xhu7d5dkzhu690SlBHcFLhu5vhu7Phu6934bux4butQUxU4bub4bux4bqzSEFJ4butTeG6oEPhu61ESeG7hE7hu61U4bqsUOG7rUtIVeG7rVbhu7BD4butUEjDkk5H4butVEjhu6bhu61IVVnhu4ZO4but4bqlw5ROR+G7rVvhu5BOR+G7rU7Egk3hu6134buvd3nhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7seG7t+G7r+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7scO9eHjhu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p1vDgUPhu63EkOG6oEnhu61CSeG7glXhu61E4buw4butS0hBSeG7rU3huqBD4butREnhu4RO4butVOG6rFB04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p11P4butVuG6rFlz4butSFVZ4buGTuG7reG6pcOUTkfhu61b4buQTkfhu61D4bqmTuG7rU7DilXhu61DQU/hu61USU5I4butVEjhuqZOc+G7rVRSw4FDSOG7rU5ISeG7hk1z4butUEjDgVThu61IVVnhu61UUsON4butVFXhu4bhu61U4bqsUOG7rVRI4buC4butR+G6rk7hu61W4buaSeG7rVZBSeG7rVRSw5Lhu61D4bumQeG7rUPDgeG7rU5Iw4JOc+G7rVbhuqxO4butROG7pE5H4butTElOSOG7rUhP4bqgVOG7rUPDgUPhu61OR1VZw4pO4butVOG6rkNz4butTMOd4butTFXhuqxO4butUEjDmeG7rUjhu6JQ4butVuG7mknhu63EkOG6tkPhu63EkEnhu4JNc+G7rVTDjE5I4butSMOMTkjhu61OSEnhu4ZN4butVuG7pOG7rUPhu6ZB4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkfhu61Ww4Dhu61D4bumQeG7rVThu6pOR+G7rUPGoOG7rVFVQU5z4butxJDGoE7hu61W4buKdOG7rVtI4bqkUOG7rUjDgE5I4butTkdIScOKTeG7rUPDgUPhu61Cxq/hu5pD4butVuG6rE7hu61Iw4BOSOG7rUPGoOG7rUNI4bq+c+G7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61Dw4FD4butVMOMTkjhu61IVeG7kE5H4butVEjhu7BD4butQklOSOG7rULhuqJP4butxJDhuqJN4butxJDDmk5H4butTeG7pEPhu63EkMONQ0hz4butWcOKVeG7rUPhuqZVc+G7rUFO4butVE/DgE7hu61UVVnhu4ZU4butxJDhu5BJ4butVuG7gOG7rU5Hxq/hu5xJc+G7rVbFqOG7rUtIw41z4butVFJBTkfhu61C4buKc+G7rVBIxq/GoE5H4butVEnhu4ZO4butS+G7uOG7rVRIVeG6rFRy4butUVXhuqJO4butTMOd4butVMOASeG7rUxJ4buGVXPhu61WxIJO4butS0nhu4ZOc+G7rUvhur7hu61IT+G6oENI4butVEhFT+G7rcSQw5pOR+G7rUNI4bq+4butxJDhu5jhu61C4bqiT+G7rU3huqxUdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dmVcOB4butVFLDjE5I4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rURJ4buETuG7rVThuqxQ4butS0jDlE5H4butTMOATeG7reG6ok5I4butSMav4bueTkfhu63EkOG6vk7hu61Dw4FD4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rVRIxq/hu5xOR+G7rVhVWcOKTuG7rUPhu6ZB4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkd04butaEFV4butREnhu4RO4butVOG6rFBz4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rVLDmlThu61LSU5I4butTkdISeG7hk1z4butQuG7lOG7rVNVTkdz4butxJBJ4buAVeG7rUNI4buITkjhu61I4buG4butVEjhu5BOR+G7rVbEgk7hu61LSeG7hk7hu61Uw4FD4butQ0hJ4bq+TuG7rVBIw5nhu61I4buiUOG7rVbhu5pJ4butWcOKVeG7rUPhuqZVc+G7rU5ISeG7hk3hu61W4buk4butVEhFT+G7rVRJTkjhu61USOG6pk7hu63huqVHSOG7iuG7rVFVWeG6vlThu6134bu34butQ+G7pkHhu6194buY4butW0jDjU5I4butVFLhu4p04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lIRU/hu61L4bq+4butSE/huqBDSHPhu61DVeG7mEPhu61ESeG7hE7hu61U4bqsUOG7reG6s8Oy4buFaeG7rUhVWeG7hk7hu63huqXDlE5H4butW+G7kE5H4butxJDGr+G7okPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butVFJPTkfhu6134butTkfDgFnhu612eOG7rVbDgOG7rXZ5L8O9L3fhu693eXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBAVVRIT1Lhu7Hhu6fhuqVHVVnhu4RO4butaUhBTkjhu63DoOG6oknhu63Dultpw7LDueG7pS9Q4bun

Nguyễn Thanh Hải (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]