Kể từ ngày 1/3, Israel đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp xã hội trong phòng chống dịch COVID-19, bao gồm việc nới lỏng quy định đối với du khách nhập cảnh và quy định xét nghiệm đối với học sinh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4bum4bqs4bqmw6zhu5t2w6rhu5fhurTDquG7meG7t8Oq4bulw7XhuqrDquG7pXHhuqjDquG7leG7i+G7lcOq4buZ4bunc3jDqsOC4bul4buLw4LDqsOC4bul4buzeMO5w6rhu5Xhu6XDgXjDucOq4buX4bup4buV4bulw6rhu5RZNuG7puG7li3hu4HDrWQv4bul4buBxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94buVd+G6rC3DguG7pXnhuqh54bq9w6rhuqjhu6fhuqh24bub4bqv4bq94bum4bqs4bqmw6zhu5t2w6rhu5fhurTDquG7meG7t8Oq4bulw7XhuqrDquG7pXHhuqjDquG7leG7i+G7lcOq4buZ4bunc3jDqsOC4bul4buLw4LDqsOC4bul4buzeMO5w6rhu5Xhu6XDgXjDucOq4buX4bup4buV4bulw6rhu5RZNuG7puG7li3hu4HDrcOq4bulxrB44bulw6pqeOG7pcOq4buB4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG7l3jhuqnhu5nDrHnhuqjhu6XDrHjhu6Xhu6V5w6zhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7h+G7h+G6v8OtL+G7gWho4buX4buD4bq/aeG7hcOt4buF4buD4bqo4buD4buF4bq/aHbhu4Hhuqnhu63DgsO54bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu6bhuqzhuqbDrOG7m3bDquG7l+G6tMOq4buZ4bu3w6rhu6XDteG6qsOq4bulceG6qMOq4buV4buL4buVw6rhu5nhu6dzeMOqw4Lhu6Xhu4vDgsOqw4Lhu6Xhu7N4w7nDquG7leG7pcOBeMO5w6rhu5fhu6nhu5Xhu6XDquG7lFk24bum4buWLeG7gcOt4bq9w6rhu5fDrOG6qMOsLcOC4buleeG6qHkteeG6puG7p8O54buneMOsdi3huqzhuqbhu5Xhuq/hur3hu6XhuqjhuqjDguG6rOG6pS8v4buV4buXeOG7p3fDueG6qeG7gOG7p+G7m+G6qHjDrHfDgnbhuqrhuqzhuqnhu4B4L+G6qGfhu4fhur8v4bqqw4J2ecOs4buX4bub4buXL+G7gsOC4buV4buG4buAeeG7gOG6qC/hu4fhur/hu4fhu4df4bq/4buDX+G6v+G7gS/huqjhuqjhu4Lhu4B4X+G7p+G6rOG6psOs4bubduG6qeG7rcOCw7nhur3Dqi/EkVjhu6Xhu414w6rhu4Dhu6dweMOq4buEw6rhuqhxw6rGoeG7p3LhuqrDquG6qOG6puG7qcOq4buV4bulecOq4buZc3jhu6XDqnjhu6Xhu414w6rhu5RZNuG7puG7li3hu4HDrcOq4bqoxKnhu6fDquG6qOG6puG6qnjDucOq4bqo4buNd8Oq4buEw6rhuqhxw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rDguG7pcOBw6rDjOG6rOG7peG7r+G7m3Z5eOG6rcOq4bum4bqs4bqmw6zhu5t2w6p4w7nhu4nhu4TDquG7h+G7hy/hu4cv4buH4bq/4buH4buH4bqpw6piSnjhu6XhuqXDqsOMw5ohLz4+ODZYY2Qvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSR4buudMOq4bqo4bq6w6p4w7nhu4nhu4TDquG7gS/hu4Phuq3DquG7puG6rOG6psOs4bubdsOqxqFrw6rhu5fhurTDquG7meG7t8Oq4bulw7XhuqrDquG7pXHhuqjDquG7leG7i+G7lcOq4buZ4bunc3jDqsOC4bul4buLw4LDquG7gmvDquG7peG6oOG7p8Oq4bqo4bqmeXjDucOqw4Lhu6Xhu7N4w7nDquG7leG7pcOBeMO5w6rhu5fhu6nhu5Xhu6XDquG7lFk24bum4buWLeG7gcOt4bqtw6rhu5nDrHnDqsO5w4B3w6rhu4Dhu6dz4buVw6p44bqu4bunw6p24bu3eMO5w6rhuqThuqrhu4TDqsah4bupeOG7pcOqxqHDgeG7p8Oq4buA4bqu4bunw6rhu5fhuqrDquG7r+G7peG7i+G7leG7pcOqeOG7pcO0w4LDquG7lWp44bulw6rhu4Dhu4nDquG6pOG6quG7hMOqxqHhu6l44bulw6rhu4Lhu53huqjDqnjDueG7peG7p3N3w6rGocOB4bunw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7peG7teG7lcOq4bqs4buneOG7peG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu5bhuqrDquG7r+G7peG7i+G7leG7pcOqeMOJ4bqu4buVw6p4w7l54buJ4bunw6rhu6/hu6Xhu6fDqnjhu6XDtMOCw6rhu5VqeOG7pcOq4bqs4buhw6rhu5Xhu6Xhu6vDquG7lcO1eMOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6Xhu6dzeMOq4bulw6zhu6fDquG7guG7neG6qMOqeMO54bul4bunc3fDqiHhu5Qpw6rhuq3DquG6qOG6psOJ4bqu4buVw6rhu6/hu6Xhu6fDqnZweMOqd+G7i+G7hMOq4buZw6zhu4TDquG7gOG7icOq4bqsw6zhuqrDquG7r+G7peG7p8Oq4buC4bqqw4F4w7nDquG6rOG7jXjDquG7mcOs4buEw6rhuqjEqeG7p8Oq4bum4bqs4bqmw6zhu5t24bqpw6o24bqu4bunw6rhu5VBeMO5w6rhu5fhu414w6rhu6bhuqzhuqbDrOG7m3bDquG6rOG7ocOq4buV4bul4burw6rhu5XDtXjDqnbhu4l3w6p34bqg4bqow6rhu4Lhu53huqjDqnjDueG7peG7p3N3w6oh4buUKcOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDquG7r+G7peG7p8OqeOG7pcO0w4LDquG7lWp44bul4bqtw6rhu5Xhu7N4w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buC4bqq4buP4bqow6rhu5VqeOG7pcOq4buA4buJw6rhuqThuqrDrOG7hMOqdsSp4bunw6rhuqzhu6HDquG7r+G7pUF4w7nDquG7lcO1eMOqduG7iXfDquG7guG7neG6qMOqeMO54bul4bunc3fDquG7r+G7peG7i3jDucOqeMO54bqq4buEcHjDqnjhu6XDicOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRWMO5eeG7ieG7p8Oq4bqmw6zhuq3DquG7leG7pcWpeOG7pcOqw4Lhu6XEkMOq4buVRXjDucOq4buZa+G7p8Oq4buZ4bu3w6rhuqThuqrhu4TDqsah4bupeOG7pcOq4buV4buL4buV4bulw6p24buEw6rhu5lt4bqow6rhu5nhuqrhuqDhu5XDqsahw4Hhu6fDquG7gOG6ruG7p8OqeOG7peG6vnjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquG7leG7pcOJw6zDquG6qOG7p3B3w6rDguG7peG7s3jDucOq4bqo4bqm4bqyw6rhu4Byw6rhuqjhurrDqnjDieG6ruG7lcOqeMO5eeG7ieG7p+G6qcOq4buYcHjDquG7lcSpeOG7pcOqxqHDveG6rcOq4buvdMOq4bqo4bq6w6p4w7nhu4nhu4TDquG7geG6vy/hu4Phuq3DquG7peG7teG7lcOq4bqs4buneOG7pcOq4bqo4bundOG6qsOq4bul4bu14buVw6rhuqjhuqbhurLDquG7guG6qsOBeMO5w6rhuqzhu6HDquG7r+G7pUF4w7nDqsOC4bulauG7p8OqduG7iXfDquG7guG7neG6qMOqeMO54bul4bunc3fDquG6qOG7pcOJ4bqweMO5w6rhu4Lhuqrhu4RweMOq4buHw6p2w7V4L+G6qOG6qsO1eMOqeOG7pcOJw6rhu6Xhu6dzeMOqeMOs4buE4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7huqbDieG6ruG7lcOqxqHDveG6rcOq4bqo4bq6w6p4w7nhu4nhu4TDquG7h+G7hS/hu4fDquG6pOG6quG7hMOqxqHhu6l44bulw6p44buJ4buEw6rGoWvDqsahw4nhurbhu5XDquG7mWvhu6fDquG7meG7t8OqxqHDgeG7p8Oq4buA4bqu4bunw6rhu6Xhu7Xhu5XDquG6rOG7p3jhu6XDquG6qOG6puG6qnjDucOq4bul4bu14buV4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7pMOA4bunw6rhuqjhu6Xhu4t4w7nDquG6qOG6psOJ4bqu4buV4bqtw6rhu6bhuqzhuqbDrOG7m3bDqsaha8Oq4buZa+G7p8Oq4buZ4bu3w6p44bul4buncuG6qsOq4bqk4bqq4buEw6rGoeG7qXjhu6XDquG7r+G7peG7i+G7lcOq4buAcsOqw7nhu6dreMOq4buV4buL4buV4bulw6rhu4Jrw6rhu6XhuqDhu6fDquG6rcOq4buZw6x5w6rDucOAd8OqPuG7peG7n8OqOMOseOG7pcOqYsO54bun4buP4buEw6rhu5Xhu6Xhurh4w7nDqnjhu6XDtHjDqnfhu6d1eMOq4buX4bup4buV4bulY8Oq4buA4buJw6rhuqThuqrhu4TDqsah4bupeOG7pcOq4buAcsOq4bqsw4HDqnbDieG6tnjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquG6qMOB4bunw6rGocOsw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qETDqsah4bundHfDquG7lUF4w7nDquG7leG6oHjDueG6rcOq4bqo4bqm4bq6w6p34bqg4bqow6rhuqzDgcOq4bqoRMOqxqHhu6d0d8Oq4buVw73DqnjDueG6quG7hMOq4buVxILDquG7lcOseeG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJEo4bqq4buEw6rGoeG7qXjhu6XDqsOC4bul4bqiw6rhu5nhu6dxeMOqeOG7peG7j+G6qMOq4buA4buTeMOqxqHDieG6tuG7lcOq4buX4bqq4buEw6rhuqjhuqbGsMOqduG7icOq4buA4bunc+G7lcOqxqHhu5t5w6rhu6/hu6Xhu5HhuqrDquG6qOG6psOseMO5w6rhu5lt4bqow6rhu5nhuqrhuqDhu5XDquG6qOG6pnl4w7nDquG7r+G7pUF4w7nDqsO54bunw6x4w6rhu6/FqXjhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG7peG7m3nDquG7mOG6oMOqOcOq4bqoccOq4bum4bqs4bqmw6zhu5t24bqtw6p3b+G7lcOq4buXQ8OqxqFrw6rhuqThuqrDrMOqxqHhu6t44bulw6rhu5fhu6nhu5Xhu6XDqnjhu6XDiXjDucOq4bul4bunc3jDquG6rMOBw6rhu5XDrMOqd23hu5XDqnfhuq7hu6fDquG7lFk24bum4buWLeG7gcOtw6rhuqjEqeG7p8OqeMOJ4bqu4buVw6p44buJ4buEw6rhu4Dhu5N4w6rhuqThuqrDrHjhu6XDqnfhurjhu5XDquG7geG6v+G6qeG6v+G6v+G6v8Oq4buVw6wveMO54buJ4buE4bqpw6rhu6TEgnjDqnjhur7DrOG6rcOqxqHhu5t5w6rhu6/hu6Xhu5HhuqrDquG6qOG6psOseMO5w6rhu4DhurrDrMOq4buVw73DquG7peG7p3PhuqrDquG6pOG6qmrDqnjDuWx4w6rhu5Xhu6VveMOq4buX4bup4buV4bulw6p24buN4buEw6p2w6x44bqtw6rhu4DhurrDrMOq4buv4bulQXjDucOqanjhu6XDquG7pcOJ4bqyeMO5w6rhuqjhuq7hu6fDquG7leG7i+G7lcOq4bulecSp4bqow6rGoeG6oHjDucOq4buv4buneOG7pcOq4bqoccOq4buCa8Oq4bul4bqg4bun4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7hu6Xhu5t5w6rhuqjhu6XDgXjDucOq4buvcMOq4buV4bulxal44bulw6rhuqjhu6Xhurjhu5Xhuq3DquG6rMOBw6rhu5XDrMOqd23hu5XDqnfhuq7hu6fDquG6qMSp4bunw6rhu6bhuqzhuqbDrOG7m3bDqnjDueG7ieG7hMOq4buHaS/hu4fDqnbhu4nDqmnhuqnhu4No4buHw6rhu5XDrOG6rcOqw7nhu6dqd8Oq4bulxIJ4w6rhu4Hhuqnhur/hur/hur/DquG7lcOsw6rhuqx5w6rhu4Dhuq7hu6fDqnjDueG7ieG7hMOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDqsahw73huqfDquG7pXPDquG6rMOBw6p24buN4buEw6p44bul4bundXfDqsahw6x4w7nDquG6ssOqd+G6uOG7lcOq4bq/4bqtaOG6p8Oq4bqsw4HDqnjDucOJ4bqw4bunw6rGocOJ4bq24buVw6rhuqjhu6dwd8Oqw4Lhu6Xhu7N4w7nDquG7h8Oqd0Xhu6fDquG6qOG6puG6ssOqdnB4w6p24buJw6pn4bqt4buHw6rhuqjhuqbhu6dz4bqqw6p4w7nDieG6sOG7p+G6qS/huqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOCw4zhuqrhuqjhu6V54bqm4bq9xJFiPj44NlgvNuG7p+G7m+G6qHjDrHcrY2Qvw4LEkQ==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]