Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 6/4 đưa tin trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại thủ đô Vienna (Áo) nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), đã rơi vào bế tắc, một khối lượng tài sản đáng kể bị phong tỏa của Iran đã được giải phóng theo một thỏa thuận riêng biệt với JCPOA.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7hD4buM4buA4bunVirhu4BiY8Oiw7Qqw7V9Yyrhu49d4buBKsOhZSrDs2Lhu4fhu4Hhuqsqw7VnPirDoOG7lT4qQ+G7jT7hu4Eq4bqjIirhuqPGoW3DoCrhuqtjXWMqw7Ni4buD4buB4bqr4bu2L2I/4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu7Zj4bq/4bqrKsOgw6o+4buP4buPxq8lw6Dhur/hu48tw7Ni4buHw7Xhu4clKsO1Y8O1w6rDo8avJUPhu4zhu4Dhu6dWKuG7gGJjw6LDtCrDtX1jKuG7j13hu4Eqw6FlKsOzYuG7h+G7geG6qyrDtWc+KsOg4buVPipD4buNPuG7gSrhuqMiKuG6o8ahbcOgKuG6q2NdYyrDs2Lhu4Phu4HhuqsqYsSR4buBYipd4buBYio/JSrhu4/hu43DoMavJS8vw6DhuqHhu4FZw6E+4buHw7ViPuG7gWJi4buHPllw4buBL+G6ocOj4buP4bq9w7Xhu4fDsy/hu4HDo3Hhu48vOjo/LC8/KCjhuqEsJiksOyw6w7U7PyY8w6o/WeG6u8Oz4bqrJSo+w6rDtcavJUPhu4zhu4Dhu6dWKuG7gGJjw6LDtCrDtX1jKuG7j13hu4Eqw6FlKsOzYuG7h+G7geG6qyrDtWc+KsOg4buVPipD4buNPuG7gSrhuqMiKuG6o8ahbcOgKuG6q2NdYyrDs2Lhu4Phu4HhuqslKuG6oT7DtT4tw7Ni4buHw7Xhu4ct4buH4buNY+G6q2Phu4E+w6ot4buP4buNw6DGryViw7XDtcOz4buPVi8vw6DhuqHhu4Fj4bq/4bqrWXBjw6PDteG7gT7hur/Ds8Oqw7Thu49ZcOG7gS/DtSE6Ji/DtMOzw6rhu4c+4bqhw6PhuqEvYuG7h8O14buB4buBei86Jjo6XyYsXyYoL8O1w7VycOG7gWPhu40+4buBWeG6u8Oz4bqrJSov4bu44bq+4buLw7Uqw6BqKuG7j24q4bq9Yj5jKsO1YnvDoCrhuqE3w7Qqw7Xhu43hurPhu4Eq4bqjXeG7hyrhurxiPuG7jeG6vSrDoOG7lT4qQ+G7jT7hu4FYKm4q4buB4bqr4buHfWMq4bq9YmpjKnDhu5Phu4HhuqsqUGXhu4FiWSrhu7Lhu6vhu4FiVirhu6fhuqjDky/DlcOVUlDhu4Dhu7Thu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzQsOjPuG6oSXhu7hCIuG7geG6qyrDtWJp4buB4bqrKsO1NuG7gSrhu4FifSrhu4HGoWvDoCpD4buM4buA4bunKsOg4buVPipD4buNPuG7gSrhu4Hhuqt9cyohLywq4bqjxqE+KsO1Y+G7gSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDocOtYyrDoF3hu4FiKsOge8OgKsOgw7Thu4vDoCrhuqN94bq/KsOzYnvhu4Eqw7VbYyrDtWLhu5Uq4bqjaSpQY8Oj4buB4buBPirhu7LFqeG7h+G7tCrhu4FiMeG6vypiw6xjKuG7j2Phu4FiKsO1Ymc+KsO1YsO0OOG7gSpiW8O1KuG7gWI14buBKkPhu40+4buBKuG7gSDhur8qOiY/Llgq4bqjxqFtw6Aq4bqrZmMqw6BiZOG7gWIqw7Vi4bubw6Aqw6p9KuG6vOG6tSpi4buHW8OgYipCfeG7gWIq4bqj4buL4buB4bqrKsOAYsO04buB4bqrKsOV4buHfeG7gSrhuqFj4bql4buBKuG7suG6usOAw5Phu4bhu6fhu7RYKuG6oyIq4buNamMqcH3hu4cqw6HhurUqw7Uww6BYKuG6v+G7i8O1KuG6vWLDrWMqw6rGoW3hu4Hhuqsqw7V9Yyrhu49d4buBKuG6o3vhu4Hhuqsq4bq94bqnKsOhZSrDs2Lhu4fhu4Hhuqsqw7VnPirDoOG7lT4qQ+G7jT7hu4Eq4bqjIirhuqPGoW3DoCrhuqtjXWMqw7Ni4buD4buB4bqrKsO1YsOj4buHKuG6v+G7i8O1KsO1Ymc+KsO1YsO0OOG7gSrhu41j4bqz4buB4bqrKsOhY+G6pcO1KnBrYyrhurrDgMOT4buG4bunWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4Q+G7jOG7gOG7pyrhuqFh4buBKuG6v+G7i8O1KuG7geG6q8O0w6zhu4Eqw7ViW+G7hyrDtWPhu4Eqw6Bi4buHKsOhY+G6tcO1WCrhur/hu4vDtSrDs2I34buBKuG6o3vhu4Hhuqsq4bq94bqnKsOge8OgKuG7geG6q8O0w6zhu4Eq4buB4bqr4buHW2Mqw7XhuqUqw6FlKsOzYuG7h+G7geG6qyrDtWc+KsOg4buVPipD4buNPuG7gSrhuqMiKuG6o8ahbcOgKuG6q2NdYyrDs2Lhu4Phu4Hhuqsq4buPPsO0KuG6vWJjKuG6v+G7i8O1KsO1Ymc+KsO1YsO0OOG7gSrhur9rYyrhuqPhu4vDoCrDqjjDsypwa2Mq4bq6w4DDk+G7huG7pyrhuqPGoW3DoCpi4buHfeG7gSrDtTbDtVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOVYsOj4buHKkPhu4zhu4Dhu6dYKuG7j8OtKsO1fWMq4buPXeG7gSrhu4F9cyrDqmvhu4EqYmrhu4Eq4oCc4buBYmPDosO0KsOqN+G7geKAnSrhu4/hu4cqcGtjKiwoJirDteG7jWPhuqXDtCrDo8O04buN4buHKuG6o8ahbcOgKuG6q2NdYyrDs2Lhu4Phu4Hhuqsq4bqrN+G7gSrhuqM1cyrDtWLDo+G7hyrhur/hu4vDtSrDtWJnPirDtWLDtDjhu4Eq4bqrY+G7oT4qQ+G7jT7hu4EqcH0q4bun4buBYlkqw5ViZz4qw7Viw7Q44buBKuG6q2NdYyrDs2Lhu4Phu4Hhuqsqw7V9Yyrhu49d4buBKm4q4buBxqFrw6Aq4buB4bqr4buHfWMqw6Dhu5U+KkPhu40+4buBKuG7gX1zKsO1e8OgYirDoWPhuqXDtSpwa2Mq4bq6w4DDk+G7huG7pypwfSrDqn0qw7ViZz4qw7Viw7Q44buBKuG6q2NdYyrDs2Lhu4Phu4Hhuqsqw7V9Yyrhu49d4buBKsOqa+G7gSrDtWLhu5sqYj5jKsOg4buVPirDlcOjYuG7jT7hu4Eqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsq4buBYuG7oeG7geG6qyrDtcO0N+G7gSrhuqs34buBKuG6ozVzWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4UGPhuqXDoCrhuqtjXWMqw7Ni4buD4buB4bqrKsOge8OgKsO1fWMq4buPXeG7gSrDoOG7lT4qQ+G7jT7hu4Eq4bqhY+G6reG7gSrhu40+KsO14buN4buH4buB4bqrKsOhw61jKsOgXeG7gWIqw6B7w6Aqw6rhurnhu4FiKnDhu6PDoCrhur/hu5djKuG7gWJm4buBKsOg4buVPirhu4HDouG7gSrhur1j4buBYirDteG6tSpD4buNPuG7gSrhuqMiKuG6q2JjKuG7gWI44buBKuG7j+G7oyrDoF1jKsO1YmPhuqXhu4Eq4bqje+G7geG6qyrhur3huqcqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7VibGMq4bqrYz7hu4Eqw7LDtD5Z4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDgeG7iyrDteG7jcahbuG7geG6qyrhuqA3w7Qq4bq/ZypD4buNPuG7gSrhuro+cD7huqEq4buG4bq7YyrDoGLhu4cqw6Fj4bq1w7Uq4bq/MsOgKuG6oeG7kyrhur7hu6UqcGHhu4Eqw6BixqE+KuG6q28qw6FnKsOhNsO1KuG6vXUqw6Fj4bql4buBKsOzYnvDsyrDteG7jeG7neG7geG6qyrDs2Jbw7Uq4buBfeG7hyrhuqPDrWMqcGtjKuG7geG6q33hu4FiKuG6oTfDtCrhur1iZCrDoOG7lT4qQ+G7jT7hu4FYKuG7j13hu4Eqw6rGoW3hu4Hhuqsq4bqhN8O0KsO1Ymkqw6Dhu5U+KuG7gcaha8OgKuG7gX1zKuG6oyIqw7Ni4buZw6AqYsOsYyrDteG7jW4qw6pbYyrDoHvDoCrhur/hu5vDoCrDteG7jcaha8OgKsO1YmxjKuG6o2Phuqfhur8q4bq+4bulKnvDsyrhuqMyw7Uqw6B7w6Aqw6rhuqXhu4FiKsO14buN4bud4buB4bqrKsOzYlvDtSrDoGLDreG7geG6qyrDqltjKsOVw6Ni4buNPuG7gVkqw4Bp4buB4bqrKuG7j8O0NsO1KuG7j13hu4EqcsO0NsO1KuG6oTfDtCpiY+G6peG7gSrhu4E+cyrDoOG7lT4qQ+G7jT7hu4Eq4bqjW8O1KsO14buN4bqz4buBKjtYKSrDteG7jWPhuqXDtCrDtWLhu5Phu4Hhuqsv4buB4bqrfXNZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7hJ4buB4bqrKuG6uj5wPuG6oSrhu4bhurtjKuG7geG7g2Mqw7Vi4bqz4bq/VirigJzDgGLhu5Hhu4Hhuqsqw7VpYypicypwZuG7geG6qypwa2Mq4buBxKkqw6rhu6PDoCrDoOG7lT4qw7Xhu4d94buBKuG7geG6q33hu4FiKuG6oTfDtCrhur1iZFgq4bq9Y+G6vyrhu4Hhuqtbw6BiKnIqw7Q2w7Uq4bq9YjnDtCrhuqE3w7Qqw7ViaSpYKuG6vWJkKuG7geG6q8ah4buB4bqrKsO14buZWCrDoHvDoCrhu49d4buBKsOzYjnhur8q4bqhN8O0KuG6v2cqcH0qYuG7gz4q4bqhN8O0KsOg4buVPipD4buNPuG7gSrhu4/hurcq4bqjW8O1KsOgPuG7hypiauG7gSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhu4Eg4bq/KjomOjoq4buyw6Eww7Uq4bqjN8O0KsO14budKuG7geG6q31zKjo/LzsvOiY6OirDtWLDo+G7hyrhu4Eg4bq/KsOqZcOgYipD4buNPuG7geG7tFnigJ3hu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOV4buNxqFrw6Aq4bqj4buDWCrhu4HhuqvGoWxjKuG6o+G7m+G7geG6qyrhuqM3w7Qqw5U4w7Mq4bqj4buHfeG7gSrhuqA3w7Qq4bq/ZyrDksO0w63DoCrhuqtjPipD4buNPuG7gSrhu7Lhu4BD4buGw4Dhu7RYKmnhu4Hhuqsq4bq+4buHYuG7j8Oj4buBKuG6vGLhu4fhurs+4buPw7XDo2It4bq+w6Ni4buNKmLDrGMqw7Vie+G7geG6qyo/LzomOjoqw6Bi4buHKmI+cyrhuqHhu4c+4buBYirDtWLDtCrDteG7nSrhuqE3w7Qq4bq/ZyrDoOG7lT4qQ+G7jT7hu4Eq4bqjIirDtSDhu4Hhuqsq4bqje+G7geG6qyrhur3huqcqw7Xhu43hu4fhu4HhuqsqcH1jKsO1Ynvhu4Hhuqsqw7LDtD4qcH0q4buBxqFrw6Aq4buBfXMq4bqjIirhu4FiOOG7gSrhuqPGoW3DoCrDtTbDtSrDoF0qw6B7w6Aq4bq9YuG7h13hu4Eqw7ViPuG7gWIqw7Xhu4d74buBKsO1Y8Oi4buBKsOhe+G7gSrhuqE3w7Qq4bq94bqnKsO14budKuG6vWJjKkPhu40+4buBKsOg4buDKuG7geG7i2Mqw6B7w6Aq4bq/a2NZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDgHvDoCrDoGLDqSrhuqE2w7Qq4bq9Y+G7gWIqw7XhurUqw7Vkw6BiKsOg4bujw6Aq4bqjIirhuqPGoW3DoCrhuqtiYyrhu4FiOOG7gSrhuqtj4buhPirDquG7kcOgKsOge8OgKsOgw7Thu4vDoCrhuqN94bq/KsOzYnvhu4EqYlvDtSrhu4FiNeG7gSrDtVtjKlBjw6Phu4Hhu4E+KnBh4buBKsO14buN4buH4buB4bqrKsO1xJHhu4FiKsO14buNW+G7geG6qyrDoeG6tSrDtTDDoCrhuqHhu4cqw7NiZD4q4bq+4bulKuG6o8ahbcOgKsOgYuG7hyrDqn0q4bq9Ymnhu4Hhuqsq4buPNOG7gSrhu4994buB4bqrKuG6o8ahPirhu40+KsOge8OgKsOyw7Rz4bq1w7Uq4bqjZeG7gWIqw6BiZOG7gWIqw7Xhu41lKuG6v1vhu4FiKuG6v+G6t1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOVYsOj4buHKsO14buNw7Rzw6Lhu4Eqw7ViaeG7geG6qypD4buNPuG7gVgq4buP4bujKsOzYuG7mcOgKmLDrGMq4bq9Y+G7gWIqw7XhurUqw6Dhu5U+KuG7gcaha8OgKuG7gX1zKsOg4buX4buB4bqrKsOgYuG7hyrDtWI2cyrDtWLhu6PDoCrDteG6tSrDqn0q4bq+4bulKsOgN+G7gSrhur1iaWMqw7Ni4buZw6Aq4bq6w4DDk+G7huG7pypiauG7gSrDqn0qQ+G7jT7hu4FZKuG6vuG7pSrhuqMiKnvDsyrhuqMyw7Uqw6B7w6Aqw6Fj4bql4buBKsOzYnvDsyrDteG7jeG7neG7geG6qyrDs2Jbw7Uq4buPNcO0KuG7jeG7i+G7geG6qyrhuqPDrWMqcGtjKkPhu40+4buBKnBrYyrhur/hu5nDoCrDtWPhurPDtCrhu4/hu58q4bqh4buZ4buB4bqrKsOgYuG7keG7geG6qyrDqn3hur8q4bqj4buF4buBKsOhOXMq4bqj4bqnKsOg4buDKuG6o8ahbcOgKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4buBYsahbeG7geG6qyrDoeG7iyrDteG7nSrDs2JkPipD4buNPuG7gVkqw5XDtHMq4buBYmPhurPhu4FYKsOge8OgKsOhY+G6peG7gSrDs2J7w7Mqw7Xhu43hu53hu4Hhuqsqw7NiW8O1KuG6o+G7gyrhuqM+4buB4bqrKuG7geG6q31zKuG6vzbDtSrDtXvDoCrhuqHhu5nhu4HhuqtZL1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOz4bunw7TDtWLhu4fhu40l4bu44buyw5XDlVJQ4buAL1Bjw6PDteG7gT7hur8r4bu04bu2L8Oz4bu4

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]