Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 6/4 đưa tin trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại thủ đô Vienna (Áo) nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), đã rơi vào bế tắc, một khối lượng tài sản đáng kể bị phong tỏa của Iran đã được giải phóng theo một thỏa thuận riêng biệt với JCPOA.

Tin liên quan

Đọc nhiều

KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG6vOG7lEnhu6/hu7YhSeG6u+G6vWPhu5shxqEy4bq9IeG7lzRpIeG6seG7gSHhu5PhurvDrWnhurkhxqHEqTAh4bq34buhMCHhurzhu5UwaSHhurU1IeG6tXHDteG6tyHhurnhur004bq9IeG7k+G6u8OsaeG6uSov4bq7KSYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq3aOG7ly3hu5PhurvDrcahw60uIcah4bq9xqFnw6JXLuG6vOG7lEnhu6/hu7YhSeG6u+G6vWPhu5shxqEy4bq9IeG7lzRpIeG6seG7gSHhu5PhurvDrWnhurkhxqHEqTAh4bq34buhMCHhurzhu5UwaSHhurU1IeG6tXHDteG6tyHhurnhur004bq9IeG7k+G6u8OsaeG6uSHhurvhur9p4bq7ITRp4bq7ISkuIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurfhurNpI+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw8KXsvKV1d4bqzeygiez57PMahPikoIGcpI+G7heG7k+G6uS4hMGfGoVcu4bq84buUSeG7r+G7tiFJ4bq74bq9Y+G7myHGoTLhur0h4buXNGkh4bqx4buBIeG7k+G6u8OtaeG6uSHGocSpMCHhurfhu6EwIeG6vOG7lTBpIeG6tTUh4bq1ccO14bq3IeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7w6xp4bq5LiHhurMwxqEwLeG7k+G6u8OtxqHDrS3DreG7leG6veG6ueG6vWkwZy3hu5fhu5XhurdXLuG6u8ahxqHhu5Phu5fhu7YvL+G6t+G6s2nhur1o4bq5I8O54bq9w6LGoWkwaOG7k2fhu5vhu5cjw7lpL8ahWzwoL+G7m+G7k2fDrTDhurPDouG6sy/hurvDrcahaWl6LzwoPDxfKHtfKF0vxqHGoeG7p8O5aeG6veG7lTBpI+G7heG7k+G6uS4hLyZIbsahIeG6t8OyIeG7l8O0IWbhursw4bq9Icah4bq7MeG6tyHhurPhuqPhu5shxqHhu5XhuqtpIeG6tTTDrSFG4bq7MOG7lWYh4bq34buhMCHhurzhu5UwaUAhw7QhaeG6ucOtMuG6vSFm4bq7w7Lhur0hw7nhu6Np4bq5IcOZ4buBaeG6uyMhJHlp4bq74bu2IeG7r8OJ4buSL8agxqDhu6bDmUklKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq6w6Iw4bqzLibhuro1aeG6uSHGoeG6u2tp4bq5Icah4bqhaSFp4bq7MiFpceG7jeG6tyHhurzhu5RJ4buvIeG6t+G7oTAh4bq84buVMGkhaeG6uTLFqSFbL3sh4bq1cTAhxqHhur1pIcah4buVw61p4bq5IeG6sWzhur0h4bq3NGnhursh4bq3MeG6tyHhurfhu5tu4bq3IeG6tTJoIeG7k+G6uzFpIcahM+G6vSHGoeG6u+G7oSHhurVrIcOZ4bq9w6JpaTAhJHbDrSUhaeG6uzhoIeG6u23hur0h4buX4bq9aeG6uyHGoeG6u8SpMCHGoeG6u+G7m8OjaSHhurszxqEhaeG6u8OgaSHhurzhu5UwaSFpNmghPCgpfUAh4bq1ccO14bq3IeG6ueG7ieG6vSHhurfhurvDqmnhurshxqHhurty4bq3IWcyIUZiIeG6u8OtM+G6t+G6uyHhuroyaeG6uyHhurVuaeG6uSHhurbhurvhu5tp4bq5Icagw60yaSHhurPhur1kaSEk4buE4bq24buSw43hu68lQCHhurU1IeG7lcOy4bq9IcO5MsOtIeG6sWIhxqE34bq3QCFobsahIWbhurts4bq9IWdxw7Vp4bq5IcahMuG6vSHhu5c0aSHhurUxaeG6uSFmxJEh4bqx4buBIeG7k+G6u8OtaeG6uSHGocSpMCHhurfhu6EwIeG6vOG7lTBpIeG6tTUh4bq1ccO14bq3IeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7w6xp4bq5Icah4bq7w6LDrSFobsahIcah4bq7xKkwIcah4bq74bubw6NpIeG7leG6veG6q2nhurkh4bqx4bq9ZMahIcO54buN4bq9IeG7hOG6tuG7ksON4buvIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6vOG7lEnhu68h4bqz4bqvaSFobsahIWnhurnhu5ttaSHGoeG6uzPDrSHGoeG6vWkh4bq34bq7w60h4bqx4bq9YsahQCFobsahIeG7k+G6u+G6o2kh4bq1MWnhurkhZsSRIeG6tzHhurchaeG6ueG7m21pIWnhurnDrTPhur0hxqFkIeG6seG7gSHhu5PhurvDrWnhurkhxqHEqTAh4bq34buhMCHhurzhu5UwaSHhurU1IeG6tXHDteG6tyHhurnhur004bq9IeG7k+G6u8OsaeG6uSHhu5cw4bubIWbhurvhur0haG7GoSHGoeG6u8SpMCHGoeG6u+G7m8OjaSFo4buN4bq9IeG6tW7hurchZ8Oj4buTIcO54buN4bq9IeG7hOG6tuG7ksON4buvIeG6tXHDteG6tyHhurvDrTJpIcah4bqhxqEjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqDhurvDosOtIeG6vOG7lEnhu69AIeG7l2whxqEy4bq9IeG7lzRpIWkyxakhZ+G7jWkh4bq7w7JpIeKAnGnhurvhur1j4bubIWfhuqNp4oCdIeG7l8OtIcO54buN4bq9IXtdKCHGoeG7leG6vWThu5shw6Lhu5vhu5XDrSHhurVxw7Xhurch4bq54bq9NOG6vSHhu5PhurvDrGnhurkh4bq54bqjaSHhurXDoMWpIcah4bq7w6LDrSFobsahIcah4bq7xKkwIcah4bq74bubw6NpIeG6ueG6vcO6MCHhurzhu5UwaSHDuTIh4buvaeG6uyMhxqDhurvEqTAhxqHhurvhu5vDo2kh4bq54bq9NOG6vSHhu5PhurvDrGnhurkhxqEy4bq9IeG7lzRpIcO0IWlx4buN4bq3IWnhurnDrTLhur0h4bq34buhMCHhurzhu5UwaSFpMsWpIcahMeG6t+G6uyHhurHhur1kxqEhw7nhu43hur0h4buE4bq24buSw43hu68hw7kyIWcyIcah4bq7xKkwIcah4bq74bubw6NpIeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7w6xp4bq5IcahMuG6vSHhu5c0aSFn4buNaSHGoeG6u3Ih4bq7MOG6vSHhurfhu6EwIcagw6Lhurvhu5UwaSHGoeG7lcOtaeG6uSFp4bq7w7pp4bq5Icah4bub4bqjaSHhurnhuqNpIeG6tcOgxakjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mw5nhur1k4bq3IeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7w6xp4bq5IeG6tzHhurchxqEy4bq9IeG7lzRpIeG6t+G7oTAh4bq84buVMGkh4bqz4bq9ZWkh4buVMCHGoeG7lcOtaeG6uSHhurFs4bq9IeG6tzRp4bq7IeG6tzHhurchZ+G7g2nhurshw7l04bq3IWhw4bq9IWnhurvhu4lpIeG6t+G7oTAhaWNpIWbhur1p4bq7IcahYiHhurzhu5UwaSHhurU1IeG6ueG6u+G6vSFp4bq7w6NpIeG7l3Qh4bq3NOG6vSHGoeG6u+G6vWRpIeG6tTFp4bq5IWbEkSHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSHhu5nhu5swIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6sG4hxqHhu5Vxw7Rp4bq5IeG6suG6o+G7myFoxKkh4bq84buVMGkh4buEMMO5MOG6syHDjeG7heG6vSHhurfhurvDrSHhurHhur1ixqEhaDnhurch4bqz4bujIUjhu60hw7nhuq9pIeG6t+G6u3EwIeG6ueG7kSHhurHEqSHhurHhuqHGoSFm4bupIeG6seG6vWRpIeG7k+G6uzHhu5MhxqHhu5VzaeG6uSHhu5PhurszxqEhaTLDrSHhurVs4bq9IcO54buN4bq9IWnhurkyaeG6uyHhurPhuqPhu5shZuG6u8OqIeG6t+G7oTAh4bq84buVMGlAIeG7lzRpIWdxw7Vp4bq5IeG6s+G6o+G7myHGoeG6u2sh4bq34buhMCFpceG7jeG6tyFpMsWpIeG6tTUh4buT4bq74buf4bq3IeG6u23hur0hxqHhu5XDtCFnM+G6vSHhurcx4bq3IWhy4bq3Icah4buVceG7jeG6tyHGoeG6u+G7j+G6vSHhurXhur3EkWghSOG7rSEx4buTIeG6tTnGoSHhurcx4bq3IWdkaeG6uyHGoeG7lXNp4bq5IeG7k+G6uzPGoSHhurfhurtsaeG6uSFnM+G6vSHGoMOi4bq74buVMGkjIeG6tmtp4bq5IeG7l+G7m+G6ocahIeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahIeG6s+G6o+G7myHhurvhur1kaSFpMMWpIeG6t+G7oTAh4bq84buVMGkh4bq1M8ahIcah4buV4bqraSE+QCIhxqHhu5Xhur1k4bubIcah4bq74bujaeG6uS9p4bq5MsWpIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJktp4bq5IeG7hDDDuTDhurMhw43hu4Xhur0hacOs4bq9Icah4bq74bqraOG7tiHigJzhurbhurvhu51p4bq5Icaha+G6vSHhurvFqSHDueG7iWnhurkhw7nhu43hur0hacOzIWd04bq3IeG6t+G7oTAhxqHDrTJpIWnhurkyaeG6uyHhurPhuqPhu5shZuG6u8OqQCFm4bq9aCFp4bq5M+G6t+G6uyHhu6ch4bub4bqhxqEhZuG6u8SD4bubIeG6s+G6o+G7myHGoeG6u2shQCFm4bq7w6ohaeG6uXFp4bq5Icah4bufQCHhurcx4bq3IeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCHhurPhuqPhu5shaMSpIcO5MiHhurvDrDAh4bqz4bqj4bubIeG6t+G7oTAh4bq84buVMGkh4buX4bqpIeG6tTPGoSHhurcww60h4bq7w7JpIcah4buVw61p4bq5IWk2aCE8KDw8ISThurE3xqEh4bq14bqj4bubIcahcyFp4bq5MsWpITwpLz4vPCg8PCHGoeG6u8Oiw60haTZoIWfhu4Hhurfhursh4bq84buVMGklI+KAnSov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsag4buVceG7jeG6tyHhurXDrEAhaeG6uXHhu4/hur0h4bq1cmnhurkh4bq14bqj4bubIcagw6Phu5Mh4bq1w60yaSHhurLhuqPhu5shaMSpIeG7mOG7m2zhurch4bq54bq9MCHhurzhu5UwaSEkSeG6vMON4bq2JUAha2nhurkhSMOt4bq74buXw6JpIUbhurvDreG7hTDhu5fGocOi4bq7LUjDouG6u+G7lSHhurtt4bq9Icah4bq7MWnhurkhKS88KDw8IeG6t+G6u8OtIeG6uzDFqSHhurPDrTBp4bq7Icah4bq74bubIcahcyHhurPhuqPhu5shaMSpIeG6t+G7oTAh4bq84buVMGkh4bq1NSHGoTZp4bq5IeG6tTFp4bq5IWbEkSHGoeG7lcOtaeG6uSHDuTLhur0hxqHhursxaeG6uSHhu5nhu5swIcO5MiFpceG7jeG6tyFpMsWpIeG6tTUhaeG6u8OjaSHhurVxw7XhurchxqHhuqHGoSHhurc0IeG6tzHhurchZuG6u8OtNGkhxqHhurswaeG6uyHGocOtMWkhxqHhur1jaSHhurExaSHhurPhuqPhu5shZsSRIcahcyFm4bq74bq9IeG6vOG7lTBpIeG6t8OsIWlu4bq9IeG6tzHhurchaOG7jeG6vSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurYx4bq3IeG6t+G6u+G7hyHhurPhuqHhu5shZuG6vWnhurshxqFiIcahw6rhurfhursh4bq3dOG6tyHhurU1IeG6tXHDteG6tyHhurnhurvhur0haeG6u8OjaSHhurnhur3DujAhZ+G7neG6tyHhurcx4bq3IeG6t+G7m27hurch4bq1Mmgh4buT4bq7MWkh4bq7M8ahIWnhurvDoGkhxqEz4bq9IcOZ4bq9w6JpaTAhw7nhuq9pIcah4buVw61p4bq5Icah4bq/aeG6uyHGoeG7lTNp4bq5IeG6sWIhxqE34bq3IeG6s8OtIeG7k+G6u8OqMCFI4butIeG6tXHDteG6tyHhurfhurvDrSFnMiFm4bq7a2nhurkh4buXw6FpIeG7lzJp4bq5IeG6tXEwIeG7lTAh4bq3MeG6tyHhu5nhu5vFqWLGoSHhurXhu4Fp4bq7IeG6t+G6u8OqaeG6uyHGoeG7leG7gSFoM2nhurshaOG6qSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoOG6u8Oiw60hxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq7a2nhurkh4bq84buVMGlAIeG7l3Qh4buT4bq74buf4bq3IeG6u23hur0hZuG6vWnhurshxqFiIeG6t+G7oTAhaXHhu43hurchaTLFqSHhurdwaeG6uSHhurfhurvDrSHGoeG6u+G6ocWpIcah4bq7dOG6tyHGoWIhZzIhSOG7rSHhurfhuqNpIWbhurtr4bq9IeG7k+G6u+G7n+G6tyHhu4Thurbhu5LDjeG7ryHhurvDsmkhZzIh4bq84buVMGkjIUjhu60h4bq1NSEx4buTIeG6tTnGoSHhurcx4bq3IeG6seG6vWRpIeG7k+G6uzHhu5MhxqHhu5VzaeG6uSHhu5PhurszxqEh4buXw6Dhu5sh4buVbmnhurkh4bq1bOG6vSHDueG7jeG6vSHhurzhu5UwaSHDueG7jeG6vSFo4buf4bq3Icah4bq94bqr4bubIeG7l3Uh4bqz4bufaeG6uSHhurfhurvhu51p4bq5IWcyaCHhurXhu4tpIeG6scSDxakh4bq1xJEh4bq3w6wh4bq1ccO14bq3IWnhurvDumnhurkhaeG6u3HDtWnhurkh4bqxbiHGoXMh4buT4bq7w6owIeG6vOG7lTBpIyHGoOG7m8WpIWnhurvhur3huqtpQCHhurcx4bq3IeG6seG6vWRpIeG7k+G6uzHhu5MhxqHhu5VzaeG6uSHhu5PhurszxqEh4bq1w6wh4bq1MGnhurkhaeG6uTLFqSFo4bqhxqEhxqEx4bq3IeG6s+G7n2nhurkjLyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5Phu6/hu5vGoeG6u8Ot4buVLiYkxqDGoOG7psOZSS/DmeG6vcOixqFpMGgrJSov4buTJg==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]