(Baothanhhoa.vn) - Decal trong được dùng nhiều trong lĩnh vực marketing, quảng cáo. In nhanh tem nhãn An Khánh cung cấp dịch vụ in decal trong suốt, giá rẻ theo yêu cầu.
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSgh4bqtKEZrW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4UqW0Lhu5lrW+G7sWlbIS/huq0oIeG6rSjhu4NmOXJb4buJZmvhu4Vba+G7g+G7hWbDqmpbceG7oWxr4buDIS/huq0oIeG6rShbZmtb4bqrY+G6qTfEqVshL+G6rSghL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30oIWYo4bqqY+G6qTfEqVtx4buhbGvhu4NbYuG7pcah4bqpW+G6q3Rr4buDW2vhu4Vm4bq9cltx4buhbGvhu4NbxKnDrGvhu4Vb4buxxrDhuqlbajfhu6Hhu4ljcWZr4buDP1vhu59yw6Fr4buDW+G6qThsOltGa1tr4buFN2vhu4VbcWNqW2vhu4XDoGtb4bu1a1vhu4jhu4U4a+G7hVvhuqlya+G7g1vhuqnhurPhu6Nb4bqraeG6qeG7hVvhu7F1W2ZrW+G6q2Phuqk3xKlbceG7oWxr4buDW3By4buPcT9b4buDZjhb4buhZVtx4buFY2xbduG6uXJb4bqp4bq1cjpbIS9mKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qmPhuqk3xKlbceG7oWxr4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhuqt0a+G7g1vhu6Phu4Xhu5Fb4bqtZuG6u2tbceG7oeG6uWtb4bqpOOG6qVtr4buFw6BrW3DDoWtb4buj4buF4bqlalvhu4U3dlvhuqnhu6k3W+G7iWdr4buFW+G7m1vhuqk44bqpW+G7seG6oWtb4buj4buFbmvhu4M/W+G6qeG7qTdb4buFOWvhu4M/W3Hhu6E3a+G7g1tx4buhZ1tw4buFbOG7reG7oWxsajo6Olvhuqpp4bqp4buFW+G7sXVbITdb4buF4buhY+G7h+G7uH3hu4VxceG7o3AqLy9mazdr4buJ4buFN2vhu4U64bqpbGovZmst4bqrY+G6qTfEqS99KCFyKCHhuq0oZmtb4bqrY+G6qTfEqSEv4bqtKCEvcighLzcoW3Hhu6Fsa+G7g1vhu4Vmw6prW2s3dlvhuqltW2vhu4Vm4bq9clvhu6Phu4XhurdrW+G7ieG7hXPhuqlb4buDZjhbceG7hTlr4buFW+G7ieG7hTjhuqlba+G7hTdyOltGa1tr4buFN2vhu4VbcWNqW2vhu4XDoGtb4bu1a1vhu4jhu4U4a+G7hVvhuqnhu4VyduG6uWtb4bqpcmvhu4Nb4bqp4bqz4bujW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtma1vhuqtj4bqpN8SpW3Hhu6Fsa+G7g1tr4buFN2vhu4U/W+G7g2Y4W+G7oWU/W+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4NbcWFmW1Hhu6I6W+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH3huqtx4buFcmrhuq1bZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbMzMz4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWyAxMeG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gICA2LyI2MuG6qyAiMjAwMV1xMzMwMMSpIl0tIuG6rTU64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fUZrW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4UqW0Lhu5lrW+G7sWlb4buDZjlyW+G7iWZr4buFW2vhu4Phu4Vmw6pqW3Hhu6Fsa+G7g1tma1vhuqtj4bqpN8SpfVvhu61m4bqrceG7heG7uH0zMzN9W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0gMTF9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIXBx4buhbGvhu4Mo4buCZuG7lWZbceG7hWbDqnJb4bux4bq9W+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtma1vhuqtj4bqpN8SpW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqnDujdbZmtba+G7hTdr4buFW3Fjaltr4buFw6BrW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4UhL3Bx4buhbGvhu4MoIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oRmtba+G7hTdr4buFW3Fjaltr4buFw6BrW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4VbxKk5W2Lhu5lrW+G7sWlb4bux4buVZltr4buFZuG6vXJba+G6oWpb4buJZmvhu4Vba+G7g+G7hWbDqmpbceG7oWxr4buDW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpW2ZrW+G6s2s/W3Hhu4Vm4bq7cVvhu4nhurtbYsO1W+G7hW83Olvhu4jhu4VmW8SpxrA3W+G6qeG7hW9rW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtma1vhuqtj4bqpN8SpW3Hhu6Fsa+G7g1twcuG7j3FbcWFmW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4U/W+G6rWFrW+G7hWw5a1txbDlrW+G6qW1bceG7heG6v1t24bq5a1tx4bq3alvhuq3hu5tmW+G7ieG7s1tx4buFcsOicVtma1vhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDP1tw4bupW+G6q3Vr4buDW+G6qeG7heG7q1tx4buh4bqja+G7g1ti4bq/W8SpOWpba+G7kWZb4bqtw6JxW2o5cltw4bqj4bqpW+G7sTlba8O0Zlvhuqtya+G7g1vhuqnhurVrW3Hhu4Xhur9b4buFZsOqa1tx4buh4bq5a1txY2pba+G7hcOgazohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZigh4bqtKOG7tWtb4buI4buFOGvhu4VbcOG7qVvhuqt1a+G7g1vhu4nhu7NbceG7hXLDonFbZmtb4bqrY+G6qTfEqVtx4buhbGvhu4NbcHLhu49xW+G7g8O1alsxW8Sp4buV4bujKiEv4bqtKCEvZighL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgtW8So4buV4bujW2LhurVyW3Fm4bq5a1vEqTlbZmtba8O0Zlvhuqtya+G7gz9bceG7heG6v1vhu4Vmw6prW3HhurlrW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7hWbDqnJb4buxOVtqOXJbcOG6o+G6qVtww6FrW+G7o+G7heG6pWohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgtW8So4buV4bujW3Hhu4Xhu6dbIFvEqTlbxKnhu5Xhu6Nb4buJY2xb4buj4buFw7pbxKnhurlrW2rEg3FbYjh2W+G6qcO6N1vEqeG7leG7o1vhuq3hur1basSDcT9b4buDZnPhu6Nb4bqrY+G6qTfEqVvhu4nhurtxW+G6q2dr4buFW+G7seG7lWZbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oLVvEqOG7leG7o1tx4buF4bunWzBbxKk5W8Sp4buV4bujW3BmxKlm4bqpbGtbLOG6qW5rW2Lhu6XGoeG6qVvhu4NvZlvEqTlb4buiQ1stW3BmxKlm4bqpbGsuP1ti4bulxqHhuqlb4buj4buFw7pbxKnhurlrW2rEg3FbceG7oeG6uWtb4bqpw7o3W8Sp4buV4bujW2Lhurs/W+G7g2Zz4bujW2vhu4PhuqFrW+G6qTjhuqnhu4Vb4buJ4buF4buNa+G7g1ti4bq/W+G7iWNsW+G6q2dr4buFW+G7sTlsW8Sp4buV4bujW2LhurshL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgtW8So4buV4bujW+G6qXLhu49mW+G6qXRr4buDW8SpOVvEqeG7leG7o1ti4bq7P1ti4bulxqHhuqlbcMOha1vhu69y4bqzcVtxxalb4buDZuG6s3Zb4buCxKk3cHBma2Nb4buFN3Zb4buI4buhN+G7h3E/W+G6qW1bcTjhuqlb4bqrdWvhu4Nb4bqtw6FsW+G7scOqW8Sp4buV4bujW+G7iWNsW+G7ieG7hWZb4bqp4buF4bulN1tw4bupW+G6q3Vr4buDIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6NGa3Fj4buhUWZxxKljfSjhu7VrW+G7iOG7hThr4buFWy1bYuG7mWtb4buxaVtma1vhuqtj4bqpN8SpW+G7seG7lWZba+G7hWbhur1yW2vhuqFqW+G7iWZr4buFW2vhu4Phu4Vmw6pqW3Hhu6Fsa+G7g1tr4buDOWvhu4VbZmshL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbMzFd4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzMxXeG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gICA2LyI2MuG6qyAiMjAxIjZxMyIzNsSpNC0g4bqtNTrhu6Nr4buDfVs3xKlx4bu4fUZrW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4UqW0Lhu5lrW+G7sWlb4buDZjlyW+G7iWZr4buFW2vhu4Phu4Vmw6pqW3Hhu6Fsa+G7g1tma1vhuqtj4bqpN8SpfVvhu61m4bqrceG7heG7uH0zMV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0zMV19Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oRmtba+G7hTdr4buFW3Fjaltr4buFw6BrW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4VbxKk5W2Lhu5lrW+G7sWlb4bqp4buFcnbhurlrW+G6qXJr4buDW+G6qeG6s+G7o1vhuqtp4bqp4buFW+G7sXVbZmtb4bqrY+G6qTfEqVtx4buhbGvhu4NbcHLhu49xW2vhu4U3a+G7hT9b4buDZjhb4buhZVtxYWZbUeG7ojpb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4U6W+G7tWtb4buI4buFOGvhu4Vb4bqpN2pb4buJ4bq7cVtiw6FqW+G6rcOhbFtic2vhu4NbcWbhurtrW2LDtFvhu7E5W+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4Nb4bqza1vhu6Phu4XhuqVqOltCw7Vr4buDW3Hhu4Xhu5dmP1vhu4nhu4Xhu41r4buDW2vhu4PFqWvhu4Nb4bqpw6FmW3Fm4bq7a1vhu7E5W2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G6qTjhuqnhu4VbceG7heG7p+G6qVvEqTlqW+G7sWbDquG6qT9ba+G7hcOjaltiOOG7o1vhu6dr4buDW2pvZlt24bq5clvhuqnhurVyW+G6qcO6N1vhu4nhu4U44bqp4buFW+G7hTlr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCHhuq0oUOG7qVvhuqt1a+G7g1vhuqk44bqpW+G7o+G7heG6tWtbauG6vWpbZmtb4bqza1vhuqnhu41r4buDW2vhu4Phu4XDqlvhuqk3bD9bceG7hWbhurtxW+G6rWlbajh2W2pt4bqpW+G7hWbDqmtbYmFmIS/huq0oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buu4bul4buba+G7g1tma1txY2pba+G7hcOga1vhu7VrW+G7iOG7hThr4buFW+G7seG7lWZb4buFw6pbceG7heG7j2vhu4Nbajh2W2ZrP1tx4buhN2vhu4NbceG7hWbhurtxW+G6rWlb4buFZsOqa1tiYWY/W3Dhu6lb4bqrdWvhu4Nb4buj4buF4bq1a1tq4bq9altma1vhurNrW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7g+G7hcOqW+G6qTdsOltL4buFw6NqW2o3a+G7g1ti4bq7a1tr4buF4bura+G7g1tx4buhw6FmW2vhu4Phu4Vmw6pqW+G7sTlbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW3Hhu49xW2vhu4XhurNxW+G6qeG7hWxb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7gz9bajdr4buDW8SpYWZb4buFZsOqclvhu59yw6Fb4bqpN2xbceG7oWxr4buDW+G7sWbDquG6qVvhu59yw6Fr4buDW+G6rThb4buFOWvhu4Nb4buFbTc/W3DDoWtb4buj4buF4bqlaltx4buh4bq5a1tx4buFaVtx4buh4bul4buXa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgh4bqtKOG6qG1b4bufcnZbceG7oWhr4buFW2ZrW+G6s2tb4buJ4buFbDdb4buFb+G6qSEv4bqtKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7tWtb4buI4buFOGvhu4VbxKly4buNa1tiw6FqW+G6rcOhbFtic2vhu4NbcWbhurtrW2LDtFvhu7E5W+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4Nbajlb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1t24bq5clvhuqnhurVyP1tr4buF4buXW+G6qW1b4bufcnZbceG7oWhr4buFW2ZrW+G6s2tb4buJ4buFbDdb4buFb+G6qSohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShRZuG6u+G7o1tr4buFw6JrW3Hhu4Xhu41r4buDW3Fma1txxalb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1vihpJbUeG7pVvhu7HhurNrP1vhuq04bFvhu4NmOFvhuqnhu4VmW3Fm4bq7cVti4buZa1vhu4U5a+G7g1vihpJbUeG7hWbhurtxW+G7ieG6u1tq4bqnclvhuqtj4bqpN8SpW3Hhu6Fsa+G7g1twcuG7j3Fb4oaSW1Hhu4Xhu49r4buDW2vhu4XhurNxW+G7seG7lWZb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1vhu7Hhur1bauG6p3JbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW+KGkltGa1tww6FrW+G7o+G7heG6pWpbauG6p3Jb4oaSW+G7iGbhur9qW3Hhu6E3W8SpYWZbauG6p3JbceG7hWbhurtxW+G7ieG6u1vihpJbUWbhurtrW+G7hTlr4buFW2ZrW+G6q2Phuqk3xKlbceG7oWxr4buDW2LDtWvhu4NbxKlsYXFb4oaSW+G7gmY3W+G6qeG7jWvhu4NbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW+KGklvhu4hm4bq/altx4buhN1vhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDW3DDoWtb4buj4buF4bqlalvihpJbQm1r4buDW+G7g21mP1vhu7HDomtb4bqp4buFcnbhur9rW+G7sTlb4buDZjdsW+G7hTlr4buDW+G6qeG7hWxb4buJ4buFOOG6qeG7hTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgh4bqtKOG7gmY4W+G6qcOhW+G7hcah4bujW8Spdz9b4bqpYWvhu4VbceG7oTdr4buFW2vhu4XhurNxIS/huq0oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buw4buVZlvhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G6qeG7heG6t2pb4oCcxKhy4buNa1tr4buFw6JrW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1vhu7Hhur1bamhr4buFW2Lhur9bajdr4buDW2LhurtrW+G6qeG7hWxb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1tr4buF4bura+G7g1tww6FrW+G7o+G7heG6pWpbceG7j3Fba+G7heG6s3HigJ0/W+G7tWtb4buI4buFOGvhu4VbxKly4buNa1tiw6FqW+G6rcOhbFvhu7Hhur1b4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1vhurNrW+G7o+G7heG6pWo/W2LDtWvhu4NbceG7heG7l2ZbcOG6sWtbcDlr4buDW+G7heG7k1tx4buhxqFb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1txxalb4buJ4buF4bq3cltx4buFZuG6u3Fb4buJ4bq7P1tma1vhurNrP1vhu7HDomtb4bqp4buFcnbhur9r4oCmW+G7seG7lWZbauG7p+G6qVvhu4NmOFvhu6VyW2LDoGZba+G7heG6s3E6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIeG6rSjhu4Thu5NbceG7ocahW+G7scOia1vhuqnhu4VyduG6v2s/W+G7g2Y3bFvhu4U5a+G7g1tqZuG7gWtb4buj4buFZ1tx4buh4bq5a1vhuqnDoVtr4bul4buV4bqpIS/huq0oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buI4buFZltw4bupW+G6q3Vr4buDW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtma1vhuqtj4bqpN8SpW3Hhu6Fsa+G7g1vhu4U3dlvhuq3hurNxW+G7iXhb4bqza1vhu6Phu4XhuqVqW2s5bFtxYWZb4bu1a1vhu4jhu4U4a+G7hT9b4bux4buVZlvhu4NmOFtx4buhaVti4buZa1vhu4U5a+G7g1vEqeG7lWs/W+G6rWFrW3DDqVti4bulxqHhuqlbambhu4FrW+G6qeG7peG7leG6qVvhu7HDomtb4bqp4buFcnbhur9rW+G7sTlb4buDZjdsW+G7hTlr4buDW3HDomtba+G7mWY6W0Lhurd2W8SpOVtqw7RxW3Hhu6Fsa+G7g1tr4buFZuG6vXJb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4Vb4bulcltiw6BmW+G7heG6s+G7o1vhuqvhuqdrW+G6qcO6N1vhu7VrW+G7iOG7hThr4buFP1ti4bulxqHhuqlb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7g1vhu6VyW3Fm4bq5a1vEqcawN1vhuqnhu4Vva1vhu7E5W2I4a+G7hVvhu4NmOFvhuqk3bFtx4buhbGvhu4NbceG7heG7l2Zb4buDZjdrW+G7n3I3OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94bujRmtxY+G7oVFmccSpY30o4bqqbDdr4buFW2vhu4Phu4Vmw6rhu6Nb4buJZmvhu4Vb4bqrbDdr4buFW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtma1vhuqtj4bqpN8SpW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDW+G6qTdsIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzMzM+G7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlsgMTHhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8v4bqp4bqrazrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvICAgNi8iNjLhuqsgIjIwMTI0cSI2MjTEqTItMOG6rTU64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fUZrW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4UqW0Lhu5lrW+G7sWlb4buDZjlyW+G7iWZr4buFW2vhu4Phu4Vmw6pqW3Hhu6Fsa+G7g1tma1vhuqtj4bqpN8SpfVvhu61m4bqrceG7heG7uH0zMzN9W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0gMTF9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oITdb4buF4buhY+G7h+G7uH3hu4VxceG7o3AqLy9mazdr4buJ4buFN2vhu4U64bqpbGovfSghcigh4bqtKEZrW+G7tWtb4buI4buFOGvhu4UhL+G6rSghL3IoIS83KFtxxrBb4buFOWxbxKk5W2Lhu5lrW+G7sWlb4bqpbVtr4buFZuG6vXJba+G6oWpb4buJZmvhu4Vba+G7g+G7hWbDqmpbceG7oWxr4buDW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpW2ZrW+G6q2Phuqk3xKlbceG7oWxr4buDW3By4buPcTpb4buw4buVZlvhu4XDqltx4buF4buPa+G7g1tqOHZbam3huqlb4buFZsOqa1tiYWY/W+G7n3J2W3Hhu6Foa+G7hVtixINxW2ZrW2Lhu5lrW+G7g2bDoWtb4bqpdGvhu4Nba+G7hWbhur1yW+G6qeG7hWdr4buFW3A44bqp4buFW+G7pXJbYsOgZlvhu4XhurPhu6Nb4bqr4bqnaz9b4bu1a1vhu4jhu4U4a+G7hVtiw6BbceG7oeG7m1tx4buFOWvhu4VbxKnGsDdb4bqp4buFb2tbYjhr4buDW3Fma1vhuqnDonZb4bqpw7o3W+G7ieG7hTjhuqnhu4Vb4buFOWvhu4Nb4bubW1Hhu6I6W+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFW+G6qcO5a+G7g1tr4buF4bulW3Hhu6HhurlrW+G7ieG7heG6o+G7o1vhuqnDoVtr4bul4buV4bqpOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEvhurtyW+G6rWFrW+G6reG6oWtb4buJ4buFbOG6oWtb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuq1m4bq7cVtr4bq5a1tixINxW2ZrW+G6q2Phuqk3xKlbceG7oWxr4buDW3By4buPcVvhu5tbYuG6t3I/W+G6qW1bceG7heG6v1vhuqnhurdrW2vhu4XhuqPhuqlbxKnGsDdb4bqp4buFb2tb4bu1a1vhu4jhu4U4a+G7hVstW0ZrW2vhu4U3a+G7hVtxY2pba+G7hcOgaz9bYuG6v1ti4bulxqHhuqlbceG7pVvhu7HhurNrW+G7sTlb4bqtOGxb4buDZjhb4buFxqHhu6NbxKl3W2vhu4XhurNxOiEv4bujKCFxN+G6rcSpY1vhuqnEqTdwcOG7uH3huqk3anHhu6Fja31bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKls0XV3hu6Phu68mW2o34buh4buDZmstxKlj4buHcSpbN3JxbCZbajfhu6Hhu4Nmay3hu6Fm4buD4buFcSpbN3JxbCZ9KCFx4bqtbOG6q3YoIXHhu6EoIXHhuqsoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIeG6rShR4buF4buNa+G7g1txZmtbxKlm4bq5a1vhu4XDqiohL+G6rSghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgtW0JpN1vhuqnhu4XDrSpbUOG7j1siXS8yW2Lhu6Xhu5dr4buDW0vhu4NyduG7gWtb4buEw7Vr4buDW0I5bD9b4buj4buF4bul4buXa+G7g1siMT9b4buecsOia1tR4bq3a1vhuqxoa+G7hT9bUeG7ojpb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4UhL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgtW+G7hGxxxKlma2MqW102MzRbMzY0WzYwIFstW102MDNbMzQwWzA0NiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KC1bQ2o3ZsSpKls3a+G7ieG7hTdr4buF4buj4buhZmtxZmvhu4Phu7Thu4NqN2bEqTrhuqlsaiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KC1b4busY+G6rXBmcWMqW+G7hXFx4bujcCovL2ZrN2vhu4nhu4U3a+G7hTrhuqlsai8hL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgtW+G7iOG7hXJr4buDW+G7g2bhu5dbxKk5alvhu7Fmw6rhuqlb4bqpw7o3W+G6qeG7jWvhu4NbcXYqW1HFqVtx4buF4bunWyBbLVtx4buF4bunWzQhL+G7oyghcsSpKCHEqWZb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6rHLhu5FmW3A4a+G7gypbNVstWyIgW+G7g2bhu5c/IS/EqWYoIcSpZlvhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqscuG7kWZb4bqp4buFZuG6vXIqWyIwW+G7g2bhu5dbMF3igJlbLVsiNFvhu4Nm4buXIS/EqWYoIS9yxKkoIS9x4bqrKCEvceG7oSghL3Hhuq1s4bqrdighL3E34bqtxKljKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bu1cnHhu4Vs4buhfSjhu4RKIS/hu6Mo

HM

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]