(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua huyện Thọ Xuân đã thực hiện lồng ghép các chính sách của tỉnh, của huyện, nên các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn đã được quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKiXhu5Xhu5fhu5lpaMOpKuG6uMah4bunY2gu4buW4bq54buLLuG7pMahw6FoLuG6uW8u4buX4buZ4buPLuG7pcOh4bunLuG6t3Now6ku4bq5Mi7hu5fhuqFow6ku4bqxMOG6sS7hu4XhurnGoS7hu5UzaC7hu6XGocOg4buXLmhqaMOpLmjDqeG6ueG6u2Phu5Eu4buX4bqj4buRLuG7l+G7mcahaMOpJS/hu5Xhu5fhu5lpaMOpKiUv4bq5KCol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurjhurUg4bq3LCrhu5bhurnhu43hursuw6nhursgaC7hu5PGoSAu4bq5xqHhu6djaC7hu5bhurnhu4su4bukxqHDoWgu4bqzNC7hu5fhurlz4bqxLuG6ueG6u2NoLmZsaMOpLsOp4bq5w6Lhu5Eu4bqxMOG6sS7hurHhurnhur1o4bq5LuG7lTDhurHhurku4bqx4bufIC7hu5fhu4Fo4bq54bu4LuG6seG7nyAu4bq5xqHhu6djaOG7uC5o4bqpaC7hurEw4bqxLsO64budaMOpLuG7lTNoLuG7pcahw6Dhu5cu4buX4bqj4buRLuG7l+G7mcahaMOpLuG7l+G7meG6qWgu4bqz4bq/IC7huq8xaC7hurM0LuG6s3Dhu4/hurEu4buTxqEgaC7hu5fDoWcu4bqz4bqhxqEu4buXcC7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLuG6uTIu4buX4bqhaMOpLsOpw63hu5Eu4buR4bq54bqhaC7hu5fhurnhu5vhurEu4bqzw6Phu6cu4buR4bq5MOG7ly7hu5fhu5nhurtkaC7hu5UzaC7hu6XGocOg4buXLmhqaMOpLmjDqeG6ueG6u2Phu5Hhu7guaMOhaMOpLuG6sSBpLuG7l+G6ucahLmjhurnhuqPhu5Eu4bqx4bq5aS5oamjDqS7hurfDoWhAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq34buX4bq5xqFn4bqvLuG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ln0pXeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC4pXSnhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKSkoIS8oW1vhurc8ISIpIiE84buXKD5bXShmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVYpKSIsLiBm4buXVizhurjGoeG7p2NoLuG7luG6ueG7iy7hu6TGocOhaC7hurlvLuG7l+G7meG7jy7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLuG6uTIu4buX4bqhaMOpLuG6sTDhurEu4buF4bq5xqEu4buVM2gu4bulxqHDoOG7ly5oamjDqS5ow6nhurnhurtj4buRLuG7l+G6o+G7kS7hu5fhu5nGoWjDqSwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLH0pXSwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLCldKSwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5LGoSAu4bqzw60u4bqzNC7hurnDqmjhurku4buX4bq5MWjhurku4bqzcOG7j+G6sS7hurEw4bqxLsO64budaMOpLuG7lTNoLuG7pcahw6Dhu5cuaGpow6kuaMOp4bq54bq7Y+G7kS7hu5fhuqPhu5Eu4buX4buZxqFow6kuaOG6uXDhu7Quw5rhu51ow6ku4buX4buZIGjDqS7hu5fhu5ky4bq7LuG6seG6uTVoLmjGoWrhursu4buX4bqj4buRLuG7l+G7mcahaMOpLuG7heG6q+G7ly7hurnhu4/hu5Eu4buX4buZbGjDqS7hurHDoeG7py41aC7hu5PGoTMu4buXMuG6uy7hu4ThurnGoS7hurBsaC5Iw6lq4bu4LsOJw6wuSMOpai7hu6U0LuG7pMahw6FoLuG6uGxow6kuw7rDsuG6uy7hurfhurtjaC7hu5fhur3hurHhurkufSEu4bq5IOG7ti7hu4ThurnGoS5IM+G7py7hu5Yx4bq7LuG7lzLhursu4bulNC7hu6TGocOhaC7hu5bhu5lw4buNaMOpLsO6w7Lhursu4bq34bq7Y2gu4buX4bq94bqx4bq5Lig8LuG6uSDhu7Yu4buE4bq5xqEu4bqzbOG6uy48KS7hu6U0LuG7pMahw6FoLuG6uHBow6kuw7rDsuG6uy7hurfhurtjaC7hu5fhur3hurHhurkuPCEu4bq5IOG7ti7hu4ThurnGoS7hurDhurnhu50gLuG6sOG6ucOi4buXLuG7pTQu4bukxqHDoWguw4nhursgaMOpLsO6w7Lhursu4bq34bq7Y2gu4buX4bq94bqx4bq5Ligh4bq5IOG7ti7DmuG7nWjDqS7hu5fhu5kgaMOpLuG7l+G7mTLhursu4buF4bqr4buXLuG6ueG7j+G7kS5oxqFq4bq7LuG7l+G7mWxow6ku4buX4bq54buf4bunLuG7lTNoLuG7lzLhursu4bqybGjDqS5Iw6nDocahLuG7pTQuSCBnLsOJ4bq7IGjDqS7DusOy4bq7LuG6t+G6u2NoLuG7l+G6veG6seG6uS48ey7hurkg4bu4LsO64budaMOpLuG6smxow6ku4buka2gu4bulNC7hu5bhu5lw4buNaMOpLuG7pMahw6FoLsO6w7Lhursu4bq34bq7Y2gu4buX4bq94bqx4bq5LlshLuG6uSDhu7guw7rhu51ow6ku4bq2xKlow6ku4buW4buZ4bq9LuG7pTQu4bukxqHDoWgu4bq4w6wgLsO6w7Lhursu4bq34bq7Y2gu4buX4bq94bqx4bq5LildLuG6uSDhu7Yuw7rhu51ow6kuRyDGoS5G4buP4bq7LuG7pTQu4bukxqHDoWguRuG6o+G7kS4pey7hurkg4bu4LsOa4budaMOpLuG6seG6uTVoLmjGoWrhursu4buX4bqj4buRLuG7l+G7mcahaMOpLuG7lzLhursu4buF4bq5xqEuw5rDoWgu4bqyceG6sS7hu6U0LuG7pMahw6FoLkfhurto4bq5LuG6t+G6u2NoLuG7l+G6veG6seG6uS4oXS7hurkg4bu4LuG7hOG6ucahLuG6uMOtaC5H4bq9IC7hu6U0LuG7pMahw6FoLuG7kOG6ueG7my4pIS7hurkgJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqSOG6ueG6u2LGoS7hurltLsOp4bq7IC7hurPDqmjhurnhu7gu4bq44buW4buk4bu4LuG6t2kgaOG6uS5ow6nhurnhurtj4buRLmcyaOG6uS7hurcyaC7hurPhuqHGoS7hu5dwLuG7pcOh4bunLuG6t3Now6ku4bq5Yy7hu5fhurlraMOpLmjhurkxLmcxaMOp4bu4LmjhurkxLmZww7Lhurvhu7guaOG6uTEu4buF4bq9aOG6ueG7uC5mNuG7kS7hurM44buXLuG6uWMu4buX4bq5a2jDqS7hu5dww7Lhursu4bqzZC7hu5UzaC7hu6XGocOg4buXLuG7l+G6ueG6tWku4buX4bq74bqpxqEu4bqx4bq5xqHDo2guw5rhurvhurXhu5fDieG7reG7kEAu4bqwMOG6sS7DuuG7nWjDqS7hu5UzaC7hu6XGocOg4buXLuG7l+G6o+G7kS7hu5fhu5nGoWjDqS7hurM0LuG6s3Dhu4/hurEu4buTxqEgaC7hu5fDoWcu4bqz4bqhxqEu4buXcC7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLuG6uTIu4buX4bqhaMOpLj3hurNw4buNaMOpLsOp4bq7IGku4buX4bq5amjDqS5obeG6uy7hurNsaMOp4bu4LuG7heG6qWjhurkuZ3DDs2jDqS5obeG6uy7hurNsaMOp4bu4LuG7l+G7mTJnLuG6r+G6u+G6q2guMOG7kSThu7gu4bqz4bqraC5oIOG7py7hurM0LuG6uW8u4buX4buZ4buPLuG6s3Dhu4/hurEuXeG7uDwu4buFZy7hurNw4buNaMOpLsOp4bq7IGku4buX4bq5amjDqeG7uC4o4bu4ey7hu4VnLuG7heG6qWjhurkuZ3DDs2jDqeG7ti4+LuG7l+G7mTJnLuG6r+G6u+G6q2guMOG7kS7DusOy4bq7LuG6seG6ueG6u2LGoS7hurcx4bq7LuG6s3Dhu41ow6ku4bq3w6Hhu6cuW+G7uD4u4buFZ+G7uC4oLuG6seG6ocahLsO6w7Lhursu4buXbmjDqS7hu4Xhurto4bq5LuG7keG6ueG6vS7DqeG6oWguKSEu4buX4burLuG6s2xow6nhu7gu4buXMmku4buX4bq5xqHhuqNoLmbhu4/hursu4bqx4bq5aS7DuuG6u2PhurEu4buVM2gu4bulxqHDoOG7ly7DujEu4buR4bq5MOG7ly7hu5fhu5nhurtkaC7hu4Xhurto4bq5LuG7l+G6qy7hurHhu58gLuG7l2kxaC7DuuG7nWjDqUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bhurnhu43hursuw6nhursgaC7hu5fDsuG6uy7hurnGoeG7p2NoLuG7luG6ueG7iy7hu6TGocOhaC7hu5Xhuq0u4buX4bq74bqr4buRLuG7l+G7o+G6sS7hu5fhu5nhurtkaC7hu4Xhurkg4bq7LuG7l+G6uXPhurEu4bq54bq7Y2gu4bq54bq7Y8ahLuG7k8ahMy7hurEw4bqxLuG6scOzLuG6seG6ueG6q+G7uC7hurHhurnhur1o4bq5LuG7lTDhurHhurku4bqx4bufIC7hu5bhu5nGoWjDqS5ww7Now6nhu7gu4bqx4bufIC7hu5fhu4Fo4bq5LuG6szQu4bqvIGgu4bq5MWjhurkuw7piLuG7heG6ucah4bun4bqraC7hu4Xhurnhur3hurHhurku4bq3aSBo4bq5LmjDqeG6ueG6u2Phu5Eu4bqz4bqhxqEu4buXcC7DujFpLmhqaMOpLmjDqeG6ueG6u2Phu5Hhu7guaGpow6ku4buX4bq5amjhu7Yu4bqxw7Mu4bqx4bq54bqr4bu4LuG6seG6ueG6vWjhurku4buVMOG6seG6uS7hu5Hhurkw4buXLuG7l+G7meG6u2RoLuG6seG6ucahb+G6uy5m4bq74bqpaC7hu4Xhuqvhu5cu4buVM2gu4bulxqHDoOG7l+G7uC7hurHhurnhuqsu4bqv4bq74bqraOG7uC7hu5fhurvhuqnGoS7hu5fhurnhu6MuaGpow6ku4buVM2hALuG7hOG6q+G7ly7hurnhu4/hu5Euw6nhurt1IC7hurnGoeG7py7hurNtaMOpLmjDqcahbGguw7praC7hurPhuqHGoS7hu5dwLuG6seG7nyAuSOG6uTEuaHDDsuG6sS7DusOy4bq7LmjDqcahbGguZnPhurEu4buXci7hurdpIGjhurkuaMOp4bq54bq7Y+G7keG7uC7hurEw4bqxLuG6ueG7j+G7kS7hu5cw4bqxLuG7pTThu7gu4buXbi7hurnhu4/hu5Eu4buXMOG6seG7uC7hu5fhu5lpaMOpLkjhurnDoWgu4bq3w6FoLuG6s2Qu4buX4bq5c+G6sS7hurnhurtjaC7hurPhuqHGoS7hu5dwLuG7pcOh4bunLuG6t3Now6ku4bq5Yy7hu5fhurlraMOpLuG7heG6q+G7ly7hurHDoMahLuG6uTIu4buX4bqhaMOpLuG7keG6ueG7o+G6sS7DuuG7oy7hu5UzaC7hu6XGocOg4buX4bu2LuG6szjhurEu4bqv4bq7Y+G7ly5mMS7hurPhuqHGoS7hu5dwLuG6uWkxaC7hurHhurnhu4Fo4bq5LuG6uTIu4buX4bqhaMOpLuG7heG6ucahLmhqaMOpLmjDqeG6ueG6u2Phu5EucWjDqS7hurfhu6Now6ku4bqxamjDqS5ow6nhurljLuG6sSBp4bu2LuG6sTDhurEu4buF4bq5xqEu4buVM2gu4bulxqHDoOG7ly7hurkxaMOpLuG6ucOtIC7hu5fhuqPhu5Eu4buX4buZxqFow6nhu7gu4buTxqHhu6cuZ2ouZsOyaOG7ti7hurHDsy7hu5XDtS7hurkyLuG7l+G6oWjDqS7hurEw4bqxLsO64budaMOpLmjGoWrhursu4buX4buZbGjDqS7hu5fhurnhu5/hu6cu4buVM2hAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4butxqHhu5fhurlp4buZLCol4buV4buX4buZaWjDqSrhurJvLuG6tsah4bunLkjhurk0JS/hu5Xhu5fhu5lpaMOpKiUv4buRKg==

Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]