(Baothanhhoa.vn) - Huyện Quan Sơn đã tổ chức tiêm cho 486 người trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện và 12 xã, thị trấn; cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng bộ đội biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bueduG6vcSpW8OgVEXhur3hu6zDoFThurjhuq3DoFThursyPsOhVOG7puG7qsavVGEyfeG6vVTDrOG7sjpU4buJMsOgVMSRMcOjw6AwVHHhuqDDjHdyLcOa4buwVDox4bqhVGFoOlRh4buFYsOgMFThurvhur3EqXvDoFQsJOG6vVQ6MeG6s8OgMFQ7NTox4buiLzHDmuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJF2LuG7rDtT4bueduG6vcSpW8OgVEXhur3hu6zDoFThurjhuq3DoFQsWVThurvhuqVUOjFmOlThursyPsOhVDox4bqhVOG7puG7qsavVMOgMOG7heG6qzJU4bq7w6nhuqHDoDBUcOG7rMOgVDoxNlQsV+G6oVTEkTHDo8OgMFQ6MeG6s8OgMFQ7NToxVHHhuqDDjHdyLcOa4buwVDHhur3EqVvDoFTDrFZUw5rDmVThu4lZ4buUVOG6uzE1VOG6u8OpPcOg4buYVDrhu67DoFQ/w6Lhu5RUw6AxI8OgVMOsMj7DoFTEqVThurt7VMOsVlRhaDpUYeG7hWLDoDBUP8OiVCzDojJUPzI+w6BUxJExw6PDoDBULOG7rMOgMFThursxaDpUMTJbw6BUw6AxMlvDoVTDrOG7gVThurtXMlQ64buuOlQ6MeG6s+G6u1Q5Ml3DoVQ7NTox4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzJxLsOg4bq7LsOpVDvhursx4bq9w6E/U1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVOG7qlVVxJHhu4nhu5hUMS4yMDHhurvhu5JUxajhu6Thu6TEkeG7ieG7mFNU4bq5w6k6w5JTLy86O8Og4buWP+G7rOG6oeG6uzHhu6zDoDEx4bqh4bus4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5nDmsOa4buoL8OaVcWoO8Wow5rDmuG7psOZ4buk4buo4bq7w5rhu6Thu6jDmcWoYVXhu5Y4xJEw4buQw6nDkuG7qMOaw5pTVOG7rGHhurvDklN24bq9xKlbw6BUReG6veG7rMOgVOG6uOG6rcOgVOG6uzI+w6FU4bum4buqxq9UYTJ94bq9VMOs4buyOlThu4kyw6BUxJExw6PDoDBUceG6oMOMd3Itw5rhu7BUOjHhuqFUYWg6VGHhu4Viw6AwVOG6u+G6vcSpe8OgVCwk4bq9VDox4bqzw6AwVDs1OjFTVOG7izI74bq7McOSU+G7qlVVU1QxLjIwMeG6u8OSU8Wo4buk4bukU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buec11UP1jhuqFULFjDoVThu6zDoFThurvhuqFWw6BU4bq7Mj7DoVQ6MeG7h8OgMOG7lFThurrDqeG6vcOgMFThursjw6FUxKhU4bq7e1Qx4bq9xKlbw6BUxJEx4bqzMlQxYsSRVMOs4bqpMlRwW8OgMVTDrDJbw6BUc+G7rFQ5MeG6oeG7rFQx4bq9xKlbw6BUP1jhuqFULFjDoVRl4bq9xKlU4bq7w6k0w6AxVOG6uzI+w6FUOjHhu4fDoDBULOG7hWI6VOG6uzFoOlQxMlvDoFQ6MeG7tuG6u1Q6MTzhu5RUw6AwMTI+w6FU4bq7w6o64buWVHMyXcOhVOG6uzI+w6FULOG7hWI6VD/hurNU4bq7w6kzVOG6uzEu4bqhVCwkxKlULOG7h1TDoDEjw6BUYWg64buUVOG6u8Op4busw6AwVOG6uzEye+G6u1Q/NeG7lFThursx4bq94bqzOuG7lFTDrCXhurtU4bq74buFVMSpVOG6u3vhu5RU4bq7MVbDoDFUYSXEkVQsw6IyVDo9xJFUOmbhur1U4buJaVThurvDqTNUxJExWMOgVMOsW1QsXVThurlAw6BU4bq5VsOgMFThu4lpVOG6u8OpM1TDoDDhu6zEqVQ5NcSRVOG6uzHhuqsyVDrhu646VOG6u8Op4buF4bqrw6AwVDFixJFUOj3EkVQ6ZuG6veG7lFTEkTFYw6BUZsOgMFThurnhu6zhur1U4bq7Mj7DoVThu5rDoHvhur1UOuG6o+G7nOG7llThurjhu6zhur1U4bq7Mj7DoeG7lFQ64buuOlQs4bqzMlThurvhu4Viw6AwVCzhu4ViOlThursxLuG6oVQ74bqxMlThurlmOlQ5MeG6ry5U4bq7w6nhuqHDoDBUw6zDo8OgMFThu6RVVMSRMcOq4bq7VCx7w6BUw5pUMDLhuqtUw6xWVCzhu4ViOlQ6PcSRVOKAnOG7rzI9xKlU4buJ4buuOlTDoDElw6BULFlU4bq7Mj7DoVTDrOG7sjpU4buJMsOgVHHhuqDDjHdyw5rhu7DigJ3hu5ZUcD7DoFQ6V8OgMVQs4bqj4buUVMOgMSPDoFTDrDI+w6BU4bq7Mj7DoVQ6MeG7h8OgMFQ64buDw6AwVDHhu4XhuqnDoDBUOybDoFQ6MTJU4bq7MnvhurtUw6x9VDrhu646VD8yXeG6vVQxMlvDoFQ/PeG6u1Thursx4buF4bqrw6AwVOG6ueG7rOG6vVThursyPsOhVDrhuqNU4bq7MV1U4buJWMSpVMOp4busVCxdVMOgMOG7heG6qzJU4bq7Mj7DoVQ6MeG7h8OgMFTDoOG7ssOhVD/hu7LhurtUw6xWVDk1xJFU4bq7MeG6qzJU4buJaVRhalQ5MTJUOuG6o1Thurs0w6AxVDHhur3hurPDoDBUxJEx4buu4bq7VOG6uTLDoDHhu5ZU4bq6MS7huqFUMDEyVMOgMSXDoOG7lFThurvDqeG6ocOgMFThurnhurNUOuG7rjpULOG6szJU4bq74buFYsOgMFQsWVThursyPsOh4buUVDkx4bq3w6AwVDrhuqNUw6Aw4buF4bqrMlTDoFbhuqFUOuG6o1TDoDHDrcOgMFTEkTFYw6BUZsOgMFTDoOG7tsOgMFThurnhu6zhur1U4bq7Mj7DoeG7lFThurs94bq7VDpYVCx94bq9VCzhu4ViOlThursxLuG6oVQ74bqxMlThurnhu67hurtU4bq54bus4bqhVOG6uzEu4bqhVCzDqsOgMFRl4bq9xKlU4bq7w6k0w6AxVCxdVD9Y4bqhVCxYw6FU4busw6BU4bq74bqhVsOgVOG6uzI+w6FUOjHhu4fDoDDhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JU4buqVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTFqOG7pOG7pMSR4buJ4buYU1ThurnDqTrDklMvLzo7w6Dhu5Y/4bus4bqh4bq7MeG7rMOgMTHhuqHhu6zhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmcOaw5rhu6gvw5pVxag7xajDmsOa4bum4bukw5nhu7DhurvFqOG7qOG7qlXhu6ZhVeG7ljjEkTDhu5DDqcOS4buw4buk4buqU1Thu6xh4bq7w5JTduG6vcSpW8OgVEXhur3hu6zDoFThurjhuq3DoFThursyPsOhVOG7puG7qsavVGEyfeG6vVTDrOG7sjpU4buJMsOgVMSRMcOjw6AwVHHhuqDDjHdyLcOa4buwVDox4bqhVGFoOlRh4buFYsOgMFThurvhur3EqXvDoFQsJOG6vVQ6MeG6s8OgMFQ7NToxU1Thu4syO+G6uzHDklPhu6pVVVNUMS4yMDHhurvDklPFqOG7pOG7pFNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6usOp4buF4bqpOlQs4bqj4buUVOG6usOp4bq9w6AwVOG6uyPDoVTEqFThurt7VDHhur3EqVvDoFTDrFZUcFvDoDFUw6wyW8OgVHPhu6xUOTHhuqHhu6xUMeG6vcSpW8OgVCxZVCwqxKlUw6FXw6AxVDrhurfDoDBU4bq74buuOlThurvhur3EqT7DoFThurvDqeG6vcSpfcOgVDox4bqhVDrhu67DoFQ/w6Lhu5RUw6AxI8OgVMOsMj7DoFTEqVThurt7VMOg4buyw6FUw6nhurFU4bq7JMOhVGXhur3hu6zDoFThurvDqcSDw6AwVDrhu4fhu6xUw6zhu7I6VOG7iTLDoFTEkTHDo8OgMFRx4bqgw4x3ci3DmuG7sFTDrFZULFlU4bq74bqlVDoxZjpU4bq7JcSRVDHhur09w6BULF1UOiXEkVTDoDEl4bq7VDrhu646VOG6uzHhurfDoDBU4bq7MsOg4buUVDkye8OgVOG6uzFmOlQ6JMOgVOG6uzEye+G6u+G7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFv4bq94bq7MeG6ocOpU+G7nuG6uuG6t1R2VuG7oi/EkeG7ng==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]