(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-7, Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phối hợp với huyện Bá Thước tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu làng Xi thuộc thôn Quang Trung, xã Lương Trung (huyện Bá Thước).

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5E84buMUOG6suG6vOG7m+G7tsO54bub4bqp4bqs4buY4buI4bu5buG7mzDhuqxL4bqo4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bub4bu5eeG7jOG7m0F34bq84bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6uOG7peG6vOG6puG7m+G7g+G6qMO0L8OTw5JPw4rhurzhuqbhu5HDtC/huqzhu6Phu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU08w4DDukHGoeG7keG6rcO54bq84bqm4bub4buj4budLXPDs+G7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDklDhu5vhu7jDjeG7m03huqx54bq84bub4bq84bqsxqDDuuG7m+G6qeG6rOG6qOG6sOG7jOG7m+G6vOG6qOG6ruG6vOG7m+G6qeG6qOG6tuG6vOG7m8Oi4bqsw4rhurzhuqbhu5tN4bqsR+G6qOG7m+G6rEpN4bub4bui4buI4bqo4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7tsO54bub4bqp4bqs4buY4buI4bu54bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6uMOC4bubw4nhuqxL4bqo4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vhu7l54buM4bub4bq44bul4bq84bqm4bub4buD4bqo4bubw5Lhuqzhu4xJ4bu54bubw5LhuqxG4bq84bub4bql4buMw7rhurzhuqbhu5vhuqlP4buM4bq84bqmw7Phu5vhu6DGsOG7mzHhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhuqlP4buM4bq84bqm4bub4buP4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7tsO54bub4bqp4bqs4buY4buI4bu5w7XDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT+G7m0HDkuG6rOG7jOG6uuG7t8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Lhu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bub4buhc+G7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4bujdeG7n3Mv4bujc3NB4buh4bujcOG7n3VxdcOSceG7n3J14bq44buhLeG7nS3hu6Nx4buh4budcuG7o+G7oXR1c3R04bufceG7nXNzcsOyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTzhu4xQ4bqy4bq84bub4bu2w7nhu5vhuqnhuqzhu5jhu4jhu7lu4bubMOG6rEvhuqjhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhu7l54buM4bubQXfhurzhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m8OS4bun4bqo4bub4bq44bul4bq84bqm4bub4buD4bqoxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7uHnhu4zhu5vhurjhu6Xhurzhuqbhu5vhu4Phuqjhu5vhu7fhu6vhu7nhu5tO4buMw7rhu5vDk+G7jEfhuqjhu5s84bq+4bq84bub4bqtRuG6vOG6puG7m03huqzDlOG7ueG7m+G7osOU4bub4bui4bqo4bqy4bu54bubw4Hhuqjhu5vhurjhu6fhuqjDs+G7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OS4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6Dhu4xQ4bqu4bq84bub4bu54buQw7rhu5ty4bubw5LhuqxG4bq84bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhu6DGsOG7mzHhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhuqlP4buM4bq84bqmw7Lhu5sjd1Dhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vhurjhu6Xhu5vhu7nDiuG6vOG7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5tB4buMUOG7m+G6vOG6rHjDkuG7m+G7ueG7kMO64bub4bqs4buK4bq84bub4buh4bud4bud4bubw4Dhurrhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqmw7Lhu5vhu7h54buM4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bq44bul4bq64bub4bui4buI4bqo4bubw4nhurDDkuG7m+G7uXjhu4zhu5vDkuG6rEbhu5vDk+G7isOz4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bubw4HGsOG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5vhu7l4TeG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6ruG6uuG7m8OST+G7huG6vOG6psOy4bubPOG7peG6vOG6puG7m+G6vOG7qeG6usOz4bub4bu54bqs4bqq4bq84bqs4bubTuG7jFDhurbhurzhu5vDgUPDuuG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7fhu6Xhu5vhu7nDiuG6vOG7m+G6vOG6rHfhurzhu5tBd+G6vOG7m8OB4bq24buM4bubTuG7jFDhuq7hurzhu5vhuqbhur5N4bub4buiw73DkuG7m+G6uOG6qOG6suG7jOG7m8OST8OAw7Phu5vhuqbDjOG7m8OB4bq04bubw5Lhu4zhu5vDk+G7msO64bub4bq84bqs4buY4bq84bqm4bub4bui4bu14bq84bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw4HFqeG6uuG7m+G7t8Wpw4rhu5vDuuG6vOG7m8OSw4rhu6XhurzDs+G7m+G6vOG6rHjDkuG7m+G6uOG7peG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bq6w5XDuuG7m+G6uuG7mMO64bub4bq44buSw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w4DhurzDksOAT8ah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5ty4bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m+G7oXVxTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu6N14bufcy/hu6Nzc0Hhu6Hhu6Nw4buh4buf4bujcsOSceG7oeG7o+G6uHEt4budLeG7t3PDuuG7n3It4bujceG7oeG7nXThu6Hhu6Hhu6Fz4budcOG7o8OyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTzhu4xQ4bqy4bq84bub4bu2w7nhu5vhuqnhuqzhu5jhu4jhu7lu4bubMOG6rEvhuqjhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhu7l54buM4bubQXfhurzhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m8OS4bun4bqo4bub4bq44bul4bq84bqm4bub4buD4bqoxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6rcOD4bub4bu54bqs4bqow7rhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq84bubw4Hhur7Ds+G7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDklDhu5vhu7jDouG7m+G6vOG6rMagw7rhu5vhuqnhuqzhuqjhurDhu4zhu5vhurzhuqjhuq7hurzhu5vhuqnhuqjhurbhurzhu5vDouG6rMOK4bq84bqm4bubw4HGsOG7m8OB4bqw4bq84bub4bugxrDhu5sx4buY4buK4bq84bqm4bub4bqpT+G7jOG6vOG6puG7m8OB4bq04bubw5LhuqjhurDhurzhu5vhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vDieG6rMWpw4rhu5vDk8O5w5Lhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m+G6uknDkuG7m+G7uXdQ4bub4bu5eeG7jOG7m+G6uuG7iOG6qOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5tBd+G6vOG7m+G6vOG7iuG6qOG7m8OBd1DDsuG7m+G7uHdQ4bub4bu5eeG7jOG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bub4bu54bq+4bubw4nhuqrhu7nhuqzhu5vDkuG6rOG7mOG7iOG7ueG7m09J4bq84bqm4bub4bujw7Nx4bub4bq64bqgw5LDs+G7m0Hhu6Xhuqjhu5tw4bud4bub4bq64bqgw5LDs+G7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubTeG6rOG6quG7m+G6pnnhurzhu5vhu5/hu5vDklThu5vDgUjhurzhuqbDsuG7m0DGoOG7m8OJ4bqo4bqw4bq84bubw5PEguG7m+G6rMOK4bul4bq84bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu6Lhu6Xhu5vDgeG7mMO64bub4bui4bulw4rhu5vDk+G7muG7m0HDlOG6vOG6puG7m8OTw7rhu4zhu5vhu5/hu5vDgeG6sOG6vOG7m+G7oeG7m8OS4bqsw7nhurzhuqbhu5vDkuG6rOG6qOG7m+G7uUbhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ejd1Dhu5vhurjhu6Xhu5vhu7l3UOG7m+G7uXnhu4zhu5vDkuG6rOG7lOG7m+G7n+G7n+G7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu4zDjOG6qOG7m+G6rOG7peG6vOG6rOG7m8OST0Lhurzhuqzhu5tB4bul4bqo4bubceG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G6usO64bq84bqm4bubw5Lhuq7hurzhu5vGoeG7uHnhu4zhu5vhurxH4bqo4bubUOG6ruG7jOG7m8OS4bqs4buY4buK4bq84bqm4oCd4bubQcOK4bub4bu4RuG6vOG6puG7m8OSUOG7m+G7uMOi4bub4bq84bqsxqDDuuG7m+G6qeG6rOG6qOG6sOG7jOG7m+G6vOG6qOG6ruG6vOG7m+G6qeG6qOG6tuG6vOG7m8Oi4bqsw4rhurzhuqbhu5vDkuG7peG6qOG7m8OST0rhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5tO4buMR+G7ueG7m8OJ4bq04bubw5Lhu5bhu5vDkuG6rMO54bq84bqm4bub4buj4budLeG7n+G7neG7o3PDsuG7m+G7uOG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vhuqzhu5jhu4jhurzhuqbhu5vDkuG7iOG6qOG7m+G6usOU4bu54bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m3Lhu53hu5vhu7l3UOG7m+G7uXnhu4zhu5tBd+G6vOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bq84bqs4bux4bq64bub4bq6w7rhurzhuqbhu5vhurjhu6fhuqjhu5vDk8ag4bubw7rhurzhu5vDksOK4bul4bq84bub4bu54bqsw4rhu5vhu7nDueG7ueG7m8OA4bq64bub4bqs4buG4bu54bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurhK4bqo4bub4bqq4bu54bqs4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bul4bub4bu5w4rhurzhu5vhurzhuqx34bq84bubQXfhurzhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OBQ8O64bub4bu34bul4bq84bubw4Hhu63hu7nhu5vhu7fhuqjhurLDkuG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4nhuqzhu6nhurzhu5vDkk/huq7hurzhu5vhu7nFqeG7m+G6vOG7mOG7iOG7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTcOa4buMw5LhuqzDik/GoeG7keG6qeG6rOG6sOG7m8Oa4bq84bqsw7QvTeG7kQ==

Thế Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]