(Baothanhhoa.vn) - Tại Thanh Hóa hiện đang có hơn 2.700 người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng Methadone, đây là biện pháp an toàn và hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc bệnh nhân phải đến cơ sở y tế hàng ngày để uống cũng là một trở ngại trong duy trì điều trị nhất là với bệnh nhân các huyện miền núi hoặc vùng sâu, vùng xa. Sau một thời gian sử dụng Methadone đã bộc lộ một số hạn chế như: Tỷ lệ bỏ điều trị cao; tăng liều Methadone đối với bệnh nhân điều trị ARV do tương tác thuốc; bệnh nhân phải đến cơ sở uống thuốc hàng ngày làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian và chi phí đi lại... Như vậy, bên cạnh Methadone thì Buprenorphine là một trong những giải pháp tối ưu để điều trị thay thế nghiện ma túy được Bộ Y tế chính thức đưa vào điều trị từ ngày 10-5-2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6B0M1vDqlXhur3hurk2VeG6vTLhu65qVeG6vTJ9VeG6oTEyM13huqFVO1Y7VTsyJOG6vVUsWOG6oTFV4bq9MsOq4bq1O1VlMjNd4bqhVTrhu7bhuqExVXHDqmXhurkh4bqh4bqj4bq5ZTIz4bqhIeG7ni8yw5nhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRldyHhu64sVOG7oOG6vFgzVeG6vDLhu67huqEyVXfDo+G7rlUyM13huqFVLuG7ruG6oTFVO8OjVTLhuqnhuqFV4bukxqDhu6rDmsOaVeG6oTFmYjNVLjNbw6pV4bq94bq5NlXhuqExMjNd4bqhVTtWO1U7MiThur1VLFjhuqExVeG6vTLDquG6tTtVZTIzXeG6oVXhu5xyc+G6vEXhu6JVOuG7tuG6oTFVw4Ah4bq9MuG7rizhuqPhuqEh4buWVS49alXDoVdVOjNd4bqhVWUyVmVV4buu4bqhVeG6veG6o1fhuqFV4buLV1UyM13DqlXDqcOqWVU74buu4bqjxqBV4bq8w6pqVeG6oTIze+G6oeG7llXhu4szXTtVOl3huqEyVeG6oTI94bqhVWUyWTNVLn3huqFVO+G6qVXhurtkVWpV4bq9fVUyV+G6oTFV4bqhMVdqVS4iVcOq4bq14bqhMVU74buF4bqhMVXDoVdVw6DhuqXhur1V4bq94bq5ZFXhuqExWDNV4bq94bq54bqj4bqhMVUsw6pqVeG6veG6uTVVLjNbw6pV4bq94bq5NlXhuqEyJOG6vVXDoVdV4buL4bqrM1U6XeG6oTJV4bqhMj3huqFVO1Y7VTLDqmpd4bqhVcOgM1vhuqFV4bqh4bq/M1Uy4bqj4bu4O1Xhu4vhu4HhuqExVeG6uz3DquG7llXhu4vhu4HhuqExVcSp4buuxqBV4bq64buuw6pVw6DhuqXhur1V4bq9MmIzVTEz4buu4bqhVeG6u8OtVSzhu4fhuqExVcOAIeG6vTLhu64s4bqj4bqhIVUuw51VOuG6pTtVw6HhuqVVw6DhuqXhur1V4bq74bq1VTJY4bqhVTsyfVXhuqEyZuG7mFXhurxuVcOhXVU64bqxVS4zW8OqVeG6veG6uTZVO+G7ruG6o+G7lFXhur3hu7LhuqExVcOhM1vDqlXDgCHhur0y4buuLOG6o+G6oSFVLuG6tTNV4buL4bqrM1U6XeG6oTJV4bqhMj3huqFVLjNbw6pV4bq94bq5NlXDs+G6uOG7ilUs4bqjVeG6vWbhuqnhuqExVeG6vVY7VeG6vTLDquG6tTvhu5RVOl3huqEyVeG6oTI94bqhVWUyWTNVLn3huqFVO+G6qVXhurtkVcOq4bq14bqhMVXhur0yw6rhurU7VTJX4bqhMVXhuqExV2pVw6FXw6BVWeG6oTJVMmZk4bqhMVUufeG6oVU74bqz4bqhMVXhu4szXTvhu5ZV4bq9MmIzVTEz4buu4bqhVeG7i1dVOzIzVWUyNFUuM1XDoVgzxqDGoMagVeG6oDJmVeG7iypq4buWVTp74bqhVTtY4bqhMlXDgCHhur0y4buuLOG6o+G6oSFV4bq9MjVVccOqZeG6uSHhuqHhuqPhurllMjPhuqEhVcOhV1XDoOG6peG6vVXhur3hurnhuqPhuqExVeG6oTLDrOG6oTFVMTNZM1VlMlZlVeG6veG6tTNVZsOqVS4iVS4zW8OqVeG6veG6uTZV4bq9MuG7rmpV4bq9Mn1V4bqhMTIzXeG6oVXDoOG7rlXhur3hur9qVS5mYztVceG6pVVKVeG6vX1VOzI04bqhMlXhur0yZztVLmbhu65V4buLV+G6o1UuM1vDqlXhur3hurk2VeG6vWhV4bqhMVdqVcOZw5otxq8t4bukw5rDmeG7rMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVWVyIeG6oeG6vSHhurlU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUM3Ih4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThu4kzLOG6vTLhu5hV4buow5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXFqMOaxahlxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy87LOG6ocagOuG7ruG6o+G6vTLhu67huqEyMuG6o+G7rsag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/DmeG7rOG7puG7qC/DmeG7quG7qizhu6bhu6TDmuG7pOG7psWow5nhur3hu6jDmeG7sOG7sOG7qsOhw5rGoDllMeG7kuG6ueG7jOG7qsav4buoVFXhu67DoeG6veG7jFR0M1vDqlXhur3hurk2VeG6vTLhu65qVeG6vTJ9VeG6oTEyM13huqFVO1Y7VTsyJOG6vVUsWOG6oTFV4bq9MsOq4bq1O1VlMjNd4bqhVTrhu7bhuqExVXHDqmXhurkh4bqh4bqj4bq5ZTIz4bqhIVRVL+G7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXLhu65l4bq9M+G6o+G6oVThu6DhurxmVeG7iyThuqFV4bq94bq5ZuG6qztVLjNbw6pV4bq94bq5NlXhur0y4buualXhur0yfVXhuqExMjNd4bqhVTtWO1U7MiThur1VLFjhuqExVeG6vTLDquG6tTtVZTIzXeG6oVU64bu24bqhMVVxw6pl4bq5IeG6oeG6o+G6uWUyM+G6oSFVOzLhuqNVOl3huqEyVeG6oTI94bqhxqBVw7XhuqEy4buYVXdXVXHhu7Q74bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHHDqmXhurkh4bqh4bqj4bq5ZTIz4bqhIVXhuqEx4bqjVzNVw6FjM1U0OzJV4bq9ZuG6qeG6oTFV4bq9aVXhuqEyZlXDgCHhur0y4buuLOG6o+G6oSFVw6FXVTEz4bq/ZVXhuqExZmIzVeG6oTEyM13huqFVO1Y7VXJz4bq8RVUxM1nDoFXDoV1V4bq9MsOq4bqlO1Xhu4tX4bqjVTIh4bq54bqjM+G6oVUy4bqj4bu4O1Xhur0yw6rhurU7VWUyM13huqHhu5ZVMTNZw6BVMuG6pTNVOzJn4bqhMVU74buuM+G7lFVlMsSD4bqhMVUuZmM7VTtWO1U6XeG6oTJVw6E9alXhur3hurnDqmpb4bqhVcOpw6rhu65VLmZi4bqhMVXDoFbDqlXhuqEyZlV3eOG7iuG7llXhu4sze8OgVTHhu67huqFVceG7llXhu4sze8OgVTHhu67huqFVcuG7lFUxM1nDoFXhur3DrVXhu4vhuqPhuqExVSzhuqNVLOG7geG6oTFVw6nDqlZVw6EzW8OqVTIh4bq54bqjM+G6oeG7lFUxM1nDoFU7VjtVMlfhuqEyVeG7izNVZTJYw6BVZTJWZeG7lFUxM+G6v2VV4bqhMWZiM1XhuqExMjNd4bqhVWUy4buHO1Uyw6IzVTsyZztV4bqh4buy4bqhMVXhur09w6BVw6FrVcSpw51VMuG6pTPhu5ZVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFV4buLV1UyxIPhu65V4bqhMiplVTvhuqXhuqExVS7DouG6oTFV4bq9MjVVLOG6o1Xhur0yw6rhurU7VeG6vVY7VSzhu4fhuqExVWEo4bqjVSxXM1XhuqF74bqhVWEyM1UuM1vDqlXhur3hurk2VTrhu7bhuqExVXHDqmXhurkh4bqh4bqj4bq5ZTIz4bqhIVXhuqExZmIzVTpd4bqhMlU7MjdVOyXhuqFV4bukVS1V4bumVeG6oTFXalXDoOG6qzNVZTJZM1UufeG6oVU74bqpVeG6u2RValXhur19VcOg4bql4bq9VcOhJeG6ocagVeG6vGhVLsOjVTvhu4XhuqExVTEzWcOgVS5W4bqhMVVhIlXhur0yYjNVMTPhu67huqFVLjNVw6FYM1U7MuG6o1XhuqExZmIzVTpd4bqhMlXhuqEyJOG6vVXDoVdV4bqhMsOs4bqhMVU6XeG6oTJV4bqhMj3huqFVZFXEqeG7rsagVXPhuqNVYTLhurPhuqExVTvDo1Xhur1m4bqp4bqhMVXhur1WO1Xhur0yw6rhurU74buWVeG6oXvhuqFVLjNbw6pV4bq94bq5NlVxw6pl4bq5IeG6oeG6o+G6uWUyM+G6oSFVZFXhuqExZmIzVeG6oTEyM13huqFVw6Dhu65V4bq94bq/alXhuqEyMyDDoFV3eOG7ilUu4buu4bqhMVUuM1vDqlXhur3hurk2VcOz4bq44buKVTvhu4XhuqExVWEy4bqz4bqhMVU7JeG6oVVlMlkzVeG6veG7suG6oTFVw6EzW8OqVeG6vTLDquG6tTtVw7Phurjhu4rGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurxYM1Xhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu65VMjNd4bqhVS7hu67huqExVeG6veG6uTMi4bqhVWEy4buuM1U7MmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVS4zW8OqVeG6veG6uTZVccOqZeG6uSHhuqHhuqPhurllMjPhuqEhVTsy4bqjVTpd4bqhMlXhuqEyPeG6oVXhur1YM1Xhu6ZVO+G6qVXhurtkVTrhu67huqNVMcOiw6Dhu5hV4bq84bq5w6rhuqExVeG6vT3DoFVBMyLDoFXhurvhuqNW4bq9VTpd4bqhMlXhur0q4bq9VeG6vTfhuqEyVeG6vDLhu67huqEyVXfDo+G7ruG7lFXhurzhurnDquG6oTFV4bq9PcOgVUpV4bq9fVXhurxFVeG6uiXDoFXhurrhuqnhuqHhu5RV4bq84bq5w6rhuqExVeG6vT3DoFVKVeG6vX1VMsOqal3huqFV4bqgMmZV4bq8MuG7ruG6oTLGoFV3M13huqFVO+G6s+G6oTFV4bq9VjtVOzLDqibhuqFVOjZVLsOdVeG7i1dVLuG7ruG6oTFVYTIm4bqhVeG6veG6uWbhuqnhuqExVS5mYztVMuG6o1fhuqFV4bq9JOG6vVUuIlXhur0yw6pVLMOq4bqhMVU6XeG6oTJV4bqhMj3huqFV4buLV+G6o1UuM1vDqlXhur3hurk24buWVeG6oTJm4buYVeG6vCplVTLDqiThuqFVLjNbw6pV4bq94bq5NlU7MuG6o1U7VuG6oVU64bqlVWpV4bq9fVXhur1YM1Xhu6ZVO+G6qVXhurtkVS4zW8OqVeG6veG6uTbhu5RV4bqhMirhuqFV4bq9MsOq4bq1O1Vxw6pl4bq5IeG6oeG6o+G6uWUyM+G6oVXhur1oVXLhu4c7VUUyxIPhuqExVTsy4bq14bqhMVV3eOG7ii/Ds3hz4bq6VeG7i1tV4bumVTvhuqlV4bq7ZFUuM1vDqlXhur3hurk24buUVeG6vTN9ZVXhuqEyKuG6oVUyw6JV4bq74bqpVTpd4bqhMlXhuqEyPeG6oVUu4buy4bqhMVVha1UuM1vDqlXhur3hurk2VeG6oTEyM13huqFVcnPhurxFVTrhu7bhuqExVXHDqmXhurkh4bqh4bqj4bq5ZTIz4bqhIVXhur1YM1Xhu6ZVO+G6qVXhurtk4buUVWEyVsOgVeG6vWZV4buLJOG6oVXhur3hurlm4bqrO1UuM1vDqlXhur3hurk2VTsy4bqjVTpd4bqhMlXhuqEyPeG6oVUu4buDVeG6vTN7w6pVOzLDqibhuqFVLjNbw6pV4bq94bq5NsagVeG6vDJiM1UxM+G7ruG6oVVhMmQzVcOhM1vDqlXhur1oVeG7pMOaLeG7sC3hu6TDmsOZ4busVeG6vVgzVeG6oDJmVeG6vDLhu67huqEy4buWVeG6u+G7rsOqVS7Do1Xhur3hurkzIuG6oVVhMuG7rjNV4bq9M31lVeG6vVgzVeG7pFU74bqpVeG6u2RVO8SD4bqhVcOhWDNV4bq94bq54bqj4bqhMVXhur0yVuG6oTFV4buwLeG7pMOaw5nhu6zGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B0IlXhur3hurkzIuG6oVVhMuG7rjNVLmZjO1Uy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVUuM1vDqlXhur3hurk2VTsy4bqjVTpd4bqhMlXhuqEyPeG6oVXhuqExMjNd4bqhVTtWO1Vyc+G6vEVVccOqZeG6uSHhuqHhuqPhurllMjPhuqEhVeG6vVgzVeG6vDLhu67huqEyVXfDo+G7ruG7llU7MmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVS7DnVU7w6NV4bq7aVXDqcOq4buu4bqhVeG6vT3DoFUu4bu4O1U6M13hur1VO+G7g+G7rlVy4buHO1VFMsSD4bqhMVU7MuG6teG6oTFVd3jhu4ovw7N4c+G6uuG7llVzaVVW4bqhVcOJw6pvVeG6vOG6o1fhuqFVOyXDqlVlMsSD4bqhMVU7MuG6teG6oTFVd3jhu4ovw7N4c+G6uuG7llXhurpkVUpV4bq9fVXhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu67hu5bGoMagxqBV4bq94bq54bqj4bqhMVU74bqz4bqhMVXhur1WO1U7MjdVLljhuqPhu5ZVLsOi4bqhMVXhur0yYjNV4bq9WOG6o1UuM1vDqlVhM13huqFV4bq94bq14bq9VeG6oTIk4bq9VTsy4bqjVeG6oTFmYjNV4bqhMTIzXeG6oVU7VjtVcnPhurxFVeG6vTN9ZVU7KuG6oVXhu4tXVSzDqmpV4bq94bq5NVUuM1vDqlXhur3hurk2VXHDqmXhurkh4bqh4bqj4bq5ZTIz4bqhIVXDoOG6peG6vVU7VjsyVcOhPcOqVSxXM8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vDLhurPhuqExVeG6vTPhuqFVO+G6qVXhurtkVS4zW8OqVeG6veG6uTZV4bqhMTIzXeG6oVU7VjtVcnPhurxFVTrhu7bhuqExVXHDqmXhurkh4bqh4bqj4bq5ZTIz4bqhIeG7mOG7ni9l4bug4bue4bqjw6Hhu6Dhu57DoTPhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oEUyxIPhuqExVWEyVsOgVeG7i1dVLjNbw6pV4bq94bq5NlV3eOG7ii/Ds3hz4bq64buWVS4zW8OqVeG6veG6uTZV4bqhMTIzXeG6oVU7MiThur1V4bq9WDNV4bq84bq5w6rhuqExVeG6vT3DoFVBMyLDoFXhurvhuqNW4bq9VTpd4bqhMlXhur0q4bq9VeG6vTfhuqEyVeG6vDLhu67huqEyVXfDo+G7rlXhu5wuNuG7rlU7Mjfhu5hVw4nDquG7ruG6oTFV4bq84bq5w6rhuqExVXh4eOG7llVlMmZi4bqhMVV04bqz4bqhMVXhu4pd4buWVeG6vEVV4bq8MuG7ruG6oTJVd8Oj4buu4buixqDhu54vZeG7oOG7ni/DoTPhu6Dhu57DoTPhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vOG6ucOq4bqhMVXhur09w6BVSlXhur19VeG6vEVV4bq6JcOgVeG6uuG6qeG6oVXhu5wuNuG7rlU7Mjfhu5hVdGZi4bqhMVXhuqAxw6pqIOG6oVVzw6rhu5ZVZTJmYuG6oTFVceG7tDtV4bq64bqp4bqh4buWVeG6vEVV4bq6JcOgVeG6uuG6qeG6oeG7osag4bueL2Xhu6Dhu54vw6Ez4bug4buew6Ez4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurzhurnDquG6oTFV4bq9PcOgVUpV4bq9fVUyw6pqXeG6oVXhuqAyZlXhurwy4buu4bqhMlXhu5wuNuG7rlU7Mjfhu5hV4bq8MjZV4bq94bq5JOG6oVVxfeG6oVXhurrDquG6oTHhu5ZVMsOqal3huqFV4bqgMmZV4bq8MuG7ruG6oTLhu6LGoOG7ni9l4bug4bueL8OhM+G7oOG7ni/huqPDoeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4bq9IcSp4bq9LeG7rsOhMzHhuqHhu5hV4bq5MzEy4bq94buUVOG7oOG7nuG6u+G6veG6ueG6o+G6oTHhu6Bx4bq6ckF4xqBV4buK4buFVXQ14bqhMlXhuqDhu67DoOG7ni/hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVeG6uTMxMuG6veG7lFThu6Dhu57hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bug4bq84bq5ZmThuqExVUUyxIPhuqExVWEyVsOgVeG7i1dVLjNbw6pV4bq94bq5NlV3eOG7ii/Ds3hz4bq64buWVeG7ni/hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVeG6uTMxMuG6veG7lFThu6Dhu57hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bugLjNbw6pV4bq94bq5NlXhuqExMjNd4bqhVTsyJOG6vVUtVeG6vOG6ucOq4bqhMVXhur09w6BVQTMiw6BV4bq74bqjVuG6vVU6XeG6oTJV4bq9KuG6vVXhur034bqhMlXhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu67hu54v4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG7ni9l4bug


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Tran Vu Hoang - 13:21 02/01/20

 Trả lời

em muốn hỏi điều trị thay thế nghiện dạng thuốc phiện, heroin bằng methadol hoặc thay thế bằng Buprenorphine thì có mất tiền điều trị mỗi ngày hay tiền phí tháng không ạ? nếu mất tiền thì mỗi tháng mất khoảng bao nhiêu ạ.. vì đa số nghười nghiện như chúng em thường điều kiện khó khăn, rất khó có nhiều tiền để đóng.. vậy em rất mong trung tâm tư vấn cho em rõ được không ạ" Theo em được biết thì ở Quảng Xương hiện nay mỗi một người nghiện nếu muốn được uống methadol thay thế dang thuốc thuốc phiện thì phải đóng phí 3,2 triệu/ 1 năm. tức là mỗi một tháng phải nội 320.000 VND cho cán bộ trung tâm y tế huyện quảng xương. Năm 5 trước thì đóng 1,5 triệu/ 1 năm cho 1 nguòi uống( 150.000 VND/ 1 tháng) Nhưng từ đầu năm 2020, bắt đầu từ tháng 1-2020 thì phải tăng phí tối thiểu 320000 vnd/1 tháng. Ngoại trừ tháng 1(đầu năm) phải đóng 650.000 VND cho Trung tâm y tế huyện Quảng Xương. Vậy khoản thu này có đúng theo quy định của thủ tướng chính chủ ban hanh không ạ?

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]