(Baothanhhoa.vn) - Sau khi biết kết quả điểm thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018-2019, nhiều học sinh (HS) đã gửi đơn đề nghị phúc khảo bài thi của mình, tuy nhiên, sau hơn 1 tháng gửi đơn, ngày tựu trường cũng đã đến, nhưng các em vẫn chưa nhận được kết quả phúc khảo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhuqrEqeG6vyUmKiol4bqhxKnhur8lb+G6q8O0w6El4bq74bqrW+G7gSVhe2Il4buP4bqrYiXDoeG7mTwl4bqr4buFw6El4buNYuG6v+G6qyXhu6E54bq/JcOh4bqr4buXPCXDoeG7hyXhurvhurPhu48lw7PDtVsl4buPw7Lhu5dqw6El4bq/4bqpe3Il4buP4budw7Ul4buPw7Lhu5dr4bq/4bqp4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu2JeG7jDzDtSXhurvhuqtiJWFi4bqz4buPJeG6u+G6s+G7jyXDs8O1WyXhuqFi4bqlw6ol4buP4bqrYiXhu4/DtXLhuqXhur8l4buNYuG6v+G6qyXhu6F74buBJeG7jsOy4buXa+G6v+G6qSXhu47huqpP4buOJcOh4bqrw7Vy4bq34bq/JeG6vDzDqiXhu4zEqeG6vyXhur8iw6ol4bqr4buFw6ElPyomKC0/KiYpVyXhur/huqti4bq1w7Ul4bqr4buFw6El4buNYuG6v+G6qyXDneG6quG7jOG7siXhuqFdJeG6qeG7o2Il4bqhxKnhur8l4bqh4bq1JeG6v+G6qeG6q8SRJW/huqvDtMOhJeG6u+G6q1vhu4ElYXtiJeG7j+G6q2Ilw6Hhu5k8JcOqZOG6v+G6q1cl4buPw7VyJeG6v+G6q2Lhurfhur9XJeG7jTzDtSXhuqvEqeG6vyUmJeG7j+G6qz7hur/huqkl4bqp4bujYiXhuqHEqeG6v1cl4bq/4bqpe3Il4buP4budw7Ul4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJcOh4buV4bq/4bqpJeG6oV0l4bqh4bqz4bq/VyXhur/huqvhu5fhur/huqklw6E+w6El4bqjw6ol4buhOeG6vyXDoeG6q+G7lzwl4bq/4bqrN+G6vyXhuqHhu5dsw6El4bq74bqz4buPJcOzw7VbJW/huqvDtMOhJeG6u+G6q1vhu4FY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXhu43DssOhxagkLy9iWGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L+G6v+G6o3Dhu40vJig6Oy87KMOgPz8qJjssJuG7jyk7Lijhur0qWOG6uW/huqkkJS/hu7Yl4bqq4buFw6El4buNYuG6v+G6qyXhu408w7UlYcO14buLYiXhu4/huqtiJeG6u3Ql4buP4bqrYiXhu4/DtXLhuqXhur8l4buNYuG6v+G6qyXhu6F74buBJeG7jsOy4buXa+G6v+G6qSXhu47huqpP4buOJcOh4bqrw7Vy4bq34bq/JeG6vDzDqiXhu4zEqeG6vyXhur8iw6ol4bqr4buFw6ElPyomKC0/KiYpWCXhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6qzZyJeG6qWI+4buBJcOB4bqrw7Ul4bul4bq/4bqrJeG7jsO1NeG6v1cl4bqqYsOiw7Ul4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJeG7jsOy4buXa+G6v+G6qSXhu47huqpP4buOJcOB4bqrw7Vy4bq34bq/JeG6vDzDqiXhu4zEqeG6vyXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7j+G7riXhu4w8w7Ul4bq74bqrYiXDoeG7hyXhuqFi4bqlw6ol4buP4bqrYlcl4bq/4bqreyXhu4/DsuG7l2vhur/huqkl4bqhXSXhur/huqs34bq/JeG6oeG7l2zDoSUmKiwl4bqhxKnhur8lb+G6q8O0w6El4bq74bqrW+G7gSVhe2Il4buP4bqrYiXDoeG7mTwl4bqr4buFw6El4buNYuG6v+G6q1gl4buO4bqr4bqj4buBJeG6oeG7h1cl4bq/4bqreyXhu4/DsuG7l2vhur/huqkl4bqhXSXhur03byXDoDzhur/huqsl4buNPsOh4bqrJeG7oXsl4bqp4bujYiXhuqHEqeG6vyXhur3hurfhur8l4buMbSXhuqhiPuG7gSXDoOG7k8OhJeG7oXsl4bqge+G7gSXhu4994buBJcOd4bqow4Dhu7DhuqDhu47hu7Il4bqhw7Thur/huqklw7PDtXIl4bqhxJHhur/huqtYJcOBPsOhJeG6u+G6qzTDtSXDoeG7g+G6vyXhur19YiXhur/huqvhu5clw6Hhuqs1w6olb+G6q8O0w6El4bq74bqrW+G7gVcl4buPw7JbJeG6u+G6s+G7jyXDs8O1WyXhur17JcOg4buBJeG7jG0l4bqow4Dhu7DhuqDhu44l4buP4bqr4budw6El4bqrYsOi4bq/4oCdWCXDgeG7leG6v+G6qSXhu4/huqvhuqPhu4El4buP4bqrNnIl4buOw7U14bq/VyXhuqHhurPhur8l4buP4bqra2Il4bqhYuG6pcOqJeG6v3tyVyXDoT7DoSXhuqPDqiXhuqrhu4wlw6Hhu4cl4bqhxKnhur8lb+G6q8O0w6El4bqhYuG6pcOqJeG7j+G6q2Ilw6Hhuqvhu5c8JeG6v+G6qzfhur8l4bqh4buXbMOhJeG6u+G6s+G7jyXDs8O1WyXhur17JcOzw7U+JcOh4bqrN8OqVyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhurvhuqtiJeG6vyLDqiXhuqvhu4XDoSXDqmpiJeG6oV0l4bqh4bqz4bq/WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu47huqvhuqPhu4Elw7PDtXIlw6HhuqvhurNXJeG7jTzDtSUmLCXhur/huql7ciXhur/huqs34bq/JeG6ocSp4bq/JW/huqvDtMOhJeG6u+G6q1vhu4ElYXtiJeG7j+G6q2JXJeG6ocSp4bq/JeG7ocSRJcOh4bqr4buZJeG7j8OyZCXDoeG6qzXDqiVv4bqrw7TDoSXhurvhuqtb4buBJW/huqtbYiXDoWjhur/huqklYWkl4bqhYuG6pcOqJcOh4bqr4buBJeG6quG7jFcl4buPw7VyJeG6v+G6q2Lhurfhur9XJeG7j+G6q+G6o+G7gSVo4bq/4bqpJcOA4buXxKnhur/huqkl4bqgZOG6v+G6qyXhuqrhu4E+4bq/VyXhu47DsuG7l23hur/huqklb+G6q+G7g+G6v+G6qSXhurrhuqtb4buBJeG7j+G6q2Ml4buheyXhurpi4bqlw6ol4bqhxJHhur/huqslw6Hhuqs14buPJeG6veG7l2zhur/huqkl4bqpYj7hu4Elw6Dhu5PDoVcl4buMbSXhuqjDgOG7sOG6oOG7jiXhuqHhu4cl4bq9eyXDs8O1ciXDoeG6q+G6syXDoeG7mTwl4bq7dCXhu4/huqtiJeG7juG6qk/hu44lw7PDtWnDoSXhuqliPFclw6Hhu4Phur8l4bqhaWIl4buha2Il4bq7dCXhu4/huqtiJeG7j8O1cuG6peG6vyXhu41i4bq/4bqrJeG7oXvhu4ElJiol4buO4bqqT+G7jiXDoeG7mTwl4buPZeG6v+G6qyXhurvhuqto4bq/4bqpJcOh4buHJcOzw7VyJeG6ocSR4bq/4bqrJeG7j+G6q2tiJeG6qWI84bq/JcOh4buTJeG7j+G6q+G6pVgl4bq+4buHYiXhu6HhurUl4bq9cyXDoOG7gSXDoeG6qzfDqiXhu4/huqto4bq/4bqpJWE+4buBJeG6u+G6s+G7jyXDs8O1WyVv4bqrw7TDoSXhurvhuqtb4buBJcOh4bqr4buBJeG6quG7jFclaOG6v+G6qSXhuqrhu4E+4bq/JcOh4bqr4buBJeG6qzxy4buuJeG6oMO04bq/4bqpJcOyPCVv4bqrW2Il4bqr4buBe+G6vyXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7oXslw6Fo4bq/4bqpJWFpJeG6oWLhuqXDqiXDoeG6q+G7gSXhuqrhu4wl4buPw7Lhu5dqw6El4buP4bqrPuG6v+G6qSUoLT8qJihXJeG7j8O1ciXhur/huqti4bq34bq/VyXDoOG7gSXhur8iw6ol4bq/PHIl4bq7dCXhu4/huqtiJeG7j8O1cuG6peG6vyXhu41i4bq/4bqrJeG7oXvhu4El4buOw7Lhu5dr4bq/4bqpJeG7juG6qk/hu44lw6HhuqvDtXLhurfhur8l4bq8PMOqJeG7jMSp4bq/JeG6qcOsbyXhu6FqYiXhurt0JeG7j+G6q2Il4buO4bqqT+G7jiXhur1qbyUmKiXDoWjhur/huqkl4bq9N29XJeG6v+G6qXtyJeG7jTzDtSXhurvhuqtiJeG6u+G6s+G7jyXhu4/huqvDtMOhJeG6u3Ql4buP4bqrYlclw6Fo4bq/4bqpJWFpJeG6oWLhuqXDqlcl4buMbSXhu483byXhu4/DssO14bq/4bqpJeG7j+G7iyXDoeG6q8ahw6Elw6Hhuqvhu4El4bq7dCXhu4/huqtiJeG7juG6qk/hu44lw7PDtWnDoSXhuqliPFclw6Hhuqs1w6ol4buP4bqrYiXhu47huqpP4buOJcOzw7Vpw6El4bqpYjwl4bq/4bq34bq/JeG7oWLDosOhJeG7j+G7iyXDoeG6q8ahw6Elw6Hhuqs1w6olb+G6q8O0w6El4bq74bqrW+G7gSXDoeG6q+G7gSXhuqrhu4wl4buP4bqrYiXhu6F74buBJeG7jsOy4buXa+G6v+G6qSXhu47huqpP4buOJcOh4bqrw7Vy4bq34bq/JeG6vDzDqiXhu4zEqeG6vyXDoeG7hyXhuqvEqWIlw6Hhuqs3w6pYJeG6qmLDouG6vyXhu6Fiw6LDoSXDoeG6qzXDqiXDoT7DoSVhe2Il4buP4bqrYiVv4bqrw7TDoSXhurvhuqtb4buBJeG6oV0l4bqr4buBe+G6vyXhu4/huqt74bq/4bqrVyXDqsOs4buPJeG7jWklYXtiJeG7j+G6q2Il4bqhPOG6v+G6qSXDoeG6q2sl4bqhaWIlw6Hhuqs14buPJeG6qWLhu588JeG6qWI+w6ol4buP4bqrxJElw6Hhuqs1w6olw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7oXsl4bqpYj7DqiXhu4/huqvEkSXDoeG6qzXDqiVv4bqrw7TDoSXhurvhuqtb4buBVyXDoOG7nSXhurti4bqz4bq/JeG7jG0l4bqow4Dhu7DhuqDhu44l4buN4bqxJcOhaOG6v+G6qSVhaSXhurvhurPhu48lw7PDtVsl4buhe+G7gSXhur/huql7ciU/Oi0oWCVI4bq/4bqpJeG6quG7gT7hur8lw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu48l4buP4bqr4bq3w6pXJeG7jTzDtSXhurvhuqtiJcOh4buHJeG6oWLhuqXDqiVv4bqrw7TDoSXhurvhuqtb4buBJeG6v+G6s8O1JeG6quG7jCXhuqHhu5kl4bqhYuG6pcOqJeG7j8Oyw7Thur/huqkl4buPw7Vy4bql4bq/JeG7oTnhur8l4bq/4bqrN28l4bqr4buFw6ElYWThur/huqsl4buP4bqr4buXa+G6v+G6qSXhu6FkJeG6v+G6qXtyJSwtKS0/KiYoJcOqamIl4bq9eyXhur/huql7ciXhurvhuqs8YiXhuqliW+G6v+G6qSXhur8iw6ol4bqr4buFw6Elw6pqYljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bugYsOiw6El4buMbSXhuqjDgOG7sOG6oOG7jiXDoeG6qzfDqiXDoWjhur/huqklYWkl4bq74bqz4buPJcOzw7VbJW/huqvDtMOhJeG6u+G6q1vhu4Elw6Hhuqvhu4El4bqq4buMJeG6u+G6q2LhurPhur8lw6Hhuqvhu4Elw6FbJeG6quG7jCXhu6F7JcOhWyVv4bqr4buTw6El4bqrw7Vy4bq/4bqrJeG6quG7jCXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6u+G6q2ZiJeG6veG7gSXhur0g4bq/4bqpVyVhIuG6vyXhurvhuqvhu4Ei4bq/VyXhur/huqs14buPJeG6vXsl4buP4bqra2Il4bqhYuG6pcOqJeG6vyLDqiXhuqvhu4XDoSXDqmpiJeG6oV0lw6E34bq/JeG6u+G6tVgl4bq+4bqrYuG6tcO1JeG6v+G6qeG7l2tiJcOh4bqr4buBJcOyMOG6v+G6qVcl4buMbSXhuqjDgOG7sOG6oOG7jiXDoTbhur8l4bq/4bqp4bqrYuG6t8OqJeG7j8O0w6El4bq/4bqrZOG6vyXhur/huqs34bq/JeG6vX1iJeG7jeG7nSXhu6Fiw6LDoVcl4buPw7I+4bq/4bqrJeG7jz5iJcOgYuG6p+G6vyXhu49k4bq/4bqrJeG7j8OyfeG6v+G6qSXhur97ciXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq7dCXhu4/DtXLhuqXhur8l4buNYuG6v+G6qyXhu49qYlgl4bqg4buXbMOhJWFi4bqz4buPVyXhurt0JeG7j+G6q2Il4buPw7Vy4bql4bq/JeG7jWLhur/huqsl4buhe+G7gSXhur1qbyUmKiXhu47huqpP4buOJeG6vyLDqiXhuqvhu4XDoSU/KiYoJS0lPyomKVcl4buOw7Lhu5dr4bq/4bqpJeG7juG6qk/hu44lw6HhuqvDtXLhurfhur8l4bq8PMOqJeG7jMSp4bq/JcOh4buHJSZYKikoJeG6q8OtJeG7jcSpJeG6oSLhur/huqkl4bq7cyXDoOG7nSXhu4/huqtiWCXhurrhurPhu48lw7PDtVtXJeG6oV0l4buPw7Vy4bql4bq/JeG6oeG7l2zDoSU6KCwl4bqr4buFw6El4buNYuG6v+G6qy8mJiXhur1qb1clYVvhu4El4bqhW8OqJcOh4bqrZSXhu49i4bq3w7Ul4bqh4buXbMOhJeG6qWI84buBWOG7tC9v4bu2

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]