(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay (23-5), cùng với gần 69,2 triệu cử tri trong cả nước, hơn 2,66 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MErhu5vDtTbDtOG6r8OBNl05YS3DoCJ7Nmpxw7Q2OXvhuqHhuqE2xrDhu6drw63hu6k24bq94buzNsaw4bunazbGsOG7p+G7kcO0xKk2xrBvw7RqNuG6v2s24bq7xJHhu6k24bq94buzNuG6vuG6uuG7pEo24buNauG7k+G6rzZA4bu2NuG7t+G6tzbhur/hurNrNuG6u2vDrOG7qTZK4bq+w5TDijbhur3hurHhur024bq9ZMO5ezbDtGprw63DtTbhu43huqA2OTc5OOKAkzk3OeG6oSAvajgwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5SuG7geG6r8OqNTBK4bubw7U2w7Thuq/DgTZdOWEtw6Aiezbhur3hu7HDtMSpNuG7t3JrNsSpxJHDtDbhuqHEg3s5Nsaw4buna8Ot4bupNuG6veG7szbGsOG7p2s2xrDhu6fhu5HDtMSpNuG6veG6tTbDtHdy4bq9ezZqccO0Njl74bqh4bqhNsaw4buna8Ot4bupNuG6veG7szbGsOG7p2s2xrBvw7RqNsavauG6r8O0ajZK4buT4bqvNsawasO94bq9Nmprw63DtDbhu6Xhu6nDgWnDtDbhurvEkeG7qTbhur3hu7M24bq+4bq64bukSjbhu41q4buT4bqvNkDhu7Y24bu34bq3NuG6v+G6s2s24bq7a8Os4bupNkrhur7DlMOKNuG6veG6seG6vTbhur1kw7l7NsO0amvDrcO1NuG7jeG6oDY5Nzk44oCTOTc54bqhfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTU2xanGsMOB4buP4buBOzXGsOG7gUHGsC3huq/hu49rxKnDtDw24bq94buBw7TGsOG7geG7pz41MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NuG6ocOgN8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6HDoMOhw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTg5Ny844bqjw6PDquG6oTjEg2HhuqM5w6DGsMOgODhhN+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzthN8SDNTbhuq/hu4/GsDs1SuG7m8O1NsO04bqvw4E2XTlhLcOgIns2anHDtDY5e+G6oeG6oTbGsOG7p2vDreG7qTbhur3hu7M2xrDhu6drNsaw4bun4buRw7TEqTbGsG/DtGo24bq/azbhurvEkeG7qTbhur3hu7M24bq+4bq64bukSjbhu41q4buT4bqvNkDhu7Y24bu34bq3NuG6v+G6s2s24bq7a8Os4bupNkrhur7DlMOKNuG6veG6seG6vTbhur1kw7l7NsO0amvDrcO1NuG7jeG6oDY5Nzk44oCTOTc54bqhNTbhu7lrw6rGsGo7NeG6ocOgNzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6HDoMOhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4bq84buzNsaw4bunazbhu7fhu7HDtMSpNuG6veG6r+G7kTZq4bupw4HDrcO0NsOVd3PDtMSpNuG7juG6scawNsWpYsO0NsWp4bq3w7TEqTbhur1q4buRNsO0xKnhurfDgTbhurvEkeG7qTbhur3hu7N9NuG6tMO0ajw2SuG7keG6t8O0xKk24bq+4bubw7TEqSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwxq/hu6fhu5HDtMSpNuG6veG7qeG7n+G6vTbhurvEkeG7qTbhur3hu7M24buPxJHDtDbDtOG6t8OBezbGsOG7keG6t8O0Nsawb8O0ajbhur3hu5M2w6A24bq/ccO0NuG7t2424bq7xJHhu6k24bq94buzNuG6vuG6uuG7pEp7NjnhuqM24bq/ccO0NuG7t2424bq7xJHhu6k24bq94buzNuG6v+G6s2s24bq7a8Os4bupNkrhur7DlMOKNsawb8O0ans2OcOgxIM24bq/ccO0NuG7t2424bq7xJHhu6k24bq94buzNuG6v+G6s2s24bq7a8Os4bupNkrhur7DlMOKNuG6vWTDuTZq4bupw4HDrcO0NuG7t+G6tzZhfcSDN8SDNuG6v3HDtDbhu7duNuG6u8SR4bupNuG6veG7szbhur/hurNrNuG6u2vDrOG7qTZK4bq+w5TDijbhur1kw7k2QcOifTbhurzhu5M2YX3Eg8OjYTbGsOG7oTbhurvEkeG7qTbhur3hu7M2dTZhfcSDw6NhNuG7jWrhu6k24bu3w73hur024bq74buXNsO5amto4bupezbhu7dyazZhfeG6o8OgOTbhu41q4bupNuG7t8O94bq9NuG6u+G7lzbDuWpraOG7qTbhur3hu5M2xrB5NmE3Nzbhur9ow7Q2w6F9Nzc3NuG6veG7szbGsOG7p2s+Njk3w6M24buNauG7qTbhu7fDveG6vTbhurvhu5c2w7lqa2jhu6k2w6p3cms2YTc3NuG6veG7szbGsOG7p2s+Njk5NuG7jWrhu6k24bu3w73hur024bq74buXNsO5amto4bupNsaw4bqzazbhur9xw7Q24bu3bjbhu7d2Nsaw4bun4bqvw7TEqTbDlGpjw7Q2w6pjw7Q+Njg24buNauG7qTbhu7fDveG6vTbhurvhu5c2w7lqa2jhu6k2xrDhurNrNuG6vXE2xal1NsSpa+G6seG7kTbDquG7reG6vTbhurvhuqfGsDbhurvhu6nhu5/hur17NuG6vXE2xal1NuG6veG6r2s2w7TEqWprw63DtDbhurvhuqfGsDbhurvhu6nhu5/hur17Nsaw4bun4bqzazbGsOG6s8O1NsSpa+G6r8O1fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUw4bq84buTNjnDoTbDtMSpd3NrNnjDtMSpNuG6veG7szbhur7hurrhu6RKNuG7jWrhu5Phuq82QOG7tns2OMOhYTbDtMSpd3NrNnjDtMSpNuG6veG7szbhur/hurNrNuG6u2vDrOG7qTZK4bq+w5TDijbGsG/DtGo24buNauG7k+G6rzZA4bu2S0tLezY4fcOgOMSDNsO0xKl3c2s2eMO0xKk24bq94buzNuG6v+G6s2s24bq7a8Os4bupNkrhur7DlMOKNuG6vWTDuTZq4bupw4HDrcO0ezY5OH3Eg8Ojw6E2w7TEqXdzazZ4w7TEqTbhur3hu7M24bq/4bqzazbhurtrw6zhu6k2SuG6vsOUw4o24bq9ZMO5NkHDon024bq84buzNsaw4bunazbGsG/DtGo2xq9q4bqvw7RqNkrhu5Phuq82xalmNuG6u8SR4bupNuG7p+G6rzY4w6E24bq+4bq64bukSns2w6PDoDbhur/hurNrNuG6u2vDrOG7qTZK4bq+w5TDijbGsG/DtGp7NsSDOTc24bq/4bqzazbhurtrw6zhu6k2SuG6vsOUw4o24bq9ZMO5Nmrhu6nDgcOtw7R7NjhhfTnhuqHEgzbhur/hurNrNuG6u2vDrOG7qTZK4bq+w5TDijbhur1kw7k2QcOiezbDtGprw63DtTbhu43huqA2OTc5OC05NznhuqF9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDGr+G7p2vDrMO0NuG7jWrhuq9rNsawasO94bq9Nmprw63DtDbhur3hu5vDtMSpNsaw4bqx4bq9NuG7jWvDrMO1Nsaw4bun4bqvezbEqWvhurHDtTbFqeG6scawNuG7t2k24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhurvEkeG7qTbhur3hu7N7Nsaw4bun4buRw7TEqTbGsGpzazbEqWvhuq/DtDbhu6Xhu6nhuq824bq64bqvw7Q24bq8am824bq/4bqz4buRNuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur024bq7xJHhu6k24bq94buzNsawb8O0ans24buuw4E24bq74bqvw7Q24bq6xJHhu6k24bq94buzNsawb8O0ajbhu7fhurc24bq74bqvw7Q24bq9am824bq/4bqz4buRNuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur024bq7xJHhu6k24bq94buzezbhu6/DgTbhurvhuq/DtDbhurvEkeG7qTbhur3hu7M24bq9ZMO5Nmrhu6nDgcOtw7R7NuG6vWTDuTZBw6I24bq/w6I24bq74bqvw7Q2auG6t8O0ajbhu41oNmrhu5HhurPhur1qezbhur1q4buvNuG6v+G7n8O0xKk24buNa8Osw7U2xrDhu6fhuq824bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhurvEkeG7qTbhur3hu7N7NsawZcO5Nsaw4bun4bupw7TEqTbhu7fhurfhu5E24bq94bqx4bq9NsO04bufazbDquG7qcO0xKk24bq9amzDtGo24buP4bq3NuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur02xrDhu6drw6zDtDbhu41q4bqvazbhur3hurHhur024bu34bqlw7Q24bq74bq1w7Q24bq94buv4bqvNsav4bun4bupw7TEqTZ3ccO0xKk24bu34bq3Nsawb8O0ajbhu49rZ8O0NuG7peG7qeG6r8O0NuG6v2jDtDbhurvEkeG7qTbhur3hu7N7NuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur02xrDhu6E24bq9anjhur02xrBqw73hur02amvDrcO0NuG6veG6seG6vTbhurt3cuG6vTbhur3hu5vDtMSpNuG7t2vDreG6vTbhur3hu6/huq824bq94bup4buf4bq9NuG6u8SR4bupNuG6veG7szbGsGrhu4Hhu5E24buNaDZq4buR4bqz4bq9ajbhur/Dojbhur9pNuG7p+G6rzbEqeG6p8O0NuG7t3JrNsO5auG7mcO0xKl7NuG6vWrhu53DtMSpNsOqbuG6vWo24bq7w63DtGo24bq84buQ4bu2S8OKLTjEg3024buuw4E24bq74bqvw7Q2w5XGr8av4bukNuG7t+G6tzbhur3hurHhur024bq/4buR4bq3w7Q2xrBqw6w24bq9amzDtGo2xrDhu6duNi02QcOiNmrhu59rNuG6veG6seG6vTbhur1kw7k2xrBq4buB4buRNuG6vWp44bq9NsO04bqlw7TEqXs2w7Rqa8Otw7U24bu34butNuG6vXbDtMSpNuG6v8OiNkFjw4E2w6rDvcO0xKk24buNaDZq4buR4bqz4bq9ans2xrBq4bq3w7RqNuG7j2XDuTbhur3hurHhur024bq/4buR4bq3w7Q24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbEqWvhurHDtTbFqeG6scawNuG6veG7qeG7n+G6vTbhurvEkeG7qTbhur3hu7M2xrBq4buB4buRNuG7peG7qcOBNuG6v27DtGp9NuG6vOG6seG6vTbGsGvDrOG7qTbhurvhuq/DtHs2xal1ezbDtMSp4bq3w7Rqezbhur9xw7Q24bu3bjbhur3hu5M24buPa2fDtDbhu6Xhu6nhuq/DtDbhur12w7TEqTbhur1q4buvNuG6v+G7n8O0xKk2QWPDgTbDqsO9w7TEqTbhu41oNmrhu5HhurPhur1qezbGsOG7oTbhur1qeOG6vTbhu41rw6zDtTbGsOG7p+G6r3s2xKlr4bqxw7U2xanhurHGsDbGsGrhu4Hhu5E24bq9anjhur02w7ThuqXDtMSpezbDtGprw63DtTbhu7fhu6024bu3aTbhur/hurXDtTbhurvhurXhu5E24bqvw7Q2w7Rrw7RqNsaw4bunZcawNsaww717NsOBNsawaHs2xKlr4bq1azbhu6Xhu6nDgWjGsDbhu41qa2jhu6k2w7ThurNrezbGsOG7nTbhur3hurHhu5F7NsawauG7m8O0xKk2xrBrw7R7Nsaw4bupw4Fnw7Q2xrDhu6fhu6nDgWnDtHs24bq9auG7qcOBZ8O0NsO14bubw7Q2w7TEqWprw63DuTbhu7fhu6024bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhurvEkeG7qTbhur3hu7N9NuG6vOG6seG6vTbhur1xNuG7peG7qeG6r8O0ezbhur9xw7Q24bu3bns24bq/buG6rzbDuWp3ccO0xKk24bq/w6I2xrDhu6E24bq9anjhur02auG6t8O0xKk2w7TEqWptw7Q24buPd3TGsDbhu41rw6zDtTbGsOG7p+G6r3s2xKlr4bqxw7U2xanhurHGsDbhu49rZ8O0NuG7peG7qeG6r8O0NuG6v2jDtDbhur3hu5vDtMSpNsaw4bqx4bq9NuG6u8SR4bupNuG6veG7sz424bul4bup4bqvNuG6v+G7kzbDuWrhurHGsDZq4bupw4F7NuG6u2vDrOG7qTbDqndxw7TEqTbDtGrhu7XDtMSpNuG7jWjGsDbhu6Xhu6nhurU2xrBs4bq9ajbhur3DveG6vT424buNbsO5NsawanNrNuG6vWpkw7Q24bq9am/DtGp7NuG7jWrhuqfhur02w7lq4but4bq9NsO0auG7tcO0xKk2xrDhu6PDtDbGsOG6s2t7NmrhurPDtDbhur1qaHs2xrBqa2jhu6k2xanhu5PGsHs2xKnhu5PDuTbDuWrEkcO0Nsaw4buhNuG6vWp44bq9NuG6veG7qeG7n+G6vTbhurvEkeG7qTbhur3hu7M24bq/4bq1w7U24bq74bq14buRNuG6v+G7q8O0xKk24bul4bupw4E24bq/bsO0ajbhur3hu6/huq82w7lq4bqxw7k24buP4bupZcawfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUw4buuw4E24bq74bqvw7Q24bq6xJHhu6k24bq94buzNsawb8O0ajbhur/Dojbhur1qbzbhur/hurPhu5E24bq9cTbhu6Xhu6nhuq/DtHs2xrDhu6E24bq9anjhur024buPa2fDtDbhu6Xhu6nhuq/DtDZq4buR4bq3w7Q2xrBq4bq3w7RqNuG7t2vDreG6vTZrw7Q2ZMO0ezbDuWpjw7Q2w7lq4budazbDoTg24buP4buR4bqzazbGsOG6t2s24buPa8Ot4bupezY4w6A2xrDhu6drw63hu6k24bq74bq1w7Q2a8O0NuG6vWrhu5E24bq94bqx4bq9Nsaw4buhNuG6vWp44bq9NsO5auG7rTbGsOG7p+G6seG6vWo24bq7xJHhu6k24bq94buzfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUw4bq84bubw7TEqTbhuq/DtDbGsG/DtGp7Nsawa8Os4bupNuG6u+G6r8O0NuG6r8O0NsO0a8O0ajbGsOG7p2XGsDbGsMO9NuG6v8OiNsawauG6t8O0ajbhu49lw7k2xIM2xrDhu6E2w7TEqWprw63DuTbhu7fhu602xrDhu6fDveG6vTbGsGtow7k2w7lq4budazZqdMO5ezZqd3LDtMSpNsOq4bq5w7Q24bq94bqx4bq9NuG6v27huq824bq74bq3w7Q2xrDhu6fhu5XDtMSpNuG6v2vDrMO1Nsaw4buna8Osw7Q24buNauG6r2s24bq94buTNmprw63hu6k24bul4bup4bq1NuG6veG6seG6vTbDteG6qcawNuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur17NuG6u+G6teG7kTbhur/hurXDtTbGsOG7qcOBw63GsDbhur/hu51rNuG6r8O0NsO0a8O0ans24bqvw7Q2xrDhu5HhurfDtHs2w7V1NuG6v3TGsDbhur3huq/hu5E24bq/a8Osw7U2xrBkw7Q24bq94bubw7TEqXs2xrDhu6dkw7Q24bqxw7k2xrDhu59rNsO5auG6s8O1NuG6u+G6teG7kTbhur/hurXDtTbhuq/DtDbDtGvDtGo2xrDhu6dlxrA2xrDDvXs2w7Rjw7TEqTbhur3huq/hu5E2amvDreG7qTbhu6Xhu6nhurU24bul4bup4bq1w7Q24buPw4A2auG6t8O0ajbhur1qbMO0ajbhu7dpNsaw4bunZcawNsaww702QcOiNmrhu59rfTbhurrhu5824bq8am82auG7qcOBNuG7pOG7qWPDtDbFqcO9Nsawb8O0ans24bq64bufNuG6vGpvNmrhu6nDgTbhurrhu5824bq/4bufazbhurprZ8O0NsO5auG7mcO0xKk2xrBvw7RqNuG6v8OiNuG6u+G6r8O0NmrhurfDtGo24buNaDZq4buR4bqz4bq9ans2xrDhuqXDtMSpNuG6vXdzw7TEqTbhu4/DveG6vTbhu493dMO0xKl7NsO04bqnw7U24bq9auG6p+G6vTbGsG3DtGo2am3DtGo2xrDhu6dnw7Q24bq94bqx4bq9NuG6v27huq824bq74bq3w7Q2xrDhu6fhu5XDtMSpNuG6v2vDrMO1ezbGsOG7qcOBaMO0NuG6u2tnw7Q2xKlrcmt7NkFjw4E2w6rDvcO0xKk24buNaDZq4buR4bqz4bq9ajbhu4/hu6nDgcOtw7Q2xrBlw7k24bq94bqx4bq9NsO5andxw7TEqTbhurHDtDbGsOG6seG6vTbhur1qa2jDtHs2xaliw7Q2xanhurfDtMSpNuG7j8O94bq9NuG7j3d0w7TEqTZ4w7TEqTbDuWrhu5M24bu3cms2xrBtw7RqNmrhu6nhu53DtMSpNuG6v+G7n8awNkHhu6lkxrB7NuG6u2TGsDbDtMSpczbhur3hu5M2xrBqw6w2QeG6tcOBNuG7p+G6rzbGsOG7p+G7kcO0xKk24bul4bup4bqxNsaw4bunbcO0ajbhur1q4bupw6nDtDbhurtuezbGsOG7oTbhur1qeOG6vTbhur3hu6nhu5/hur024bq7xJHhu6k24bq94buzfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bqu4bupxrBq4buR4bunNTDhu7Zrw63GsDbhu45rw7RqIC/DuTA=

Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]