(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 5 đến 10-3, Ban Quản lý Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế" - Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa (do Quỹ BRACE tài trợ) tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường cho hội viên, nông dân.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG6u0TEkEPhu7nhu7fhu6nhur3hu6rhurDhu7Hhu4Xhu7bDg+G7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hcSQ4buX4bqq4buF4burReG7meG7t+G7hUnhu4Thu4Xhu7PDjOG7hUNs4buj4buFxJDhu6tv4bux4buF4burRkXhu4Xhu6PhurThu4XEkOG7q+G7k+G7t+G7hcSQ4bur4bux4bul4bu34buFR8OC4bux4buF4bu1w4Phu7Hhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhursvRMSQQ+G7ueG7t+G7qeG6veG6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6pwa+G7n+G7g+G6vSLhu4bhu4Xhu7fhu6ltw43hu4XDrOG7heG7ocO64bu34buFZ2YtaWThu4Xhu5xr4bu34buFfUVv4bu34buF4buzw4zhu4Xhu57hu4Lhu4Vs4bu34buF4oCcIkXDjXXhu7fhu4XEkENFw43DueG7t2Thu4VH4buX4bu34buF4buh4bqw4bu34bup4buF4bu3w4Phu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VJ4buE4buF4buzw4zhu4VDbOG7o+G7hcSQ4burb+G7seG7hcSQbuG7seG7hcOh4bux4bulxJDhu4Xhu7Zr4bu1ZOG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4VHbeG7ueG7heG7t+G6suG7heG7s+G7guG7o+G7heG7qeG7sW/hu7Xhu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkOG7q2/hu7Hhu4XDveG7q+G7reG7heG7t+G7q23hu4XDveG7reG7t+G7q+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4VCRcSC4buj4buFxJDDuuG7g+G7hS3hu4Xhu6rhurDhu7Hhu4Xhu7bDg+G7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4XDqeG7n+G7ueG7hX1FSuG7heG7nFtL4buiUOG7hcSQbeG7seG7hcSQQ+G6puG6ueG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buF4bujbOG7o+G7heG7s8OC4bqq4buFxJDhu5fhuqrhu4Xhu6tF4buZ4bu34buFw71K4buFxJDhu6tF4buXxJDhu4VJ4buE4buF4buzw4zhu4VDbOG7o+G7hcSQ4burb+G7seG7heG7q0ZF4buF4buj4bq04buFxJDhu6vhu5Phu7fhu4XEkOG7q+G7seG7peG7t+G7hUfDguG7seG7heG7tcOD4bux4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buF4buj4bur4bu54buF4bur4bqw4bux4buFR+G7sXXhu7dk4buF4bu3w4Phu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu5/EkOG7q0Xhu7Xhu53hu4Xhu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7hcSpZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4Xhu4tmZuG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2hpZ2YvZ8OtxKnhu5/DrGfhu4nDrOG7i2fDrcSQw61q4buJw6zEqeG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6LDrOG7i2bhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+G7quG6sOG7seG7heG7tsOD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFxJB34bu34bur4buFxJDhu5fhuqrhu4Xhu6tF4buZ4bu34buFSeG7hOG7heG7s8OM4buFQ2zhu6Phu4XEkOG7q2/hu7Hhu4Xhu6tGReG7heG7o+G6tOG7hcSQ4bur4buT4bu34buFxJDhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu7XDg+G7seG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buD4buLZmbhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0i4bura+G7teG7heG7qeG7sWvhu4Xhu7PDguG6quG7hcSQ4buX4bqq4buF4burReG7meG7t2Thu4VoaMOs4buF4burw4Dhu6Phu4VH4buxdeG7t+G7heG7s23hu4Xhu6vhurDhu7Hhu4VH4buxdeG7t2Thu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7o+G6vGvhu4Vo4buFScOzYuG7hX1Fb+G7t+G7qeG7heG7oHbhu7fhu6tk4buFIuG7sXXhu7fhu4UiQ2vhu7fhu6nhu4VHbeG7hcSQ4burduG7hcSQQ+G7meG7t+G7hSLhu5Phu7fhu4V74bur4bu54bu34bup4buFw6l9RW/hu7fhu6nhu4XhuqHhur7hurThu7fhu6nhurnhu4Xhu6HDs+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6nhu7Fv4bu34bup4buFR+G7sXXhu7fhu4Xhu7Nt4buF4bujbOG7t+G7heG7neG6sOG7heG7quG6sOG7seG7heG7tsOD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFxJB34bu34burZOG7heG7q0XDjeG7peG7t2Thu4Xhu6PhurThu4VE4bqs4buF4buhw7Phu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu6nhu7Fr4buFw73hu6tBa+G7heG7oW3hu7nhu4XEkG7hu7nhu4Ui4bu4IuG7hcSQQ0XDjcO54bu34buF4buhbsSQ4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t+G7hUfDueG7hUfhu5nhu7fhu4Xhu6HDueG7hcOD4buF4bu34bur4buxxanhu7Xhu4Xhu7XDg+G7seG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hcSQ4buG4buF4buj4bur4buZxJDhu4XEkOG7q2/hu7Hhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7t2vDjWPhu4VHa+G7seG7hcSQQ8OBZOG7hcSQQ2zhu6Phu6vhu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6Xhu7Xhu4Xhu6Phurxr4buF4bur4bqw4bux4buFR+G7sXXhu7fhu4Xhu7fDg+G7t+G7qeG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buF4budb+G7ueG7hUfhu6Xhu4Xhu7XDg+G7seG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qWPhu4Xhuqrhu6vhurbhu4Xhu53hu7HDuuG7t+G7hcO94buxw7rhu7fhu4XEkOG7q+G7gOG7o+G7hcSQ4bq24bu34bup4buFQkVr4bu34buFR8O54buF4bqq4bur4buT4bu34buF4buz4bu5buG7seG7hUdt4buFSeG7hOG7heG7s8OM4buFQ2zhu6Phu4XEkOG7q2/hu7Hhu4Xhu6tGReG7heG7o+G6tOG7hcSQ4burcOG7ueG7heG7q+G6vsOC4bu34bup4buFxJDhu6vhu5Phu7fhu4XEkOG7q+G7seG7peG7t+G7hUfDguG7seG7heG7tcOD4bux4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bupxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7oOG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buFxJDhu5fhuqrhu4Xhu6tF4buZ4bu34buFw71K4buFxJDhu6tF4buXxJDhu4Xhu7N14bu34buF4bu1cOG7t+G7heG6quG7q+G6uuG7heG6quG7q8ah4bu14buF4buj4buTw43hu4XEkEPhuq7hu7fhu6nhu4Xhu7Nt4bu14buFxJDhu6vhu4Dhu6Phu4XDsuG7t+G7heG7o+G7q8Oy4bu34buF4bu3RcOD4buxY+G7hcO9SuG7hcSQ4burReG7l8SQ4buF4bu3RcOD4bux4buF4bupbeG7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6Hhu6Xhu7Xhu4Xhu7NBxJDhu4VE4bux4bu34bur4buF4burw4Dhu6Phu4Xhu59tw41j4buFw71K4buFxJDhu6tF4buXxJDhu4Xhurzhu4Xhuqrhu6vhu5Phu7fhu4Xhu6tGReG7heG7o+G6tOG7hcSQ4buG4buF4bqq4bur4bq64buF4bqq4burxqHhu7Xhu4Xhu6Phu5PDjeG7hcSQQ+G6ruG7t+G7qeKApuG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7hcSpZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4XDrOG7i8Sp4bqqSWPhu4Phu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6Phu5/hu7fEkeG7nWvhu7nEkOG7q2vhu7fhu6vhu6vhu7lrxJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvaGlnZi9nw63EqeG7n8OsZ+G7icOs4buLaWjEkGloaMOtZ+G7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6Jp4buLaeG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4buq4bqw4bux4buF4bu2w4Phu7fhu6nhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4XEkOG7l+G6quG7heG7q0Xhu5nhu7fhu4VJ4buE4buF4buzw4zhu4VDbOG7o+G7hcSQ4burb+G7seG7heG7q0ZF4buF4buj4bq04buFxJDhu6vhu5Phu7fhu4XEkOG7q+G7seG7peG7t+G7hUfDguG7seG7heG7tcOD4bux4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buD4buFSOG7seG7n8SQ4burw6Lhu4PEqWZm4buD4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQw6Lhu4PDrOG7i8Sp4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9XWtF4buFw73hu6vhu7Hhu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu6nhu7Fr4buFw73hu6tBa+G7hcSQ4buX4bqq4buF4burReG7meG7t+G7hUfDueG7hcO9SuG7hcSQ4burReG7l8SQ4buFSeG7hOG7heG7s8OM4buFQ2zhu6Phu4XEkOG7q2/hu7Hhu4Xhu6tGReG7heG7o+G6tOG7hcSQ4bur4buT4bu34buFxJDhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu7XDg+G7seG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7n+G7ueG7heG7quG6sOG7seG7heG7tsOD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFxJB34bu34bur4buFxJDhurbhu4Xhu6Phu6vhu4Dhu6Nk4buF4bujbOG7o+G7heG7q8OA4buj4buFR+G7sXXhu7fhu4Xhu6Nr4bu14buFw73DusSQ4buFRHThu4Vs4bqq4buF4buf4bq64bu34bup4buF4bujbOG7o+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7heG6quG7q2zhuqrhu4Xhu6HDs+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQ4buX4bqq4buF4burReG7meG7t+G7hUdt4bu54buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4XEkOG7scWp4bu3Y+G7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4VH4buxdeG7t+G7heG7t8OD4bu34bup4buF4buf4buT4bu34buFw73hu6ts4buj4buFxJDhu6tr4bu14buFQkVr4bu3ZOG7heG7q8OA4buj4buF4bur4bqg4bux4buF4bu1w4Phu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6Phurxr4buF4bu14buv4bu34burZOG7hcSQQ0XDjcO54bu34buF4buhbsSQ4buF4bujbOG7o+G7hcO9SuG7hcSQ4burReG7l8SQ4buF4buj4bq8a+G7heG7n+G7guG7hWzhu7dk4buF4bupQeG6quG7heG6quG7q+G7leG7t+G7hcSQ4bura8ON4buF4buh4bq24bux4buF4burbeG7t+G7q+G7hUfhu7Hhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6qktFxJDhu6vhu7lD4buD4bq94buq4bu5beG7seG7heG7suG7seG7t+G7q+G6uy/huqrhur0=

Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]