(Baothanhhoa.vn) - Tìm chỗ học bơi chất lượng và an toàn luôn là bài toán khó với nhiều bậc phụ huynh mỗi khi hè đến. Tuy nhiên, với cư dân Vinhomes Star City – Thanh Hóa, bài toán này đã có lời giải với chương trình “Khóa học bơi miễn phí cho Cư dân nhí Vinhomes Star City”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWynEqGZuOF1mw7Phuqtd4bqp4buVZ11rZ+G7h2xd4bufZmhd4bqp4buTXWjhuqtmXWJhbGZd4bqrZm1d4bqq4bunXWLhurNsXWxmaF3hu6xnbGZta2RxXVFyOHBd4bqqZ3J3KC9mICko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n0ZkOGJbKVJpa13huqtm4buZXWbDs+G6q13huqnhu5VnXeG6q2bhurVyXWrhu6fhu5ts4buFXeG7rWFdOGxdcm1hbF1qc+G7j2xdamFd4bqpYWddcm05bF3EqWZuXeG7reG7l2ddbGZnw6pzXeG6qeG6peG6q13hu59mw7pdZnN3bGZda+G7mWddxKlmZ11mw6hdY+G6vWw7XVJzd11sZmfhurtsOl3hu63hu5dnXeG6q+G7p11i4bqzbF3hu6xnbGZta2RxXVFyOHBd4bqqZ3J3XeKAk11SZjhsZl1Gbjg6XeG6qWFnXXJtOWxdbGF3XWPhuqFd4bqrbl1qxqFnXeG7hWfDoGdd4but4buXZ13huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl3igJzEqGZuOF1mw7Phuqtd4bqp4buVZ11rZ+G7h2xd4bufZmhd4bqrZm1d4bqq4bunXWLhurNsXWxmaF3hu6xnbGZta2RxXVFyOHBd4bqqZ3J34oCdOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqqZGxyZHBbKShna+G7hV3huqtqOHFxQFticmZza+G6qV1n4bqqZGxyZHBbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl00MiLhu592P11mZGfhu4VmciZdMjA14bufdj9bXXFw4bqrQFsvL+G6q2JsO+G6qThtcmY4bGZmbTg74butbC9iZHHEqXJt4bufL2xk4buvcS8gNzAyLyA2ImIyICAiMDAycjMiMjZqNS0gNyI0IDUt4butZnHhuqst4bufcDMiMS3EqWY74buJ4buf4buFW104anJAW8SoZm44XWbDs+G6q13huqnhu5VnXWtn4buHbF3hu59maF3huqnhu5NdaOG6q2ZdYmFsZl3huqtmbV3huqrhu6ddYuG6s2xdbGZoXeG7rGdsZm1rZHFdUXI4cF3huqpncndbXS8pKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqo44bufcmdtbFtdcXJ3amRAW3JkdnItOGpn4buFbCZd4bqrZGxyZHA/WynigJzEqGZuOF1mw7Phuqtd4bqp4buVZ11rZ+G7h2xd4bufZmjigJ1dLV1D4bqv4bqrXeG7oXN3w6psXWJhbGZdcGfhurts4buFXeG6q2ZtXeG6q+G7p11i4bqzbF1sZmhdcsOhZ13EqGZzXWPhu49dcmbDrV3hu6xnbGZta2RxXVFyOHBd4bqqZ3J3Ol1SZjhsZl1Gbjg7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUxm4buxbOG7hV1s4bqja13hu63GsDhd4buhczg6XeG7rGdsZm1rZHFdY+G6oV1y4buTXeG6q2bFqeG6q13huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl1jYW1dcsOhbV3igJzhuqrhu6ddYuG6s2xdbGZoXXJm4buPbOG7hV1yZjln4oCdXeG7reG7l2ddbGZnw6pzXeG6qWFnXWbDs+G6q13EqeG7tV1s4bqjbOG7hV1xw7Vs4buFXeG6qeG7k11o4bqrZjpdcmZn4bq9cl1yZuG7qeG6q13hu61hXWPhuqFdcnDhu51dcmZhbGZd4oCca25sXeG6o2xdcmdsZl1yZsOibOKAnV3EqWbhu49s4buFXXJm4buBXXJmZ+G6vXNda+G7mWddYsOt4bufXWbDqF3hu63Dql1sZsSDa13EqWbhu49s4buFXWzhu4XGsGzhu4Vdazhs4buFXWrDoWdd4buFZzldcnDDrV3hu4VnOF1y4bqjbOG7hV3huqtmbV3huqvhu5Fs4buFXWPDtGzhu4Vd4bqr4bunXWLhurNsXeG7rGdsZm1rZHE7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJn4bq94bufXWzDtWddcmZhbGZd4bqr4buPbOG7hV1jbjpdcnBtbOG7hV3EqWZz4buPbF3EqWbhu5Nd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZd4oCc4bqq4bunXWLhurNsXWxmaF1yZuG7j2zhu4VdcmY5Z+KAnV1j4bun4bub4bqrXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXeG6qznhuqtdbOG6o2tdcnDhu6fhu5fhuqs6XWzhuqNrXTAiIDc6XeG7rGdsZm1rZHFdcmfhur3hu59dcsO64bqrXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXeKAnMSoZm44XWbDs+G6q13huqnhu5VnXWtn4buHbF3hu59maOKAnV1iYWxmXeG6q2ZtXeG6qznhuqtd4bqrbWxdZGtd4bqr4bunXWLhurNsXXLDoWddxKhmc11j4buPXXJmw61d4busZ2xmbWtkcV1RcjhwXeG6qmdydzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spSsOibF1jw6JzXXJn4bq7bF1yw6FnXVJmOGxmXUZuODpd4bqrbWxdcnDDqV1j4bun4bub4bqrXXJwOGzhu4Vd4bqpw61d4bqrOeG6q13EqeG7tV1s4bqjbOG7hV3huqnhu5VnXWrhu5FnXeG7rWFdxKln4bq9bF1yZsWp4bqrXThsXXJtYWxdcnBtbOG7hV1r4buPZ11ycOG7p8ahbOG7hV1s4bun4buX4bqrXeG7reG7l2dd4buFZzltXTlsXeG6qWFnXeG6qcOgbF1s4buFOHddcsOhZ13huqnhu4Fd4bqp4buVZ11mZ+G6v2xdY8OhZ11s4buVZ13huqs54bqrXWRrXXFnbGZdccO1bOG7hTtdQ+G6s3ddamFdcuG6s2tdZnN34bq9cl3huqvDuThd4bqrZsO5XWPDonNdcuG7p11rbWzhu4Vda3PDtWxd4bqrbWxdcnDDqV3huqtuXWvhu5FyXWt1OF1mw6hd4bqp4buTXWjhuqtmXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXXJtYWxdYmfhur9sXXJm4buBXeG6q2bhurVyXWrhuq1sXXJnbGZdcmbDomxd4bqr4bulbOG7hV1sZuG7p13hu4U5bGZd4bqp4buXcl1s4buZZ11qbV1q4buXbF1yZuG7p8ahbOG7hV1ycOG7qeG6q13huqvDuThd4bqrOeG6q13huqnhuqXhuqtd4bqrZjhda2Vd4budXeG7rGfhur9yXUw4a11ycOG7p+G7l+G6q11yaWxmXXJww6Fs4buFXWNzw7VnXWzhu6fhu5fhuqtdcmbhu6fGoWzhu4VdduG6p3ddcDhd4butYW1dYsOt4bufXWbDqDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qmRscmRwWykoZ2vhu4Vd4bqrajhxcUBbZ+G6qmRscmRwW11xcndqZEBb4buvZ2JyZiZdNDIi4bufdj9dZmRn4buFZnImXTIwNeG7n3Y/W11xcOG6q0BbLy/huqtibDvhuqk4bXJmOGxmZm04O+G7rWwvYmRxxKlybeG7ny9sZOG7r3EvIDcwMi8gNiJiMiAgIjAxNnI3MyIyajQtIDciNCA1LeG7rWZx4bqrLeG7n3AzIjEtxKlmO+G7ieG7n+G7hVtdOGpyQFvEqGZuOF1mw7Phuqtd4bqp4buVZ11rZ+G7h2xd4bufZmhd4bqp4buTXWjhuqtmXWJhbGZd4bqrZm1d4bqq4bunXWLhurNsXWxmaF3hu6xnbGZta2RxXVFyOHBd4bqqZ3J3W10vKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqqOOG7n3JnbWxbKeG6quG7p11i4bqzbF1sZmhd4busZ2xmbWtkcV1RcjhwXeG6qmdyd11x4bq5XWPhu6fhu5vhuqtdcnA4bOG7hV3huqnDrV1jw6J3XWPDuV3huqs54bqrXcSp4bu1XWzhuqNs4buFXeG6qeG7lWddauG7kWdd4butYV3EqWfhur1sXXJmxanhuqtdOGxdcm1hbF1ycG1s4buFXWvhu49nXXJw4bunxqFs4buFXWzhu6fhu5fhuqs7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUt1OF1mw6hdbGF3Ol3huqtm4bqxbOG7hV3huqvDomxdY2ddY+G6s3Nddjhd4buFZ+G7sThdcmfhur1yXXJwxqFnXWxubOG7hV1sZuG7p11j4buTXWrhu6s4Ol3huqs54bqrXeG7n2bDul1mc3dsZl3hu61hXeG6q21sXWRrXeG6q+G7p11i4bqzbF3huqtmw6xd4bqrw6JsXeG6qeG7p+G7l+G6q11wOF3EqWbDsmdd4bqr4burOF1qYV1y4buXZ11s4buFOHdd4bqp4buBXeG6qeG7lWdd4bqpw7VsXWt1OF3huqtm4bq1cl1q4bun4bubbOG7hV3huqs4bTpdcnBtbOG7hV1rOXJd4butYV04bF1ybWFsXeG6q8O5OF3hu6xnbGZta2RxXVFyOHBd4bqqZ3J3O13huqjhu4Fd4bqp4buVZ11rOWdd4butb2td4bufZm1s4buFXeG6qznhuqtmXXBkcW1wcl1mZ+G6v2xdY8OhZ13huqnhuqXhuqtdbGbhurVyXVJmOGxmXUZuOF1yw6FnXWPhurN3XWbFqThdZmVsXXHhurldcnDhu51dcmZhbGZdY2fhu4FrXWZlbF1w4buRbF1wYWzhu4Vd4bqrw7k4XWt1OF1mw6g6XWzhu5VnXcSp4bq9cl1sw7VnXeG6q2Y4XWtlXeG7rWFd4bqrbWxd4bqrOWdd4buhczhdbGbhu7Fs4buFXeG6qXPhu5NnXWbDs+G6q13huqnhu5VnXeG6qeG7k11o4bqrZjtd4bqqOeG6q13huqvhu6ddYuG6s2xdbGZoXXHhurldY+G7p+G7m+G6q11yZsOyOF1yZmjhuqtmXeG6qeG7lWddY3U4XWLhu6fhu5dnXWphbF1s4bun4buX4bqrXXJwbWzhu4VddjhsZl1rOXJdamFsZjpdZjltXWbFqeG6q11ycOG7nV1yZmFsZl3huqs54bqrXeKAnMSpaWxmXWzhu4Xhu6ddbGZo4oCdXXLhu6fhu5Vs4buFXWo4ZzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qmRscmRwWykoZ2vhu4Vd4bqrajhxcUBbZ+G6qmRscmRwW11xcndqZEBb4buvZ2JyZiZdNDIi4bufdj9dZmRn4buFZnImXTE0IuG7n3Y/W11xcOG6q0BbLy/huqtibDvhuqk4bXJmOGxmZm04O+G7rWwvYmRxxKlybeG7ny9sZOG7r3EvIDcwMi8gNiJiMiAgIjAzMnIwICA1ajItIDciNCA1LeG7rWZx4bqrLeG7n3AzIjEtxKlmO+G7ieG7n2Thu4VbXThqckBbxKhmbjhdZsOz4bqrXeG6qeG7lWdda2fhu4dsXeG7n2ZoXeG6qeG7k11o4bqrZl1iYWxmXeG6q2ZtXeG6quG7p11i4bqzbF1sZmhd4busZ2xmbWtkcV1RcjhwXeG6qmdyd1tdLykoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qjjhu59yZ21sWylScMOgZ11s4buFZmfhur9rXWvhu5FyXWt1OF1mw6hd4bqp4buTXWjhuqtmOl1rOXJdamFsZl1yw6FnXeG6qOG7gV3huqnhu5VnXWs5Z13hu61va11xOGzhu4VdcnDDs2zhu4Vd4bqrw7k4XeG7rGdsZm1rZHFdUXI4cF3huqpncnc7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKcSoZm44XWbDs+G6q13huqnhu5VnXWtn4buHbF3hu59maF1qYV3igJxj4bqv4bqrXeG7oXN3w6ps4oCdXXBn4bq7bOG7hV3huqtuXeG6q8O5OF3huqs54bqrXeG6q+G7p11i4bqzbF1sZmhd4busZ2xmbWtkcV3hu4Vn4buxOF1rdThdZsOoXXHhu49nXWPhu5Fs4buFO11D4bqzd11qYV3huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl1yZmfhur1yXXJm4bup4bqrXWZn4bq9a11yZuG6tXddcsOhZ13huqs54bqrXcSpZnNdY+G7j11yZsOtXeG7nV3hu6xn4bq/cl1MOGs6XWpn4bq7bF1yw7rhuqtdY+G7p+G7m+G6q13huqtmw7ldY8Oic11y4bunXWJzd11ycGld4butYV1sZuG6s2xdcOG7kWzhu4VdY+G7gV3hu4Vu4bufXeG7n2bDomxd4bufZuG7k13huqvhuqXhu59dxKnhu7VdbOG6o2zhu4Vd4bqp4buVZ13huqtmbV1ycMOpXWRrXXLDoWdd4bqrOeG6q13EqWZzXWPhu49dcmbDrV3hu6xnbGZta2RxXXJw4bq7bF3huqvDoF1s4bun4buX4bqrOygv4bufKShyOOG6qWpkXeG6q2o4cXFAW2Jy4bqpamxbXXFyd2pkQFvhuqk44bqrxKnhu4VwbXNsYi3huqttam1wJl3hu7jhu4Mw4buDMOG7gzA/XeG7r2dicmYmXTQiIuG7n3Y/XWs4cOG7hWdsLWpk4buDciZdOHNybT9dazhw4buFZ2wtcGfhu4VmciZdOHNybT9bKShy4bqpbWJ3KShycCkocmIpKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJmxqFnXeG7hWc4bF1ycGfhu4FsXcSpZjhnXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXXJwaWxmXWLDoXdd4bqp4buVZ11rZ+G7h2xd4bufZmhd4bqrZm1d4bqr4bunXWLhurNsXWxmaF3hu6xnbGZta2RxXVFyOHBd4bqqZ3J3XWLhu6ldxKln4bq9bF1iZ+G7h2xdcDhdcsawXWzhu4Vhd10wMC8iNF1j4bq9bF1m4bq9cl1yZjls4buFXTUvMCIgN13hu4XDtGtdIDBd4bqpc+G7k2ddZsOz4bqrO11Gw7Phuqtd4butZ+G6u2xdamFd4bqrbWxdZGtd4bqr4bunXWLhurNsXXLDoWddxKlmc11j4buPXXJmw61d4busZ2xmbWtkcV1RcjhwXeG6qmdyd11ycG1s4buFXWPhu5FdcnPhu5NnXXLGsF00XWPhur1sXSAwXXJz4buTZ10ucWdsZl1yxrBdbOG7hWF3XSIgLyIgLzAiIDVdY+G6vWxdbOG7hWF3XTEgLyAwLzAiIDEhXXLDoWdd4bqo4buBXeG6qeG7lWddazlnXeG7rW9rXeG7rGdsZm1rZHFdUXI4cF3huqpncnc7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qjnhuqtd4buhc3hd4butw61d4bufZsO6XWZzd2xmXWphXeG6q+G7p11i4bqzbF1i4bupXTlsXeG7oXM4bF1y4bqza13huqtuXXJm4buBXWPhuqNs4buFXcSpeF3huqtmbV3huqttbF1ka11raWxmXXLDoWdd4bus4bqjbF3hu59mb2zhu4Vd4bqo4bugSl3hu6xnbGZta2RxXVFyOHBd4bqqZ3J3XeG7nV1jw604XeG6q2bDrF1GRiAzLSIxOl1j4bunxqFs4buFXUZtOF1mw7Rs4buFXSAzOl3EqENSXeG7rGdsZm1rZHFdUXI4cF3huqpncnc6XVJmYWxmXeG7n2bDtV1SZjhsZl1GbjhdZm3huq/huqtdY+G6o2zhu4VdxKl4XXJm4buPbOG7hV1yZ2xd4but4buXZ13huqg4bF3hu6Bzw6BsXUp4XXJmZG1dY8OtOF3huqtmw6xdZm9rXXJm4bunJl1x4bqrLXFyOHDhuqtncnfhu7bhu61nbGZta2RxO+G7rWw7KC/hu58pKC9yYikoL3JwKSgvcuG6qW1idykoL3I44bqpamQpKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/hu7dzcmZtcFspTEooL+G7nyk=

NL

Từ khóa: Vinhomes Star City

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]