12:28 21/03/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-3, nhân đến dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Mường Lát.
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDgOG7huG6vuG7gOG7s3hNw6rhu4tnw53hu7fEgsO94buJ4buTxILDveG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4lKw7Thu4nhuqLhu5nEgsO94buJw7nhu5Hhuq7hu4nhu4BBxILDveG7ieG7gMO94buVw4Phu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vuG6puG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7ieG7gOG7keG7s+G7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4BmL8O9amdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrDneG7peG7j8O64buLZyZ5w7RN4buJa2otbOG6v+G7icSCw73hu5/EguG7icO54buxxILhu4nDuuG7iuG7icOd4bqo4buz4buJxIJ5w73hu7nhu4nhu4DDiuG7inXhu4nhu4Dhu4ZN4buxxILhu4nDucO1xILDveG7iXnhu7PDteG7ieG7gOG7t8SCw73hu4nDveG7t8SCw73hur/hu4nhuqDhu7Hhu4Dhu4nhurzhu4bhu5Phu4nhu4DDveG7inXhu4nDveG7s+G7r8SC4buJdcO1deG7iVXDvUlDxIJ54buJ4buAw4rhu7fEgsO94buJw4NGdeG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7ieG6vOG7huG6pnXhu4l54buz4buP4buJ4buAw4rhu6vEguG7icO54bu54buP4buJdMO0xILhu4lqauG7icO94buGTeG7r8SC4buJw4Phu7Phu63EguG7icSC4buC4buz4buJ4buAQcSCw73hu4k2w73hu4/EgsO94buJw53hurDhu4/hur/hu4nDmeG6rsO0xILhu4l14bqkxIJ54buJ4buAw7V14buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrDtOG7icOZ4bquw7TEguG7iXXhuqTEgnnhu4nhu4DDtXXhu4nhu4BBxILDveG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7icO64bqu4buJw7nhuqzEgnnhu4l1w73hu7Xhu4kl4bur4buJKuG7s8SCw73hu4nDneG6ruG7j8SC4bq/4buJw6FN4buJSuG7s+G7q8SC4buJNsOK4buGxIJ54buJSUPEgnnhu4nDmeG7k8SCeeG6v+G7iVThuqjhu4nhu4DDiknDicSCeeG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4lKw7Thu4nDueG6rMSCeeG7iXXDveG7teG7icOZQuG7iTbDiuG6ssSCeeG7icOdScSCeeG6v+G7icOhTeG7iUrhu7Phu6vEguG7iTbDiuG7hsSCeeG7iUlDxIJ54buJw5nhu5PEgnnhur/hu4lU4bu14buJ4buAw71J4buJNkHEgsO94buJR03hur/hu4lVw71H4buJ4buA4bu5dcO94buJw53DmSbDmuG7ieG7gEHEgsO94buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJ4bqiw7TDg+G7ieG7gMOKScOJxIJ54buJw7nhuq7DtMSC4buJw7nhu5nhu4nDueG7scSC4buJ4buAw73hu5XDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJ4buA4buR4buz4buJw73hu4ZN4buvxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2fDmklE4buz4buJw7nhu59N4buJ4bqiw7Thu4nEgsO9xKjEgnnhu4nDveG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJw5nhuq7DtMSC4buJdeG6pMSCeeG7ieG7gMO1deG7ieG7gMO94buVw4Phu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vuG6puG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7ieG7gOG7keG7s+G7icO94buGTeG7r8SC4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG6vWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZuG7s8ODeeG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJasSpxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJb2/Ds+G6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9rbGprL2ptw7PDumtqa2puam3hu4BtbW3hu41q4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRr4buNbeG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDneG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJ4bqi4buZxILDveG7icO54buR4bqu4buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrDtOG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7ieG7gEHEgsO94buJ4buAw73hu5XDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJ4buA4buR4buz4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i2rEqcSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tvb8Oz4buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpV4buP4bq64buA4buz4bquxILhu4tnw5nhuqzEgnnhu4l1w73hu7Xhu4kl4bur4buJKuG7s8SCw73hu4nDneG6ruG7j8SC4bq/4buJw6FN4buJSuG7s+G7q8SC4buJNsOK4buGxIJ54buJSUPEgnnhu4nDmeG7k8SCeeG6v+G7iVThuqjhu4nhu4DDiknDicSCeeG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4lKw7Thu4nDueG6rMSCeeG7iXXDveG7teG7icOZQuG7iTbDiuG6ssSCeeG7icOdScSCeeG6v+G7icOhTeG7iUrhu7Phu6vEguG7iTbDiuG7hsSCeeG7iUlDxIJ54buJw5nhu5PEgnnhur/hu4lU4bu14buJ4buAw71J4buJNkHEgsO94buJR03hur/hu4lVw71H4buJ4buA4bu5dcO94buJw53DmSbDmuG7ieG7gEHEgsO94buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJ4buAw73hu5XDg+G7icO94bq04buz4buJ4buA4bu3xILDveG7icO94bu3xILDveG7icO5xJDhu7Phu4nhur7huqbEgnnhu4kmw73hu5/EguG7icO64bufxILhu4lM4buZ4buJKknEkMSCeeG7iSVO4bq/4buJw73hu4ZN4buvxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4lqxKnEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lvb8Oz4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2tsamsvam3Ds8O6a2pram5sbOG7gGpvb21q4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRra27hu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLw53hu7fEgsO94buJ4buTxILDveG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4lKw7Thu4nhuqLhu5nEgsO94buJw7nhu5Hhuq7hu4nhu4BBxILDveG7ieG7gMO94buVw4Phu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vuG6puG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7ieG7gOG7keG7s+G7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4tqxKnEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLb2/Ds+G7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZ8OZ4bqsxIJ54buJdcO94bu14buJJeG7q+G7iSrhu7PEgsO94buJw53huq7hu4/EguG6v+G7icOhTeG7iUrhu7Phu6vEguG7iTbDiuG7hsSCeeG7iUlDxIJ54buJw5nhu5PEgnnhur/hu4lU4bqo4buJ4buAw4pJw4nEgnnhu4lU4bqo4buJJuG6pMSCeeG7icSCecO94buz4buv4bq64buJSsO04buJMsO9w7Xhu4Dhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7iSbhuqTEgnnhu4nhu4DDveG6pMSC4buJSsO04buJw7nhuqzEgnnhu4l1w73hu7Xhu4nDmULhu4k2w4rhurLEgnnhu4nDnUnEgnnhur/hu4nDoU3hu4lK4buz4burxILhu4k2w4rhu4bEgnnhu4lJQ8SCeeG7icOZ4buTxIJ54bq/4buJVOG7teG7ieG7gMO9SeG7iTZBxILDveG7iUdN4bq/4buJVcO9R+G7ieG7gOG7uXXDveG7icOdw5kmw5rhu4nhu4BBxILDveG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7icO54buxxILhu4nhu4DDveG7lcOD4buJw4Phuqjhu4Dhu4nhur7huqbhu4nDg+G6pOG7icO94bu3xILDveG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7ieG6oOG7s8SCw73hu4nhu4Dhu7Hhu4nhu4Dhu5Hhu7Phu4nDveG7hk3hu6/EguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7iWrEqcSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW9vw7PhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2xqay9qbcOzw7pramtqbm3hu43hu4BrbcOyxKlu4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRrw7PDsuG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDneG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJ4bqi4buZxILDveG7icO54buR4bqu4buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrDtOG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7ieG7gEHEgsO94buJ4buAw73hu5XDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJ4buA4buR4buz4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i2rEqcSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tvb8Oz4buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpV4buP4bq64buA4buz4bquxILhu4tnw5nhuqzEgnnhu4l1w73hu7Xhu4kl4bur4buJKuG7s8SCw73hu4nDneG6ruG7j8SC4bq/4buJw6FN4buJSuG7s+G7q8SC4buJNsOK4buGxIJ54buJSUPEgnnhu4nDmeG7k8SCeeG6v+G7iVThuqjhu4nhu4DDiknDicSCeeG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4lKw7Thu4nDueG6rMSCeeG7iXXDveG7teG7icOZQuG7iTbDiuG6ssSCeeG7icOdScSCeeG6v+G7icOhTeG7iUrhu7Phu6vEguG7iTbDiuG7hsSCeeG7iUlDxIJ54buJw5nhu5PEgnnhur/hu4lU4bu14buJ4buAw71J4buJNkHEgsO94buJR03hur/hu4lVw71H4buJ4buA4bu5dcO94buJw53DmSbDmuG7ieG7gEHEgsO94buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJSsO04buJdcO1deG7ieG7gMO9w7TEgsO94buJSuG7s+G7q8SC4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nDueG6rsO0xILhu4nhu4DDveG7lcOD4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nEguG7huG6pOG7s+G7icO64bur4buJdUfhu4/hu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJdMO04buJJeG6tuG7iTbDveG7ueG7iSZJxJDEgnnhur/hu4l04buTxILhu4k2w7Thu7Phu4lVw73DtcSCw73hur/hu4lM4buZ4buJKknEkMSCeeG7iSVO4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4lqxKnEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lvb8Oz4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2tsamsvam3Ds8O6a2pram/EqWrhu4Bt4buNw7NubuG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pka27DsuG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDneG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJ4bqi4buZxILDveG7icO54buR4bqu4buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrDtOG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7ieG7gEHEgsO94buJ4buAw73hu5XDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJ4buA4buR4buz4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i2rEqcSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tvb8Oz4buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpV4buP4bq64buA4buz4bquxILhu4tnw5nhuqzEgnnhu4l1w73hu7Xhu4kl4bur4buJKuG7s8SCw73hu4nDneG6ruG7j8SC4bq/4buJw6FN4buJSuG7s+G7q8SC4buJNsOK4buGxIJ54buJSUPEgnnhu4nDmeG7k8SCeeG6v+G7iVThuqjhu4nhu4DDiknDicSCeeG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4nhu4DDveG7lcOD4buJw73hurThu7Phu4nDueG6qMSCeeG7iUrhu7Phu6vEguG7iXnhu7Phu4/hu4nDueG7t8SCw73hu4l0w7Thu4kl4bq24buJNsO94bu54buJJknEkMSCeeG6v+G7iXThu5PEguG7iTbDtOG7s+G7iVXDvcO1xILDveG6v+G7iUzhu5nhu4kqScSQxIJ54buJJU7hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7iWrEqcSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW9vw7PhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2xqay9qbcOzw7pramtqb2tv4buAbcOyw7JrbuG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkb8Ozb+G7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDneG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJ4bqi4buZxILDveG7icO54buR4bqu4buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrDtOG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7ieG7gEHEgsO94buJ4buAw73hu5XDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJ4buA4buR4buz4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i2rEqcSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tvb8Oz4buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpV4buP4bq64buA4buz4bquxILhu4tnw5nhuqzEgnnhu4l1w73hu7Xhu4kl4bur4buJKuG7s8SCw73hu4nDneG6ruG7j8SC4bq/4buJw6FN4buJSuG7s+G7q8SC4buJNsOK4buGxIJ54buJSUPEgnnhu4nDmeG7k8SCeeG6v+G7iVThuqjhu4nhu4DDiknDicSCeeG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4lKw7Thu4nDueG6rMSCeeG7iXXDveG7teG7icOZQuG7iTbDiuG6ssSCeeG7icOdScSCeeG6v+G7icOhTeG7iUrhu7Phu6vEguG7iTbDiuG7hsSCeeG7iUlDxIJ54buJw5nhu5PEgnnhur/hu4lU4bu14buJ4buAw71J4buJNkHEgsO94buJR03hur/hu4lVw71H4buJ4buA4bu5dcO94buJw53DmSbDmuG7ieG7gEHEgsO94buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJSsO04buJdcO1deG7ieG7gMO9w7TEgsO94buJSuG7s+G7q8SC4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nDueG6rsO0xILhu4nhu4DDveG7lcOD4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhu4DDiuG6rMSCeeG7iXXhu59N4buJ4buVxILhu4nhurzhu4bhu5Phu4l1R+G7j+G7iXnhu7Phu4/hu4nDueG7t8SCw73hu4nhuqTEgnnhu4k14buExIJ54buJ4buO4buJNsO9w7Thuq7hur/hu4l04buTxILhu4k14buG4bqm4buz4buJJeG6sMSCeeG6v+G7iUzhu5nhu4k24buPw4Phu4lVw73hu4bEgnlmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7iWrEqcSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW9vw7PhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2xqay9qbcOzw7pramtqb23DsuG7gGvhu41sxKlq4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRvw7Nt4buL4buJ4buP4bqi4buAZOG7i8Od4bu3xILDveG7ieG7k8SCw73hu4nhuqLhu5nEgsO94buJw7nhu5Hhuq7hu4lU4bqo4buJJuG6pMSCeeG7icSCecO94buz4buv4bq64buJSsO04buJMsO9w7Xhu4Dhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7iSbhuqTEgnnhu4nhu4DDveG6pMSC4buJSsO04buJ4bqi4buZxILDveG7icO54buR4bqu4buJ4buAQcSCw73hu4nhu4DDveG7lcOD4buJw4Phuqjhu4Dhu4nhur7huqbhu4nDg+G6pOG7icO94bu3xILDveG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7ieG6oOG7s8SCw73hu4nhu4Dhu7Hhu4nhu4Dhu5Hhu7Phu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLasSpxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i29vw7Phu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i2cq4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4buAw4rhuqzEgnnhu4l14bufTeG7ieG7lcSC4buJ4bq84buG4buT4buJdUfhu4/hu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJ4bqkxIJ54buJNeG7hMSCeeG7ieG7juG7iTbDvcO04bqu4bq/4buJdOG7k8SC4buJNeG7huG6puG7s+G7iSXhurDEgnnhur/hu4lM4buZ4buJNuG7j8OD4buJVcO94buGxIJ5Zi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4lqxKnEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lvb8Oz4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2tsamsvam3Ds8O6a2prasOzxKls4buAw7Phu43hu41vw7PhuqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZGpsw7Lhu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLw53hu7fEgsO94buJ4buTxILDveG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4lKw7Thu4nhuqLhu5nEgsO94buJw7nhu5Hhuq7hu4nhu4BBxILDveG7ieG7gMO94buVw4Phu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vuG6puG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7ieG7gOG7keG7s+G7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4tqxKnEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLb2/Ds+G7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZ1Thu7Xhu4nhu4DDvUnhu4k2QcSCw73hu4lHTeG7icOZQuG7iTbDiuG6ssSCeeG7icOdScSCeeG7ieG7gMO94buVw4Phu4nDveG6tOG7s+G7icO54bqoxIJ54buJSuG7s+G7q8SC4buJ4bqkxIJ54buJNeG7hMSCeeG7ieG7juG7iTbDvcO04bqu4bq/4buJdOG7k8SC4buJNeG7huG6puG7s+G7iSXhurDEgnnhur/hu4lM4buZ4buJNuG7j8OD4buJVcO94buGxIJ5Zi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4lqxKnEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4nDs2rEqeG6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9rbGprL2ptw7PDumtqa2rDs2tu4buAb8OzamzDsuG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pka8OyauG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDneG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJ4bqi4buZxILDveG7icO54buR4bqu4buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrDtOG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7ieG7gEHEgsO94buJ4buAw73hu5XDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJ4buA4buR4buz4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i2rEqcSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4vDs2rEqeG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZ1Thuqjhu4nhu4DDiknDicSCeeG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4kl4bur4buJKuG7s8SCw73hu4nDneG6ruG7j8SC4buJ4buAw73hu5XDg+G7icO94bq04buz4buJSsO04buJdcO94buCdeG7icODw4zEgnnhu4nDg+G6pOG7icO94bu3xILDveG7ieG7gMOK4bqsxIJ54buJdeG7n03hu4nhu5XEguG7ieG6vOG7huG7k+G7iXVH4buP4buJeeG7s+G7j+G7icO54bu3xILDveG7ieG6pMSCeeG7iTXhu4TEgnnhu4nhu47hu4k2w73DtOG6ruG6v+G7iXThu5PEguG7iTXhu4bhuqbhu7Phu4kl4bqwxIJ54bq/4buJTOG7meG7iTbhu4/Dg+G7iVXDveG7hsSCeeG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZuG7s8ODeeG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJasSpxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJb+G7jW/hurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2xqay9qbcOzw7pramtqw7Nsw7Lhu4DDsm7Ds2xs4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimTDsmvDs+G7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDneG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJ4bqi4buZxILDveG7icO54buR4bqu4buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrDtOG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7ieG7gEHEgsO94buJ4buAw73hu5XDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJ4buA4buR4buz4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i2rEqcSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tv4buNb+G7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZ1Thu7Xhu4nhu4DDvUnhu4k2QcSCw73hu4lHTeG7icOZQuG7iTbDiuG6ssSCeeG7icOdScSCeeG7ieG7gOG7m8SCeeG7ieG6vOG7hsO04buJw7nhuqjEgnnhu4lK4buz4burxILhu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJ4bqkxIJ54buJNeG7hMSCeeG7ieG7juG7iTbDvcO04bqu4bq/4buJdOG7k8SC4buJNeG7huG6puG7s+G7iSXhurDEgnnhur/hu4lM4buZ4buJNuG7j8OD4buJVcO94buGxIJ5Zi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4lqxKnEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lvb8Oz4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2tsamsvam3Ds8O6a2prasOyasSp4buA4buNxKnDs8Oyw7LhuqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZMOy4buNxKnhu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLw53hu7fEgsO94buJ4buTxILDveG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7iVThuqjhu4km4bqkxIJ54buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4lKw7Thu4kyw73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJJuG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4lKw7Thu4nhuqLhu5nEgsO94buJw7nhu5Hhuq7hu4nhu4BBxILDveG7ieG7gMO94buVw4Phu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vuG6puG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7ieG7gOG7keG7s+G7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4tqxKnEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLb2/Ds+G7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZ1Thu7Xhu4nhu4DDvUnhu4k2QcSCw73hu4lHTeG7icOZQuG7iTbDiuG6ssSCeeG7icOdScSCeeG7ieG7gOG7m8SCeeG7ieG6vOG7hsO04buJdcO94bqu4buJ4buAw4pJw4nEgnnhu4l04buTxILhu4k14buG4bqm4buz4buJJeG6sMSCeeG6v+G7iUzhu5nhu4k24buPw4Phu4lVw73hu4bEgnlmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7iWrEqcSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7icOzbW3hurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2xqay9qbcOzw7pramtqw7JrbuG7gG1rxKluxKnhuqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZG1vb+G7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDneG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJ4bqi4buZxILDveG7icO54buR4bqu4buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrDtOG7ieG6ouG7mcSCw73hu4nDueG7keG6ruG7ieG7gEHEgsO94buJ4buAw73hu5XDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJ4buA4buR4buz4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i2rEqcSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4vDs21t4buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpV4buP4bq64buA4buz4bquxILhu4tnVOG7teG7ieG7gMO9SeG7iTZBxILDveG7iUdN4buJw5lC4buJNsOK4bqyxIJ54buJw51JxIJ54buJ4buAw4rhu4/huq7hu4nDueG6quG7s+G7iUpE4buz4buJVOG6qOG7ieG7gMOKScOJxIJ54buJVOG6qOG7iSbhuqTEgnnhu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG7iTLDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4km4bqkxIJ54buJ4buAw73huqTEguG7iUrhu63hu4nDueG7s+G7reG7huG7ieG6oOG7s+G7r8SC4buJ4buAw73huqrhu4nEgsO9SeG6uMSCeeG6v+G7icO54bu54buP4buJ4bqiTuG7iXVH4buP4buJw73hu4ZN4buvxILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq64buO4buG4buAw73huq7DiuG7i2cq4buzxILDveG7icOd4buz4bux4buGZi/hurpn

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]