(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, sáng 21-3, UBND huyện Vĩnh Lộc long trọng tổ chức lễ khởi công công trình đường từ trung tâm đô thị Bồng huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzw5Rt4bulbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG7h+G7tznhurXhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Phu5854buxbcOyOeG6vnDhu5lsOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsMi9tw6EzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xalN4buF4bqz4buHODMjdW454buTd+G7gTnhu7Fuw63hu605beG7lcOi4buZOeG7gW3hu43hu5ltOeG7k+G6peG7mWw54buRw711bjlt4bqlOeG7seG6ueG7mWw5bG7hurPhu5U54buxbeG7n+G7mWw54buxbeG7heG7lTnGsOG7reG6ojlt4buV4bql4buBbTnhu4Phuq054buDw73DueG7gTnFqW3DrTnhu4fhu63huqLhu4nhu7FdOeG7q+G6teG7mWw5w6DDoS3huqFdOeG7rOG6vuG7mOG7hjlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E54buR4buV4buZbDnhu7Hhu6nhu5vhu5lsOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu5FqOcO0beG7pW454buB4buf4buZbDnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG7qcOz4buZbTnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu7U54bux4bup4but4buZbDnhu7Fl4buTOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWw5beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBOeG7meG7oW454buDw73DuuG7mWw54bux4buN4buZbTnDo8OhxIPhur454bup4bqzOcav4but4buh4buBOeG7kXE5w6DDoeG6rznhu4NuOW3hu63huqLhu4nhu5k5TcOiOeG7sOG7qeG7reG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnhuqPhuq/huq/FqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DhuqHDocOgL8OhxIPhuqPhu4fDoGHhurfDo+G6t+G6oeG6t+G7seG6oWHhurfhurfDoOG7kWEiw7XFqWx74bupIcOhw6DhurE4OeG6s+G7keG7sSE4w5Rt4bulbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG7h+G7tznhurXhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Phu5854buxbcOyOeG6vnDhu5lsOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE44bqj4bqv4bqvODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7gOG6teG7gTnhu4PhuqVuOeG6v27EqeG7rTnhu7Ft4bqz4buTOeG7h+G7tznhur/hu61ybjnhu5FqIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M8av4but4bqiOW3hu5XhuqXhu4FtOeG7gW3hu63hu5lsOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWw54buD4bqtOeG7g8O9w7nhu4E54bus4bq+4buY4buGOeG7seG7jeG7mW054buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6sznFqW3DrTnhu4fhu63huqLhu4nhu7E54bux4bqlbjnGr+G7reG6osOs4buxOeG7g8Oy4buZbTnhu6vhu6E5w6DhurHhuq/huq8vxq/hu4It4bus4bq+4buY4buGOcOBdW454buxcuG7mWw54buHbuG7ieG7mTnhu7Fv4buBbTnGsOG7reG6ojlt4buV4bql4buBbTnhuqEi4bqh4bqh4bqvXcOh4bqxOW3hurM5MGxw4buTOcOgOeG6oOG6rTkj4buP4buZbTlNduG7mWw5w4HDojnhu5Ju4buZbTnhu7Bl4buZMVs54buRw6I54buD4bufOeG7sW3Dsjnhu5Hhu5XhuqVuOSM5LTnhu4Phu5854buxbcOyOeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznDtG7hu5ltOeG7scOsXTnDgeG6qeG7mTlt4buX4bqzXTnhu4fDsuG7gW05w4F3OeG7sW3DvXThu5lsOeG7k+G6pW5dOeG7sW7EqeG7rTnhu7FteDnhu4Hhu5/hu5lsOeG7mWxtbuG7icWpXTnhu4Hhu5c5w4HhurNuOeG7seG7qcahOeG7sW3hu6/hu4E54buD4bq94bqiOeG7q+G7tznFqW3hurXhu7E54bux4bupbsSp4buZOcO0buG7mW054buxw6w5LTnhuqDhuq05bXFuOcO0beG7rTnDgeG7t+G7gTnDgXbhu5lsOcWpbW/hurM54buC4buf4buZbDnhu6vhu5/hu5lsOeG6vsO94bulbjlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4FbOcOBdW454buB4bq14buBOcO0beG7rTnhu4Ft4buz4buBOeG7meG6qeG7mWw5bHDhu5N9OeG7guG6ueG7rTnhu5Phu6FuOWxu4bqz4buVOeG7sW3hu5/hu5lsOcOBduG7mWw5xaltb+G6sznhu4Lhu5/hu5lsOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gV054buHw7Lhu4FtOcOBdznDgeG6qeG7mTlt4buX4bqzOeG7kcOy4buBbTnhu6vhu7k5w4HDojnhu6tu4buZbTnhu7Ft4bq1bl054buB4buf4buZbDnhu5lsbW7hu4nFqV054buxbsSp4butOeG7sW14OeG7geG7n+G7mWw54buZbG1u4buJxak5bOG6q+G7mTnDgXVuOeG7gXfhu5M54buB4buf4buZbDnhu5lsbW7hu4nFqTkj4buP4buZbTnhu5Ju4buZbTnhuqDhuq054buSbuG7mW054buwZeG7mTnDgcOiOcO0beG7rTnhu4fhurPhu5ltOeG7sW3huqvhu5lsOcOUbuG7kznhu6p04buZOeG6oOG6rTkj4buP4buZbTnhurLhu5nigKYyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOj4bqh4bqjxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Og4bqhw6HDoC/DocSD4bqj4buHw6DDoWFhw6HhuqPhuqHhu7HDo8SD4bq34bqh4bqv4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqvw6E4OeG6s+G7keG7sSE4w5Rt4bulbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG7h+G7tznhurXhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Phu5854buxbcOyOeG6vnDhu5lsOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PhuqHhuqM4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buAbXg54buD4bq54butOeG7scO9OeG6v+G6teG7lTnhu4HhurXhu5U54bux4buX4buTOeG7seG6q+G7sTnhu7HDs+G7mW05bcOz4buZbTnhu7Ft4bu34buBOW1u4buJ4buZOeG7h+G7tznhurXhu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnEg8OgYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6ocOhw6Avw6HEg+G6o+G7h8Ogw6Fhw6DhuqPhuqPhurHhu7HDoMOh4bq34bq3w6Dhu5FhIsO1xalse+G7qSHhuqNhODnhurPhu5Hhu7EhOMOUbeG7pW454buB4buf4buZbDnhu4fhu7c54bq14buZOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7tTnhu7Hhu6nhu63hu5lsOeG7sWXhu5M54buD4bufOeG7sW3Dsjnhur5w4buZbDlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E54buZ4buhbjnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu43hu5ltOcOjw6HEg+G6vjnhu6nhurM5xq/hu63hu6Hhu4E54buRcTnDoMOh4bqvOeG7g245beG7reG6ouG7ieG7mTlNw6I54buw4bup4but4buZbDg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMSDw6BhODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7guG6pW454buHbuG7ieG7mTnhu5ltw6I54buxbeG6ueG7rTnhu7Ftbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG7geG6s+G7kznDtMOs4buxOeG7sW1uOeG7geG7n+G7mWw54buB4buf4buZbDnhu7Hhu6nDs+G7mW054buxbeG7heG7lTnhu4Phu6/hu5lsOW1wOeG7q3Q54buxbW7DrOG7sTnDtMOsOeG7g8O9w7nhu4E5xaltw6054buH4but4bqi4buJ4buxXTnhur/huqfhu5U54buD4bqn4buTOcO04bq2OeG7sW3hu63hurvhu7FdOeG7k+G6tjnhu7Ft4but4bq74buxXTnhu4Ftw6nhu7E54buRw73DueG7mWw5w4HDojnhu7Fuw6zhu5k54buDcSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7Dhu63huqLDrOG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu7U54bux4bup4but4buZbDnhu7Fl4buTOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWxdOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsOeG7kcOiOeG7k3Hhu7E54bux4bup4buV4buZbDnhu5ltQeG7mWw54bux4but4bqiw6zhu5k54buDw73DuuG7mWw5bG7hurPhu5U54buxbeG7n+G7mWw54bux4bup4bub4buZbDnhuqLDrOG7rV054buRw6I54bux4bupd+G7gTlsbuG6s+G7lTnhu7Ft4buf4buZbDnDtMOs4buxOeG7meG7oW454buRbsOt4buZOW3hu63huqLhu4nhu5k5bG5B4bqzOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWw5beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBOcOBw6I54buD4bufOeG7sW3DsjlNw6I54buQ4buP4buZbTlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsIjnhu4bhu7c54bq14buZOeG7h+G7lTnhur7hurPhu5k5xq/hu63huqfhu5k54buRw4M54buH4bu3OeG6teG7mTnhu4Phurnhu6054buxw7054bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5HDouG7kznhu4FteDnhu4Phurnhu6054buxw71dOeG7geG7lznhu7Fy4buZbDnhu4FtbuG7i+G7rTnhu4fDom45xINd4bqhw6HDoTnDtOG7k1s5bHDhu5N9OeG7kMOi4buTOeG7k3VuOcOjXcOjw7Thu5M54buxbeG7rXHhu4E54buDw7LhurM5xalt4bq74buZOeG7geG6teG7gTnhuqDhuq05I+G7j+G7mW05TXbhu5lsXTnhu5Ju4buZbTnhu7Bl4buZXTkj4buP4buZbTnhu7Btw7Lhu5ltWznhu4Phu5XhuqXhu5k54buBxqHhu5k54buR4bqlbjnDtG3hu5Xhuqfhu5lsOWFd4bqxw6HDoTnDtOG7kznhu5HDojnhu5ll4buZbDnhu4HDqcWpOeG7k2Phu7E54buDw73DuuG7mWw5bW7hu4nhu5k54bux4bup4bql4buZbDkw4buxbeG7rXHhu4E54bqg4bqtOSPhu4/hu5ltOeG7sG3DsuG7mW0xIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PEg+G6o8Wp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6ocOhw6Avw6HEg+G6o+G7h8Ogw6Fh4bqj4bqxw6HEg+G7seG6t+G6r8SDw6Dhurfhu5FhIsO1xalse+G7qSHEg+G6o+G6sTg54bqz4buR4buxITjDlG3hu6VuOeG7geG7n+G7mWw54buH4bu3OeG6teG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu7U54bux4bup4but4buZbDnhu7Fl4buTOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWw5beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBOeG7meG7oW454buDw73DuuG7mWw54bux4buN4buZbTnDo8OhxIPhur454bup4bqzOcav4but4buh4buBOeG7kXE5w6DDoeG6rznhu4NuOW3hu63huqLhu4nhu5k5TcOiOeG7sOG7qeG7reG7mWw4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo8SD4bqjODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G6vsOz4buZbTnhu4NwOW3DvXXhu5lsOeG7seG7reG6osOs4buZOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7tTnhu7Hhu6nhu63hu5lsOeG7sWXhu5M54buD4bufOeG7sW3Dsjnhur5w4buZbF05beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBOeG7meG7oW454buDw73DuuG7mWw54buw4buN4buZbTnDo8OhxIPhur454bup4bqzOcav4but4buh4buBOeG7kXE5w6DDoeG6rznhu4NuOW3hu63huqLhu4nhu5k5TcOiOeG7sOG7qeG7reG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnDo8SD4bq3xanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Og4bqhw6HDoC/DocSD4bqj4buHw6DDoWHhuqPhurFh4bqj4bux4bqx4bqjYeG6r8Oj4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bq3w6E4OeG6s+G7keG7sSE4w5Rt4bulbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG7h+G7tznhurXhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Phu5854buxbcOyOeG6vnDhu5lsOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PEg+G6tzg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPGr+G7reG6ojlt4buV4bql4buBbTnhu7Fy4buZbDnhu7FtxKk54bux4but4bqiw6zhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Phu5854buxbcOyOeG6vnDhu5lsXTlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E54buZ4buhbjnhu4PDvcO64buZbDnhu7Dhu43hu5ltOcOjw6HEg+G6vjnhu6nhurM5xq/hu63hu6Hhu4E54buRcTnDoMOh4bqvOeG7g245beG7reG6ouG7ieG7mTlNw6I54buw4bup4but4buZbCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7Btw7puOWxu4bqz4buZOeG7sW3hu7fhu4E5bW7hu4nhu5k54buH4bu3OeG6teG7mTnhuqE54buZ4bqp4buTWznDgXVuOeG7sXLhu5lsOeG7k+G7s+G7gTnhu4Phurnhu6054buxw7054buRw6I5w6BhYTnhu7HhurA54buDcOG7mWxdOeG7seG7qeG7leG7mWw54buD4buXOcOB4buh4buZOeG7mWxl4buZOeG7q+G6teG7gW054buw4bup4but4buZbDnDvXThu5lsOcOhw6Hhuq9dxIM54bux4bqwOeG7g3Dhu5lsWznDgeG7oeG7mTnhu5lsZeG7mTnhu6vhurXhu4FtOeG7seG7jeG7mW05w6Dhurdd4bqjOeG7seG6sDnhu4Nw4buZbFs5w4Hhu6Hhu5k54buZbGXhu5k54bur4bq14buBbTlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E5w4HDojnhu4HhurXhu4E54buZbOG7rXDhu5k5beG7reG6ojnhu4Nx4buZbDltw7nFqTnFqW3hurXFqTnDtG3hurXhu4E5w6PhuqE54bux4bqwOeG7g3Dhu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PhurHDoMWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6ocOhw6Avw6HEg+G6o+G7h8Ogw6Fhw6DDo2Hhuq/hu7HhurHDocOj4bqh4bqh4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqv4bqvYTg54bqz4buR4buxITjDlG3hu6VuOeG7geG7n+G7mWw54buH4bu3OeG6teG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu7U54bux4bup4but4buZbDnhu7Fl4buTOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWw5beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBOeG7meG7oW454buDw73DuuG7mWw54bux4buN4buZbTnDo8OhxIPhur454bup4bqzOcav4but4buh4buBOeG7kXE5w6DDoeG6rznhu4NuOW3hu63huqLhu4nhu5k5TcOiOeG7sOG7qeG7reG7mWw4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6scOgODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7guG6pW454buHbuG7ieG7mTnhu5Hhuq3hu5ltOeG7g+G6peG7lTlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E5xalt4bq14buxOeG6v27EqeG7rTnhu7HhuqVuOeG6v+G7rXJuOeG7kWoiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buw4bqlbjnhur/hu61ybjnhu5FqXTnhu5Hhuq3hu5ltOeG7g+G6peG7lTlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E54buD4bqtOeG7g+G7iznhu5lsbcOyOeG7geG6teG7gTnhu4N04buZOcOBw7JdOeG7g8Oy4bqzOcWpbcO9dOG7mWxdOeG7gW14OeG7g+G6ueG7rTnhu7HDvTnhu4Hhurnhu5k54bq/4bq14buTOeG7q+G6teG7sTnhu5ltbuG7ieG7kznDgXddOcaw4but4bqiw6zhu7E54buRbuG7ieG7sTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7g27hu4vhu605bcOi4buZbV05xrDhu63huqfhu5k54buRw4M54buBbcOp4buxOeG7kcO9w7nhu5lsXTnhu7Fuw6zhu5k54buDcV05bG7huqduOeG7mWxl4buZOeG7g+G6ueG6ojnhu4N4OcOBw6I5w7TDssWpOeG7sW3Dum45w4Hhu6Hhu5k54buD4bq54butOeG7scO9OeG7seG7qeG7leG7mWw54bur4but4buh4buxOcaw4but4bq1OeG7seG7qcOz4buZbTnhu7Ft4bu34buBOW1u4buJ4buZOeG7h+G7tznhurXhu5ldOeG6v+G6p+G7lTnhu4Phuqfhu5M5xrDhu63huqfhu5k54buRw4M54buH4bu3OeG6teG7mTnhu4FtY+G7sTnhu4FtaV054buD4buv4buZbDnGsOG7reG6ojnhu4PDsuG7mW054buBeOG6sznFqW3hurXFqTnhu5Hhu63hurvhu7EiOeG7gOG6teG7gTnhu4N04buZOcOBw7I54bqgZeG6ojnhu5HhuqvFqV054buxw705w4HDqeG7mTlsbuG6teG7kznhu6vhurXhu7FdOeG7scO9OcOBw6nhu5k54buxbW7DrOG7sTnDtMOsOeG7geG6ueG7mTnhuqDhurXhu4E54buDw7Lhu5ltOeG7qeG7oznhu4Nl4bqiOeG7kcOiOeG7geG7n+G7mWw54bux4bupw7Phu5ltOeG7seG7qeG7m+G7mWw54buDbsSp4buTXTnhu4Hhu5c5w4M54buZbG3hu4/hurM5bcOs4buxOeG7q+G7s+G7gTnGsOG7reG6s+G7mTnhu7Hhu6nhu5vhu5lsOeG7gXjhurM5beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBXTnhu5ll4buZbDnhu4HhurPhu5U54buxbuG7mW054buxbeG6ueG7mTnhu7Hhu6nhurXhu4FtOeG7mW1u4buJ4buTOeG7seG7qeG7leG7mWw54buTc245beG6peG7mWw54buTd+G7gTnhu4Phu4vhu605xalt4bqnbjnhur/huqfhu5U54buD4bqn4buTOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbF05w7ThurY54buxbeG7reG6u+G7sV054buT4bq2OeG7sW3hu63hurvhu7E54buxbeG7heG7lTltcDnhu6t0OeG7sW1uw6zhu7E5w7TDrDnhu4Phuq054buDw73DueG7gTnhu7Ft4bq94buTOeG7g8Oy4buZbV05xaltw6054buH4but4bqi4buJ4buxWzlt4but4bqiOeG7g3Hhu5lsOeG7g+G6ueG6ojnhu4N4OeG7seG7qeG6s+G7mWw54buxbW7DrOG7sTnhur/Dsjnhu5PhurXhuqI54buT4buX4buBXTnhu5Hhu7fhurM54buBbeG7m+G7mTnhu4Nxbjnhu5lseTnhu5ltZeG7mTnhu5Hhu7fhu4E54buB4buXOcO0buG7mW054buZbG1u4buJ4buTOeG7mW3DqeG7sTnhu4PEqTnhu7Ft4bu34buBOW1u4buJ4buZOeG7h+G7tznhurXhu5ldOeG6v+G6p+G7lTnhu4Phuqfhu5M54buxbsOs4buZOeG7g3E54buxbW454buB4buf4buZbF054buBbcOp4buxOeG7kcO9w7nhu5lsOeG7geG7n+G7mWw54bux4bupw7Phu5ltXTnhurPhu5k54bux4buVw6Lhu5k54buR4bqz4buVOeG7g3Hhu5lsXTlt4buVw6Lhu5k54buxbcOi4buZbTnDgcOiOeG7g8O94bqzOeG7geG7n+G7mWw54bux4bupw7Phu5ltOcOBw6Lhu5U5w7Rt4bqzbjnhu7Ft4bq14buBOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu4Phu6/hu5lsOeG7sW7DrOG7mTnhu4NxIjnhu4DDqcWpOXjhuqJdOeG7gW1v4buZbTnGsOG7reG6ouG7i+G7mTnhu4F44bqzOeG6oTnhuqDhuq05I+G7j+G7mW05TXbhu5lsXTnhu5Ju4buZbTnhu7Bl4buZOcOBw6I5I+G7j+G7mW054buwbcOy4buZbTnhu4Hhu5c54buH4bu3OeG6teG7mTnhu7Hhu6luxKnhu5k5w7Rt4bqzbjnhu4Hhurnhu5k5xalt4buhbjltw7nFqTnhu4FtY+G7sTnhu4FtaTnDgXVuOeG7gW14OeG7g+G6ueG7rTnhu7HDvTnDgcOiOeG7geG6teG7gTnhu5ltw6I54buxbeG6ueG7rTnhu7Ftbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG7g8SpOeG6v+G6p+G7lTnhu4Phuqfhu5M54bqz4buZOeG7mW7hu5ltOeG7seG7qeG6u+G7sTnhu7Hhu7ddOeG6s+G7mTnhu7Hhu5XDouG7mTlsbuG6s+G7lTnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOcaw4but4bq1OeG7seG7qcOz4buZbTnhu7Hhu6luxKnhu5k5w7Rt4bqzbjnhu4fhu7c54bq14buZIjnhu4DhurXhu4E5xaltxqHhu5lsXTnhu5lsw6Lhu5ltXTnhu4F0Ocaw4but4bqz4buZXTnhu4N04buZOcOBw7I54buRbsOt4buZOcaw4but4bqz4buZOeG7seG7qcOt4buZOeG7gXQ54bur4bulOeG7gW3hu7Phu4E54buZ4bqp4buZbF054buZbW7hu4nhu5M5w4F3OeG7g8O9w7nhu4E5bG7hurPhu5VdOeG7sW3hu7fhu4E5bW7hu4nhu5k54buB4buXOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbDnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnhu4HhuqduOeG7geG6teG7gW054buxbXg54buxd+G7gTltw6Lhu5ltOeG7gW1v4buZbV05xalt4buhbjltw7nFqTnDgcOiOeG7seG6peG7lTnhu4Nu4buL4butOcO0buG7ieG7mTnhu7Ft4but4bq74buZOeG7kcO5bjnhu5ltw6nhu7E54buDxKk54buBbXg54buD4bq54butOeG7scO9OeG7seG7qW7EqeG7mTnDtG3hurNuOeG7sW3hu7fhu4E5bW7hu4nhu5k54buH4bu3OeG6teG7mVs54buDcOG7mWw54buxbcO6bl054bux4bqp4buZbDnhu4HDvcO64buZbDnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnDtG7EqeG7kznhu7Hhu6nhurNdOWxu4bq14buTOeG7q+G6teG7sTnhu4Phu6FuOcOBdW454buR4buP4buZbTnDgeG7t+G7gTnhu4F44bqzOcWpbcah4buZbF054buZbMOi4buZbTnFqW13OeG7seG7qeG6teG7gW054buDxKk54buH4bu3OeG6teG7mTnhu4PhuqXhu7E54buBbcOp4buxOeG7kcO9w7nhu5lsOeG7seG7oeG7sTnhu5ltw6nhu7EiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnhuqPEg8SDxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Og4bqhw6HDoC/DocSD4bqj4buHw6DDoWHDoMOjw6PhurHhu7Hhuq/DoeG6oeG6scOg4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqhYWE4OeG6s+G7keG7sSE4w5Rt4bulbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG7h+G7tznhurXhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Phu5854buxbcOyOeG6vnDhu5lsOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE44bqjxIPEgzg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu4DhurXhu4E54buD4bqlbjnhur9uxKnhu6054buxbeG7t+G7gTltbuG7ieG7mTnhu5lsbW454buxbeG7s+G7gTnDtG3hu6VuOeG7geG7n+G7mWw54buG4bu3OeG6teG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu7U54bux4bup4but4buZbDnhu7Fl4buTOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWxdOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7huG7tznhurXhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Phu5854buxbcOyOeG6vnDhu5lsXTlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E54buZ4buhbjnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu43hu5ltOcOjw6HEg+G6vjnhu6nhurM5xq/hu63hu6Hhu4E54buRcTnDoMOh4bqvOeG7g245beG7reG6ouG7ieG7mTlNw6I54buw4bup4but4buZbDlt4buVw6Lhu5k54buxbcOi4buZbTnhu6tpOWzhu5fFqTnFqW3hurnhu5k54buxbeG7t+G7gTltbuG7ieG7mTnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7geG7n+G7mWw5w7RtZeG7rTnhu4Nx4buxOcWpbeG6tTnDgeG7iznFqW3hurXhu7E54bux4bupbsSp4buZOcO0w6zhu7E54buBw6nhu605beG6pTnhu7Hhurnhu5lsOWxu4bqzbjnhu4Phu5XhuqXhu5k5w6Bhw6BhLcOgYcOgw6M54buxbeG7heG7lTnhu5hsbcOyOcaw4but4bqiw6zhu7E54buC4bqlbjltcW454buC4bqn4buZbDnhur9xOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5Hhurnhu5k54buxbeG7szkkJCNOOeG7g+G6rTnhu4Phu4s54bup4bqzIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05xINhYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6ocOhw6Avw6HEg+G6o+G7h8Ogw6Fhw6DEg8Og4bqx4bux4bqjxIPDoeG6oWHhu5FhIsO1xalse+G7qSHDo+G6tzg54bqz4buR4buxITjDlG3hu6VuOeG7geG7n+G7mWw54buH4bu3OeG6teG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu7U54bux4bup4but4buZbDnhu7Fl4buTOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWw5beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBOeG7meG7oW454buDw73DuuG7mWw54bux4buN4buZbTnDo8OhxIPhur454bup4bqzOcav4but4buh4buBOeG7kXE5w6DDoeG6rznhu4NuOW3hu63huqLhu4nhu5k5TcOiOeG7sOG7qeG7reG7mWw4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjEg2FhODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7kOG6reG7mW054buD4bql4buVOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTlsbnVuOeG7sW1u4buJ4butOcaw4but4bqiOW3hu5XhuqXhu4FtOeG7sXLhu5lsOeG7sW3EqTnhu7Hhu63huqLDrOG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhu7Hhu7U54bux4bup4but4buZbDnhu7Fl4buTOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54bq+cOG7mWxdOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05xIPhuqHhuqPFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DhuqHDocOgL8OhxIPhuqPhu4fDoMOhYcOg4bqv4bqhYeG7scSDw6PDoeG6r8Oh4buRYSLDtcWpbHvhu6khw6Hhurc4OeG6s+G7keG7sSE4w5Rt4bulbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG7h+G7tznhurXhu5k54buDw73DuuG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Phu5854buxbcOyOeG6vnDhu5lsOW3hu63huqLhu4nhu5k5I+G7j+G7mW054buQceG7gTnhu5nhu6FuOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7seG7jeG7mW05w6PDocSD4bq+OeG7qeG6sznGr+G7reG7oeG7gTnhu5FxOcOgw6Hhuq854buDbjlt4but4bqi4buJ4buZOU3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4xIPhuqHhuqM4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buQ4bqt4buZbTnhu4PhuqXhu5U5beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBOeG7g3Hhu5lsOcOBbsOt4buZOcO04bq2OeG7q8O9XTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7mW1l4buZOeG7sW1uOeG7geG7n+G7mWw54buB4buf4buZbDnhu7Hhu6nDs+G7mW0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buG4bu3OeG6teG7mTnhu5HDojnhu4Nx4buZbDnhu5Hhu7fhu4E5xrDhu63hurPhu5k54bux4bup4bub4buZbDnhu7Ft4buv4buBOeG7g+G6veG6ojnFqW3hurXhu7E54bux4bupbsSp4buZOcO0buG7mW054buxw6w5LTnhuqDhuq05bXFuOeG7gXjhurM5beG7reG6ouG7ieG7mTkj4buP4buZbTnhu5Bx4buBXTnhu5HDojnhu7Fu4buL4buZOeG7g+G7iznhu4PEqTlt4but4bqi4buJ4buZOcWpbcOp4buZOeG7g8Op4butOW3hu5XDouG7mTnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7geG6teG7gTnhu4Nu4buL4butOcO0buG7ieG7mTnhu4Phu4s54buZbG3Dsjnhu6zhur7hu5jhu4Y54bux4buN4buZbTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7mW3hurvhu5k5w7Rt4butOcOB4bu34buBOeG7h+G7tznDtG7DrOG7mTnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7keG6u8WpOeG7sW3Dsjnhu7Hhu6nDqeG7mTnhur5w4buZbDnhu4PhuqXhu7E54buxbsOt4butOeG7gW1vOeG7g+G7nznhu7Ftw7I54buR4buV4bqlbjkjWznhu4Hhu5/hu5lsOeG7mW3hurvhu5k54buxbcOyOeG7seG7qcOp4buZOeG6vnDhu5lsXTlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E5w4HDouG7lTnhu5nhuqnhu5M5w6Bhw6DDo105bOG7l8WpOcWpbeG6ueG7mTnGsOG7reG6s+G7mTnhu7Hhu6nhu5vhu5lsOeG7g8SpOeG6oGXhuqI54buH4bu34buZbDlt4but4bqi4buJ4buZOSPhu4/hu5ltOeG7kHHhu4E54bux4bup4bulOeG7sW3DouG7mW05beG7reG6ouG7ieG7mTnDtG3hurU54buBeOG6sznhu7Hhu43hu5ltOcOBw6Lhu5U54buZ4bqp4buTOcOgYcOgw6MiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M+G7sOG7nzlNw6IyL8WpMw==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]