(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong vùng Di sản Thành Nhà Hồ, Xuân Áng (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc) là làng cổ được hình thành từ hơn sáu trăm năm trước. Đời sống văn hóa tâm linh rất phong phú, làng có chùa cổ (được công nhận là di tích lịch sử), có đền, đình, đến nay còn lưu giữ được các sắc phong của các triều vua ban cho Thành hoàng làng. Vùng đất Tây Đô khi xưa, sầm uất về phố phường, nổi tiếng về sản vật, xung quanh kinh thành còn phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật như hát bội ở làng Bèo, hát chèo ở Xuân Áng, hát ca trù ở Xuân Giai. Từ xưa làng Xuân Áng đã có gánh hát với đầy đủ diễn viên, nhạc công và phương tiện.
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4lqxKh94buAxqDFqMOo4buy4buAIeG7gFhKw53hu6bhu4BBW8OVw53hu4DhurHDneG7pkUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJw7TDk1nhu4B9PuG7ssOd4bum4buAOCLDneG7puG7gMOqxq/hu4B7TMOd4buAxrDFqErDncWo4buAw7TFqErhu4BqJeG6quG7gEFbw5XDneG7gOG6scOd4bum4buARGFN4buA4bu34buuw53FqOG7gOG7j+G7ssOd4bum4bqq4buAxahbw6FVw53hu4Dhu7fhu67DncWo4buA4buPKsagxJDhu4BYSuG7gFhKw53hu6bhu4DGoCbhu4Dhu5wyLsag4buAxajhu6rDncWo4buAfcWoSsOdxajhu4B9NOG7gMWoOsOd4buAe8SoW+G7gH0+Tlnhu4DDnU5Z4buAfT4yO8agQuG7gOG6vyzGr+G7gHskw53hu6bhu4A4TsOd4buAxajhu7Thu4jhu4B9w5VZ4buAWMavw53FqOG7gD7DlH3hu4Apxajhu7LDneG7puG7gCnFqF3huqrhu4BYSsOd4bum4buAxqDhu7Thu4DGoMWoIuG7iOG7gMagJuG7gEThu5wyLsag4buAxqA9w53hu6bhu4DDncWo4buSw53hu4BYSuG7gOG7msav4buAfeG7qMagxajhu4BY4buwxqDFqOG7gHs2xJDhuqrhu4DGoOG7tOG7gOG7nFTDneG6quG7gOG7nOG7qsOdxajhuqrhu4Dhu5xTw53hu4DDneG7iMOh4buAxqDhu7bDneG7gFgyW+G7gOG7psavN+G7gOG7nDIuxqDhu4DGoMSoxqDhu4B7T8ag4buAKcWo4buyw53hu6bhu4DGoDDhu4jhu4DGoMSoxqDhu4B9PsavVFvhu4A4W+G7iOG7gOG7luG7iMOd4buAxqDFqOG7suG7gMawxahKw53FqOG7gMWo4buySsOd4bum4buAWErDneG7pkLhu4Dhu7ciw53hu6bhu4Dhu5zDlH3hu4DGsMOVw6Hhu4Dhur894buAV8Woxq/hu4BhMuG7iOG6quG7gHvhu5BZ4buAW8OUfeG7gDhU4buAKcWoJOG7gCnFqDIsw53hu6bhuqrhu4DDnSbGr+G7gH3Gr1PDneG7puG7gDhU4buAe0zDneG7gDjhu5J94bqq4buAYVvDneG7puG7gDxb4buIw53FqOG7gFfGr8Odxajhu4B9xahKw53FqOG7gMag4bu2w53hu4ApxajEqH3hu4B9Psavw5rDneG7gMagxKjGoOG7gFjhu7JLxq/hu4DFqOG7qsOdxajhu4A4TsOd4buAxajhu7Thu4jhu4DDneG7psWoVeG7gH3FqFvhu5J94buAw53FqDLhu4DFqMSofeG7gOG7lirGr+G7gCHhu4BYSsOd4bum4buA4bq7w6jhu7Lhuqrhu4DFqMSofeG7gMagxajDqOG7suG7gCHhu4BBW8OVw53hu4DhurHDneG7puG6quG7gMWoxKh94buAxqDhu4jhu4B9PiLhu4Ah4buAQVvDlcOd4buAxKnGr+G7iMavQuG7gMawNOG7gGEy4buI4buAWErDneG7puG7gEFbw5XDneG7gOG6scOd4bum4buA4bucTeG7gMag4bu04buA4bumxKjDncWo4buAxajEqH3hu4A4O8av4buA4buc4buQw6Hhu4Dhu5ww4buA4buaxq/DmcOd4buAOMavUsOd4bqq4buAw53FqEvGoOG7gMagPcOd4bum4buAOErhu4ApxagyOsOd4bum4buAfcavVcOdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+4buafcWoW1nhu5bhu4DGr+G6veG7osOdfeG7oj7hur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vjnGr+G7mn3FqOG6rOG7gMON4buG4buGKWHhuqjhu4DFqOG7osav4bumxah94bqs4buAR+G7hEkpYeG6qOG6vuG7gHs+xqDhurbhur4vL8ag4buaw51C4buW4buI4buyfcWo4buIw53FqMWo4buy4buIQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buERuG7guG7gi/hu4LDjcON4buaSOG7huG7iuG7hOG7hOG7hEd9ScOMSElIWOG7hkJWKeG7puG6pj7hurbDjcOMw43hur7hu4Dhu4hYfeG6tuG6vmrEqH3hu4DGoMWow6jhu7Lhu4Ah4buAWErDneG7puG7gEFbw5XDneG7gOG6scOd4bum4bq+4buAOcav4buafcWo4bq24bq+w43hu4bhu4bhur7hu4DFqOG7osav4bumxah94bq24bq+R+G7hEnhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4nhur3hu4/hurvhu4Dhur3FqMOo4buy4buAQVvDlcOd4buA4bqxw53hu6bhu4Dhu5bGr8OaW+G7gOG7msavw5nDneG7gH1Lxq/hu4DGsD5bw53hu6bhu4B9w5VZ4buA4bq7TOG7suG7gH0lw53hu4DDqsav4buAe0zDneG7gMawxahKw53FqOG7gMO0xahK4buAaiVC4buA4bq1w53FqOG6rOG7gMO0QmpCw7VFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicO5xajEqH3hu4DFqFvDoeG7gH0+W8OhVMOd4buAfcWoJMOd4bum4buAw53hu6bFqFXhu4B9xahb4buSfeG7gMagMOG7iOG7gDxbUuG7gMWoMjrDneG7puG6quG7gH0+4buyw53hu6bhu4B9xagsxq/hu4BX4bqh4buAV8WoxKjDneG7puG7gMagxajGr1PDneG7gMagxagkw53hu6bhu4DDtcSD4buAxqAzW+G7gMOdMjvGoOG6quG7gDg7xq/hu4Apxajhu7LDneG7puG7gH0+SuG7suG7gH3Gr1PDneG7puG7gMWoxKh94buAxKh94buAfcavU8Od4bum4buA4buW4buyWeG6quG7gFhKw53hu6bhu4BBW8OVw53hu4DhurHDneG7puG7gOG7nE3hu4B9xahKw53FqOG7gFjhu5Ip4buA4bucKsav4buAOE7DneG7gMOd4bumxahV4buAxajEqH3hu4DGoMWow6jhu7Lhuqrhu4B9PjXGoOG7gH3FqFsqxqDhu4BqxrBB4buAw509w53hu6bhu4DDneG7psWoxq9VKeG7gMagMOG7iOG7gGFNQuG7gGrEqH3hu4DGoMWow6jhu7Lhu4BYSuG7gFjhu7JLxq/hu4DFqOG7qsOdxajhu4DDneG7psWoVeG7gH3FqFvhu5J94buA4buaw5XDneG7gH0qxqDhu4DGoOG7tOG7gHszxqDhu4DFqMOUKeG7gOG7muG7lMOd4bqq4buA4bucKsav4buAOE7DneG7gMOd4bumxahV4buAxqDFqMOo4buy4buAQVvDlcOd4buA4bqxw53hu6bhu4Dhu5xN4buA4buaSsOd4buA4buaNcOd4bum4buA4buWxq/Dmlvhu4Dhu5rGr8OZw53hu4DDncWoN8Od4bum4buAxajhu7JLfeG7gMagTMOdxajhu4DGoMWow6jhu7Lhu4A4VOG7gDxbUuG7gMWoMjrDneG7puG6quG7gOG7nMOUfeG7gMOdMjvGoOG6quG7gH3Gr1TDneG7gH1bw6FTw53hu4Dhu6bhu7jGr+G6quG7gCnFqCDGoOG7gDgg4buA4bucT8ag4buAWDXGoOG7gMagxajhu7Lhu4Dhu5wsxq/hu4B7JMOd4bum4buAfcavw53FqOG7gH3FqOG7kMOd4buAxqAw4buI4buAw7TFqMOVw53hu4Dhu5rDlcOd4buAfT7hu7LDneG7puG7gDgiw53hu6ZC4buAxanhu4hb4buAw53hu6ZKw6Hhu4Dhu5zDlH3hu4DDnTI7xqDhu4DFqOG7tuG7iOG7gOG7luG7qsOdxajhu4B9xagkw53hu6bhu4DDncWow5R94bqq4buA4bucMi7GoOG7gHs14buA4buc4buQW+G7gH0y4buA4bumxq9dKeG7gOG7nCjhu4DGoDDhu4jhu4Dhu5zhu7JKw53hu4DGoMWow6jhu7Lhu4B94busw53FqOG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iOG6quG7gOG7nCrGr+G7gMagxajDqOG7suG7gFhKw53hu6bhu4BBW8OVw53hu4DhurHDneG7puG7gOG7nE3hu4Dhu5o1w53hu6bhuqrhu4Dhu5bGr8OaW+G7gOG7msavw5nDneG7gMOdxajGr1Rb4buAOCHhu4DGoMWow6jhu7Lhu4DDncWoMuG6rOG7gOG6vT3hu4Dhu6bEqMav4buAez3DneG7puG7gOG7j+G7iFnhuqrhu4Dhu6Vb4buIw53hu4BjWeG7gMawxajhu7Dhu4Dhu43hu6jDncWo4bqq4buAxrDDlFnhu4Dhur3EqFnhuqrhu4Dhur3FqOG7sOG7gMOq4buSW+G6quG7gMWpXcOh4buA4bu3w5XDneG6quG7gGoyOsOd4bum4buAxrDFqMavUsOd4buA4buPw6Dhuqrhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5ZKxq/hu4DFqMSofeG7gMagxajDqOG7suG6quG7gMagxahK4buy4buAWTTDneG7puG7gMagxKjGoOG7gHs14buAV8avVcOd4buAWDvDneG7gMagMOG7iOG7gOG7nOG7sOG7iOG7gCnFqDI6w53hu6ZCQkLhu4Dhu5wyLsag4buAw7TFqMOVw53hu4Dhu5rDlcOd4buA4bucU8Od4buAYeG7olnhu4Dhu5w9w53hu6bhu4Dhu5xdxqDhuqrhu4DGoCbhu4A4MeG7gFfFqOG7osOd4buAw53hu6Yuxq9CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhursyO8ag4buAOErhu7Lhu4B9xagsxq/hu4BX4bqh4buA4bucw5R94buAw50yO8ag4buA4bucJsav4buAWTvGr+G6quG7gFfEg+G7gH3FqFvhu5J94buAw53hu6bFqOG7ouG7gMOdxajhu6rDneG7gCnFqMSofeG7gH0+xq/DmsOd4bqq4buAw53hu6bFqFXhu4B9xahb4buSfeG7gOG7lsavw5pb4buA4buaxq/DmcOd4buAe8OVw53hu4BXxajDlFvhu4A+VVvhu4A+TeG6quG7gH3FqOG7iMOh4buAOErhu7Lhu4Dhu5zhu7Thu4DDncWoxq9UW+G7gFjhu7JLxq/hu4DFqOG7qsOdxajhu4DDneG7psWoVeG7gH3FqFvhu5J94buAWTvGr+G7gD7hu4jhu4Dhu5wsxq9C4buAw7UqfeG7gHsk4buA4buaxq/DmcOd4buAOMavUsOd4buA4bumxq9K4buAw6FTW+G7gGHGr8Od4buAw53hu6bFqOG7rOG6quG7gFg7KeG7gH0+UOG7gOG7nMav4buAWEpZ4buATsOd4buAYeG7iOG6quG7gOG7nCrGr+G7gDhOw53hu4DDneG7psWoVeG7gMagxajDqOG7suG7gEFbw5XDneG7gOG6scOd4bum4buAxajhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7puG7gFfFqOG7tOG7gFfFqE7DneG6quG7gMag4bu04buAw53hu6Zbw6Hhu4DGoDrhu4B9NeG7gOG7psavTMav4buAfcSow51C4buA4bq/M8Od4bum4buAfT4yO8ag4buAfeG7qsOdxajhu4DGoEzDncWo4buA4buc4bu04bqq4buAWSp94buAeyThu4Dhu4jDncWo4buAxqDFqOG7sOG7gOG7olnhu4Dhu5rGr8OZw53hu4A4xq9Sw53hu4DDneG7tsOd4bum4buAxqAkfeG7gMagMOG7iOG7gOG7nCrGr+G7gDhOw53hu4DDneG7psWoVeG7gFfFqD3DneG7puG7gOG7nErDncWo4buAWOG7tsOd4bumQuG7gMO0xajDk1nhu4BYMlvhu4Dhu6bGrzfhu4A4SuG7gCnFqMSofeG7gMWoW8Oh4buA4bumxq/EqOG7gH0+4buw4buAw53hu6bFqFXhu4B9xahb4buSfeG7gH0+W8OhVMOd4buAfcWoJMOd4bum4buAxqDFqMOo4buy4buAfT5Sw53hu4A4IsOd4bum4buA4bucw5R94buAxrDDlcOh4buA4bq/PeG6quG7gOG7nDIuxqDhu4B7NeG7gDxb4buIw53hu4B9w5VZ4buAxqAw4buI4buAxqDEqMag4buAxqDDlCnhuqrhu4DDnU5Z4buA4buE4buG4buG4buC4bqq4buA4bq9w5Vb4buAWEvGoOG7gOG7lirhu4BE4bq94buP4bq7xJDhu4Dhur3FqMOo4buy4buAQVvDlcOd4buA4bqxw53hu6bhu4Dhu5wyLsag4buAfcWoSsOdxajhu4BY4buSKeG6quG7gOG7muG7suG7gOG7lkrhu4BqSuG7gMawxajhu7Dhu4Dhur/Gr1TDneG7gFhKWeG7gMagxagw4buAw53FqMavVVlC4buAairGr+G7gDjGr1LDneG7gOG6veG7j+G6u+G7gFhK4buAw53FqDfDneG7puG7gMOd4bumMizGr+G7gMOdPcOd4bum4buA4buaw5XDneG6quG7gFnDksag4buA4buaIuG7gOG7nCrhu4B9WybGr+G7gFfFqMSoxqDhu4DDncWo4buIW+G6quG7gMOdxagyw53hu6bhu4DFqOG7uOG7gOG7pk/DneG7gOG7luG7tOG7gDg7xq/hu4DDncWo4buIW+G7gOG7lsOTw53hu6bhu4DDncWoxq9VfeG7gMWoW8OhU33hu4A4SuG7gH3hu6rDncWo4buAw6FSW+G7gOG7nCTGr+G7gDg7xq/hu4DDneG7psWoVeG7gH3FqFvhu5J94buAxqDFqMOo4buyQuG7gMawNOG7gFfFqMav4buAfcWoSsOdxajhu4BY4buSKeG7gOG7nFPDneG7gMOd4buIw6Hhuqrhu4Dhur3hu4/hurvhu4DGoMWow6jhu7Lhu4BBW8OVw53hu4DhurHDneG7puG7gFhbPcOd4buA4buaW8Oh4buAfT7hu6rhu4Dhu5wyLsag4buAeyThu4DFqCrGr+G7gDjGr1LDneG6quG7gMOd4bumSsOh4buAxqBKw53hu6bhu4ApxajEqH3hu4B9Psavw5rDnULhu4DDtOG7puG7skrGr+G7gDjGr1XGoOG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7lsavw5pb4buA4buaxq/DmcOd4buAKcWoIMag4buAOCDhu4DDncOVw53hu6bhu4DGoOG7iOG7suG7gOG7nCzGr+G7gHskw53hu6bhu4B9xq/DncWo4buAfcWo4buQw53hu4DGoMWo4buy4buAw7TFqMOVw53hu4Dhu5rDlcOd4buAfT7hu7LDneG7puG7gGFN4bqq4buA4bq94buP4bq74buAxqDhu7bDneG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gMOdxajGr1Rb4buAxagqxq/hu4B9xajGr+G6quG7gMWoKsav4buA4buaxq/DmcOd4bqq4buA4bua4buy4buAxqDEqMag4buAxqDDlCnhu4B9JuG7gMagxagzxqDhuqrhu4Dhu5xLfeG7gMOdxajGr1Rb4buAfcWoSsOdxajhu4B94buoxqDFqOG7gOG7nMSow53hu6bhu4BXw5pC4buA4bq94buP4bq74buAfcWoMizDneG7puG7gGFbw6FSw53hu4Dhu5bGr8OaW+G7gOG7msavw5nDneG7gCnFqCDGoOG7gDgg4buAV8WoxKjGoMWo4buA4buaW+G7gFjhu7DGoMWo4bqq4buAfUvGr+G7gMagxKjGoOG7gOG7nMavw5pZ4buA4buaxq/hu4B94buoxqDFqOG7gOG7muG7iMOdxajhu4B9xahPw53hu6bhu4B9PuG7ssOd4bum4buAxahbw6FVw53hu4DDncWoMuG6rOG7gMOqxq/hu4B7TMOd4buA4bu3TsOd4buAxajhu7Thu4jhu4B9xahT4buA4bumxq87xq/hu4DGsMWoSsOdxajhu4DDtMWoSuG7gGol4bqq4buA4bua4buIw53FqOG7gH3FqE/DneG7puG7gDxbJMag4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu43Gr1nhu4DFqTrDneG6quG7gFjDmeG7gMWoKsav4buAKcWoMOG7gMawPuG7sMOdxajhuqrhu4BYw5nhu4DFqCrGr+G7gMawPuG7kMOd4buA4buNxajEqH3hu4Dhur3FqMOVw51CQkLhu4Dhu7c7xq/hu4DDncavVFnhu4Dhu5zhu4hZ4buAWVLhu4B7w5Vb4buAe0/GoOG6quG7gOG7lkrhu4BqSuG7gMawxajhu7Dhu4Dhur/Gr1TDneG7gFhbPcOd4buAWErhu4DDneG7pjIsxq/hu4B9xq9TKeG7gFg24buI4buAfT5bw6FUw53hu4B9xagkw53hu6bhu4DGoMWo4buy4buAxagqxq/hu4A4xq9Sw53hu4A4SuG7gMWo4bu4xqDhu4A4xq9Sw51C4buA4buPSuG7gMOd4bumMizGr+G7gHvEqMOd4bum4buAfcSoxqDhu4BX4buwxqDFqOG7gOG7lkzDneG6quG7gOG7nEvhu7Lhu4Dhu5rGr8OZw53huqrhu4Dhu5wlw53hu6bhu4B9xagsxq/hu4BYSuG7gOG7msavw5nDneG7gDjGr1LDneG6quG7gOG7lkrhu4BqSuG7gMawxajhu7Dhu4Dhur/Gr1TDneG7gOG7nE3hu4Dhu5xK4buy4buAfUvhu7Lhu4Dhu5wyLsag4buAPsOUfeG7gMOdxajGr1Rb4buAxagqxq/hu4A4xq9Sw53hu4DFqMavVcOd4buA4buc4buIw53hu6bhu4B7xq/DncWo4buAxajhu7JLfeG7gH1Lxq/hu4Dhur3hu4/hurvhuqrhu4B7xKjDneG7puG7gH3EqMag4buAxqDEqMag4buAV+G7sMagxajhu4Dhu5ZMw53hu4DGoOG7tOG7gMOdKsav4buA4buaW8Od4bum4buAe8SofeG7gDg7xq/hu4B94buqw53FqOG7gMWo4buqw53FqOG7gH3FqDXGoOG7gH1T4buAxqAw4buI4buA4buc4buw4buI4buAKcWoMjrDneG7puG6quG7gMagxagw4buA4bucVOG7gDhU4buAYU3hu4DFqCrGr+G6quG7gFk9xq/hu4B9PjIsw53hu6bhuqrhu4DGoOG7iOG7gMOd4bumLsav4buA4bq/TMOd4bum4bqq4buA4bq7xKjGoOG7gGol4bqq4buAPFtS4buAxagyOsOd4bum4bqq4buA4bucw5R94buAw50yO8ag4bqq4buAYcOVw6Hhu4Dhu5o1w53hu6bhu4DDnT3DneG7puG7gH3FqD3DneG7gFk7xq9CQkLhu4DhurtK4buAxqDhu7bDneG7gH0+Ncag4buAfcavUynhu4B9xajhu4hZ4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5bGr8OaW+G7gOG7msavw5nDneG7gMagxKjGoOG7gDjhu4jGr+G6rOG7gOG7muG7quG7gOG7psWoUOG7gH0+4buyw53hu6bhu4A4IeG7gMaww5RZ4buA4bq9xKhZ4bqq4buAxrDFqOG7sOG7gMO14buQW+G7gH0+4buyw53hu6bhu4Dhu6Vb4buIw53hu4BjWeG7gMawxajhu7Dhu4Dhu43hu6jDncWo4bqq4buA4buWSuG7gMO04bumxajhu7Dhu4Dhu6VbU+G7gH0+4buyw53hu6bhu4A4IeG7gOG6vcWo4buw4buAw6rhu5Jb4bqq4buAxqA94buAw7Thu6Zbw6FVfeG7gH0+4buyw53hu6bhu4A4IeG7gGoyOsOd4bum4buAxrDFqMavUsOd4buA4buPw6BCQkLhuqjhu4A4xq9TfeG7gDhK4buAxqDFqOG7rOG7gOG7nEvhu7Lhu4Dhu5o1w53hu6bhu4B9xahKw53FqOG7gMagPcOd4bum4buAw53FqMavVFvhu4B9xq/Dmlvhu4Apxajhu5hZ4buA4bucMi7GoOG7gOG7nMSow53FqOG7gOG7psavxKjhu4DGoMWow5R94buAWDIuw53hu6ZC4buAxrA+TMav4buAPFvhu4jhu4B9xagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4bqq4buA4bq94buP4bq74buA4bq9xajDqOG7suG7gEFbw5XDneG7gOG6scOd4bum4buAfTTDneG7puG7gOG7ljI7xqDhu4Dhu5xN4buAfT4yIcOd4bum4buAfcWoSsOdxahC4buAw7ROWeG7gOG7hOG7huG7gknhuqrhu4Dhu4Thu4bhu4LDjOG6quG7gH1Lxq/hu4DGoMSoxqDhu4DFqCrGr+G7gOG7msavw5nDneG6quG7gFjGr1LDneG7gMWo4buy4buIw53hu4A4TsOd4buAxajhu7Thu4jhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5rDlcOd4buAfSrGoOG7gH0+4buyw53hu6bhu4B94busw53FqOG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iOG6quG7gOG6veG7j+G6u+G7gOG6vcWow6jhu7Lhu4BBW8OVw53hu4DhurHDneG7puG7gOG7nEvGr+G7gOG7msavVcOd4buAxqDFqOG7suG7gMWoW8OhVcOd4buA4bu34buuw53FqOG7gOG7jyrGoOG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nFRb4buA4bucS33hu4Dhu6bGr0zGr+G7gOG6r0Lhu4Dhur3hu4/hurvhu4Dhu5xN4buA4bucMi7GoOG7gMagxKjGoOG7gMagw5Qp4buAfcOSw53hu6bhu4DDncWoxq9UW+G7gOG7lsOTw53hu6bhu4BXxajhu6LDneG6quG7gOG7psavw5TDoeG7gFfFqOG7osOdQuG7gOG7tzvGr+G7gMOdxajGr1Rb4buAw50/4buAWDXGoOG6quG7gH3hu6jGoMWo4buAxqA1xqDhu4B9PuG7ssOd4bum4buAOMavVcag4buA4bum4buqw53hu4Dhu6bGrzfhu4A4SuG7gCnFqMSofeG7gMWoW8Oh4buA4bumxq/EqOG7gH0+4buw4buAw53hu6bFqFXhu4B9xahb4buSfeG7gMagxajDqOG7suG7gH0+W8OhVMOd4buAfcWoJMOd4bum4bqq4buA4buWSuG7gGpK4buAxrDFqOG7sOG7gOG6v8avVMOd4buA4buc4buIw53hu6bhu4Dhu5wyLsag4buA4bucVOG7gMOd4bumxajhu7Dhu4DDtMWoSuG7gMOdMjvGoOG7gCnFqOG7ssOd4bum4buAfcOSw53hu6bhu4DDtOG7psWoVeG7gMOdxajDlcOd4buAd1vhu4B9XUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7m8Od4bum4buA4bu3MeG7gOG6v+G7qsOdxajhu4DDtOG7plvDoVXDneG6quG7gMOd4bumW8OhUsOd4buAWErhu4Dhu5rGr8OZw53hu4A4xq9Sw53hu4Dhu5wqxq/hu4DGoMWow6jhu7Lhu4DGoMWo4buy4buA4buWxq9TfeG6rOG7gOG6vuG6v8avVFvhu4B9xahKw53FqOG7gMagPcOd4bum4buAw53FqMOUfeG7gOG7nMOa4buA4buWTOG7suG7gH0lw53hu4A4SuG7gCnFqMSofeG7gH0+xq/DmsOd4buAw53hu6bFqFXhu4B9xahb4buSfeG7gMagxajDqOG7suG7gCHhu4BBW8OVw53hu4DhurHDneG7puG7gMagxajhu6jDncWo4buAWErhu4B7NeG7gOG7nOG7iMOd4buAYeG7osOd4bqq4buAfcavUynhu4DDnSTGr+G7gOG7psavN+G7iOG7gMagxKjGoOG7gH3FqFPhu4DFqFVC4buA4bq9xajhu6jDncWo4buAezXhu4B74buIw6Hhu4BZUuG6quG7gFnhu7LDneG7puG7gFlbJMOd4buA4bumxq834buA4bum4buqw53hu4DDneG7psWoVeG7gH3FqFvhu5J94buAfT5bw6FUw53hu4B9xagkw53hu6bhu4DGoDDhu4jhu4A8W1Lhu4DFqDI6w53hu6bhu4BYSuG7gMOhU1vhu4B9JOG7gH3FqOG7osOd4buAxqDFqCR94buA4bumxq9dKeG7gMagxKjGoOG7gH3FqErDncWo4buAOMavUsOd4buAfT7hu7LDneG7puG7gOG6veG7j+G6u+G7gFfFqD3DneG7puG7gOG7lkDhu4DGoFsqxqDhu4B9PjI7xqDhu4DDncWoN8Od4bum4buAV8Wo4bu04buAV8WoTsOdQuG7gMWp4buIW+G7gFk/xq/hu4Dhu5ZbJsav4buA4buWxq/Dmlvhu4Dhu5rGr8OZw53huqrhu4A4O8av4buAWSDGoOG7gOG7nOG7qMagxajhu4Dhu6bGr10p4buAw53FqOG7iFvhu4DGoCLDneG7puG7gH3Gr1PDneG7gOG7lirhuqrhu4DGoMSoxqDhu4B9xahKw53FqOG7gDjGr1LDneG7gOG6veG7j+G6u+G7gH3FqDIsw53hu6bhu4DDneG7piXGr+G7gFhLxq/hu4B9PuG7iOG7suG7gOG7nCbGr+G6quG7gMagxahbw6FVw53hu4B9PuG7tuG7gDg04buI4buA4bucw5rhu4Dhu5wqw53hu6bhu4A4xq9Sw53huqrhu4BXxajhu6jGoMWo4buAWFXhuqrhu4A4NOG7iOG7gOG7nMOa4buA4bum4bu0KeG7gMOg4bqq4buA4bumxq9dKeG7gMOdxajhu4hb4buAKcWoxKh94buAfT7Gr8Oaw51C4buAw7Thu6bhu7JKxq/hu4A+4buI4bqq4buAfTThu4B7NeG7gDxb4buIw53hu4B9w5VZ4buAxqAw4buI4buAxqDDlCnhu4Aww6Hhuqrhu4DGoMWo4buow53FqOG7gDxbw6FUw53hu4BZSuG7gOG6veG7j+G6u+G7gMWo4buyS33hu4Dhu5wqw53hu6bhu4DGoOG7tOG7gMWoxq9VW+G7gDxbTOG7gMWoOsOd4oCdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxrDFqCzGr+G7gOG7nMavw5pZ4buAw51Kw6Hhuqrhu4DDneG7pjIsxq/hu4DDnT3DneG7puG7gOG7msOVw53hu4BYSsOd4bum4buAQVvDlcOd4buA4bqxw53hu6bhu4Dhu5xN4buAYeG7ssOd4bum4buAOMavVcag4buA4bumxq9Mxq/hu4Apxajhu7TDneG7puG7gOG7nMOUfeG6quG7gOG7psav4bui4buy4buAWUvhuqrhu4DGoMOUw6Hhu4BYXeG7iOG7gGFbw5XDnULhu4DFqeG7iFvhu4DDncWoN8Od4bum4buA4buW4buSw53hu4A+KsOd4buA4buW4buIw53hu4DDneG7pkrDoeG6quG7gOG7nFJZ4buA4bucU8Od4buAfcavU8Od4bum4buAfT4kw53hu6bhu4DGoMWow6jhu7Lhu4A44buUw53hu4A+KsOd4buAPk3hu4A44buIw53hu6bhu4BYUsOdQuG7gOG6veG7j+G6u+G7gDjhu5TDneG7gMWoSsOd4bum4buAw53hu6ZKw6Hhu4B94buSKeG7gFhbw6FVw53hu4B9xq9TfeG7gFkgxqDhu4BZO8av4bqq4buA4bucw5rhu4Dhu5bGr8OaW+G7gOG7msavw5nDneG7gCnFqCDGoOG7gDgg4buA4buaW+G7gFfFqMSoxqDFqOG6quG7gOG7nMOSxqDhu4Dhu5bGr1V94buAWErhu4Dhu5pb4buAV8WoxKjGoMWo4buA4bucU8Od4buAfcWoTlnhu4DDqsav4buAe0zDneG7gOG7t07DneG7gMWo4bu04buI4buAfcWoU+G7gOG7psavO8av4buAxrDFqErDncWo4buAw7TFqErhu4BqJUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vn3hu6JhfS3hu4hYxq/hu6bDneG6rOG7gD7Gr+G7psWofeG6qOG6vsOJRXt9PuG7ssOd4bumw4nDtOG7plvDocOZw53hu4BqW8Oh4buAw7XGr1LDnUUve30+4buyw53hu6bDiUUvKcOJ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]