Sở hữu bộ tứ hạ tầng giao thông: Không  - Thủy  - Bộ - Sắt, Đà Nẵng là một trong những địa phương có hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại bậc nhất cả nước. Lợi thế vị trí, thiên nhiên, hạ tầng đưa Đà Nẵng thành “hub” - tâm điểm của du lịch, giao thương, logistics... của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulw6HDgOG7sVPhuqRNRuG7sUZI4bu5TuG7sVNHw5VNRuG7seG6qsOBSOG7seG6quG6oE1y4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7sU1Gw4FY4buxQsOBTUbhu7FKR+G6tk1G4buxRMOMTUfhu7Hhu67DjOG7sVNHw4rhu7FEQU1G4buxUsOUTUZy4buxREFNRuG7sUThuqRU4buxU8Wo4bux4bqq4bqmQuG7sU1Hw4JT4buxQuG6oOG7sU3FqMagQsO5L0fhu6/hu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oMOhxJDhu7lD4bur4bulZ+G7ouG7sUfhu6xU4bux4bqq4buS4buxU8av4buxR8OA4buxU+G6pE1G4buxRkjhu7lO4buxU0fDlU1GcOG7seG6t0fDlU1G4buxLeG7sWhH4bukWOG7sS3hu7F74buS4buxLeG7sWfEglNy4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7sUvDgeG7sUzhu5JT4buxU1FOTUbhu7FNR+G7rE1G4buxRMOM4bu54bux4bugR8Wo4buWTUbhu7FCT+G7sUfDgOG7sVPhuqRNRuG7sUZI4bu5TuG7sVNHw5VNRuG7sUThu5BNRuG7seG6quG7knLhu7FHSOG7gE3hu7FEw4BI4bux4bqq4bqmQuG7sU1Hw4JT4buxQuG6oOG7sU3FqMagQnPhu7HhurPhu5xI4buxU0fDiuG7seG7rsOM4buxU1FJcuG7sVNHSOG6vE3hu7FNR0jhurxNcuG7sUfDgOG7sVPhuqRNRuG7sUTFqOG7ueG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FTR8OBTUfhu7HigJxHVOG6quKAneG7sS3hu7FT4bq0TOG7sURI4buGTOG7sULhu6Thu7nhu7FDVOG7sUvDjEJHcuG7sUZI4bu5TuG7sVNHxajhu5ZNRnLhu7FLTkZIUlNIQlJzc3Phu7FC4buk4bu54buxSkdU4bux4buu4buqQuG7seG6tUjhur5N4buxaFFUTUbhu7Et4buxaOG6tFjhu7HDokZUWOG6vE3hu7Hhu67DgeG7sULhuqDhu7FNxajGoEJzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tDU0dUTOG6quG7sUh9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXl3duG7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92eOG7r+G7ty/hu6/hu7Xhu61DduG7r8O94but4buvduG7tVN2eXjhu7VL4bu3LeG7ueG7ry3hu69zxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q8Ohw4Dhu7FT4bqkTUbhu7FGSOG7uU7hu7FTR8OVTUbhu7HhuqrDgUjhu7HhuqrhuqBNcuG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FNRsOBWOG7sULDgU1G4buxSkfhurZNRuG7sUTDjE1H4bux4buuw4zhu7FTR8OK4buxREFNRuG7sVLDlE1GcuG7sURBTUbhu7FE4bqkVOG7sVPFqOG7seG6quG6pkLhu7FNR8OCU+G7sULhuqDhu7FNxajGoELhu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bureXd24bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6VoR8OBTUfhu7Hhu6BHw5Thu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxTUfDjU3hu7FT4buo4buxU1HhurxN4buxQuG7uU5zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7nhuqrhu6V74buS4buxUsWoVOG7sVPhuqbhu6Dhu7FHw4Dhu7FT4bqkTUbhu7FE4bu54buxQ8OATUbhu7HhuqrhuqZC4buxTUfDglPhu7FC4bqg4buxTcWoxqBCw7kv4bqq4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6LDilThu7HDocOB4buxw6Lhu5JI4bux4buuw4Hhu7Fo4buDc+G7scOhfeG6teG7sUvDgeG7sUThuqRU4buxU8OBVOG7seG7ruG6vuG7sUJHSU1H4buxU1HDjHLhu7FKSE1H4buxU8OK4buxQuG7pOG7ueG7sULhuqDhu7FNxajGoEJy4buxU0fDjeG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FLw4BI4buxS8OB4buxRMOM4bu54bux4bugR8Wo4buWTUbhu7FHSMOKTOG7sUdOSOG7sVLhu6Lhu7FH4busVOG7sUfhu4Dhu7FTR8OUTUbhu7FHw4Dhu7FT4bqkTUbhu7FGSOG7uU7hu7FTR8OVTUbhu7FE4bu54buxQ8OATUbhu7Hhu67DgeG7sUThuqRY4buxROG7pHDhu7FKR8OVTUbhu7Et4buxU0fhu6RY4buxLeG7seG6quG7kuG7sS3hu7FSxIJTc+G7scOiR+G7muG7sURPcuG7seG7rkjhu4BC4buxQ0jhu7FCR1RY4buGTeG7sVPhu6jhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxRMOKTeG7sUJBQuG7sVPhu4pNR3Lhu7FTR8OBTUfhu7FTR1Thu5JC4bux4bq1SOG6vk3hu7FoUVRNRuG7sS3hu7Fo4bq0WOG7scOiRlRY4bq8TXLhu7FCQULhu7FTR8OBTUfhu7Hhu6BHw5Thu7FLxqBN4buxTUfFqOG7scOhw4Hhu7HDouG7kkhy4buxaOG7g3PDoX3hurXhu7FH4bu5WOG7sULhuqDhu7FCQULhu7FNxajGoELhu7FTUU5NRuG7sUpHVOG7seG7ruG7qkLhu7FE4bq+VOG7seG7rsOV4buxQsOaTUbhu7FTR1ThuqZN4buxS+G7nEhy4buxU8OUSOG7scWoVOG7sVNH4buaSOG7sUZI4bu5TeG7sUNI4buxQkdUWOG7hk1y4buxROG7ueG7sUPDgE1G4buxS+G7quG7ueG7sUJHw5JN4buxQ8OBTUfhu7FCR07hu7FNRsWo4buaSOG7sUPhurRN4bux4buuw4Hhu7FDVOG7sUpHQUJHc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcOzxqBI4bux4buuw4zhu7FTUUnhu7FEw4zhu7nhu7FLWeG7sVNHVOG6pk3hu7FL4bucSOG7sULDmk1G4buxTUdI4bq+VOG7sULhuqBNRuG7seG6qkjhu4ZN4buxTcWoxqBC4buxUuG6tFRy4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7sUvDgeG7sVNRVE1G4buxU+G6tEzhu7Hhu67huqZN4buxU+G6oEjhu7FHw4FNRuG7sUfhuqBI4buxS8agTeG7sULhu6Thu7nhu7HDs0jhu4BT4buxw6Lhu7lMcuG7sUThu5BNRuG7sVNH4buaSOG7sUvDgeG7sUThuqRU4buxTMOUSOG7sUtORkhSU0hCUuG7sVBU4bu5TeG7sVNRw5JNRnLhu7FMxIJT4buxV0lCR+G7sUJHSMOKTeG7sUvFqOG7nELhu7FTUeG6vE3hu7FHw4FNR+G7sUvhu7lNRuG7sUpITUfhu7FTw4rhu7Fdw5VNRuG7sS3hu7Fo4bq0WOG7sUZI4bus4bu54buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5TOG7sS3hu7HhurPDgU7hu7Et4buxaEdBSOG7seG6s+G7uU3hu7Hhu67GoEjhu7FTVFjDik3hu7FExajhu5pNRuG7seG6quG7kuG7sUPDgUjhu7Hhu69zeHnhu61KTOG7sURI4buxUFThu7nhu7F44buxUFTDlELhu7FGSOG7uXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoUU5NRuG7sUZI4bu5SOG7sUROw4BN4buxduG7reG7reG7reG7sS3hu7F24butdndy4buxU0fDgU1H4bux4bugR8OU4buxROG6ouG7sUThuqRU4buxU8Wo4buxTMagSHLhu7FC4bqgSOG7sVPDgE7hu7FN4bq0TUbhu7FCw4Lhu6Dhu7FNR0jhur5U4buxQsOVTUbhu7FTUcONTUfhu7FQVOG7uU3hu7FTUcOSTUbhu7FNR8Wo4buxQkFC4buxQuG6tFjhu7FC4bqkVHLhu7FCQULhu7FTVFjDik3hu7FExajhu5pNRuG7seG7rsOBTUfhu7FE4bu5SHLhu7FExajhu5pNRuG7seG7rsSQTeG7sVLDlU1GcuG7sVBUw5RC4buxS+G7kuG7seG7r3h7cuG7sUTFqOG7mk1G4buxS0jhurxN4buxU+G7ik1Hc3Nz4buxw7PDjeG7seG7ruG6plhy4buxU+G7qOG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FD4buC4buxQ8OBTUbhu7FKw4pT4buxTcOUSOG7sU1H4bu5TUfhu7FCR09NRnLhu7FTR1ThuqZN4buxU0jhu4BN4buxU8agSOG7sUJBQuG7sURI4buGTOG7sUNU4buxS8OMQkfhu7FKR1Thu7Hhu67hu6pC4buxTEjhur5N4buxaFFUTUbhu7Et4buxaOG6tFjhu7HDokZUWOG6vE3hu7Hhuqrhuq5NRuG7sUTFqOG7mk1G4bux4bqq4buSc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWdOTUbhu7FHw4FNR+G7sULDmk1G4buxfeG6oE1G4buxaEjhurxN4buxZ+G7ueG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FL4bq0VOG7sUThu5pIcuG7sX3huqBNRuG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FLVMOVTeG7sUNUWOG7sVNRw43hu7FTw4NNRuG7sVNRxajhu6JNRuG7seG7mE3hu7FEw4xNR3Lhu7FS4bqgTeG7sUvFqOG7nE1G4buxR8OBTUbhu7FHT+G7ueG7sVBU4bu54buxQuG6oE1G4bux4buuxajhu5xT4bux4buv4but4buxU1FI4buAVOG7sVPDgk0v4buxTcODTHPhu7Fd4bqwQuG7seG6qkjhu4BTcuG7seKAnFJI4bq8VOG7sULhuqBNRuKAneG7seG6s0jhurxN4buxfUdI4buGVOG7sUJP4buxU+G7mE1G4buxTMavQuG7sUThuqRU4buxU8Wo4buxS+G6vE3hu7FTxqBI4buxeOG7tXN34buteOG7sVPhu7Thu7FE4buQTUbhu7FC4bumTUbhu7FE4bqi4buxQkdJTUfhu7FTR8avQuG7sUTFqOG7nELhu7FKR+G7okjhu7FCw5VNRuG7seG7rsOB4buxQ+G7quG7sUpIw4pN4buxR07DgU3hu7FTR8OBTUfhu7FTUU5NRuG7sU3Dg0zhu7F24butdnly4bux4buuxqBI4buxQsOVTUbhu7FSVMOCU+G7sUpH4bu5SOG7sVNHQULhu7FL4bq8TeG7sUTDik3hu7F54but4buxU1FI4buAVOG7sVPDgk0vTcODTHPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXl3d+G7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92eOG7r+G7ty/hu6/hu7Xhu61DduG7r8O94but4buveHdTw73hu6124butS+G7sy3hu7l2c8So4bugRuG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vDocOA4buxU+G6pE1G4buxRkjhu7lO4buxU0fDlU1G4bux4bqqw4FI4bux4bqq4bqgTXLhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxTUbDgVjhu7FCw4FNRuG7sUpH4bq2TUbhu7FEw4xNR+G7seG7rsOM4buxU0fDiuG7sURBTUbhu7FSw5RNRnLhu7FEQU1G4buxROG6pFThu7FTxajhu7HhuqrhuqZC4buxTUfDglPhu7FC4bqg4buxTcWoxqBC4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3l3d+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulZ+G6tE3hu7Hhuqrhu7lY4buxUFTDlELhu7FTw4rhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxU1FUTUbhu7HhuqrDjU1H4buxRE9N4bux4buv4buvduG7sUJHVFjDik3hu7Hhuqrhu7lY4buxTOG7lEjhu7FNRsOBWHLhu7FTUU5NRuG7sUPDjOG7oOG7sU1GR+G7iuG7sUvhu4Lhu7F34butL3gt4buvL3nhu7Hhu67hu6jhu7nhu7FQVOG7uXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoUU5NRuG7sUpHSOG7sURPcuG7seG7ruG6vuG7sUfDgU1G4buxSkfDlU1GcuG7sVLhurRN4bux4bqq4bu5WOG7sVBUw5RC4buxU8OK4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7sUdI4buATeG7sUvDgeG7sVLhurRN4bux4bqq4bu5WOG7seKAnOG6quG6pk3hu7FR4buSTeKAneG7sVNHxq/hu7F34buxQuG6oOG7sU3FqMagQnLhu7FCR+G7iuG7sVLhu7lU4buxw6Lhu5JI4buxe8OBSHLhu7Fo4bq0TeG7sWfhu5ZN4buxw6JHw4JTc+G7scOzw4zhu7FTUUnhu7FN4bquTOG7sUZI4bus4bu54buxRMOCU+G7sU3FqMagQnLhu7FN4bq8TeG7sVPhu6jhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4bux4buuw5Xhu7FCw5pNRuG7sVNHVOG6pk3hu7FL4bucSOG7seG6quG7uVjhu7FEw4pN4buxw6HDgeG7scOi4buSSHLhu7Fo4buD4buxw6F94bq14bux4buuw4Hhu7FNR0jhur5U4buxTeG7lkjhu7FTUeG6vE3hu7FTR8OK4buxRkjGoEhz4buxaFFOTUbhu7FQVFnhu7HDoC924butdnhy4buxU+G7mE1G4buxUsOU4buxQkdUWMOKTeG7seG6quG7uVjhu7FN4buSSOG7sUTDjOG7ueG7seG7rsOB4buxUFTDlELhu7FTw4rhu7FEw4pN4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7sUTDgFPhu7Hhu7dzeXnhu63hu7FCR1RYw4pNc+G7sV3hurBC4bux4bqqSOG7gFNy4buxU1FOTUbhu7FDw4zhu6Dhu7FNRkfhu4rhu7FL4buC4buxd+G7rS144bux4buuw4Hhu7Hhu68teeG7seG7ruG7qOG7ueG7sVBU4bu5cuG7seG6qsONTUfhu7FQVOG6tE3hu7FCT+G7seG7r+G7r3bhu7FCR1RYw4pN4bux4bqq4bu5WOG7sUTDik3hu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxTOG7lEjhu7FNRsOBWHLhu7FTUU5NRuG7sURP4buxQk/hu7HDveG7r+G7sUJHVFjDik3hu7Hhuqrhu7lY4buxTeG7kkjhu7FEw4zhu7nhu7Hhu67DgeG7sXnhu6/hu7FCR1RYw4pN4bux4bqq4bu5WOG7sVBUw5RC4buxU8OKc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pV3DlEjhu7Hhu67GoEjhu7FExajhu5pNRuG7sVLEglNy4buxU0dBTUbhu7F3L3bhu612eHLhu7FETsOBTeG7sVPDgVThu7FDVOG7sUvDjEJH4buxTOG7uU1G4buxU+G6vE3hu7HigJzhurfDilPhu7FNw5RI4buxQ0jhu7FS4bqgTeG7sUxI4bq+TeG7sWhRVE1G4oCd4buxTcOUSOG7scOhVMOK4buxLeG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FE4bqi4buxQkdJTUfhu7FTR8avQuG7sUvDg03hu7HhuqpBTUdy4buxRk/hu6Dhu7Hhu6BH4bqkTeG7sUZI4bu54buxU8ODTUbhu7FTUeG6oEjhu7FNRkdI4buATOG7sUNU4buxS8OMQkfhu7FC4bu5TuG7sULDguG7oHLhu7FKw4pT4buxTcOUSOG7sUJBQuG7sURI4buGTOG7sUTDik3hu7FExajhu5xC4buxQ1Thu7FKR0FCR+G7sVBUw5RC4buxU8OK4buxxajhu7nhu7FTR0lCR+G7sVPDgEjhu7FMSOG6vk3hu7FoUVRNRnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VhSMagSOG7sUJHVFjhurxN4buxRkjhu7nhu7FNR+G6pk3hu7FEw4xNR3Lhu7FXRVPhu7Hhu67hur7hu7FHw4Dhu7FT4bqkTUbhu7FHSOG7gE3hu7FH4busVHLhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxRMWo4bucQuG7sVfEkEzhu7FLw4Hhu7FM4buSU+G7sVNRTk1G4buxTUfhu6xNRuG7sUTDjOG7ueG7seG7oEfFqOG7lk1G4buxQk/hu7FN4bq+TeG7sVPhuqBNRuG7seG7rsOB4buxREjhur5U4buxSkjhu4BN4buxR8OA4buxU+G6pE1G4buxU07hu6Dhu7FE4bqkVOG7sULhuqDhu7FNxajGoEJy4buxU0dU4bqmTeG7sUvhu5xI4buxQkdO4buxU0dVQuG7sUThuqxY4buxRkjhu7lO4buxU0fFqOG7lk1GcuG7sUNU4buxS8OMQkfhu7Hhu67DgeG7sVNHVOG7sUdVU+G7sULFqOG7sUPhurRN4buxTMagSOG7sUTDik3hu7FSSE1H4buxUsOUTUZy4buxRMOMTUfhu7FCxahzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lSU1FOTUbhu6XhurdH4bq2TUbhu7FEw4xNR+G7seG7rsOM4buxU0fDiuG7sVNHw4FNR+G7seG7oEfDlOG7sURBTUbhu7FEw4pNcuG7sURBTUbhu7FSw5RNRnLhu7FEQU1G4buxROG6pFThu7FTxajDuS9SU1FOTUbhu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoR8SQTuG7sVBUWOG7sUdOw4BCR+G7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FEw4pN4buxTcODTOG7sXbhu6134butcuG7sVPhuqRM4buxTUfDjU3hu7F24buteeG7rXLhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxRMWo4bucQuG7sUTDjE1H4buxR8WoxqBNRuG7sVNR4bui4buxU0fDgU1H4buxRMOV4buxU0fDjOG7sUvGoE1y4buxUkhNR+G7sVNHQUhy4buxU0fDlU1G4buxTEhNR3Lhu7HhuqrhuqBN4buxUsSCQnLhu7Hhuqrhur5N4bux4buu4busTUZy4buxTUbhu7lNRuG7sVPhuqRM4buxUFTDlELhu7FTw4py4buxU1FUTUbhu7FT4bq0TOG7sUPDjEJH4bux4buuw5nhu7FCR8OCU+G7sUvFqOG7nE1G4buxQuG7uU7hu7Hhu67GoEjhu7FH4bu5SOG7sUzhu6ZI4buxTUfDkk1w4buxfeG6oE1G4bux4bqqSOG7hk1y4buxQuG6oE1G4buxR8OBTUbhu7FKR8OVTUbhu7FGxIJN4bux4buuxqBI4buxQ8OMQkfhu7Hhu67DmeG7sUtORkhSU0hCUnLhu7FE4buQTUbhu7FTR+G7mkjhu7FGSOG7rOG7seG7ruG7uUjhu7FTUcOT4buxS8OB4buxROG6pFThu7FMw5RI4buxSsOKU+G7sU3DlEjhu7Hhu67DgeG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7Hhu67GoEjhu7FMw4BNRuG7sUvFqMagSOG7sUTDleG7sVNHw4zhu7FKR1Thu7Hhu67hu6pC4bux4buuw4Hhu7FQVMOUQuG7sVPDinPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6V74buiSOG7seG7ruG6plhy4buxSkfDlU1G4buxTUbDgELhu7FNR0jhurxN4buxSkdI4buxU1FOTUbhu7FSw5Thu7F3w73hu7FD4buq4buxQU3hu7FTR1Thu5JC4buxQ+G7uU1H4buxTMOZQuG7sUPhu6rhu7FBTeG7sVNHVOG7sUdVU+G7sUThuqRU4buxU8Wo4bux4buuw4FO4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7sUZI4bu5SOG7sUROw4BN4buxduG7rXZ24buxLeG7sXbhu612w71y4buxRMOMTUfhu7FHxajGoE1G4buxRMOKTeG7sU3Dg0zhu7F24butd+G7reG7sUJP4buxRMOKTeG7seG7t+G7sUPhu6rhu7FBTeG7seG7ouG7sUvhu4hNR+G7seG7ruG7qkLhu7FGSOG7uU7hu7FTR8OVTUZy4buxQuG7luG7sVLhu6Lhu7FHw4Dhu7FT4bqkTUZy4buxS05GSFJTSEJSc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeeG7t+G7t+G7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92eOG7r+G7ty/hu6/hu7Xhu61DduG7r8O94butduG7r8O9U3jDvXd2S+G7ry3hu7l3LeG7r3PEqOG7oEbhu6vhu7Hhu7lLU8ah4burw6HDgOG7sVPhuqRNRuG7sUZI4bu5TuG7sVNHw5VNRuG7seG6qsOBSOG7seG6quG6oE1y4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7sU1Gw4FY4buxQsOBTUbhu7FKR+G6tk1G4buxRMOMTUfhu7Hhu67DjOG7sVNHw4rhu7FEQU1G4buxUsOUTUZy4buxREFNRuG7sUThuqRU4buxU8Wo4bux4bqq4bqmQuG7sU1Hw4JT4buxQuG6oOG7sU3FqMagQuG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t54bu34bu34bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6V94bqkVOG7sWbhu5BNRuG7sUvDgeG7seG6qkjhu4ZU4buxU8Wo4bucTUbhu7FKSMOKTeG7sVNRVULhu7FE4buSQuG7sURBTuG7sULhu6Thu7nhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1Gc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pX1HSU1H4buxUFRY4bq+TeG7sVNHw4FNR+G7seG7oEfDlOG7sUThuqLhu7FSxqBM4bux4oCcSklCR+G7sUdOw4BT4oCd4buxQuG7luG7sUJHw4rhu7Hhu67DlE3hu7FCR07hu7FE4bqkVOG7sVPFqOG7sUfDgOG7sVPhuqRNRuG7sUZI4bu5TuG7sVNHw5VNRuG7sUThu4bhu7FNR0jhur5U4buxQ+G7quG7sUFN4buxUFThu7lN4buxU1HDkk1G4bux4oCcU8ODTUbhu7FTw5RC4oCd4bux4buu4bq+4buxRElCR3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoSOG6vFThu7HhuqpI4buGVHLhu7FD4buq4buxQU3hu7HhuqrDik3hu7FC4bqgTUbhu7HhurNI4bq8TeG7sX1HSOG7hlThu7FCw5pNRuG7sUTFqOG7mk1G4bux4buuxJBN4bux4bqqSOG7hk3hu7FNw5RI4buxQuG6oE1G4bux4bqzSOG6vE3hu7F9R0jhu4ZU4buxR+G7lk3hu7Hhu6924but4but4buxU+G7tOG7sUThu5BNRuG7sVLhurrhu7FTw4BO4buxUeG7ueG7sVNUWMOKTeG7sUTFqOG7mk1G4bux4buu4bqmTeG7sVPhuqBI4buxROG7kkLhu7FL4bqm4bugcuG7sUpHVOG7seG7ruG7qkLhu7FR4buSTUbhu7FLxqBN4bux4bugR0nhu7nhu7Fo4bq0WOG7sXvEgkLhu7FTR8OBTUfhu7Hhu6BHw5Thu7FS4bq64bux4bugR0FT4buxU1FI4buGTeG7sVNHxJBO4buxR8WoxqBNRuG7sVNRVE1G4buxU+G6tEzhu7FDw4xCR+G7seG7rsOZ4buxS05GSFJTSELhu7FKw4pT4buxR+G7nOG7oOG7seG7rsagSOG7sUpHVOG7sULDlU1G4buxTUZH4buA4buxQuG7uU5y4buxSkdU4buxQsOVTUbhu7FNRkfhu4Dhu7FTR8OVTUbhu7FTSE3hu7FT4bqm4bug4buxU1FUTUZzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulZ05NRuG7sVJOTUZy4buxU0fDgU1H4bux4bugR8OU4buxQuG7pk1G4buxQk/hu7FKw4rhu7FHTsOAQkfhu7FN4bq0TUbhu7FCw4Lhu6Dhu7FHw4Dhu7FT4bqkTUbhu7FGSOG7uU7hu7FTR8OVTUZy4buxS05GSFJTSEJS4buxR0jhu4BN4buxQk9y4bux4bqq4bu5TuG7sUbhu5BM4buxTeG6tE1G4buxQsOC4bugcuG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxU0fhurxM4buxQkFC4buxU1RYw4pN4buxRMWo4buaTUbhu7Hhu67DgU1H4buxROG7uUjhu7Hhu6BHSeG7ueG7sWjhurRYcuG7sUfhuqRM4buxQkdUSOG7sVdUWOG6vE3hu7FQVOG7ueG7sVLhurRN4bux4bqq4bu5WHHhu7Hhuqrhu5jhu7FSVE1G4buxQkFC4buxU1RYw4pN4buxRMWo4buaTUbhu7FMxqBI4buxROG7huG7sVPDgE7hu7FTR8OBTUfhu7FTUcOZQuG7sUJHSU1H4buxSsOKU+G7sU3DlEjhu7Fdw5VNRuG7sS3hu7Fo4bq0WHNzc3Hhu7FN4bq0TUbhu7FCw4Lhu6By4buxTOG7ouG7sVHhu5JNRuG7sUJBQuG7sU1VU+G7sUZI4bu5TuG7sUZI4bus4bu54buxRMWo4buaTUbhu7FT4buKTUfhu7Hhu67GoEjhu7FQVMOUQuG7sUvhu5Jx4bux4buuw4Hhu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRnLhu7FN4bq0TUbhu7FCw4Lhu6Dhu7FCQULhu7FTVFjDik3hu7FC4bu5TuG7sVPDlELhu7FNR+G6rkzhu7FKw4pT4buxTcOUSOG7sUJBQuG7sVNUWMOKTeG7sUTFqOG7mk1G4buxUFTDlELhu7FGSOG7ueG7seG7rsOBTuG7sUfhu4Dhu7FTR8OUTUbhu7FGSOG7uU7hu7FTR8OVTUbhu7FEw5Xhu7FTR8OMc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pV3DlEjhu7Hhu67GoEjhu7FHw4FNRuG7sUpHw5VNRnLhu7FS4bq0TeG7seG6quG7uVjhu7FQVMOUQuG7sVPDiuG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FE4bu5TUbhu7FExajhu5xC4buxTeG6tE1G4buxQsOC4bugcuG7sUzhu6Lhu7FR4buSTUbhu7FE4buG4buxRMOKTeG7sU3Dg0zhu7F24butd+G7reG7sUTDgFPhu7FCw5VNRuG7sVJUw4JT4buxSkfhu7lI4buxU0dBQuG7sXZ54buxU1FI4buAVOG7sUfDgU1H4buxSkdBQkcvTcODTOG7seG7rsOB4bux4buv4but4butc+G7reG7reG7reG7sVPDgk3hu7FHw4FNRuG7sUdP4bu5L03Dg0xz4buxw7PDgeG7sUTDik3hu7FNw4NM4buxduG7rXnhu63hu7FCT+G7sULDlU1G4buxUlTDglPhu7FEw4BT4buxd+G7reG7sVNRSOG7gFThu7FHw4FNR+G7sUpHQUJHL03Dg0zhu7Hhu67DgeG7sXbhu63hu61z4but4but4but4bux4oCT4buxd+G7reG7rXPhu63hu63hu63hu7FTw4JN4buxR8OBTUbhu7FHT+G7uS9Nw4NMc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeHbhu7Xhu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnjhu6/hu7cv4buv4bu14butQ3bhu6/DveG7rXZ3eFN5d8O94bu3S3Yt4bu5eC3hu69zxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q8Ohw4Dhu7FT4bqkTUbhu7FGSOG7uU7hu7FTR8OVTUbhu7HhuqrDgUjhu7HhuqrhuqBNcuG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FNRsOBWOG7sULDgU1G4buxSkfhurZNRuG7sUTDjE1H4bux4buuw4zhu7FTR8OK4buxREFNRuG7sVLDlE1GcuG7sURBTUbhu7FE4bqkVOG7sVPFqOG7seG6quG6pkLhu7FNR8OCU+G7sULhuqDhu7FNxajGoELhu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bureHbhu7Xhu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7peG6s+G7guG7sUfhu5JI4bux4bugR0FO4buxR07hu7nhu7FQVMOUQuG7sVPDiuG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7F1W8OgOTnDuuG7sUzhu7lNRuG7sVPGoEjhu7FSxq9C4buxR1VT4buxQ1Thu7FLw4xCR+G7sUvGoE3hu7FCR07hu7FTR8OBTUfhu7Hhu6BHw5Thu7FSw5VNRuG7scOhw4FNc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pXvhurxN4buxQsOATUfhu7FGSOG7uU7hu7FTR8Wo4buWTUbhu7Hhu67DgeG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FKSE1H4buxU8OKcuG7sUfDgOG7sVPhuqRNRuG7sVNHVOG6pk3hu7FL4bucSOG7sUZP4bug4bux4bugR+G6pE3hu7FE4buG4buxU8ODTUbhu7FTR+G6vEzhu7FL4buqQuG7sUThuqxY4buxRMWo4bu54buxQ1Thu7FLw4xCR+G7sVNR4bui4buxU0fDgU1H4buxTUbDgU1H4buxSkhNR+G7sVPDiuG7sUzhu6ZI4buxTUfDkk1y4buxTUfhu5rhu7FET+G7sVLGoEzhu7FHTsOBTeG7sVNHw4FNR+G7sUzDmULhu7FTSOG6vFThu7FET03hu7Hhu693LeG7r3jhu7FTUUjhu4BU4buxS8Wo4bucU+G7sUpHQUJH4bux4buuw4FO4buxTcODTOG7sXbhu6134butc+G7sWhUWMOKTeG7sUNU4buxS8OMQkfhu7FExajhu5pNRuG7sVNH4bukWOG7sUrDilPhu7FNw5RI4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7sS3hu7Hhu4VU4bqgTUbhu7HDouG7uUzhu7FQVOG7ueG7sVLDlU1G4buxfeG7mOG7sX3Dk+G7sULhu6ZNRuG7sUThu7lNRuG7sUTFqOG7nELhu7FTR1VC4buxROG6rFjhu7FTUUjhu4ZN4buxSkfhu7lIcuG7sUZI4bu54buxU8ODTUbhu7FTUeG6oEjhu7FNRkdI4buATOG7sUzGoEjhu7FHw4Lhu6Dhu7FD4bqoTeG7sUJHTuG7sUNU4buxSkdBQkdzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7PDjeG7sVNHw4py4buxS8Wo4bucTUbhu7FKR0FCR+G7sUTDik3hu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxUuG6uuG7sU1Gw4FY4buxQsOBTUbhu7FTw4NNRnPhu7HDocOBTUbhu7FNw4NMcuG7sVLhurrhu7FCT+G7sUfDgU1G4buxQkfDmULhu7FTUUjhu4BU4buxS8Wo4bucU+G7sUpHQUJH4buxRMOKTeG7sVNHw4FNR+G7seG7oEfDlOG7sVLDlU1G4buxw6HDgU3hu7FE4buG4buxU1HhuqBI4buxTUZHSOG7gEzhu7FNR+G7rE1G4buxU+G7mOG7sUfhu5zhu6By4buxQsOVTUbhu7FTUcONTUfhu7FDVOG7sUvDjEJHcuG7sUZI4bqgSOG7sVNRSXLhu7FNRkfhu4rhu7FDxajhu55NRuG7sVPhuqRM4buxQuG7nuG7sVBUw5RC4buxU8OK4buxTUfFqOG7sWdUTeG7scOyTlFLQ+G7sXvhu7nhu7HDouG7ueG7scOhSEtLUnLhu7F9w5VNRuG7seG7rkjhurxN4buxQkfhurRU4buxQOG7seG7uFJI4bu54bux4buD4bu5UUpy4buxSkdU4buxTUZH4buK4buxQ8Wo4bueTUbhu7HDoE1TxJBRfU5NU0hNxJBNU+G7uUvhu7Fb4bu5TeG7uU1G4buxZ1RN4bux4buDxJBNSE1SVEvhu7nhu7FmxJBSTlFTc3Nz4buxR+G7uVjhu7FTR+G7uUzhu7FGSOG7ueG7seG6s+G7guG7sUfhu5JI4bux4bugR0FO4buxR07hu7nhu7FQVMOUQuG7sVPDiuG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7HigJPhu7Fbw6A5OXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXjhu7Xhu7Phu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnjhu6/hu7cv4buv4bu14butQ3bhu6/DveG7rXZ4w71TeHnhu7N3S8O9LeG7uXkt4buvc8So4bugRuG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vDocOA4buxU+G6pE1G4buxRkjhu7lO4buxU0fDlU1G4bux4bqqw4FI4bux4bqq4bqgTXLhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxTUbDgVjhu7FCw4FNRuG7sUpH4bq2TUbhu7FEw4xNR+G7seG7rsOM4buxU0fDiuG7sURBTUbhu7FSw5RNRnLhu7FEQU1G4buxROG6pFThu7FTxajhu7HhuqrhuqZC4buxTUfDglPhu7FC4bqg4buxTcWoxqBC4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3jhu7Xhu7Phu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pcOhw4Dhu7FT4bqkTUbhu7FGSOG7uU7hu7FTR8OVTUbhu7FE4buQTUbhu7Hhuqrhu5Lhu7FLw4Hhu7FL4buqQuG7sUThuqxY4buxRkhV4bug4buxXcOB4buxw6LhurJNRuG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FMw4BNR+G7seG7ruG6vuG7sUNU4buxS8OMQkdy4buxSkhNR+G7sVPDinLhu7FX4bqi4buxR+G7kkhzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6HDgOG7sVPhuqRNRuG7sUZI4bu5TuG7sVNHw5VNRuG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk1y4buxU0dU4bqmTeG7sVNI4buATeG7sUJHTuG7sUNI4buxQkdUWOG7hk3hu7FC4bumTUbhu7FKRU7hu7FTR8SQTuG7sVNHVOG7sUdVU+G7sUThuqRU4buxU8WocuG7sUZIVeG7oOG7sUZI4bu54buxU8ODTUbhu7FC4buW4buxR+G7kkjhu7Hhu65I4buAQuG7sUvDgUzhu7FE4buG4buxTUfhu6xNRuG7sUJHVFjhurxN4buxRkjhu7ly4buxTUbFqOG7mkjhu7FTR8OBTUfhu7FEw4BT4buxR+G7uVjhu7FNRsWo4buaSOG7sU3FqMagQuG7sU1GTsOBSOG7sUTDik3hu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxROG7huG7sUTDjE1H4buxQsWocuG7sVJITUfhu7FSw5RNRuG7sU1Gw4FY4buxTOG7klPhu7FNR0jhur5U4buxR+G7lk1z4buxw6FI4buATeG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FCT+G7sUfDgU1G4buxQkfDmULhu7FNRkfDjU3hu7FNRsWo4buaSOG7sU3FqMagQuG7sU1GTsOBSOG7sVJITUfhu7FSw5RNRnLhu7FRSOG6vE1G4buxw6HDgU3hu7Hhu4VUw5RC4buxS8OB4buxR+G7lk3hu7Hhu6/hu69z4but4but4but4buxTUbFqOG7mkhzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaEfEkE7hu7FCQULhu7FCR1RY4bq8TeG7sUZI4bu5cuG7sVJOTUbhu7FSTk1G4bux4buuxqBI4buxUuG7quG7sUJHVE1G4buxU+G7uVjhu7FC4buk4bu54buxSkdU4bux4buu4buqQuG7sUpITUfhu7FTw4rhu7FTxajhu7FNR+G6tE3hu7FNR+G6rkzhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxQ1Thu7FLw4xCR3Lhu7Fdw4Hhu7HDouG6sk1G4buxQuG7pk1G4buxQuG6pE3hu7FTR1Thu7FHVVPhu7FNR8OB4buxROG6pFThu7FTxajhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxU0fDjOG7sVNRxajhu5pNRuG7seG6qsOCU+G7sUThu5JNRuG7sVLhuqBN4buxUFRY4buxTMOVcuG7sUJHVOG7lEjhu7FY4buxU8OKcuG7sUZIQU7hu7FDw5lC4buxS0jhurxN4buxQsOC4bugcuG7sUtI4bq8TeG7sVBUw5RC4buxRkjhu7nhu7FCR8OCU+G7sUvFqOG7nE1G4buxQuG7uU5y4buxROG7kE1G4buxU0fhu5pI4buxU8OATuG7sUPFqOG7sUTDjOG7ueG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FH4buA4buxU0fDlE1G4buxU0fFqOG7lk1G4buxTMOASOG7sUPDjEJH4bux4buuw5ly4buxTUfDgeG7seG7ouG7sULhu7lO4buxQsOC4bugc3Nz4buxw7PGoEjhu7FMw5VI4buxU1HFqOG7mk1G4buxROG6pFThu7FTxajhu7FKSE1H4buxQ07hu7lNR+G7sUThu7lNRuG7sU1Gw4FY4buxQsOBTUbhu7FExajhu5xC4buxQuG6oEjhu7FTR0jhu4BNcuG7sV3DgeG7scOi4bqyTUbhu7FHTsOBTeG7sVNOw4FN4buxROG7pOG7seKAnFNH4buaSOKAneG7seG7rsOB4bux4oCcQuG7luKAneG7sUThu4bhu7FTUeG7ouG7sVNHw4FNR+G7sUzhu5JT4bux4oCcU0dI4bq8TeG7sUTFqOG7mk1G4buxTMagSOKAneG7sURBTUbhu7FSw5RNRnLhu7FDVOG7sUvDjEJH4bux4buuw4Hhu7FE4bqkVOG7sVPFqOG7sVPhuqRM4buxQuG7nuG7sVBUw5RC4buxU8OKc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bug4bu4VFNHTlHhu6vhu6Vow5pNRuG7sVvFqOG7lk1Gw7kv4bug4bul

Tùng Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]