Nhóm chuyên gia cố vấn của Viện Đối ngoại và An ninh Quốc gia Hàn Quốc ngày 27/12 dự đoán rằng 2019 có thể sẽ đánh dấu một năm "bước ngoặt" của tiến trình ngoại giao đang diễn ra về phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên, cho rằng những nỗ lực của các nước liên quan sẽ tăng cường, dù có kết quả hay không.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSw7rhu4vhu6QuWeG6r+G7pMav4bumxahXxqDhu6TDg+G6qeG7geG7pMSD4bu4w6Phu6TDmS5pZCHhu6TEgzThuq894buBw5nhu6QhNeG6r+G7pOG7gTYixIPhu6Thu4HDqjjEgzXhu6Q14bq3WOG7pC44xIM14buk4bqjNl3Eg+G7pOG7gMOqNiDhu4dRLzXFqFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7w708WCjDmVLEgjXhurHDo+G7pCE14buHbV3Eg+G7pDQ2WOG7pCHhuqfhu6RqJsSD4bukIWdY4bukSjYwxIPhu6TDueG6pzbhu6TEgzThuq/hu7I24bukasOd4buk4buPxIPhu6TEgzbEgzXhu6Thurzhu4fhuqch4bukNDZY4bukw73DncSD4buk4bq84buH4bqnIeG7pMSDNMOdbeG7pMav4buuL8Woxq/hu6Qo4buL4bukKeG6r1nEg+G7pMOqI8SDNOG7pMav4bumxahX4bukIeG6seG7pOG7gTUx4buk4bq/W+G7pClZxIM14bukKCbhu4fhu6TDo+G6qeG7geG7pMSD4bu4w6Phu6TDmS5pZCHhu6TEgzThuq894buBw5nhu6QhZ1jhu6Thu4E2IsSD4buk4buBw6o4xIM14bukxIM04bqv4buyNuG7pDQ2WOG6r+G7pClYxIM04bukKDYyxIPhu6TDqljhu6RqIOG7pOG6uzU24bukNeG7suG7geG7pMSDNSrEg+G7pDXhurFY4bukasOd4bukNeG6t1jhu6QuOMSDNeG7pOG6oyrhu4fhu6Qow5024buk4buBw6pdxIPhu6R0WcSD4bukKeG7tOG6r+G7pOG7gMOqNiDhu4fhu6Thu4A2XcSD4buc4bukITXhuq/hu6TDqiPEgzThu6TEgzXEqcSDNOG7pMSDYuG7pOG6o+G7iyHhu6QhZ1jhu6QhWSHhu6TEg2lkIeG7pOG6ozZdxIPhu6Thur3hu4dYxIPhu6Thur9b4buk4buB4bu4xIM04bukIWnEkcSDNOG7nOG7pCjhu4Xhu6Qh4bqx4buk4bqhIuG7geG7pOG6veG7h+G7tOG7pDVYbeG7pOG6oTXhuqXEgzThu6JRL+G6u1JRNcWoUlE2w6M04buk4bq/4buBbeG6ozzDlMOZKDbhur/hurvhuqNYbcag4bukLuG6o+G6ryHhuqHhu5rhu6TDo1jDqjQ2xIMt4bqjPDPhu4HGoOG7pFjhu4fhu4Hhuq/hu5rhu6TDo1jDqjQ2xIMtw6o2NDXhu4HGoOG7pFjhu4fhu4Hhuq/hu5rDmeG7pOG6v8OqIcOUw5kvLyEoxIPhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/FqFbhu7DGry/FqOG7rlYo4buqxajhu6zhu6jhu7Dhu6rhu67hu4FX4buo4buo4bum4bqjxajhu6LDoOG6uzTDmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZw7rhu4vhu6QuWeG6r+G7pMav4bumxahXxqDhu6TDg+G6qeG7geG7pMSD4bu4w6Phu6TigJwuaWQh4bukxIM04bqvPeG7geKAneG7pCE14bqv4buk4buBNiLEg+G7pOG7gcOqOMSDNeG7pDXhurdY4bukLjjEgzXhu6ThuqM2XcSD4buk4buAw6o2IOG7h8OZ4bukL1JRLzXFqFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dVjhurvhu4E24bqvxIPDmVLhu4DhuqvEgzThu6Thu4E14bqnxIM04bukw73DncSD4buk4bq84buH4bqnIeG7pMOD4bqv4bqvxIPhu6TDgFg8LTbEg+G7pOG7oOG7gcOqWTZQ4bukasOd4bukxIM1w53hu6ThuqPhu7bEgzXhu6Qp4buy4bqv4buk4buAw6o2IOG7h+G7pOG7gDZdxIPhu6ThuqA2w6Phu6TDgOG6r8SDNC3hu4fEg+G7pOG7gcOq4bqvxIM04bukIeG7h+G6qSHhu6Q0PeG6u+G7pOG7geG7sjbhu6R0OMSDNeG7pMSCNWnhurnEgzThu6TEgzTDnW3hu6TFqFcvV+G7ouG7pOG7oOG7k8SDNcag4buk4buPeOG6ui/hu4Dhu4BMSsSCUFEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJKNjDEg+G7pEo2MMSD4bukw7nhuqc24bukxIM04bqv4buyNuG7pGrDneG7pOG7j8SD4bukxIM2xIM14buk4bq84buH4bqnIeG7pDQ2WOG7pMO9w53Eg+G7pOG6vOG7h+G6pyHhu6Qo4buL4bukKeG6r1nEg+G7pCFZIeG7pCHhu4fhuqkh4bukKcOdw6Phu6Thurs1WcSD4bukNDbEqVjhu6RLWOG6vzU2xIM04buB4bqvxIPhu6Rqw53hu6R0OMSDNeG7pMSCNWnhurnEgzThu6Thur9b4buk4buBNiLhurvhu6Thu4FmIeG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukxIPhu7jDo+G7pMav4bumxahX4bukKTHhu6RqaWXhu4Hhu6Thur3hu4dY4buk4bq/4buL4buk4buBNeG7heG7pDU6xIPhu6ThuqE+4bqv4bukKMOdNuG7pDXDncSDNOG7pOG7gTU64bq74buk4bqhw7Lhu6Q0NsSpWOG7pDXhurPhu5zhu6QuJuG7geG7pCE1JuG6u+G7pOG7gTXhu4sh4buk4buBIuG7pMOqI8SDNOG7pOG6oTXhuqXEgzThu6QoMuG7pCjDncSDNOG7pCkx4bukKeG7suG7geG7pClpZSHhu6TDo+G6qeG7geG7pOG6v+G7i+G7pOG7gTVYbeG7pCnhuqs24buk4buB4bqvw53Eg+G7pCg2MMSD4buk4bq/KuG7h+G7pOG6v0Ah4buk4buBw6rhuq/EgzThu6Thur3hu4dYxIPhu6Q1MOG7pOG7gMOqNiDhu4ctw4Phu43hu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSSjYwxIPhu6TDueG6pzbhu6TEgzThuq/hu7I24bukasOd4buk4buPxIPhu6TEgzbEgzXhu6Thurzhu4fhuqch4bukNDZY4bukw73DncSD4buk4bq84buH4bqnIeG7pCnhu7bhu6Qh4bqlxIM04bukLuG6p+G7pCjhu4vhu6QuWeG6r+G7pDXDncSDNOG7pMSD4bu4w6Phu6RqIOG7pOG7gTjEgzXhu6Q1OMSDNeG7pCE1N8SDNeG7pOG7gcOqOeG7pOG7gTUi4bukNDZkNuG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukxIPhu7jDo+G7pMav4bumxahX4buc4buk4buBw6rhuq/EgzThu6Qp4bqx4bukKSDhu6QhOuG6u+G7pCkixIPhu6QhWSHhu6TEg2Lhu6ThuqPhu4sh4bukNeG6t1jhu6QuOMSDNeG7pOG7gcOqXcSD4bukLlnEg+G7pCnhu7Thuq/hu6Thu4DDqjYg4buH4buk4buANl3Eg+G7nOG7pOG7gcOqWOG6r+G7pCnhuqs24buk4bqjNl3Eg+G7pOG7gMOqNiDhu4fhu5zhu6QpOVjhu6QhNTfEgzXhu6Thu4HDqjnhu6TDqeG7pMO54bqlxIM04bukdEAh4bukw7Xhu5zhu6QhNTfEgzXhu6Thu4HDqjnhu6TEg+G6qTbhu6Qu4bqp4bukw6nhu6R0OMSDNeG7pMSCNWnhurnEgzThu6Rqw53hu6QhWSHhu6RqJsSD4bukKSDhu6ThuqE1WSHhu6Lhu6RKNjDEg+G7pMSDNDU2XcSD4bukIcOt4buH4bukxIPDnW3hu6TEgzU6xIPhu6QpOcSDNcag4bukw5nGr+G7psWoV+G7pOG6v1vhu6ThuqPDneG7pMOj4bqp4buB4bukxIPhu7jDo+G7pC5pZCHhu6TEgzThuq894buB4bukKTHhu6RsWSHhu6QpOcSDNeG7pOG6ozYw4buH4buk4bq/W+G7pCHhurHhu6TDo+G6qeG7geG7pC5pZCHhu6Thu4E2IsSD4bukKVnEgzThu6ThuqEx4buk4buBw6rhuq/EgzThu6TEg2Lhu6ThuqPhu4sh4buk4bq7NTbhu6Q14buy4buB4bukxIM1KsSD4bukNeG6sVjhu6Rqw53hu6Q14bq3WOG7pC44xIM14buk4buBw6pdxIPhu6QuWcSD4bukKeG7tOG6r+G7pDVYbeG7pOG6oTXhuqXEgzThu5zhu6Thu4E14bqlxIM04buk4bq94buHWOG7pOG7gTYixIPhu6Thu4HDqjjEgzXhu6Qpw53Do+G7pOG6uzVZxIPhu6Q0NsSpWOG7pOG7gMOqNiDhu4ctw4Phu43hu6Rqw53hu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOG6veG7h1jEg+G7pDUw4buk4bqjNl3Eg+G7pOG7gMOqNiDhu4fhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw4Phuqnhu4Hhu6Qh4buH4bqpIeG7pDQ2I8SDNOG7pCHhuq/hu6Q0NsSpWOG7pMOD4buN4bukasOd4buk4buAw6o2IOG7h+G7pOG7gDZdxIPhu6Thur9b4buk4buBNiLhurvhu6QoNjLEg+G7pCjhuq/hu6RtXeG7h+G7pCE/4buH4buk4buBw6ppZCHhu6QpKm3hu6RqIOG7pCFZIeG7pC5pZCHhu6Thurs1NuG7pDXhu7Lhu4Hhu6TEgzUqxIPhu6Q14bqxWOG7pC7huqvhu6Thur/hu4fEgzThu6Thurs14bu0NuG7pCk24buk4bqhw6jDo+G7pGpkNuG7pCFZIeG7pMOZLjYwxIPhu6Thurs1WeG6u+G7pOG7gWljxIM04bukw63EgzThu5zDmeG7pMSDNWnhu6RqNjAh4bukxINkNuG7pOG6o+G6tcSDNOG7pCFZIeG7pC42MMSD4buk4bq7NVnhurvhu6Thu4HDqsOsxIM04buk4bq7NeG7suG7geG7pGrDneG7pMOj4bqp4buB4buk4buB4buHbV3Eg+G7pC7huqfhu6QhNTfEgzXhu6Thu4E1w60h4bukITUmw6Phu6Qow63hu4Hhu6Qh4buH4bqpIeG7pHU1NiLEg+G7pOG7gcOqWMSDNeG7pOG7gMOqNiDhu4fhu6Thu4A2XcSD4bukxahX4buw4bumLcWoV+G7sOG7qOG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJKNjDEg+G7pMO54bqnNuG7pMSDNOG6r+G7sjbhu6Rqw53hu6Thu4/Eg+G7pMSDNsSDNeG7pOG6vOG7h+G6pyHhu6Q0Nljhu6TDvcOdxIPhu6Thurzhu4fhuqch4bukIWjEgzThu6QhNeG6r+G7pMOqI8SDNOG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukIeG7h+G6qSHhu6Q0PeG6u+G7pOG7gTVpZcSDNOG7pClhxIM14buk4buBNcOt4bukNVg24bukNDbEqVjhu6Thu4DhuqvEgzThu6Thu4E14bqnxIM04bukw7rhuq/Eg1jhuqMo4buk4buAw6rhu4fDo+G6u+G7pGrDneG7pMSDNcOd4buk4bqj4bu2xIM14bukKeG7suG6r+G7pOG7gMOqNiDhu4fhu6Thu4A2XcSD4buk4bqgNsOj4bukw4Dhuq/EgzQt4buHxIPhu5zhu6Qh4bqx4buk4bqhNeG7tOG7pMSD4bu4xIM04bukKDYyxIPhu6TDqljhu6Rqw53huq/hu6TEg+G7iVjhu6QpP+G7h+G7pMSD4bu4w6Phu6TGr+G7psWoV+G7nOG7pDXhurPhu6Qh4bqx4buk4buBNTHhu6QhWMOj4buk4bqhIuG7geG7pOG7gTXhu4sh4bukNTYwxIPhu6QhWSHhu6QuaWQh4buk4buBaWPEgzThu6TDrcSDNOG7pCkx4buk4buB4buy4bqv4bukKeG6qeG7geG7pOG6uzVZ4buk4buBw6rhuq/EgzThu6QhWSHhu6Qh4buH4bqpIeG7pCnDncOj4buk4bq7NVnEg+G7pDXhu7Lhu4Hhu6TEgzUqxIPhu6QpWMSDNOG7pC454bukKTjEgzXhu6Thu4HDqjDhu5zhu6Thur/huq/EgzThu6QhWSHhu6QuaWQh4bukxIPDnW3hu6Qh4bqx4buk4buBNTHhu6ThuqPDneG7pCFZIeG7pC5pZCHhu6TDmeG7gWllxIM04buk4buBw6ppxIM04bukasOd4buk4bq/Y+G7pOG6o2llIeG7ouG7pMOZ4bukSjYwxIPhu6TEg8OdbeG7pMSDNSbEg+G7pMOj4buyxIM1xqDhu6TDmeG6oDXhurHhu6Qh4bqx4buk4buBNTHhu6Qo4buL4bukKeG6r1nEg+G7pMOj4bqp4buB4buk4bq/4buL4bukIeG7tDbhu6Thu4E1NjDEg+G7pMOj4buyxIM14bukw6Nb4buk4buBw6rhuq/EgzThu6Thur3hu4dYxIPhu6Q1MOG7pOG7gMOqNiDhu4ctw4Phu43hu5zhu6TEgzVpxIM04bukNDZYNuG7pCnhuq/hu7LEg+G7pCnDncOj4buk4bq7NVnEg+G7pMSDw51t4bukIeG6seG7pOG7gTUx4buk4bq/W+G7pOG7gTYi4bq74buk4buBZiHhu6QpMeG7pDQ24buD4bq74bukamll4buB4buk4bq94buHWOG7pMOj4bqnNuG7pOG6veG7h1jEg+G7pDUw4buk4buBNeG7heG7pCk5ITXhu6ThuqMq4buH4bukKMOdNuG7pCFnWOG7pDXhurPhu6Rqw53hu6Thu4Hhu7Lhuq/hu6TDqljhu6TDo+G6qeG7geG7pOG7gTXhurVY4buk4buBNeG7hzrEg+G7pMOjZDbhu6Lhu6TDmVEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhu4DDql3Eg+G7pMOjPeG7geG7pOG7gcOqOsSD4buk4bqjNl3Eg+G7pOG7gMOqNiDhu4fhu5zhu6RKNjDEg+G7pMO54bqnNuG7pMSDNOG6r+G7sjbhu6Rqw53hu6Thu4/Eg+G7pMSDNsSDNeG7pOG6vOG7h+G6pyHhu6Q0Nljhu6TDvcOdxIPhu6Thurzhu4fhuqch4bukKOG7i+G7pCnhuq9ZxIPhu6Thur9b4bukIeG6seG7pMOj4bqp4buB4buk4bq/4bqn4bukITU6w6Phu6Thu4HDqjLhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pGo2MCHhu6Thu4E2IsSD4bukNcOdxIM14bukIVkh4bukKOG7i+G7pFnEg+G7pDVl4bq74buk4buBWSHhu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7pOG6ozZdxIPhu6Thu4DDqjYg4buH4bukKOG6r+G7pMOj4bqp4buB4buk4bqj4bqv4buy4buB4bukIVkh4bukLjYwxIPhu6Thurs1WeG6u+G7pOG7gcOqw6zEgzThu6Thurs14buy4buB4buk4bq7NcOtIeG7pOG7geG7suG6u+G7pMOjw53hu6TDg+G7jeG7pGrDneG7pOG6ojZdxIPhu6Q1ZeG6u+G7pOG6veG7h+G6pyHhu6RZ4bq74bukKT3hu4Hhu6Lhu6TEgjVpxIM04bukajYwxIPhu6TEgzQ1Nl3Eg+G7pCHDreG7h+G7pOG7h23hu6Thu4E3xIPhu6TEg8OdbeG7pCE14bqv4bukw6ojxIM04bukNeG6r+G7suG7geG7pCnhuqnEgzThu6Thu4HDqljhuq/hu6Qp4bqrNuG7pGzhu7bhu6Q14bqpNuG7pGrDneG7pGrhu7jEg+G7pDXhurFY4bukNDbEqVjhu6Q1WDbhu6TDozYgxIPhu6Thu4DDqjYg4buH4buk4buANl3Eg+G7pOG6v1vhu6QpaWUh4buk4buB4bu4xIM04bukIWnEkcSDNOG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurvhur7huq/hu4fDqiE8w5lS4bqi4bq64buk4bug4buANTzhuq/hu6RN4bqvxIM1WOG6u1BRL+G6u1I=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]