Ngày 26/12, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zangeneh cho hay, Tehran có kế hoạch bán 3 triệu thùng dầu thô cho các công ty tư nhân trong đợt bán hàng thứ ba nhằm né tránh những biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4budw6Hhu5YoT+G7qDxPLMOdTz0p4buc4buoPU/Gr8agKE/hu45P4bqhw6Ek4bu04bqjT+G6oT3EgygjT+G7qsOZ4bqjT8avw5rhuqFP4buoPcOaOU8u4bu0KD1P4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqh4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKjDuiPhu5pjT+G7jOG7kC/DkuG7jEhP4bqhw6HhuqNj4buyKE/huqE9XSgjT+G7ncOh4buWKE/hu6rFqChP4bqh4bqjY1koT8avIk/hu6jhurHhu5ZPazBP4bqhw6HhurM3KCNPbcOZ4bqjTyF9T+G7ncOh4buWKE9rJDvhu5YoT1rhu5YoI+G7rCjhu6w9T+G7qD0pTz3hu5ZjSE/huqDhu6w9w6Hhu5YoT+G7qDxPLMOdTz0p4buc4buoPU/Gr8agKE/hu45P4bqhw6Ek4bu04bqjT+G6oT3EgygjT+G7qsOZ4bqjT+G6oT1dT+G7qD0pT+G7qMag4buoT+G7qF0oI0/huqFjT+G6oeG6s08oPVUoT+G6ocOhKSgjT+G7sDbhuqFPxq/GoChPPeG7migjT+G6oT3hurVPxq/hu5ZPKD1RIU8o4buuT+G6ocOhxqAoPU8oPeG6rSgjT8avJOG7tChPOT3GoDlP4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqhT+G7qOG6seG7lk914bq5SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSo4buIJCEjT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Avw5Lhu5jDlOG7jC/DkuG7kuG7kuG7qsOVw5Phu5TDk+G7lOG7juG7mOG6ocOSw5PDlOG7kC7Dkkk7OSNOT+G7li7huqHDik7hu53DoeG7lihP4buoPE8sw51PPSnhu5zhu6g9T8avxqAoT+G7jk/huqHDoSThu7ThuqNP4bqhPcSDKCNP4buqw5nhuqNPxq/DmuG6oU/hu6g9w5o5Ty7hu7QoPU/huqHDocOiKCNPOT3hu5zhuqFOTy/EqHUw4bqhT+G7qDNPw6A3Tyw94buWJE/huqE9xqDhu6hP4buqw5nhuqNP4bqhw6FZKE/hu7Dhu6IpT3M94buWw6EsSE/hu53DoeG7lihJT8OM4buBKD1GT+G6u+G7l+G7uS/huqDhuqBC4bqow7rhu4rhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu6soI09a4buWKCPhu6wo4busPU/hu6g9KU/GryTDneG6oU8jJMOaY085PeG7rjlP4buow5koT+G6oT0kw53huqFP4buoPSlPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjTyjhu5pjT+G7sOG7nk/hu6g8T+G6qeG7mk/hu45P4bqhw6Ek4bu04bqjT+G6oT3EgygjT+G7qsOZ4bqjT8OgWE/hu7DhurM24buoT8avxqAoT+G6ocOhWShP4bqhPSZP4bqhw6HhurM1KCNP4buoPeG6tSgjTyw9KcagKE8o4bugKCNPLuG6szYoI0/hu6jhurHhu5ZP4budw6Hhu5YoT+G6qTQkT8OSw5PDk+G7gE/Gr1EoI0/hu7AgKCNPw6Ek4buWLk/hu6jhurHhu5ZP4budw6Hhu5YoSU/huqDhuqNjTyg9JFkoSE/huqkk4bu04buoT+G6oT3hu5YoPU/huqEpxqAoT8avUSgjTygjKeG7nCRP4bqh4bu0T+G7qOG6tygjT+G7qDxP4bqhPeG7tk/hu7DhurM24buoT+G7qD3DmjlPKD3hu6QoT+G7sCIkT+G6qTQkTyg94bqtKCNP4buWJE8h4bqjIihPIeG6o+G7lk/hu6rDmeG6o08h4buaTyw9XSgjT+G7qsSDKCNP4buwICgjTygwJE/huqHhu7RP4buo4bqx4buWT+G7ncOh4buWKEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhrME/huqHDoeG6szcoI09tw5nhuqNPIX1P4budw6Hhu5YoTyhZ4bqjT8OhW0ZP4oCcw7rDneG6o08hMOG6oU8oI+G6szUkTyHhuqMiKE8h4bqj4buWT+G7qsOZ4bqjT+G6ocOhWShP4bqhPSZP4bqhw6HhurM1KCNP4buoPeG6tSgjTyw9KcagKE8o4bugKCNPLuG6szYoI0/Gr1EoI08oIynhu5wkT+G6oeG7tEhP4buqw5nhuqNPw6BYT+G7sOG6szbhu6hP4buo4bqjKCNP4buow5o5T+G6oT3hu6wpTz0qKD1P4bqhPeG6teG7qE/huqHDoeG7lilP4buwMSRPKCMp4bucJE/huqHhu7RP4bqp4buaTyjDneG6o08hMOG6oU8oI+G6szUkTyHhuqMiKE8h4bqj4buWT8avUSgjT+G7sCAoI0/DoSThu5YuT+G7qOG6seG7lk/hu53DoeG7lihP4bqhPSpP4buo4bq3KCNPw6BYT+G7sOG6szbhu6hP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChPIyThu5YpT+G7qibhu6g9T8avUSgjT+G7sCAoI0/DoSThu5YuSU7hu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu53DoeG7lihP4buw4bueT8avUOG6oU/hu7DDmeG6o0/Gr8agKE/hu6rDmeG6o0/hu6g9KU/hu6jGoOG7qE8sPcag4buoPU894buaKCNP4bqh4bqzTyg9VShP4bqhw6FZKE/huqE9Jk/huqHDoeG6szUoI0/hu6g94bq1KCNPLD0pxqAoTyjhu6AoI08u4bqzNigjTy7DmShP4buww5nhuqNP4bqhJFkoT+G6qeG7milP4bqhPcagKCNPw5LDk0/huqk0JE/Dkk/huqHDoSThu7ThuqNP4bqhPcSDKCNP4buqw5nhuqNP4buw4bqzNuG7qE/hu6g94buaKU8jJMagTzdPIeG6teG7qE/hu5LDlUjhu5jDlE/huqLDgG0v4bqhPcSDKCNPLD0kT3XhurlP4buoPeG6o+G7pihPxq8mT+G6ocagJE/GoDlP4buwUuG6oU/hu6jGoOG7qE8u4bu0KD1P4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqhTyg9USFP4bqp4buaKU8uOig9T+G6qeG6peG7qE/hu6rDmeG6o08hfU/hu6jhurHhu5ZPKOG6szThu6hPKOG7mmNJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobjbhuqFP4buoPcagKU/Gr8agKE/huqE94bq1Tz3hu5YkT+G7sOG7nk/hu7DhurM24buoT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT8Og4buW4bqjTyw9JE/hu6jGoOG7qE8u4bu0KD1P4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqhT+G6ocOiT+G6quG7lsOgPSQoI+G6oSkoT+G7sOG6szbhu6hPxqA5T+G7sFLhuqFPPSAkT+G6oT3GoCgjT8OSw5JP4bqpw6Lhu5ZPYeG6o+G7lk/huqnhu5pP4buSw5PDk0nDk8OTw5NP4bqhPcSDKCNP4buqw5nhuqNP4bqhPV1P4buw4bueT+G7sOG6szbhu6hPxq/GoChP4buoPSlP4buoxqDhu6hP4buoXSgjT+G6oWNP4bqh4bqzTyg9VShP4buw4bu2T2LhuqPDmuG6oU8sPeG7puG6o0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqA94busKU894bueKCNP4bqhJChPw4A94buWKOG7lk/huqHDoeG6peG7qE/huqE94bqjMOG7qE9rME9tw5nhuqNPIX1P4budw6Hhu5YoSE/Gr+G7lk/hu6hdKCNP4bqhY0/huqHhurNPKD1VKE/hu7Dhu55P4bqhw6Hhu6JP4buQw5VI4buU4buST+G6osOAbS/huqE9xIMoI0/hu6g9KU894buWJE/hu7A24bqhTyMk4buWKU894buaKCNITyEyJE/hu7A24bqhTy7hu5pP4buMw5XDlEnDk8OTw5NP4bqhPcSDKCNP4bqp4buaTyEw4bqhT+G7sDbhuqFPLuG7mk/hu4zDksOTScOTw5PDk0/huqE9xIMoI0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu6soI09a4buWKCPhu6wo4busPU/hu6g9KU894buWY0ZP4oCcw7o94bqtKCNPKCPhurM1JE8h4bqj4buWT+G7qsOZ4bqjT+G6ocOhWShP4bqhPSZP4bqhw6HhurM1KCNP4buoPeG6tSgjTyw9KcagKE/hu6g8T+G6oT3hu7ZPYuG6o8Oa4bqhTyw94bum4bqjT+KAmOG6qeG7migjT+G7sOG7rCjigJlP4buo4bqx4buWTz17T+G6qeG7mk8sPV0oI0/hu6g8T+G6qcOaKE/hu7Dhu7JPIypJTk/huqDDoSkoI0/hu7A24bqhT8avxqAoT+G7qsOZ4bqjT+G6oT3hurVPKD3DmuG6oU/huqnhu5pP4bqhPeG6tU894buWJEhPKCPhurM1JE8h4bqj4buWT8OgWE/huqE94buWKD1P4bqhKcagKE/hu4zDk+G7gE/huqHDoVkoT+G6oTEoI08jJMagT+G6ocOhJk89NjlP4buwICgjTyHhuqPhu5ZPPeG7migjT+G7qOG6seG7lk89e0/Gr1EoI0/hu7AgKCNP4bqhJOG7sihP4buo4bqx4buWT+G7ncOh4buWKEhPw6AiT+G6oSThu7IoT+G7qD4oTy7hu5wkT+G6oT3hu5YoPU/huqEpxqAoT8avUSgjTygjKeG7nCRP4bqh4bu0T8Og4buW4bqjTyw9JE/hu6g9N0894buaKCNJT2zGoOG7qE/hu6hdKCNP4bqhY0/huqHhurNPKD1VKE/hu6g9P0/hu6g8T+G6oT3hu7ZPIeG6o+G7lk/hu6rDmeG6o0/huqE9XU/hu7Dhu7ZPYuG6o8Oa4bqhTyw94bum4bqjT+G6qSpPKCPhu5ooPU/hu6hdKCNPKCM9JOG7tDlP4buqw5nhuqNPIX1P4buw4bueT+G7sOG6szbhu6hPYeG6oyLhu6hPPeG6reG6o089POG7lk89ICRPKOG7oCFPw5Lhu5TDlMOSSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oD3hu6wpT+G6ocOh4bqjY+G7sihP4bqhPV0oI0/hu53DoeG7lihIT2w9JSg9Tzk94bqxT+G7ncOh4buWKE/hu6rhuqVP4buwJig9T+G7qD3hu5opT8avxqAoT+G7qsOZ4bqjT+G6ocOhWShP4bqhPSZP4bqhw6HhurM1KCNP4buoPeG6tSgjTyw9KcagKE8o4bugKCNPLuG6szYoI0/Dkk8uw5koL+G6oeG6o8OZKEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjDuiPhurM1JE85Pcag4bqhTygjXShP4buo4bqx4buWT2w9JSg9Tzk94bqxT+G7ncOh4buWKE91KT3hu5YhIeG7luG7qk/DgeG7rHrhu5ZPw7opxq/hu5YsPeG6oU/hu7Dhu55P4bqh4bqjY1koT8avIk/DoVEoI08oI1UoT8OgxqDhu6g9Tyg94buaTyjhurM04buoT+G7qOG6seG7lk8o4bugIU/huqE0JEhP4bqpIihPxq9Q4bqhT+G7sMOZ4bqjT+G6qeG7milP4bqhPcagKCNPa+G7lkhP4bqzNOG7qE/hu7Dhu5zhuqFP4buMw5JP4bqhw6lP4bqiw4BtT+G7qinhu5YoPU/huqE94bqjT+G6ocOiT+G7qsOZ4bqjTyF9SE8jJOG7oiFP4buM4buY4buAT8OgKU/huqk0JE8oI1UoT8OgxqDhu6g9T+G7qOG6seG7lk8o4bugIU8o4buWY0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqDDoeG6szThu6hP4buwPEhP4bqgMSgjT+G6oT0iKCNP4budw6Hhu5YoT+G7m+G7lsOgw6Dhu5YoT8OBKeG6oz3hu5YoJE/huqHhuqNjWShPxq8iT8OSScOV4buMw5RPKCM9KihP4bqhw6lPw6Ek4buWLkhP4bqh4bqzMygjT+G7sOG6szMoI0/hu47hu47hu4BIT+G6oT3huqNPKD3hu6Q5T+G7qOG6seG7lk/hu53DoeG7lihPw6BYT+G7sMOdKE/huqHDok9i4bqjw5rhuqFPLD3hu6bhuqNP4buqw5nhuqNPIX1IT+G6ocOhKSgjT+G6oTEoI08oI1UoT8OgxqDhu6g9T8OVSeG7ksOTw5NPKCM9KihP4bqhw6lPw6Ek4buWLk/DjCw9KeG7oigjT8OSw5Lhu4xP4bqhw6lP4bqiw4Bt4buKT+G7qOG6seG7lk8o4bugIU/huqE0JEkvSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6u+G6o+G6oT0pw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqHhu6xi4bqhLeG7li4kIyhGT8OhJCM94bqhR07EqOG6oD3hu6wpT+G6oOG6oELhuqjDuuG7iC85xKg=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]