Sputniknews đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thông báo Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu từ ngày 1/1/2019, chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tuyên bố từ chức do những bất đồng với ông Trump về các chính sách then chốt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVBzM+G6v2t94bqjw5oyNFbhu5TDmuG6uOG6v2td4bqjw5py4bqnw5rDquG6u2fEkeG6ozLDmuG6uOG6v8OiLMOaw6kz4bqv4bqjMsOa4bqgw7PDmiFnZCzDmsOg4bqv4bqjMsOaw4rhuq3huqMyw5rDqjPDouG6ozLDmsOK4bq74bq/4bqhw6nhu6AvM+G7pFDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXgoVi5VUOG6vMOp4bq/w6rhuqM0w6HhuqMoxKnhur3DmiFnVsOaw6o04bqjxqDDmsOK4bqt4bqjMsOaw6ozw6LhuqMyw5rhuqDDs8OadMOj4bqjVsOgLsOaw4rhurvhur/huqHDqcOaMirhuqPDmiEka8Oaw6oz4bq14bqjMsOaO1fDo8Oaw4ozaMOaw6rhurtnxJHhuqMyw5rhurjhur/DoizDmsOpM+G6r+G6ozLDmsOJVsOq4bq7NCzDocOa4bq8M1bhuqNWM1bhuqPDmuG6vXvDmsOq4bq7xJHDmsOqM1jhuqMzw5rhurnhur9rXeG6o8OacuG6p8Oaw6rhurtnxJHhuqMyw5rhurjhur/DoizDmsOpM+G6r+G6ozLDmjvhu7bDqsOaISrhur/DmsOqacOa4bqjMlhrw5rhu6Qv4bukL+G7psOZ4buk4buuxqDDmiwzOMOa4buJWDTDmuG6ozJYa8Oa4bq9VuG6v8Oaw6EzNMOacuG6p8Oaw6rhurtnxJHhuqMyw5rhurjhur/DoizDmsOpM+G6r+G6ozLDmkE04bqhw5rhuqBWw6rDqjThur3DmsOq4bq/a33huqPDmjvDosOaw6ppw5osM2gsw5ouw6PDmuG6ozPhu4vhuqMyw5o7JcOqw5oh4bql4bqjMsOa4buJYjTDmuG6teG6ozLDmsOK4bq74bq/4bqhw6nDmuG7iV3DmixXLMOaLDM14bqjM8Oa4bq9Vywzw5rDqjMo4bqjw5osM8Oiw6rhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lzVsOpw6o0w6PhuqNVUOG7oDThuqEyw5rhur3DqmvDoCjhu45VLjThur3DqcOgVmvhu5TDmjvDoMOjLMOh4buWw5rhuqFW4bq7MjThuqMtw6AoMcOq4buUw5pW4bq/w6rDo+G7lsOa4bqhVuG6uzI04bqjLeG6uzQyM8Oq4buUw5pW4bq/w6rDo+G7llXDmuG6veG6uyzhu45VLy8sLuG6o+G7mjtWw6PDqjNW4bqjMzPDo1bhu5rhu4nhuqMvLijhur3DocOqw6PDqS/huqMoxKnhur0v4buk4bus4buo4bumL+G7pOG7sOG7rC7Gr+G7pOG7qsWoxajFqOG7pMOq4buoxq/hu6jhu6rDoOG7pOG7mmHDqTJVw5pWw6DDquG7jlVzM+G6v2t94bqjw5oyNFbhu5TDmuG6uOG6v2td4bqjw5py4bqnw5rDquG6u2fEkeG6ozLDmuG6uOG6v8OiLMOaw6kz4bqv4bqjMsOa4bqgw7PDmiFnZCzDmsOg4bqv4bqjMsOaw4rhuq3huqMyw5rDqjPDouG6ozLDmsOK4bq74bq/4bqhw6lVw5ovUMOKM2jDmsOq4bq7Z8SR4bqjMsOa4bq44bq/w6Isw5rDqTPhuq/huqMyw5rDiVbDquG6uzQsw6HDmuG6vDNW4bqjVjNW4bqj4buaw5rhu6LhuqIy4bq/4bql4bqj4buUw5rhur0oVsOqw6rDoCjDqjThuqEo4bq94buaLMOj4bqh4bue4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUHVYNMOa4bq8w6nhur/DquG6ozTDocOaIeG7ssOaOzbhuqMzw5rDoOG6vybhuqPDmuG7iV3DmuG6ueG6v2tbw6rDmiE34bqjM8Oa4bqjWGvDmuG7iWI0w5rhurXhuqMyw5p0VuG6ozQow6DDmsOJ4buaw5p24bq7VuG6o8Ohw6A04bqjxqDDmsOpM8SDw5oyNFfDo8Oa4bq9Z8Oaw4Ezw6NWw5oz4bqxLMOaczM14bqjM8Oaw6rhurs3w5rDqlk0w5p1WTTDmjPhurEsw5pyVuG6ozLDmncow6PhursyNFbhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bq04bqjMsOadFbhuqM0KMOgw5rDieG7msOaduG6u1bhuqPDocOgNOG6o8OaLDPDo8Oa4bq74bu44bqjMsOa4buJXcOaw6HDs8Oaw6oz4bq/JsOqxqDDmuG6teG6ozLDmuG6vDNW4bqjVjNW4bqjw5rhu4k64bqjw5osM2dWw5ohZ2Qsw5osM+G6seG6o8OaLDPDo8OaLOG6teG6ozLDmuG7iTQiLMOaw6rhurt94bqjw5rhu4k2w5py4bqnw5rDquG6u2fEkeG6ozLDmuG6uOG6v8OiLMOaw6kz4bqv4bqjMsOaQTThuqHDmuG6oFbDqsOqNOG6vcOaw6kzw500w5osxIPDmsOqM2M0w5oyNFbhuqPDmiwzw6PDmuG7iTQiLMOaLDPhur9rIOG6o8OaMjRWw6PDmizEg8Oaw6rhursmw6rDmsOqw63hu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQw4ozKMOjw5rhurXhuqMyw5p24bq7VuG6o8Ohw6A04bqjxqDDmizhuqvDmjPhuqc0w5ohIMOa4bq14bqjMsOa4bq8M1bhuqNWM1bhuqPDmsOq4bq7xJHDmsOqM1jhuqMzw5o74bqnw5rDquG6u2fEkeG6ozLDmjM0IuG6o8Oa4bq7JcOqw5rDqsOiw6rDmuG7iTbDmjNWNMOaw6Bsw5ouw6Phu5TDmuG6teG6ozLDmuG6vDNW4bqjVjNW4bqjw5ouZ2PhuqMyw5rhuqMzZ8OaIWdkLMOaw6Dhuq/huqMyw5rDquG6reG6ozLDmsOqM8Oi4bqjMsOa4buJWMOa4bq14bqjMsOaw4rhurvhur/huqHDqcOaIVbhuqMyw5rhurnhur9Xw5o7JuG6o8Oa4bq74bqn4bqjw5rhu4liNMOaLFcsw5rhu4kl4bqjw5ohXcOaw6EzVyzDmuG6o33huqPDmizEg8Oaw6ozIMOaw6Ez4bq14bqjMsOaLMSDw5rDqjNjNMOaMjRW4bqjw5osZuG6ozLDmuG6ozNnw5rhuqMzJOG6o8Oa4bq9w63DmiEgw5rDqjPDrSzDmjM0IuG6o8Oa4bqh4bqnw6rDmuG6ueG6v2tbw6rDmiE34bqjM8OaO+G6rcOa4bqjMzQi4bqhw5rDoGLhuqPDmsOhM1cs4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUMOK4bq/a8Oa4bqjMzR94bqjxqDDmizEg8OaM1Y0w5rhu4kl4bqjw5ohXcOaw6rhurvDo+G6ozLDmuG7iTQiLMOaw6rhuq3huqMyw5rDqjPDouG6ozLDmjvhuq3DmuG6ozM0IuG6ocOa4bq14bqjMsOa4bq8M1bhuqNWM1bhuqPDmiHDneG6ocOa4bqjMzQi4bqhw5rhurjhur9rXeG6o8OacuG6p8Oaw6rhurtnxJHhuqMyw5rhurjhur/DoizDmsOpM+G6r+G6ozLhu5rDmnXEg8Oaw6BYxqDDmsOqMyjDo8Oaw4Dhur8mw6rDmuG7onVZw6PDmsOg4bq/JsOqw5rhu4ldw5rhu4k3w5rDquG6uzXDmsOq4bq/ayDhuqPDmi7hu4PhuqMy4buew5rhurXhuqMyw5rhurwzVuG6o1YzVuG6o8Oaw6Ez4bq14bqjMsOaw6ozIMOaw6BY4bqhw5py4bqnw5rDquG6u2fEkeG6ozLDmuG6uOG6v8OiLMOaw6kz4bqv4bqjMsOaw6rhurvDo+G6ozLDmsOhMzTDmuG7iTQiLMOaO+G6rcOa4bqjMzQi4bqhw5rhurXhuqMyw5rhu4k64bqjw5ohVuG6ozLDmiwzY8OaasOsw5rDoGzGoMOaIeG6peG6ozLDmsOqM2M0w5rDqjNjNMOaMjRW4bqjw5rhurXhuqMyw5rhurwzVuG6o1YzVuG6o8OaLMSDw5rDqjMgw5rDoFjhuqHDmuG6ueG6v2td4bqjw5py4bqnw5rDquG6u2fEkeG6ozLDmixm4bqjMsOaLMSDw5oyNGI0w5ozWeG6o+G7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVDhurThuqMyw5p24bq7VuG6o8Ohw6A04bqjw5rDqjThuqPDmuG6u+G7uOG6ozLDmjI0YjTDmjNZ4bqjw5ohxIPDmsOgWMOa4bum4bukw5nDmuG6ozJYa8Oaw6Egw5rDqmnDmuG6ozJYa8Oaw6rhur9rIOG6o8OaLuG7g+G6ozLhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bq8VuG6v8OaIcSDxqDDmjslw6rDmsOhbcOa4bq54bq/a1vDqsOaITfhuqMzw5rhuqNYw6PDmuG6oVjDmuG6teG6ozLDmuG6vDNW4bqjVjNW4bqjw5ohZ1bDmuG6u1bDmiFd4bq/w5osxIPDmsOqMyDDmjJAw6nDmsOpM8OdNMOa4bqh4bqnw6rDmuG6oeG6p8Oqw5rhur3DrcOaw6ozVywzw5rDqjNoLMOaw6pZNMOaw6rhuq9Ww5pX4bqj4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOp4bq8w6Phur/hurssKFVQw4DDicOa4buiw4ozKMOjw5rDssOJ4bue4bugL8OpUA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]