(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/4, Dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại Thanh Hóa đã chính thức cất nóc và dự kiến hoàn thiện cơ sở vật chất vào tháng 6/2024.
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG6s8ODxILhuqLFqeG7p+G7o+G6tcOT4bqo4bqr4buB4bun4bqrJnnhuqvhu5/hu7nDgOG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bucPSbhuqvEguG7g+G7oeG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57FqeG7geG6q2/EqcSC4bqr4bunxrBv4bqrb+G7n3PhuqvDg+G6v+G6ruG6q8SR4bqrxILhu5/hu4Hhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhurMvw4PEguG6osWp4bun4buj4bq14bqzL+G7n2PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhu57hu43hur/Ds+G6qeG6tSrhu4Hhu6fhu6PhuqtjYi9lw6PhuqvDk+G6qOG6q+G7geG7p+G6qyZ54bqr4buf4bu5w4Dhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8Oz4bqyb+G6q+G7nD0m4bqrxILhu4Phu6Hhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/huqvDsmbhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4buf4bqmb+G6q2/EqcSC4bqr4bunxrBv4bqrQ+G7h+G6q8Oz4bqo4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q0NrxILhuqtv4bufxKnEguG6q0Phu4fFqeG6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqr4bq5L2RiZGXEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqrw7PEguG7n+G6ruG7pW7huqnhuqvDg8SCRcO54buNN+G6qUThu6HDs8SC4buf4bqh4bqr4bq9YmLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqtl4bq7ZMOAxJDhuqPhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kZWPDqS9jw6rhur3Ds8SRY+G6uWThur1kw6rEgmXEkcSRxJHDuWUtbsOzxILhurnEg3XDgOG7o+G6qeG6q+G6v8O5xII34bqpw5Phuqjhuqvhu4Hhu6fhuqsmeeG6q+G7n+G7ucOA4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm/huqvhu5w9JuG6q8SC4buD4buh4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsWp4buB4bqrb8SpxILhuqvhu6fGsG/huqtv4bufc+G6q8OD4bq/4bqu4bqrxJHhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qeG6vWJi4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpZeG6u2Thuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOAT+G6v8OAxILhu6HFqeG7p+G6qeG6tU/hu4Fv4bqrw7Lhu4Phu6Hhuqtu4buhxqHhuq7huqvEguG7n+G6v+G7peG6q8Oz4bqo4bqrw7nhu5vhuqtvxKnEguG6q+G7p8awb+G6q8OT4bqo4bqr4buB4bun4bqrJnnhuqvhu5/hu7nDgOG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bucPSbhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOa4bufQeG7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvhursvYy9kYmRlw6Phuqtv4bufc+G6q8OD4bq/4bqu4bqrxJHhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrb+G7r+G7p+G7o8Oj4bqrw5Phuqjhuqvhu4Hhu6fhuqsmeeG6q+G7n+G7ucOA4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm/huqvDs8Wp4bqrJnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7ouG7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bucPSbhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvEguG7g+G7oeG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57FqeG7gcOj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqtvxrDhuqsm4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrJuG7ocah4bqu4bqr4buf4burb8Oj4bqrJuG7nk8q4bqrQ+G7h+G6qybhu549JuG6q+G7nD0m4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsWp4buB4bqr4bqx4buf4bq/ReG6q+G7nD0m4bqrKm/hu5/FqcWpw7nhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexanhu4HhurfhuqvDsmbhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4buf4bqmb+G6q2/EqcSC4bqr4bunxrBv4bqrQ+G7h+G6q8OD4buR4bqrw7Lhu6HhuqtD4buHxanhuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqr4bun4buj4bq/ReG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6dn4bul4bqr4bun4bq/RcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5LhuqThu7lv4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6Phuqvhu6Xhur/hu6fhu6PhuqvDssOtb+G6q8SC4bqi4bqk4bun4buj4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6sG/huqtv4bq04bq/4bqrJnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7ouG7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bucPSbDo+G6q8OT4bqo4bqr4buB4bun4bqrJnnhuqvhu5/hu7nDgOG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bqz4bq/4bqr4buf4bqi4buN4budN+G6qeG7n8SCxILDgMOD4bqhLy/EguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/LcODb+G7n8WpxanDucSD4budw4DEgsSD4buNw7Phuq7Eg0Phu6cv4bqp4bq14bucPSbhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexanhu4HhurMv4bq/4bq14bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu4Fv4bqrxILhu6nhur/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6fhu6PhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o8Oj4bqrxILhu6nhur/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvDs3Jv4buf4bqrQ+G6ssOj4bqrw7rhu5/huq7huqtD4bqob+G6q8SC4bufxqHhuqvEguG7n+G6v8Wpw6Phuqtv4buF4bun4buf4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqr4bun4bujxanhu4fhu6HhuqvEguG6ouG7t+G7oeG6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDgOG7n+G6suG6q8SC4bqi4bu54bqrw7Lhu4HDgOG6q+G6puG7p+G7o+G6q8SCduG7oeG6q8Oy4bq/4bqr4bun4buf4bqu4bqrb2rhuq7huqvDs+G7g0XhuqtD4buH4bqr4buf4burb+G6q2/hurThur/huqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q0Phu6Hhu5Phu6fDo+G6q+G7o+G7oeG7heG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fDo+G6q+G7n+G7q2/huqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5Phu6fEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q+G6vWJiw4DEkOG6o+G6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SC4bqh4bqrZWLhurnDgMSQ4bqj4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8Oz4bunxINu4bq/xanEguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/xIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZGVjw6kvY8Oq4bq9w7PEkWPhurlkZWXDqcSCxJFi4bq5xJHDueG6vS1uw7PEgsSRxIN1w4Dhu6Phuqnhuqvhur/DucSCN+G6qcOT4bqo4bqr4buB4bun4bqrJnnhuqvhu5/hu7nDgOG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bucPSbhuqvEguG7g+G7oeG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57FqeG7geG6q2/EqcSC4bqr4bunxrBv4bqrb+G7n3PhuqvDg+G6v+G6ruG6q8SR4bqrxILhu5/hu4Hhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqnhur1iYuG6qeG6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qWVi4bq54bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE/hur/DgMSC4buhxanhu6fhuqnhurXhu67hu6fhu6PhuqvDmeG7k+G6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqsm4bq24bun4bujw6PhuqvDsuG7g+G7oeG6q8Oz4buh4buX4bun4bqrJnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7ouG7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bucPSbhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrbuG7ocah4bqu4bqrxILhu4Phu6Hhuqtu4bqueeG7oeG6q8O54bubxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4buD4buh4bqrbuG6rnnhu6HhuqvDueG7m8Oj4bqrJirhuqvDmeG7k+G6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqsm4bq24bun4bujw6PhuqvDsuG7g+G7oeG6q8Oz4buh4buX4bun4bqrJnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7ouG7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bucPSbhuqtv4bufxanhuqtu4buh4buZxILhuqHhuqvigJwmeeG6q2/hu5/huqZv4bqr4bui4buh4buBxanhuqvDs+G6sm/huqvhu5w9JuG6q+G7pcWp4bun4buj4bqr4bul4bquduG7p+G6q2/huq7hu6fhu6PhuqtvxKnDgOG6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm/huqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrb+G6v8Wpw6Phuqtv4buf4buh4bqrw4Dhu59w4bqrw4Dhu5/hurbhuqvhu5/hu7nDgMOj4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6quG6q8SC4buZ4bqrb+G7n8Wp4bqrw7Lhu6/hu6fhu6PhuqvDsuG7hcWp4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4buf4burb8SD4bqr4bue4buX4bqrxILhu5924bun4buj4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4bucPSbhuqsqb+G7n8WpxanDucOD4bqr4bunaeG7peG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrw7nhuqThu7lv4bqr4bulQeG6q+G6onjhu6fhu6Phuqvhu5/hu5fhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrw4Dhu5954bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtB4bqrxILEqcSC4bqrb+G7heG6q2/hu4Fv4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu4Xhuqvhu6fhuqThu7Vvw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsOG6q2/GsOG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57FqeG7gcSD4bqr4bueReG6q0Phu6vhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrxILhu5924bun4buj4bqrw7LEqcSC4bqr4buf4burb8Oj4bqr4bucPSbhuqsqb+G7n8WpxanDucOD4bqrw4Phu5HhuqvDueG7h+G6q+G7pXjEguG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw7nhuqjhur/huqtv4buf4bur4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q8OA4buf4bqy4bqr4buf4bquReG7p+G7n8Oj4bqrw7nhu4fhuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q2/hu4Fv4bqr4buN4bul4bqr4buf4burb+G6q8OD4buh4bun4buf4bqrb8aw4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrxIJ2xILhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4bqk4buz4bun4buj4bqrw7nhur/hu6HigJ3Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhuqLhuqThu7Vv4bqrw7LGsMOj4bqr4bun4buj4buHReG6q+G6uy/EkS9kYmRlw6Phuqs94bufxrDhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6qz9O4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/huqvDkmrhuq7huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqrJuG6tuG7p+G7o+G6q8O6w4nhuqsk4bquReG7mcSC4bqrw7Jy4bun4buf4bqrw4N24bqrw6rEkeG6uS8kw5ItP07hu6bDk+G6q0Phu5XhuqtD4buh4buXb+G6q2/hu5/FqeG6q8OA4buf4buPw4DhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8O5a8OA4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6qybhu6HGoeG6ruG6q+G7n+G7q2/Do+G6qybhu55PKuG6q0Phu4fhuqsm4buePSbhuqvhu5w9JuG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57FqeG7geG6q8SC4buD4buh4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDgOG7n3bhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexanhu4HEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q+G6vWJiw4DEkOG6o+G6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SC4bqh4bqrZeG6u8SRw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Ds+G7p8SDbuG6v8WpxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6v8SDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RlY8OpL2PDquG6vcOzxJFj4bq5ZMOqZcOqxILhur3DqmXEkcO5ZS1uw7PEguG6u8SDdcOA4buj4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnDk+G6qOG6q+G7geG7p+G6qyZ54bqr4buf4bu5w4Dhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8Oz4bqyb+G6q+G7nD0m4bqrxILhu4Phu6Hhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexanhu4HhuqtvxKnEguG6q+G7p8awb+G6q2/hu59z4bqrw4Phur/huq7huqvEkeG6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrxILhu5/hu6Hhuqtv4buv4bun4buj4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqp4bq9YmLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/Egjfhuqll4bq7xJHhuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOAT+G6v8OAxILhu6HFqeG7p+G6qeG6tT3hu5/hu6nhu6fhu6Phuqvhu5/hu6tv4bqr4bulbeG6ruG6q8SC4buD4buh4bqrw5Phuqjhuqvhu4Hhu6fhuqsmeeG6q+G7n+G7ucOA4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm/huqvhu5w9JuG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57GsOG6v8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1KsWp4bun4buj4bqrw4PFqeG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6HhuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8OyeOG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4bujw6Phuqvhu5w9JuG6qypv4bufxanFqcO54bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsWp4buB4bqrb8OC4bun4buj4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q2/hu4Fv4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q0Nr4bun4bqr4buf4buH4bun4buf4bqrw7LGoeG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrw4Phu4vhu6fhuqvDg+G7h+G7p+G7o+G6q2/hu5/hu4fFqeG6q8OyxrDhu6fhuqvEguG7n+G7meG6q+G7n+G7l+G6q+G7n+G7q2/huqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q8OyauG6ruG6q8SC4buh4buT4bunxIPhuqvhu6Zn4bul4bqr4buf4burb+G6q2RiZGUtZGJkw6nDo+G6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqsm4buhxqHhuq7huqvhu5/hu6tvw6Phuqsm4bueTyrhuqtD4buH4bqrJuG7nj0m4bqr4bucPSbhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexanhu4HhuqvEguG6rkXGoeG7p+G6q8OD4buh4bun4buf4bqrb+G7gW/huqvDuuG7n3bhu6HhuqvDueG7tcOA4bqrY8Oj4bqrZMOj4bqr4bq5w6PhuqvhurvhuqtD4buH4bqrY2LhuqtD4bu14buh4bqrb+G7n3PhuqvEguG7oeG7k+G6ruG6q8Oz4bqo4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvDqWJi4bqr4buf4burb+G6q8OD4buh4bun4bufxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7oU/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhur1iYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q2Xhur3DqcOAxJDhuqPhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kZWPDqS9jw6rhur3Ds8SRY+G6uWTDqcOpw6nEguG6ueG6vcOpYsO5Yi1uw7PEgsOpxIN1w4Dhu6Phuqnhuqvhur/DucSCN+G6qcOT4bqo4bqr4buB4bun4bqrJnnhuqvhu5/hu7nDgOG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqr4bucPSbhuqvEguG7g+G7oeG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57FqeG7geG6q2/EqcSC4bqr4bunxrBv4bqrb+G7n3PhuqvDg+G6v+G6ruG6q8SR4bqrxILhu5/hu4Hhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqnhur1iYuG6qeG6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qWXhur3DqeG6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BP4bq/w4DEguG7ocWp4bun4bqp4bq1JuG7n2pF4bqr4buj4buh4buBxanhuqtbw4Lhuqvhu5534bun4buj4bqrJOG6ruG7ieG7p8Oj4bqr4bue4buh4buX4bqu4bqrxILhuqLhuqRB4bun4buj4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6qybhu6HGoeG6ruG6q+G7n+G7q2/Do+G6qybhu55PKsOj4bqrJuG7nj0m4bqr4bucPSbhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/huqvDgOG7n+G7gcSC4bqrbuG7ocah4bqu4bqrxILhu4Phu6Hhuqtu4bqueeG7oeG6q8O54bubxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDk+G6qOG6q8O64buh4buZ4bun4bqr4bun4buj4buHReG6q2NlL2UvZGJkZcOj4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6qybhu6HGoeG6ruG6q+G7n+G7q2/Do+G6qybhu55PKuG6q0Phu4fhuqsm4buePSbhuqvhu5w9JuG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57FqeG7geG6q8OD4buR4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvhu5944buh4bqrxILhu5/hu4XFqeG6q+KAnOG7nuG7ocah4bqu4bqrw7LhurDhu6fhu6Phuqst4bqrJOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q8Oy4bqw4bun4buj4oCd4bqrQ+G7teG7oeG6q8OD4bqo4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqtv4bq04bq/4bqrxILhu59qReG6q+G7nsWp4buH4bun4buj4bqr4bum4bq/4bul4bqrJuG7oeG7meG7p8Oj4bqrPeG7n8aw4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu5544buh4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqsm4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrw5Lhu4Phu6Hhuqvhu5/hu6tv4bqr4bucPSbhuqtD4buH4bqrxILhu59qReG6q1vDguG6q+G7nnfhu6fhu6Phuqsk4bqu4buJ4bunw6Phuqvhu57hu6Hhu5fhuq7huqvEguG6ouG6pEHhu6fhu6Phuqsm4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrJuG7ocah4bqu4bqr4buf4burb8Oj4bqrJuG7nk8q4bqrQ+G7h+G6qybhu549JuG6q+G7nD0m4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsWp4buBxIPhuqsm4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqr4bufeOG7oeG6q8SC4buf4buFxanDo+G6q+G6oOG6rsOJ4bqrw4Dhu5/hurLhuqvhu5/huq5F4bun4bufw6Phuqvhu5/hu6tv4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqtvxrDhuqvhu6fhu6Phuq5F4buX4bun4bqrQ+G7q+G7p+G7o+G6q8SCceG7peG6q+G7n+G7ocah4bquw6PhuqvDsmfhu6fhu6PhuqvDusOJ4bqr4buf4burb+G6q8SCa8OA4bqrxILhu4Phu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8OD4buR4bqrw7LhuqThu7lv4bqrb2vDgOG6q+G7p+G7n2vEguG6q2/hu4Fv4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrxILhu5/huqZv4bqrxILhuqzhuqvDgOG7n3Dhur/huqvhu57hu5fhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqsm4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrPeG7n3nhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7nD0mxIPhuqvhurEk4bquw4nhuqvDgOG7n+G6suG6q+G7n+G6rkXhu6fhu5/huqtvxrDhuqvEguG7n8ah4bqrw7Jn4bun4buj4bqrw7rDieG6q8SC4buf4bq/4bul4bqrw7PhuqjhuqvhurPhur/huqvhu5/huqLhu43hu5034bqp4bufxILEgsOA4bqhLy9u4buhxILEg8O5RS/hu57FqeG7ocSC4buf4bq/xanhu5w9Jipv4bufxanFqcO5w4PhuqnhurXEguG7g+G7oeG6q8Oy4buJReG6t8SD4bqzL+G6v+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tVvhu7Xhu6HhuqvDueG7ueG7oeG6q8SC4buf4buZ4bqrw7nhu4fhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7n+G7q2/huqvhu6dp4bul4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8O54bup4bun4buj4bqrxIJrw4DhuqvDssWp4buH4bun4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8OyauG6ruG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7pcOj4bqr4buf4burb+G6q8OD4buh4bun4buf4bqr4bucPSbhuqsqb+G7n8WpxanDucOD4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhu5/huqzhur/huqvhu5/huqRB4bun4buj4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8SC4buf4buZ4bqr4bul4buD4bun4buf4bqr4buneeG7oeG6q25rxILhuqtv4bq04bq/4bqrJmvDgOG6q8Oyxanhu4fhu6fhuqvhu5w9JsOj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhuqLhu4Xhu6Hhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6XhuqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8OA4buf4buBw4Dhuqvhu5/hu6tv4bqrxIJrw4DhuqvEkOG7jeG7p+G6q8O5beG7p+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n8Oj4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6Phuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q8OyakXhuqvDsuG6tOG6q8OyxqHhuqvEguG6qOG6q8SC4buh4bun4bqrbuG6pOG7tW/huqtD4buHxanhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8Oy4buD4buh4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q+G7peG7teG7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnhu6FP4buN4bunxILhu43huqLhuqnhuqvDg8SCRcO54buNN+G6qUThu6HDs8SC4buf4bqh4bqr4bq9YmLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqvDqeG6vWXDgMSQ4bqj4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8Oz4bunxINu4bq/xanEguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/xIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZGVjw6kvY8Oq4bq9w7PEkWPhurnEkWLEkeG6u8SC4bq9xJHEkcSRw7nhur0tbsOzxILEg3XDgOG7o+G6qeG6q+G6v8O5xII34bqpw5Phuqjhuqvhu4Hhu6fhuqsmeeG6q+G7n+G7ucOA4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm/huqvhu5w9JuG6q8SC4buD4buh4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsWp4buB4bqrb8SpxILhuqvhu6fGsG/huqtv4bufc+G6q8OD4bq/4bqu4bqrxJHhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qeG6vWJi4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpw6nhur1l4bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE/hur/DgMSC4buhxanhu6fhuqnhurXDmuG7n+G6ruG7r+G7p+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEkcOT4bqrw5Phuqjhuqvhu4Hhu6fhuqsmeeG6q+G7n+G7ucOA4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm/huqvhu5w9JuG6q8SC4buD4buh4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsaw4bq/xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVO4buT4bun4bqrb+G7g+G7p+G7n+G6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q8SC4buf4buNxanhuqtv4buf4bqubOG7p+G6q2/hurThur/huqtOeOG6q+G7ouG7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqrQ+G7h+G6q8OS4buHxanhuqvEguG7g8Wpw6Phuqvhu57hu5fhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqsm4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrPeG7n3nhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7nD0m4bqrb+G7qeG7p+G6q8SCcG/hu5/huqvhu5/hu7nDgOG6q2/hu4Fv4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvDsuG7g+G7oeG6q+G7p+G7n2nhu6Xhuqvhu6Phu6HhurDDgOG6q2/hu5/FqeG6q+G7n+G7q2/huqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqr4bun4buf4bqk4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8SC4buh4buZ4bun4buj4bqr4bq+4bun4buf4bqrxILhu5/hu43FqeG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7puG7n+G7h+G6q8SQ4bquxKnEguG6q27hu4Xhu6fhuqvDkuG7g+G7oeG6q+G7n+G7q2/huqvFqMSQ4budxanhuqLDs+G6o+G6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqsqJuG7jOG7pMOj4bqrJuG7oeG7p+G6q+G7n+G7q2/huqtD4buH4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q2XEg2LhuqPhuqtv4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqtv4buB4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqj4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqrxILhu5/GoeG6q2/hu5/EqcSCxIPhurMvw4DhurXhurPEguG6v27DueG7jeG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpb+G6v+G7pcSC4bqi4buN4bun4bqp4bqrb+G7jcO5w7nDg8OA4bq/b+G7oeG7p+G7ozfhuqli4bqp4bqrb+G7jcO5w7nDgOG6v8Ozw7Phu6Hhu6fhu6M34bqpw6nhuqnhurXhurPEgm7FqcOzReG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bqrb8Wpw7nDg8OA4bq/4bunN+G6qWThuqnhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhuqvDg8SCRcO54buNN+G6qcSC4buNxJDEgi3hur/DueG7oeG7o+G7p+G6oeG6q2/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6o+G6qeG6teG6s8ODxILhuqLFqeG7p+G7o+G6tSbhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqsm4buhxqHhuq7huqvhu5/hu6tvw6Phuqsm4bueTyrhuqtD4buH4bqrJuG7nj0m4bqr4bucPSbhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexanhu4HhurMvw4PEguG6osWp4bun4buj4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5Jy4bq/4bqrb+G7n3PhuqHhuqvhurPhur/huqvhu5/huqLhu43hu5034bqp4bufxILEgsOAw4PhuqEvL+G7peG6v8OAw4PEg+G6v8OAw4DEg+G7o8WpxanEg+G7o8O5LyXDg+G7pkMk4bqgdeG7nOG7nOG6ouG6oOG7ouG6ucSRw5pv4bq+4bqp4bq1w5LhuqThu7fhu6fhu6Phuqsm4bqicuG7p+G7n+G6q8Oa4buhxqHhu6XDo+G6q8OA4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrw5Lhu6/hu6fhu6Phuqtb4buXw6PhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8OA4bufduG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57FqeG7geG6sy/hur/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVd4buNbsOD4buhxILhu43huqHhuqvhurPhur/huqvhu5/huqLhu43hu5034bqp4bufxILEgsOAw4PhuqEvL8SC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur8tw4Nv4bufxanFqcO5xIPhu53DgMSCxIPhu43Ds+G6rsSDQ+G7py/huqnhurXhu5/EgsSCw4DDg+G6oS8vxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6vy3Dg2/hu5/FqcWpw7nEg+G7ncOAxILEg+G7jcOz4bquxIND4bunL+G6sy/hur/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu5zhur/hu6fDgOG6v+G7o+G7jeG6oeG6q+G6s+G6v+G6q+G7n+G6ouG7jeG7nTfhuqnhu5/EgsSCw4DDg+G6oS8vRERExIPhu53hur9v4buNbsWpxanDusSDb8Wp4bulL+G7nD0mKm/hu5/FqcWpw7km4buf4bq/4bun4buf4buexanhur/huqnhurXhu5/EgsSCw4DDg+G6oS8vRERExIPhu53hur9v4buNbsWpxanDusSDb8Wp4bulL+G7nD0mKm/hu5/FqcWpw7km4buf4bq/4bun4buf4buexanhur/hurMv4bq/4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14buexanEgsO54buh4bun4buN4bqh4bqrYmTEkeG6u+G6q+G6u8SRYuG6q2ThurnEkeG6ueG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SCbsWpw7NF4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bq+4bquxILhu5/FqeG6ouG6qeG6tSbhu5/hu4XFqeG6q+G7puG7o+G6rkXhu5Phu6fhurMvw4DhurU=

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]