Theo số liệu thống kê tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vừa qua ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria đã vượt quá 12.000 người.
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG7jHnFqeG7n2Lhu41q4bquYuG6ruG7hXBiP+G7ocO9YsWo4buhdWLDmeG6uuG6o2Imd2LFqeG7hcWpYsWp4buhxKnFqWLhuq7hu6FwxqHhuq5i4bun4buFxanhu59i4buNZ2Lhu6Hhu7XFqWJkxJHhuq9jY2Nixanhu5/huqbhu7lw4bq1L+G7oWTDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDoj/hu6Hhu4/GsGLEgndi4bulcMah4bqwYuG6ruG7oXfFqeG7n2LDueG7mWLhuq5xxanhu6Fi4buN4buVxali4bqu4buh4bu5cGLhu41w4bub4bunYsWp4buDw4nEg2LEgndixanhu5/huqbhu7lwYuG6ruG7oXDGoeG6rmLhu6fhu4XFqeG7n2Lhuq7Dg8awxanhu59i4bquw4Nsxali4buNecWp4bufYuG7jWrhuq5iw7lwxanhu6Fi4buhxrDhu4PFqeG7n2JE4bqo4buBYuG6ouG6sOG7gWLDgWLhu6dw4buXxalixajhu4Hhu6diP+G7ocO9YsWo4buhdWLDmeG6umJE4buDYuG7p3Dhu5fFqWJPacOzYibDicODcOG7gWLhu41nYkThuqZB4bquYuG6ouG6sOG7h2JkxJHhuq9jY2Nixanhu5/huqbhu7lw4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvDsuG6ruG7oeG6sOG7p29icMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYuG6u8SRY+G6oEXDo2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bqu4bqjYsOpZGXhuqBFw6PhuqtixILDg8OzOOG6qy8vw7PDssWp4bqvb+G7gcaw4bqu4buh4buBxanhu6Hhu6HGsOG7geG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvxJFlY+G6uy/EkWPhurnDssOpY8OqZGVlw6rhuq7hurtjxJFl4bulw6ot4bqu4bquRUTFqS3hu6Fwxanhu6Et4buBxanhu6Et4bqu4buBxanhu5/huq/DuuG6oOG7n+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqr4buMecWp4bufYuG7jWrhuq5i4bqu4buFcGI/4buhw71ixajhu6F1YsOZ4bq64bqjYiZ3YsWp4buFxalixanhu6HEqcWpYuG6ruG7oXDGoeG6rmLhu6fhu4XFqeG7n2Lhu41nYuG7oeG7tcWpYmTEkeG6r2NjY2LFqeG7n+G6puG7uXDhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqr4bq7xJFj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrw6lkZeG6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oMOT4buB4bqg4bqucMawxanhuqvDouG7pOG6qsOzYuG7peG6pkHFqeG7n2LDs+G6rOG6sGLhu6F5YuG6rnLhu6diw7lw4buV4bunYsWp4buFxalixanhu6HEqcWpYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhu413xanhu59i4buNw71ixanhu4fhuq5ixILhu4HhurBi4bquw4Nsxali4buNecWp4bufYuG7jWrhuq5i4bqu4buFcGLhu6Dhu4HDg3Dhu6fEg2Lhuq50xanhu6FiUMOy4bulcG9i4bq3JsOJw4Nw4buB4bqzxINi4bufcOG7h+G6oGLhu59w4bu3cGJE4bu3cGI/4buhw71ixajhu6F1YsOZ4bq64bqvYuG6t0bFqeG7oeG6o2Lhu4Dhu6IkLz8/IF3FqOG6s+G6tS/huqDDouG6tcOycERiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q8Oy4buP4bqu4buBcOG7pcSCX1/EguG6sOG7p+G7p+G7gcODw4liw7Phu6fEgi3DsuG7j8SCw7PhuqvDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixajhu5/hu4PDiWLDqi/EkcSDYsWo4bufxrDhu4VwYuG6rsOD4bqmw4HFqeG7n2I/4buhw71ixajhu6F1YsOZ4bq6YuG7puG7j0Thu6XhurDhuq5iw5Phu4FE4bqwxILGsOG7n+G7peG6sGLDs+G7ocawYm9w4buV4bquYsWp4buh4buDYsOz4buh4bqsw7Ni4bquw4Phu4fDs+G7oWLFqeG6puG7t8OzYsWp4buDw4li4buN4buBxanhu59iReG6tsOzYuG6rnDhu5XFqWLhu6fDgWLhuq7hu6Hhu5nhu6di4buh4buBcGLDs0Lhu4Fiw7nhu6Ft4bqwYm9w4buZxali4bufcOG7t3BiROG7t3BiJsOJw4Nw4buBYsWp4buhw63hu6di4bqu4buFxrBi4buNcOG7l+G6sGLDuXDGocWpYsOz4buh4bqww4nhu5vFqWLhu6Hhu4PFqeG7n2JEcMahxali4bquw4NBYsWp4buhxKnFqWLhu43hu4XGsGLhuq7hu7dwYuG6ouG6sHfDs2Lhu59w4buBYuG7peG7h8Wp4bufYuG7n3Dhu5fFqeG7n2LFqeG7g8OJxINiRHfFqWLDs+G6pMWp4bufYuG7jeG7gcWp4bufYuG7oeG6rMWp4bufYsOz4buhc+G6sGLhu6Fs4bqwYuG6ouG6sGZixanDrMWp4bufYsWp4buXYsOzw4Lhu4Fi4bquw4Nsxali4buNecWp4bufYuG7jWrhuq5iw7lwxanhu6Fi4buhxrDhu4PFqeG7n2JE4bqo4buBYuG6ouG6sOG7geG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiJOG7oeG7h+G6rmJvcOG7m+G6sGLhuq7Dg8awxanhu59iw7PhurB5w7Ni4buh4bux4bqgYm/hu4fGsGJE4bu3cGLEguG6qmLhuq7hu6Hhu4Hhu6diw7Lhuqpiw7PDguG7gWIk4buh4bupYj/DvcWp4bufYuG6ruG7oXfFqeG7n2I/4buhw71ixajhu6F1YsOZ4bq6YuG7ouG6sOG7geG6rmLGr8O54bqu4buBw4nEg2J2xanhu59iw5Phu4FE4bqwxILGsOG7n+G7peG6sGLFqeG7meG6sGLDg+G7r+G6o2LigJzDk0Lhu4Fiw7nhu6Ft4bqwYsOTcOG7pUThu4/hu5/GsHrhurBi4buNZ2Lhu6fDgeG6r2LDk+G7oeG6tsWp4bufYuG6rnZwYuG7jeG7gcWp4bufYuG7peG7g+G7p2JEcMahw7Ni4buN4bubYuG7p8OBYuG6ruG7oeG7meG7p2LEkWLDs0Lhu4Fiw7nhu6Ft4bqwYsWpQ+G7geKApmLDk+G7oeG6tsWp4bufYuG6rnZwYsOz4bqkxanhu59iw7PhurDFqeG7n2LDs2rhuqBi4buh4buzYuG6rsODQWLDs2vFqWLhuq7hu6Fw4buV4bquYuG7jeG7m2Lhu6Hhu4PFqeG7n2JEcMahxali4bquw4NBYuG7jeG7lcWpYuG7jeG6pkHDs2Imw4nDg3Dhu4HigJ3huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/Dg8awxanhu59iw7nhu6FwYuG7jeG7qcSDYsWp4buf4bqm4bu5cGLhuqDhu6Hhu4fhuq5ixanhu592xaliw7PDguG7gWI/w73FqeG7n2Lhuq7hu6HhuqZiw7nhurhi4bukcOG7mcWpYuG7oUHhuqBi4bqi4bqwd8OzxINiJuG6ruG7j+G6oOG7oeG7gcWp4buPYsOS4bqww7rhu4HDg8ODcMOzYsOz4buhxrBi4buh4buBw4liw7PGsMWpYuG7jeG6puG7ucWp4bufYsOybsWpYuG7jeG7lcWpYsOzQuG7gWLDueG7oW3hurBiT+G7gW9i4buB4bulLeG7oOG7gcSQ4buBYuG6ruG6qGI/4buhw71ixajhu6F1YsOZ4bq6YuG7jeG7lcWpYuG7p3Dhu5fFqWJPacOzYibDicODcOG7gWLhu41nYm9zYuG7oeG6pmLhu6Hhu4VwYkThu4NiRHDGocOzYkRsxaliw7Phu6HhurDDieG7m8WpYuG7oeG7g8Wp4bufYsOz4bqs4bqwYuG6rsODQWLhu43hu5XFqWJE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs8SDYsOyxrBi4bul4bqqw7Ni4bul4bqmQcWp4bufYuG6oOG7oXDhu5XFqWLhuqLhurDEqcWpYsO5cOG7m+G7p2LEgsaw4buH4bquxINi4bqu4buF4bunYuG6ruG7oeG7uXBib3Ni4bufcOG7h8WpYuG7jcaw4buFxanhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/hu6Hhu4/GsGJ2xanhu59iw5LhurDDuuG7gcODw4Nww7PEg2Lhu6Rw4buZxali4buhQeG6oGLhuqLhurB3w7Ni4buN4buBxanhu59iw7Phu6HhurBtxalib3Ni4buneeG6rmLhu43GsOG7g8WpYkXhu49i4buN4bubYuG6rnDhu5XFqWJE4buDxrBiJsOJw4Nw4buBxINixanhu6HhuqbFqeG7n2Lhu41w4buX4bqwYuG7jeG7qWLDs+G7qWLhuq7hu6Hhu5tixILhu5Ni4buN4burcGLhu6Hhu61wYuG7p3nhuq5i4bqu4buh4but4buBYuG6ruG7oeG6sGzFqWLhu6fhu7dwYkThu7dwYsOz4buhccWp4buhYuG6oOG7ocOCYsOzw4Lhu4FiP8O9xanhu59i4bqu4buhd8Wp4bufYibDicODcOG7gWJP4buBxILhu6Hhu4HDg2Lhu4Hhu6Ut4buAxILEguG7gcOy4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/4buh4buPxrBixIJ3YuG7pXDGoeG6sGLhuq7hu6F3xanhu59iw7nhu5li4bquccWp4buhYuG7jeG7lcWpYuG6ruG7oeG7uXBi4buNcOG7m+G7p2LFqeG7g8OJxINixIJ3YsWp4buf4bqm4bu5cGLhuq7hu6FwxqHhuq5i4bun4buFxanhu59i4bquw4PGsMWp4bufYuG6rsODbMWpYuG7jXnFqeG7n2Lhu41q4bquYsO5cMWp4buhYuG7ocaw4buDxanhu59iROG6qOG7gWLhuqLhurDhu4Fiw4Fi4buncOG7l8WpYsWo4buB4bunYj/hu6HDvWLFqOG7oXViw5nhurpiROG7g2Lhu6dw4buXxaliT2nDs2Imw4nDg3Dhu4Fi4buNZ2JE4bqmQeG6rmLhuqLhurDhu4diZMSR4bqvY2NjYsWp4buf4bqm4bu5cOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixajhu6Fw4buX4bqwYuG6ouG6sHfDs2Lhu59w4buBYuG6rsOD4buZxali4bqu4buh4buVYuG7n3Dhu7dwYkThu4Niw7Phu4fDs2Lhuq7DvWLDs+G7oeG6rMOzYuG6ouG6sHfDs2Lhuq7hu5Vi4buN4buBxanhu59i4buNcOG7l+G6sGLhu415xanhu59iw7Phu4fDs2Lhu415cGLDs+G6rOG6sGLhu6F5YsOz4bqkxanhu59ixanhu6HhuqZi4bufQnBi4buh4buDxanhu59iw7PhuqzhurBi4bquw4NBYuG6ruG7t3Biw7Phu4fDs2LDueG7oeG6sGJE4bqqw7Nib3NiZsWp4buhYuG7oeG6psOBxanhu59iw7LGsGLhu415xanhu59i4buNauG6rmLDgWI/4buhw71ixajhu6F1YsOZ4bq6YkThu4NiJsOJw4Nw4buB4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDk+G7oXHFqeG7oWLhuqDhu6HDgmLhu4DFqeG7oWLFqeG7n+G7g8OJYsOqL8SRYuG6ruG7oXbFqeG7n2Jv4buHxrBixILhu5NiRHDGocWpYuG6rsODQWJvw71ixILhurDFqeG7n8SDYm/hu4HGsGLhu5944bunYsOz4buHw7Ni4bunw6zhuq5i4buh4buDxanhu59ixanhu6HhuqZi4bul4buX4bqwYm/hu4Xhuq5iROG7g2LDs+G7oWjFqWLhu6fhu4PFqcSDYuG7jeG7m2Lhu6Hhu7Ni4bquw4NBYsWp4buhQ8Wp4bufYsWp4buf4bqm4bu5cGLEgnfFqeG7n2LEguG7qeG6rmLEguG7geG6sGLhuq7Dg2zFqWLhuq7Dg2zFqWLhu415xanhu59i4buNauG6rmLhu6F24bunYuG6uy/EkWLDgWI/4buhw71ixajhu6F1YsOZ4bq6YkThu4NiJsOJw4Nw4buBxINi4bquw4PGsMWp4bufYm93cGLDs2bFqeG7oWLhuq7hu6Hhu7lwYuG6rnDhu5Xhuq5ib2jFqeG7n2Lhu59w4buHYsOBYuG7oeG7gXBi4bqi4bqwd8OzYuG7n3Dhu4Fixanhu4PDieG6r2I/w4PGsMWp4bufYsO54buhcGLhu43hu6nEg2Ik4buBw7lwxILhuq7hu4HFqWLhu41nYuG7n0JwYuG7jUHhuq5i4buh4buDxanhu59iw7PhuqzhurBi4bquw4NBYuG7jWvhurBi4bqucOG7mcWpYuG6ruG7t3BiP+G7ocO9YsWo4buhdWLDmeG6umLhu43hu5ti4buh4buzYuG6rsODQWLDs+G7h8OzYsWp4buzYuG7peG6qsOzYsOz4bqs4bqwYuG7oXlixILhu4HhurBi4bquw4Nsxali4buNecWp4bufYuG7jWrhuq7huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7pOG6qsOzYuG7peG6pkHFqeG7n2LDs+G6rOG6sGLhu6F5YsOzw4Lhu4Fi4buAcGLDk2zhuqDEg2Jv4buBxrBi4bufeOG7p2LDs+G7h8OzYsOz4buh4bqww4nhu5nFqWLhu59w4buBYsOJYuG6ruG7lWJE4buDYsWp4buhxKnFqWJEcOG7mcWpYsOz4bqs4bqwYuG7oXnEg2LDs+G6ssWp4bufYmVi4bun4buHw4lib+G7gcOJYuG6ouG6sMSpxalixILhuqpiw7Phu6HDgWLhu6Hhu4PFqeG7n2JEcMahxali4bquw4NBYsWp4buhxKnFqWLhu43hu4XGsMSDYkRs4bquYuG6ruG6pmLDiWLhuq7hu5ViROG7g2Lhu6Xhu5fhurBib+G7heG6rsSDYuG7jWdi4buN4buVxaliJsOJw4Nw4buBYuG7jeG7m2Lhu59w4bq24bqgYuG7jcOAYsOz4buHw7Nixanhu4XFqWLFqeG7ocSpxaliw7PDguG7gWLhuq7Dg2zFqWLhu415xanhu59i4buNauG6rmLDuXDFqeG7oWLhu6HGsOG7g8Wp4bufYuG6ruG7hXBi4bqi4bqwd8OzYuG7n3Dhu4FiP8OD4bqwxanhu59i4buMdsWp4bufYsWp4buDw4nhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4bqyxanhu59ixanhu5/hu4PDicSDYsOT4buhw4Ji4bquc8Oz4buhYiHDiWJv4buBxaliw7Phu6HEqeG6sGLEqOG6sGLhurfhu47Dk+G6s2I6w4PEguG6sOG7peG7gWJExrDFqWLDsuG7j8ODYuG7pOG7j8OJ4buPxali4bqu4buhdsWp4bufYm/hu4fGsGLhu6Rw4buZxali4buncMWp4buhYsOz4buhxKnhurBixKjhurBi4bq34buOOuG6s2LDs+G7qWLDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYuG6rsO9YsOz4buh4bqsw7Ni4buneeG6rmLhu6F5cGLFqeG7n+G7oXNiw7Phu4fDs2LFqeG7oeG7g2Lhuq7hu4NwYuG6rsODQWJE4buDxrBi4bqu4buh4buHxanhu59iZWLhuq7hu7dwYuG7jeG7m2Lhu6HhurDDiWLhu415xanhu59iRHDGocWpYuG6rsODQWLhuqLhurB3w7Ni4bqu4buVYuG7n3DhurbhuqBiJsOJw4Nw4buBYkThu4NiP+G7ocO9YsWo4buhdWLDmeG6umLDueG7oWnDs2LhuqDhu6HhurTDs2Lhu6Fs4bqwYuG6ouG6sGZi4bqu4buDxaliw7nhu6F3w7Niw7PDguG7gWLhuq7Dg2zFqWLhu415xanhu59i4buNauG6rmJE4bqo4buBYuG6ouG6sOG7geG6ry/huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oCbGsOG6sMODw7Phu4/huqvDoj/hu6Hhu4/GsGI/PyBdxagvXXDhu4/huq7FqeG7geG7pyvhurUv4bqgw6LhurUvw7JwRMOi


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]