Thực hiện kế hoạch tiết giảm phụ tải của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngày 8-6, Công ty Điện lực Thanh Hoá dự kiến ngừng cung cấp điện tại các khu vực sau:

Thông báo ngừng cung cấp điện ngày 8-6 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Thực hiện kế hoạch tiết giảm phụ tải của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngày 8-6, Công ty Điện lực Thanh Hoá dự kiến ngừng cung cấp điện tại các khu vực sau:

Thông báo ngừng cung cấp điện ngày 8-6 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

I. Từ 0h00 - 07h00 ngày 8-6-2023

- Điện lực Nghi Sơn tạm ngừng cung cấp điện các đường dây 371 E9.13; ĐZ 376 E9.13 và ĐZ 472 E9.13;

khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần xã Mai Lâm, Một phần xã Trúc Lâm, một phần xã Xuân Lâm, 1 Phần xã Hải Bình, một phần xã Hải Thanh, Xã Nghi Sơn, Cảng Nước Sâu, Một phần xã Hải Thượng

- Điện lực Bá Thước tạm ngừng cung cấp điện các đường dây sau máy cắt phân đoạn sau: MCPĐ 373/01 Lương Ngoại;

MCPĐ 373/01 Ái Thượng;

MCPĐ 373/21 Thành Lâm;

LBS 373-7/1 Lũng Cao;

khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần xã Lương Ngoại, Lương Trung, Lương Nội, Ái Thượng, Hạ Trung, Thành Lâm, Thành Sơn, Lũng Cao.

- Điện lực Đông Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 482 E9.1 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Phường Đông Tân, Phường An Hoạch TP. Thanh Hóa

- Điện lực Hoằng Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.14 và 475 E9.14 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện xã Xã Hoằng Đại; Hoằng Thịnh; Hoằng Lộc; Hoằng Quang; Hoằng Đồng, Xã Hoằng Đạo; Hoằng Hà; Hoằng Đạt; Hoằng Phúc (thuộc Thị trấn Bút Sơn)

- Điện lực khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung tạm ngừng cung cấp điện đường dây 376 E9.4 và 473 E9.4, ĐZ 971 TG Nga Thạch, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần thị trấn và các xã Hà Ngọc, Hà Đông, Hà Phong, Hà Lĩnh huyện Hà Trung và phụ tải huyện Vĩnh Lộc do ĐL Vĩnh Lộc QLVH, Một phần Thị trấn và các xã Hà Bình, Hà Ninh, Hà Bắc, Hà Châu, Hà Tân huyện Hà Trung

- Điện lực Nga Sơn và Điện lực Hậu Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 971 TG Nga Thạch, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện phụ tải huyện Nga Sơn do ĐL Nga Sơn QLVH.

- Điện lực Thọ Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây 472 E9.3, ĐZ 473 E9.3 và ĐZ 474 E9.3 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Xã Xuân Phú, Xã Thọ Lâm, xã Xuân Lam, TT Lam Sơn, xã Thọ Diên.

- Điện lực Triệu Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây sau máy cắt Cắt MC 471 - 473 TG Đà, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện các xã Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Bình, Bình Sơn.

II. Từ 07h00 - 22h00 ngày 8-6-2023

- Điện lực Nghi Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471 E9.37; ĐZ 477 E9.37 và ĐZ sau LBS 375-7/02 Phú Sơn 7 lộ 375 E9.37; MCPĐ 371/01 Các Anh Hùng Sơn lộ 371 E9.37 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện các Xã Hải Thanh, xã Bình Minh, một phần xã Nguyên Bình, một phần Xuân Lâm, một phần Hải Hòa, Xã Tùng Lâm, Anh Sơn, Các Sơn, Hùng Sơn, Ngọc Lĩnh, Xã Phú Lâm, Phú Sơn, một phần xã Trúc Lâm, một phần huyện Như Thanh, một phần huyện Nông Cống

- Điện lực Cẩm Thủy tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.38; ĐZ 473 E9.38; ĐZ 475 E9.38, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện các Thị Trấn Phong Sơn, xã Cẩm Châu, xã Cẩm Tâm, xã Cẩm Ngọc, Xã Cẩm Long, Xã Cẩm Tú, Xã Cẩm Quý.

- Điện lực Đông Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471 E9.48; ĐZ 473 E9.48; ĐZ 475 E9.1, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện các xã Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh, Đông Tiến, Đông Anh, Đông Xuân, Đông Văn, Đông Tân, Đông Thịnh, Đông Hòa, Đông Yên

- Điện lực Hậu Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây ĐZ 971 - 973 TG Hậu Lộc, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Công ty xăng dầu Hoằng Đạo và bà Lê Thị Xén; Xã Phú Lộc, Hòa Lộc, Quang Lộc, Liên Lộc, Tuy Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Thị trấn, Thuần Lộc, Văn Lộc.

- Điện lực Hoằng Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 476 E9.18; ĐZ 471 E9.39, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện huyện Hậu Lộc: xã Triệu Lộc, Đại Lộc; huyện Hoằng Hóa: xã Hoằng Xuân, Hoằng Giang, Hoằng Phượng, Hoằng Hợp, Hoằng Đức, Hoằng Cát, Hoằng Hợp, Hoằng Quỳ, Hoằng Xuyên, TBA số 5 Hoằng Anh (Phường Long Anh).

- Điện lực khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471 E9.4; ĐZ sau MCPĐ 475/02 NR Hà Long lộ 475 E9.23; ĐZ sau MC 474/01 Thái Lai Châu; CDPĐ 474-7/45 đường trục lộ 474 E9.4; ĐZ sau MCPĐ 473/03 Tam Đa lộ 473E9.23, ĐZ 374 E9.4, 471 E9.18 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần xã hà Ninh +một phần Thị Trấn Hà Trung + một phần xã Hà Sơn + một phần xã Hà Đông + Một phần xã Hà lĩnh, Một phần xã Hà bắc + Xã Hà Giang + Xã Hà Tiến+ Xã Hà Long, xã Hà Bình + một phần xã hà Yên + Xã Hà Dương +Hà Vân + Hà Thái + Hà Lai + Hà Châu, Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa + Xã Hà Lan + Xã Hà Thanh + Xã Hà Vinh Huyện Hà Trung.

- Điện lực Thạch Thành tạm ngừng cung cấp điện đường dây 374 E9.4; MCPĐ 376/76C khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Các xã Thành Tâm, Ngọc Trạo, Thành An, Thành Tiến, Thành Long, Thành Thọ, Kim Tân, Thành Hưng, Thạch Đồng, thị trấn Kim Tân thuộc Thạch Thành

- Điện lực Vĩnh Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471 E9.18; "ĐZ 971 - 972 - 973 TG Núi Đún; MCPĐ 974/56 lộ 974 Núi Đún; MCPĐ 376/76; 473 E9.26 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Xã Vĩnh An và xã Minh Tân, Các xã Ninh Khang, Thị trấn Vĩnh Lộc , Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Thành long, Thạch Long, Vĩnh Long , Vĩnh Tiến , Vĩnh Yên, Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc, xã Thạch Long, Xã Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh.

- Điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh tạm ngừng cung cấp điện đường dây 372 E9.21; ĐZ 371 E9.21, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Xã Cao Ngọc, Vân Am, Phùng Minh, Phùng Giáo, Nguyệt Ấn, Huyện Ngọc Lặc: Thị trấn Ngọc Lặc, xã Minh Sơn, Minh Tiến, Kiên Thọ, Phúc Thịnh, Nguyệt Ấn, Lam Sơn, Thúy Sơn, Quang Trung, Đồng Thịnh, Thạch Lập.

- Điện lực khu vực Như Thanh - Như Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.8; ĐZ 375 E9.41; ĐZ Sau LBS 373-7/01 NR Thôn Hào lộ 373 E9.41; ĐZ sau MCPĐ 371/03 Bình Lương; LBS 371-7/01 Thượng Ninh, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Thị trấn Yên Cát, Hoá Quỳ, Bình lương, Tân Bình, Thượng Ninh, Cát Tân, Cát Vân, Thanh Xuân, Thanh Sơn, Thanh Quân, Xã Thanh Hoà, Thanh Phong, Thanh Lâm và một phần xã Hoá Quỳ, xã Xuân Hoà, Xuân Bình, Bãi Trành và một phần xã Hoá Quỳ, Xã Vạn Thắng huyện Nông Cống, xã Yên Thọ huyện Như Thanh.

- Điện lực Nông Cống tạm ngừng cung cấp điện đường dây sau LBS 472-7/4 NR Minh Khôi 1 lộ 472 E9.8; ĐZ sau MCPĐ 471/39 lộ 471 E9.8; LBS 471/03 NR Tế Lợi lộ 471 E9.8, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Thị trấn Nông Cống, xã Vạn Thiện, Vạn Hòa, Thăng Long, Tế Lợi huyện Nông Cống, Minh Nghĩa,Trường Sơn, Trường Minh, Minh Khôi, Tượng Văn huyện Nông Cống.

- Điện lực Nga Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 475 E9.47, ĐZ sau MCPĐ 374/195 (MCPĐ 373/73MV cũ) lộ 374 E9.23 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần các xã Nga Yên, Nga Giáp, Nga Hải, Nga An, Nga Văn, Thị Trấn. Toàn bộ xã Nga Thiện, Nga Trường

- Điện lực Quảng Xương tạm ngừng cung cấp điện đường dây 479 E9.29; ĐZ sau CDPĐ 475-7/54 lộ 475 E9.29;CDPĐ 475-7/01 Quảng Thái 7 lộ 475 E9.29; MCPĐ 476/123 lộ 476 E9.27, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện TT Tân Phong, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Hòa, Quảng Thịnh, Quảng Thạch, Quảng Tân (Tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh từ 13h00), Xã Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Lĩnh, Tiền Trang, Quảng Lưu, Quảng Hải (Tiếp xúc HĐND huyện từ 07h00), Xã Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Hợp, Quảng Đức (Tiếp xúc HĐND huyện từ 07h00)

- Điện lực Thành Phố tạm ngừng cung cấp điện đường dây sau MCPĐ 475/29 Vức lộ 475E9.27, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Khu vực Vức phường Đông Hưng.

- Điện lực Thiệu Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây sau MCPĐ 377/79 lộ 377 E9.26, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Thiệu Phú 7, 8, Thiệu Duy, Thiệu Thinh, Thiệu Giang, Thiệu Hợp, Thiệu long 3,6,9.475 E9.48, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông, Thị Trấn.

- Điện lực Yên Định tạm ngừng cung cấp điện đường dây 477 E9.26; ĐZ 471 E9.26; ĐZ 378 E9.5, 473 E9.26 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Các xã Yên Phong, Yên Thái, một phần xã Yên Trường huyện Yên Định, Xã Định Tường, Định Tăng, Yên Lạc, xã Định Tân, Định Tiến, Định Hưng, Định Hải, Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ. Một phần TT Quán Lào, một phần xã Định Tăng, một phần xã Định Bình huyện Yên Định

III. Từ 16h00 - 24h00 ngày 8-6-2023

- Điện lực Đông Sơn và Điện lực Thiệu Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.48; TG Thiệu Trung; 971 - 973 - 974 TG Thiệu Hưng khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Thiệu Tâm, Thiệu Minh, Thiệu Hòa, Thiệu Toán, Nam Giang, Xuân Khánh, Thọ lộc, Xuân Phong, Thiệu Chính, Thiệu Viên, Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu Phúc, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến , Thiệu Hưng, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Long, Thiệu Phú,Thiệu Nguyên. Đông Thanh, Đông Thanh - Đông Sơn

- Điện lực khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.18; ĐZ 476 E9.4; ĐZ sau CDPT 471-7A/ RMU 7 lộ 471 E9.23, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa, Một phần Thị Trấn +một phần các xã Hà Yên , Hà bắc Và Hà Tân.

- Điện lực Nông Cống tạm ngừng cung cấp điện đường dây 476 E9.8; ĐZ 379 E9.27; ĐZ 377 E9.27; ĐZ 371 E9.8; ĐZ sau ĐZ 971 Công Liêm; MCPĐ 372/02 NR Lê Đình Chinh lộ 375 E9.8, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần thị trấn Nông Cống, xã Vạn Hòa, Vạn Thiện, Vạn Thắng, Thăng Long , Thăng Bình, Thăng Thọ, Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ, ,Phúc Đường cũ nay là xã Xuân Phúc, Yên Lạc (huyện Như Thanh). Xã Tế Nông , thôn Ngọc Lẫm xã Trường Giang huyện Nông Cống, xã Quảng Phúc, Quảng Vọng huyện Quảng Xương, P Quảng Thịnh, xã Đông Vinh TP Thanh Hóa, xã Đông Quang, Đông Nam huyện Đông Sơn, xã Quảng Trạch, Quảng Yên huyện Quảng Xương, xã Hoàng Giang, Hoàng Sơn, Tân Phúc huyện Nông Cống, Một phần P Quảng Thịnh, P Quảng Thắng Tp Thanh Hóa, Xã Trường Trung, Trường Giang, Tượng Sơn, Tượng Văn, Tượng Lĩnh huyện Nông Cống

- Điện lực Nghi Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.8, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Phường Tân Dân, Hải An, Hải Lĩnh, Xã Ngọc Lĩnh, Xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, Triêu Dương, Phường Hải Ninh, Hải Châu.

- Điện lực Nga Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây ĐZ 971 - 973 Nga An; ĐZ 971 Nga Liên, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Một phần các xã Nga Giáp, Nga Thanh, Nga Tân, Nga An, Nga Hải. Toàn bộ các xã Nga Thành, Nga Phú, Nga Điền, Nga Tiến, Nga Thái.

- Điện lực Quảng Xương tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.29; ĐZ 373 E9.27; ĐZ sau CDPĐ 477-7/86 Quảng Ngọc 4 lộ 477 E9.29; CDPĐ 473-7/88 đường trục lộ 473 E9.27; CDPĐ 473-7/02 NR Quảng Hùng lộ 473 E9.27, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Xã Quảng Định, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Giao, Quảng Nhân, Quảng Hải, Quảng Đại, Khu nghỉ dưỡng Hùng Sơn, Xã Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Khê, Quảng Thạch,Xã Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Hợp, Phường Quảng Thịnh; Quảng Tân, Quảng Phong, Quảng Ninh, TT Tân Phong

- Điện lực Thọ Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây sau MCPĐ 377/01 Sao Vàng lộ 377E9.3, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Thị Trấn Sao Vàng, xã Xuân Sinh, xã Xuân Phú.

- Điện lực Triệu Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 474 E9.17; ĐZ 473 E9.17; ĐZ 473 E9.17; ĐZ 373 E9.17; ĐZ 472 E9.17; ĐZ sau MCPĐ 372/01 NR Bơm Đồng Lợi lộ 372 E9.17, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Thị trấn, Minh Sơn, Dân Lực, Thọ Phú, Thọ Vực, Thị trấn Nưa, Tân Ninh, Tân Thọ, Tân Khang, Tân Phúc, Đồng Lợi, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, Công ty CP CROMIT Nam Việt, Vân Sơn, Thái Hòa, Khuyến Nông, Tân Ninh, Thị trấn Nưa, Nông Trường, Xuân Du, Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý, Minh Sơn, Thọ Tân

- Điện lực Vĩnh Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây sau LBS 376-7/110A lộ 371 E9.26

MCPĐ 371/175 lộ 371 E9.26, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện các Xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa, Ninh khang, Minh Tân, Vĩnh Thịnh..

IV. Từ 09h00 - 21h00 ngày 8-6-2023

- Điện lực Sầm Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 472 E9.11; ĐZ 474 E9.11, khu vực FLC.

Từ 00h00 - 07h00 ngày 8-6-2023

STT

Tên Lộ

Đơn vị QLVH

Phạm vi mất điện

1

482 E9.1

ĐL Đông Sơn

Phường Đông Tân, Phường An Hoạch TP. Thanh Hóa

2

472 E9.3

ĐL Thọ Xuân

Xã Xuân Phú

3

473 E9.3

ĐL Thọ Xuân

Xã Thọ Lâm, xã Xuân Lam, TT Lam Sơn, xã Thọ Diên

4

474 E9.3

ĐL Thọ Xuân

Xã Xuân Phú

5

971 TG Nga Thạch

ĐL Nga Sơn

Xã Nga Bạch, Nga Thạch

6

376 E9.4

ĐL KV Bỉm sơn - Hà Trung

Một phần thị trấn và các xã Hà Ngọc, Hà Đông, Hà Phong, Hà Lĩnh huyện Hà Trung và phụ tải huyện Vĩnh Lộc do ĐL Vĩnh Lộc QLVH.

7

473 E9.4

ĐL KV Bỉm sơn - Hà Trung

Một phần Thị trấn và các xã Hà Bình, Hà Ninh, Hà Bắc, Hà Tân huyện Hà Trung

8

MCPĐ 373/01 Lương Ngoại; MCPĐ 373/01 Ái Thượng; MCPĐ 373/21 Thành Lâm; LBS 373-7/1 Lũng Cao lộ 373 E9.12

ĐL Bá Thước

Một phần xã Lương Ngoại, Lương Trung, Lương Nội, Ái Thượng, Hạ Trung, Thành Lâm, Thành Sơn, Lũng Cao

9

371 E9.13

Điện lực Nghi Sơn

Một phần xã Mai Lâm, Một phần xã Trúc Lâm, một phần xã Xuân Lâm, 1 Phần xã Hải BÌnh, một phần xã Hải Thanh

10

376 E9.13

Điện lực Nghi Sơn

Một phần xã Trúc Lâm, Một phần xã Xuân Lâm

11

472 E9.13

Điện lực Nghi Sơn

Xã Nghi Sơn, Cảng Nước Sâu, Một phần xã Hải Thượng

12

473 E9.14

ĐL Hoằng Hóa

Xã Hoằng Đại; Hoằng Thịnh; Hoằng Lộc; Hoằng Quang; Hoằng Đồng

13

475 E9.14

ĐL Hoằng Hóa

Xã Hoằng Đạo; Hoằng Hà; Hoằng Đạt; Hoằng Phúc (thuộc Thị trấn Bút Sơn)

14

Cắt MC 471 - 473 TG Đà

ĐL Triệu Sơn

Các xã: Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Bình, Bình Sơn

Từ 07h00 - 22h00 ngày 8-6-2023

STT

Tên Lộ

Đơn vị QLVH

Phạm vi mất điện

Ghi chú

1

MCPĐ 471/02 Hải Thanh lộ 471 E9.37

Điện lực Nghi Sơn

Xã Hải Thanh, xã Bình Minh, một phần xã Nguyên Bình, một phần Xuân Lâm, một phần Hải Hòa

2

LBS 375-7/02 Phú Sơn 7 lộ 375 E9.37

Điện lực Nghi Sơn

Xã Phú Lâm, Phú Sơn

3

477 E9.37

Điện lực Nghi Sơn

Phường Xuân Lâm, Trúc Lâm, Xã Tùng Lâm

4

471 E9.18

ĐL KV Bỉm sơn - Hà Trung ĐL Vĩnh Lộc

Xã Vĩnh An và xã Minh Tân ( ĐL Vĩnh Lộc)

5

476 E9.18

ĐL Hoằng Hóa

huyện Hậu Lộc : xã Triệu Lộc, Đại Lộc huyện Hoằng Hóa : xã Hoằng Xuân; Hoằng Giang; Hoằng Phượng; Hoằng Hợp

6

473 E9.8

ĐL Như Thanh

Xã Vạn Thắng huyện Nông Cống, xã Yên Thọ huyện Như Thanh

7

372 E9.21

ĐL KV Ngọc Lặc - Lang Chánh

Huyện Ngọc Lặc: Xã Cao Ngọc, Vân Am, Phùng Minh, Phùng Giáo, Nguyệt Ấn.

8

473 E9.26

ĐL Yên Định ĐL Vĩnh Lộc

Các xã Định Tân, Định Tiến, Định Hưng, Định Hải, một phần TT Quán Lào huyện Yên Định Các Xã Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh ( ĐL Vĩnh Lộc)

9

475 E9.47

ĐL Nga Sơn

Một phần các xã Nga Yên, Nga Giáp, Nga Hải

10

471 E9.4

ĐL KV Bỉm Sơn - Hà Trung

Một phần xã hà Ninh +một phần Thị Trấn Hà Trung + một phần xã Hà Sơn + một phần xã Hà Đông + Một phần xã Hà lĩnh

11

LBS 472-7/4 NR Minh Khôi 1 lộ 472 E9.8

ĐL Nông Cống

Minh Nghĩa,Trường Sơn, Trường Minh, Minh Khôi, Tượng Văn huyện Nông Cống

12

477 E9.26

ĐL Yên Định

Một phần TT Quán Lào, một phần xã Định Tăng, một phần xã Định Bình huyện Yên Định

13

371 E9.38

ĐL Cẩm Thủy

Thị Trấn Phong Sơn, xã Cẩm Châu, xã Cẩm Tâm

14

473 E9.38

ĐL Cẩm Thủy

Thị Trấn Phong Sơn, xã Cẩm Ngọc, Xã Cẩm Long

15

475 E9.38

ĐL Cẩm Thủy

Thị Trấn Phong Sơn, Xã Cẩm Tú, Xã Cẩm Quý

16

475 E9.48

ĐL Triệu Sơn

Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông, Thị Trấn

17

471 E9.48

ĐL Đông Sơn

Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh

18

471 E9.26

ĐL Yên Định

Xã Định Tường, Định Tăng, Yên Lạc, Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ

19

473 E9.48

ĐL Đông Sơn

Các xã: Đông Tiến, Đông Anh, Đông Xuân

20

471 E9.39

ĐL Hoằng Hóa

Xã Hoằng Đức; Hoằng Cát; Hoằng Hợp; Hoằng Quỳ; Hoằng Xuyên; TBA số 5 Hoằng Anh (Phường Long Anh)

21

MCPĐ 475/02 NR Hà Long lộ 475 E9.23

ĐL KV Bỉm Sơn - Hà Trung

Một phần xã Hà bắc + Xã Hà Giang + Xã Hà Tiến+ Xã Hà Long

22

MCPĐ 374/195 (MCPĐ 373/73MV cũ) lộ 374 E9.23

Nga Sơn

Một phần các xã Nga Giáp, Nga An, Nga Văn, Thị Trấn. Toàn bộ xã Nga Thiện, Nga Trường

23

371 E9.21

ĐL KV Ngọc Lặc - Lang Chánh

Huyện Ngọc Lặc: Thị trấn Ngọc Lặc, xã Minh Sơn, Minh Tiến, Kiên Thọ, Phúc Thịnh, Nguyệt Ấn, Lam Sơn, Thúy Sơn, Quang Trung, Đồng Thịnh, Thạch Lập.

24

378 E9.5

ĐL Yên Định

Các xã Yên Phong, Yên Thái, một phần xã Yên Trường huyện Yên Định

25

MC 474/01 Thái Lai Châu CDPĐ 474-7/45 đường trục lộ 474 E9.4

ĐL KV Bỉm Sơn - Hà Trung

Một phần xã Hà Ninh + một phần Thị trấn Hà Trung +một phần xã Hà Bình + một phần xã hà Yên + Xã Hà Dương +Hà Vân + Hà Thái + Hà Lai + Hà Châu

26

475 E9.1

ĐL Đông Sơn

Các xã: Đông Văn, Đông Tân, Đông Thịnh, Đông Hòa, Đông Yên

27

MCPĐ 371/01 Các Anh Hùng Sơn lộ 371 E9.37

ĐL Nghi Sơn

Anh Sơn, Các Sơn, Hùng Sơn, Ngọc Lĩnh

28

MCPĐ 377/79 lộ 377 E9.26

ĐL Thiệu Hóa

Thiệu Phú 7, 8, Thiệu Duy, Thiệu Thinh, Thiệu Giang, Thiệu Hợp, Thiệu long 3,6,9

29

MCPĐ 475/29 Vức lộ 475E9.27

ĐL Thành Phố

Khu vực Vức phường Đông Hưng

30

MCPĐ 473/03 Tam Đa lộ 473E9.23

ĐL KV Bỉm Sơn - Hà Trung

Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa + Xã Hà Lan + Xã Hà Thanh + Xã Hà Vinh Huyện Hà Trung

31

MCPĐ 476/123 lộ 476 E9.27

ĐL Quảng Xương

TT Tân Phong, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Hòa, Quảng Thịnh, Quảng Thạch, Quảng Tân (Tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh từ 13h00)

32

374 E9.4

ĐL KV Bỉm Sơn - Hà Trung ĐL Thạch Thành

Các xã Thành Tâm, Ngọc Trạo, Thành An, Thành Tiến, Thành Long, Thành Thọ, Kim Tân

33

ĐZ 971 - 972 - 973 TG Núi Đún MCPĐ 974/56 lộ 974 Núi Đún MCPĐ 376/76C

ĐL Vĩnh Lộc ĐL Thạch Thành

Các xã Ninh Khang, Thị trấn Vĩnh Lộc , Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Thành long, Thạch Long, Vĩnh Long , Vĩnh Tiến , Vĩnh Yên, Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc. Các xã Thạch Long, Thành Hưng, Thạch Đồng, thị trấn Kim Tân thuộc Thạch Thành

34

LBS 373-7/01 NR Thôn Hào lộ 373 E9.41

ĐL KV Như Thanh - Như Xuân

xã Xuân Hoà, Xuân Bình, Bãi Trành và một phần xã Hoá Quỳ

35

375 E9.41

ĐL KV Như Thanh - Như Xuân

Xã Thanh Hoà, Thanh Phong, Thanh Lâm và một phần xã Hoá Quỳ

36

ĐZ 971 - 973 TG Hậu Lộc

ĐL Hậu Lộc

Công ty xăng dầu Hoằng Đạo và bà Lê Thị Xén; Xã Phú Lộc, Hòa Lộc, Quang Lộc, Liên Lộc, Tuy Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Thị trấn, Thuần Lộc, Văn Lộc

37

MCPĐ 371/03 Bình L:ương LBS 371-7/01 Thượng Ninh

ĐL KV Như Thanh - Như Xuân

Thị trấn Yên Cát, Hoá Quỳ, Bình lương, Tân Bình, Thượng Ninh, Cát Tân, Cát Vân, Thanh Xuân, Thanh Sơn, Thanh Quân

38

CDPĐ 475-7/54 lộ 475 E9.29 CDPĐ 475-7/01 Quảng Thái 7 lộ 475 E9.29

ĐL Quảng Xương

Xã Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Lĩnh, Tiền Trang, Quảng Lưu, Quảng Hải (Tiếp xúc HĐND huyện từ 07h00)

39

479 E9.29

ĐL Quảng Xương

Xã Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Hợp, Quảng Đức (Tiếp xúc HĐND huyện từ 07h00)

40

MCPĐ 471/39 lộ 471 E9.8 LBS 471/03 NR Tế Lợi lộ 471 E9.8

ĐL Nông Cống

Thị trấn Nông Cống, xã Vạn Thiện, Vạn Hòa, Thăng Long, Tế Lợi huyện Nông Cống

Từ 16h00 - 24h00 ngày 8-6-2023

STT

Tên Lộ

Đơn vị QLVH

Phạm vi mất điện

1

LBS 376-7/110A lộ 371 E9.26 MCPĐ 371/175 lộ 371 E9.26

ĐL Vĩnh Lộc

Các Xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa ,Ninh khang, Minh Tân, Vĩnh Thịnh.

2

MCPĐ 377/01 Sao Vàng lộ 377E9.3

ĐL Thọ Xuân

Thị Trấn Sao Vàng, xã Xuân Sinh, xã Xuân Phú.

3

371 E9.48

ĐL Đông Sơn ĐL Thiệu Hóa

Thiệu Tâm, Thiệu Minh, Thiệu Hòa, Thiệu Toán, Nam Giang, Xuân Khánh, Thọ lộc, Xuân Phong, Thiệu Chính, Thiệu Viên, Đông Thanh- Đông Sơn

4

ĐZ 971 - 973 Nga An ĐZ 971 Nga Liên

ĐL Nga Sơn

Một phần các xã Nga Giáp, Nga Thanh, Nga Tân, Nga An, Nga Hải. Toàn bộ các xã Nga Thành, Nga Phú, Nga Điền, Nga Tiến, Nga Thái

5

CDPĐ 477-7/86 Quảng Ngọc 4 lộ 477 E9.29

ĐL Quảng Xương

Xã Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Hợp

6

473 E9.29

ĐL Quảng Xương

Xã Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Khê, Quảng Thạch

7

473 E9.18

ĐL KV Bỉm Sơn - Hà Trung

Một phần xã Nga Sơn

8

ĐZ 971 Công Liêm MCPĐ 372/02 NR Lê Đình Chinh lộ 375 E9.8

ĐL Nông Cống

-Một phần thị trấn Nông Cống, xã Vạn Hòa, Vạn Thiện, Vạn Thắng, Thăng Long , Thăng Bình, Thăng Thọ, Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ, ,Phúc Đường cũ nay là xã Xuân Phúc, Yên Lạc (huyện Như Thanh)

9

476 E9.8

ĐL Nông Cống

-Xã Tế Nông , thôn Ngọc Lẫm xã Trường Giang huyện Nông Cống, xã Quảng Phúc, Quảng Vọng huyện Quảng Xương

10

371 E9.8

ĐL Nông Cống ĐL Nghi Sơn

-Xã Trường Trung, Trường Giang, Tượng Sơn, Tượng Văn, Tượng Lĩnh huyện Nông Cống Phường Tân Dân, Hải An, Hải Lĩnh, Xã Ngọc Lĩnh, Xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, Triêu Dương, Phường Hải Ninh, Hải Châu.

11

476 E9.4

ĐL KV Bỉm Sơn - Hà Trung

Một phần Thị Trấn +một phần các xã Hà Yên , Hà bắc Và Hà Tân

12

CDPĐ 473-7/88 đường trục lộ 473 E9.27 CDPĐ 473-7/02 NR Quảng Hùng lộ 473 E9.27

ĐL Quảng Xương

Xã Quảng Định, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Giao, Quảng Nhân, Quảng Hải, Quảng Đại, Khu nghỉ dưỡng Hùng Sơn

13

379 E9.27

ĐL Nông Cống

P Quảng Thịnh, xã Đông Vinh TP Thanh Hóa, xã Đông Quang, Đông Nam huyện Đông Sơn, xã Quảng Trạch, Quảng Yên huyện Quảng Xương, xã Hoàng Giang, Hoàng Sơn, Tân Phúc huyện Nông Cống

14

377 E9.27

ĐL Nông Cống

Một phần P Quảng Thịnh, P Quảng Thắng Tp Thanh Hóa

15

373 E9.27

ĐL Quảng Xương

Phường Quảng Thịnh; Quảng Tân, Quảng Phong, Quảng Ninh, TT Tân Phong

16

474 E9.17

ĐL Triệu Sơn

Xuân Du, Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý, Minh Sơn, Thọ Tân

17

473 E9.17

ĐL Triệu Sơn

Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Quyền

18

375 E9.17

ĐL Triệu Sơn

Vân Sơn, Thái Hòa, Khuyến Nông, Tân Ninh, Thị trấn Nưa, Nông Trường

20

373 E9.17

ĐL Triệu Sơn

Công ty CP cromit Nam Việt

21

MCPĐ 372/01 NR Bơm Đồng Lợi lộ 372 E9.17

ĐL Triệu Sơn

Thị trấn Nưa, Tân Ninh, Tân Thọ, Tân Khang, Tân Phúc, Đồng Lợi, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông

22

TG Thiệu Trung 971 - 973 - 974 TG Thiệu Hưng

ĐL Đông Sơn ĐL Thiệu Hóa

Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu Phúc, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến , Thiệu Hưng, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Long, Thiệu Phú,Thiệu Nguyên Đông Thanh - Đông Sơn

23

CDPT 471-7A/ RMU 7 lộ 471 E9.23

ĐL KV Bỉm Sơn - Hà Trung

- Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + Phường Ba Đình + Phường Lam Sơn + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa

24

472 E9.17

ĐL Triệu Sơn

Thị trấn, Minh Sơn, Dân Lực, Thọ Phú, Thọ Vực

Từ 09h00 - 21h00 ngày 8-6-2023

STT

Tên Lộ

Đơn vị QLVH

Phạm vi mất điện

1

472 E9.11

ĐL Sầm Sơn

Khu FLC

2

474 E9.11

ĐL Sầm Sơn

Khu FLC {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

2 bình luận

 Thơ - 16:30 08/06/23

 Trả lời

Cám ơn đã thông báo

 Nguyễn Hùng Mạnh - 11:11 08/06/23

 Trả lời

Tuyệt vời, khách hàng nắm bắt thông tin để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất khi không có điện. Cảm ơn Báo Thanh Hóa, cảm ơn ngành điện.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]