(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 1517-CV/TU về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 1517-CV/TU về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sau hơn 7 thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 18-5-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài dần đi vào nề nếp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, số lượng người lao động đi xuất khẩu lao động tăng dần theo từng năm, hiện nay có khoảng gần 30.000 người lao động của tỉnh đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài; số tiền gửi về nước hàng năm khoảng từ 120 đến 150 triệu USD; tỷ lệ lao động sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài trở về có cuộc sống tốt hơn chiếm trên 98%, tỷ lệ gia đình thoát nghèo chiếm trên 95%, nhiều gia đình đã giàu lên nhờ đi xuất khẩu lao động..., đã góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy Thanh Hóa hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động đưa người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài thời gian qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém: Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tư vấn, đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục pháp luật, tuyển chọn lao động,... chưa chặt chẽ; tình trạng người lao động ở một số địa phương vi phạm hợp đồng, tự ý bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc, cư trú bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước sở tại 2 năm vừa qua tuy có giảm, nhưng vẫn ở mức cao (riêng thị trường Hàn Quốc chiếm khoảng trên 30%); còn hiện tượng cá nhân, tổ chức không có chức năng, không được cấp phép lợi dụng danh nghĩa hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo, lôi kéo và tổ chức đưa công dân sang các nước (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia,...) làm việc, cư trú bất hợp pháp gây nhiều hệ lụy xã hội, ảnh hưởng đến công tác xuất khẩu lao động của tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và thực hiện có hiệu quả Công văn số 805-CV/BCSĐ, ngày 18-11-2019 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quy định của pháp luật về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó thông tin đầy đủ các hình thức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao lòng tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động cho người lao động trước khi tham gia xuất khẩu lao động, đi làm việc ở nước ngoài; tuyên truyền, vận động người lao động tuân thủ hợp đồng, về nước đúng hạn khi kết thúc hợp đồng lao động.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động, quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thông tin tình hình người lao động trên địa bàn tỉnh đang làm việc ở nước ngoài để người lao động và nhân dân biết, nâng cao cảnh giác, tránh những thông tin thất thiệt.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21-7-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động và Công văn số 758-CV/TU, ngày 18-1-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đi nước ngoài; rà soát, lập danh sách cụ thể số công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép, lao động tự ý bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý chặt chẽ; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể tiến hành tuyên truyền, vận động người lao động làm việc, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài về nước, lao động theo hợp đồng về nước đúng hạn.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động để tạo nhiều việc làm tại chỗ cho người lao động.

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; củng cố, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc quản lý các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi lừa đảo, thông tin không trung thực gây thiệt hại đến lợi ích của người lao động, của doanh nghiệp đã làm tốt dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và ảnh hưởng đến công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo vào cuộc quyết liệt ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép, hoạt động đưa người lao động đi làm việc và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

Chi đạo các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tới người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài về chế độ, chính sách, thu nhập, điều kiện làm việc, sinh hoạt ở nước ngoài..., để người lao động tìm hiểu và lựa chọn. Làm tốt công tác đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong làm việc, nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng đội ngũ lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng lao động vi phạm pháp luật, tự ý bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc, lao động hết hợp đồng ở lại cư trú bất hợp pháp ở nước sở tại.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đưa công dân xuất cảnh trái phép đi lao động ở nước ngoài và nhập cảnh trái phép về địa phương, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các đầu mối, cá nhân, tổ chức có hành vi lừa đảo, môi giới, lôi kéo, tổ chức đưa người lao động đi làm việc và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài. Phối hợp với các địa phương, nhất là các địa bàn có nhiều người đi lao động ở nước ngoài, để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, cam kết không xuất cảnh đi lao động trái phép, không bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài; rà soát, nắm chắc số lượng công dân đã xuất cảnh trái phép, công dân tự ý bỏ hợp đồng, hết hợp đồng ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài và những người có ý định xuất cảnh trái phép đi lao động ở nước ngoài; có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, nâng cao hiệu quả phòng ngừa chung.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thấy được những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn khi đi lao động trái phép ở nước ngoài, không bỏ trốn, ở lại làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Công văn này được phổ biến đến các chi bộ đảng và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]