(Baothanhhoa.vn) - Nhằm xoá bỏ định kiến về giới, bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ; tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025

Nhằm xoá bỏ định kiến về giới, bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ; tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025

(Ảnh minh họa).

Mục đích nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và huy động, vận động sự tham gia của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong toàn xã hội, gia đình và mỗi công dân trong thực hiện công tác bình đẳng giới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới, tăng cường lồng ghép giới để tạo điều kiện cho các giới phát huy tối đa trong năng lực của mình nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo tính liên kết, hiệu quả giữa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch; chú trọng lồng ghép thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới với nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố. Từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về bình đẳng giới 05 năm và hằng năm với các chỉ tiêu thể hiện quyết tâm phấn đấu cao, nội dung hoạt động phải cụ thể; đối với các huyện miền núi bổ sung thêm các chỉ tiêu riêng về tỷ lệ tối thiểu phụ nữ tham gia vào các chương trình, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề, dịch vụ giới thiệu việc làm; tỷ lệ tối thiểu phụ nữ tham gia vào lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và hưởng lợi trong các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi. Xác định rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đưa nhiệm vụ thực hiện công tác bình đẳng giới thành một nội dung thi đua trong cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Phải đẩy mạnh lồng ghép giới trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động, giải pháp, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Đồng thời, phải có sự kết hợp, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại từng cấp, từng ngành, từng địa phương và từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về bình đẳng giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và có hệ thống trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về công tác bình đẳng giới.

Cụ thể, trong lĩnh vực chính trị, phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030; Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025 và dưới 25% vào năm 2030; Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới; Đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 90% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn; Từ năm 2021, 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng; Đến năm 2025 có 70% và năm 2030 có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trong lĩnh vực y tế, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030; Từ năm 2021 đến năm 2030, tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản dưới 42/100.000 trẻ sinh sống; Từ năm 2021 đến năm 2030, tỷ suất sinh ở vị thành niên dưới 18 ca sinh/1.000 phụ nữ; Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất một cơ sở y tế tuyến tỉnh cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục của tỉnh và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi; Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt 98,9% vào năm 2025 và khoảng 99,9% vào năm 2030; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 97% vào năm 2025 và 98,6% vào năm 2030. Trong đó, tỷ lệ hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đối với học sinh nam và nữ là tương đương; Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 40% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030; Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt không dưới 50% từ năm 2025 trở đi; tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 30% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030.

Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, phấn đấu đạt 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; Phấn đấu từ năm 2025 trở đi, 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới; Phấn đấu từ năm 2025 trở đi, 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở; Phấn đấu đạt 100% Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, thị xã, thành phố có chuyên mục, chuyên đề; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn có tin, bài tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng tháng.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]