(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” năm 2024, sáng 29/4, tại Công viên Hội An đã diễn ra trò chạy chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình”. Đây là nét văn hóa truyền thống của làng Vệ Yên, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa). Trò chạy chữ do Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật truyền thống phường Quảng Thắng biểu diễn.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7jTThu67hu45X4buefeG7juG6r8OjXeG7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7juKAnOG6riY/4bu2e+G7ji3hu47hu6FQ4buOLeG7juG6ribhu54/4buOLeG7jm87eybigJ1MLybDlE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE3huq7Do317KuG7jikm4bqxMXvhu44pJjXhu47igJzhuq7hurHGr3vhu45kU3vhu44mW+G7ouG7juG6ruG6oOG7juG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu44t4buO4bqu4bqg4buO4buhND/hu47hu4F74oCd4buOe1M+4buO4buQw5Xhu5Dhu5jhu4rhu47Eg+G7nnsq4buO4buQ4bucL+G7mOG7iuG7juG6r1A/4buOw7Mxeyrhu45kP+G7tnvhu47hu6E0P+G7juG7gXvhu45XUuG7jlY/JHvhu47Do+G7ouG7juG6r8OjXeG7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7juKAnOG6riY/4bu2e+G7ji3hu47hu6FQ4buOLeG7juG6ribhu54/4buOLeG7jm87eybigJ3hu4jhu47hu43hu6bDqeG7jjzhu6Dhu457WeG6r+G7jmRTe+G7jiZb4bui4buO4bqvw6PhurHDqUB74buO4bqvJjJ7KuG7juG7rsOi4bui4buOPOG7oHsq4buORCPhu47DieG7tnvhu4rhu47huqEm4bqnOXsq4buO4bqi4bqxUXsq4buO4bquJlR7KuG7jkrhuq7huqDhu47huq4m4buieybhu47hu6Fb4buiS+G7iOG7juG6rsOjXeG7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7jlZ94buOw7Phu6bhurHhu448UOG7ruG7juG7rDThu45kU3vhu44mW+G7ouG7jnsqJiPhu47huq8m4bqx4buo4bqv4buO4bqvw6PhurHDqUB74buO4bqvJjJ7KuG7juG6oSbhuqc5eyrhu47huqLhurFReyrhu47huq4mVHsq4buO4busPz3hurHhu45WPyR74buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5Lhu5jhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy8/4buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsve1jEkcSDL+G7kOG7mMOU4buaL8OU4buU4buSVuG7kMOU4buS4buU4buQ4buQ4buQ4bqv4buW4bua4buQ4buSw5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7kuG7nOG7muG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu4004buu4buOV+G7nn3hu47huq/Do13hu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5Thu5Lhu5jhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG7peG7oHsq4buORCPhu47DieG7tnvhu4rhu47huqEm4bqnOXsq4buO4bqi4bqxUXsq4buO4bquJlR7KuG7jmQye+G7jjzhu6Dhu4484bugeyrhu457MXsq4buOeyomPyPhuqHhu457JuG6p3sq4buO4buuW+G7juG6r8Oj4bqxw6lAe+G7juG6ryYyeyrhu47huq8m4bqnYXsq4buOZDDhu4jhu47huq4/eybhu47huq8mxq974buO4bqvJuG6p2F7KuG7jmQw4buO4buuw6Lhu6Lhu457KuG6pzk/4buOVuG7pnvhu4484bugeyrhu45EI+G7jsOJ4bu2e+G7jlfhuqdh4buu4buO4bqvw6PhurHDqUB74buOezI/4buO4bqv4bqp4buOVzk/4buOe+G7oMOp4buOxIPhu6J7KuG7jlc5P+G7jikm4bue4buu4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5jhu5zhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy8/4buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsve1jEkcSDL+G7kOG7mMOU4buaL8OU4buU4buSVuG7kMOU4buS4buQ4buWw5Thu5jhuq/DlOG7lOG7muG7kuG7lDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buSw5Xhu5Thu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buNNOG7ruG7jlfhu5594buO4bqvw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buU4buY4buc4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3huq4mWH3hu47hu67hu57hu67hu47huq/huqfhu448PyPhurHhu44+4bug4buOeyrhuqc5P+G7jlbhu6Z74buO4bqvw6N9eyrhu4484bugeyrhu45EI+G7jsOJ4bu2e+G7juG7rl174buOPOG6p+G6seG7jio/Y+G7jiomP+G7jsOjMMON4buO4oCc4bquw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7jinhu7jhuq/hu44mYeG6oeG7juG7rD894bqx4buOVj8ke+G7jmQw4buO4bqvJuG6seG7qOG6r+G7jldS4buOVuG6seG7jnsm4buo4bqh4buOZOG7oH3hu4484bugeyrhu47huq/huqnhu47Do8Wo4bqv4buOPOG7puG6seG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buU4buU4buS4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8vP+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L3tYxJHEgy/hu5Dhu5jDlOG7mi/DlOG7lOG7klbhu5DDlOG7kuG7kOG7luG7lOG7lOG6r+G7muG7lOG7mOG7lOG7nDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buY4bua4buQ4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7jTThu67hu45X4buefeG7juG6r8OjXeG7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7juKAnOG6riY/4bu2e+G7ji3hu47hu6FQ4buOLeG7juG6ribhu54/4buOLeG7jm87eybigJ3hu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lOG7lOG7kuG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNxILhu6LhurHhu47Ds+G7nuG7ribhu44+UHsq4buO4bquJuG7nnsq4buO4bqu4buePuG7jntTPuG7jsOU4buc4buY4buU4buO4bqvJuG7oHsm4buO4buuMXsq4buK4buOJuG7oHsq4buOe1M+4buOZOG7oH3hu47hu67hu57hu67hu457KuG7oMOp4buOPuG6s3sq4buOxqDhu45k4bug4buOPuG6s3sq4buO4bua4buO4bqvJuG7nnsq4buO4bufP+G7tnsq4buK4buOKSY/4buOJjQ/4buOPOG7oHsq4buOVj8ke+G7jsOj4bui4buOV0DhurHhu47hu65b4buO4bqvw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buU4buY4buQ4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8vP+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L3tYxJHEgy/hu5Dhu5jDlOG7mi/DlOG7lOG7klbhu5DDlOG7kuG7ksOUw5TDlOG6r+G7nOG7luG7nMOV4buWPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4LDlOG7mOG7nOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu4004buu4buOV+G7nn3hu47huq/Do13hu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5Thu5jhu5Dhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG6rsOjXeG7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7juKAnOG6riY/4bu2e+G7ji3hu47hu6FQ4buOLeG7juG6ribhu54/4buOLeG7jm87eybigJ3hu44p4bu44bqv4buOJmHhuqHhu47hu6w/PeG6seG7jlY/JHvhu45kMOG7juG6rybhurHhu6jhuq/hu457JlU+4buOPuG6teG7ruG7jlc64buuJuG7jio/4buefeG7jlbhurXhu67hu47hu640eyrhu45XM3sq4buO4bqvP3sm4buO4bqvJsave+G7juG6rybhuqdheyrhu45kMOG7jlc94buOxIPhu6R74buOxIPhu6B7KuG7juG7rFF94buOZCPhu47huq414buO4bqj4bqxMuG7ruG7jmThu6Dhu44+fXsq4buOPuG6sTJ74buOV8Wo4bqv4buOe+G6pzjhu67hu4484bqxMXvhu45X4bqnYeG7ruG7jiZ94bug4buO4busO3sm4buOZOG7oOG7jibhuqd7KuG7juG6ryYseybhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lOG7mOG7muG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvLz/hu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey97WMSRxIMv4buQ4buYw5Thu5ovw5Thu5Thu5JW4buQw5Thu5Lhu5jDlcOUw5Thuq/DlOG7mMOV4buWxqA8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7muG7muG7kuG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu4004buu4buOV+G7nn3hu47huq/Do13hu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5Thu5jhu5rhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG6ruG6qeG7jldb4buOV+G7uHvhu4574buiw6nhu4rhu47huq/Do13hu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buOV1Lhu47huq/Do8Oh4buO4bqvJuG7oHsm4buOe1nhuq/hu45kU3vhu44mW+G7ouG7juG6r8Oj4bqxw6lAe+G7juG6ryYyeyrhu47hu67DouG7ouG7jjzhu6B7KuG7jkQj4buOw4nhu7Z74buOZOG7oOG7juG6rybhuqc5eyrhu45X4bqnYeG7ruG7juG7rD894bqx4buOVj8ke+G7juG6r8OjfXsq4buO4buu4bue4buu4buOeyrhu6DDqeG7jjwk4buOPDh74buO4buuw6Lhu6Lhu47huqEm4bqnOXsq4buO4bqi4bqxUXsq4buO4bquJlR7KuG7iuG7juG6ruG6oOG7juG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu45k4bug4buO4bqvLnsm4buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buU4buSw5ThuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy8/4buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsve1jEkcSDL+G7kOG7mMOU4buaL8OU4buU4buSVuG7kMOU4buQw5Thu5rhu5TDlOG6r8OU4buWw5Xhu5bhu5Y8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsag4buaw5Xhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buNNOG7ruG7jlfhu5594buO4bqvw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buU4buSw5Thu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG7peG6q+G7ruG7jjzhuqdheyrhu47huq8m4buiPuG7jio/4bui4buO4bqvw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buOKjM+4buO4bqvNXsq4buO4buuOeG7iuG7juG6rzV7KuG7juG6r8OjMnsq4buK4buO4bqv4bqnOHsq4buOZOG7oOG7juG6o+G6seG7pnvhu47Eg+G6v+G7jmQ4P+G7jlfhu6J94buK4buOKT/hu7g+4buK4buO4buuMXvhu4rhu47hu6454buOV1A/4buI4buI4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5jGoOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvLz/hu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey97WMSRxIMv4buQ4buYw5Thu5ovw5Thu5Thu5JW4buQw5Thu5Dhu5Dhu5zhu5jGoOG6r+G7muG7lsagxqDDlTzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buU4buW4buW4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7jTThu67hu45X4buefeG7juG6r8OjXeG7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7juKAnOG6riY/4bu2e+G7ji3hu47hu6FQ4buOLeG7juG6ribhu54/4buOLeG7jm87eybigJ3hu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lOG7mMag4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3hu4jhu4jhu4jhu45k4bug4buOV+G6p2Hhu67hu47hu64mP+G7ouG7juG6rybhu6B7JuG7juG7kOG7jlc0P+G7juG6o+G6seG7pnvhu45l4buieybhu45k4bug4buOVyDhu4rhu45l4bu44bqh4buO4bqvJuG7oHsm4buOJuG7oHsq4buOViLhu67hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lOG7mOG7luG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvLz/hu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey97WMSRxIMv4buQ4buYw5Thu5ovw5Thu5Thu5JW4buQw5Thu5Lhu5Dhu5TDlOG7kuG6r+G7kMOU4buU4buU4buUPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5Lhu5Lhu5bhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buNNOG7ruG7jlfhu5594buO4bqvw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buU4buY4buW4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3Ds+G7nuG7ruG7jlc0P+G7juG6rz/hu7h74buOZOG7oH3hu47Eg+G7pnvhu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7jnsqJj/hu448JOG7juG7ribhu6B94buOPFDDqeG7juG6ribhu6B7JuG7juG7oX3hu6B7KuG7juG7peG7oHsq4buO4bqvJlh94buOJj8j4bqx4buOPCN7JuG7juG7rsOi4bui4buO4bqvw6Myeyrhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lOG7mOG7lOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvLz/hu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey97WMSRxIMv4buQ4buYw5Thu5ovw5Thu5Thu5JW4buQw5Thu5Dhu5LGoOG7kOG7muG6r8agxqDhu5Dhu5jhu5g8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsagxqDhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buNNOG7ruG7jlfhu5594buO4bqvw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buU4buY4buU4buM4buOL01MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4xW4bqvJuG6sT7hu6zhu44/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lOG7kuG7kOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvLz/hu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey97WMSRxIMv4buQ4buYw5Thu5ovw5Thu5Thu5JW4buQw5Thu5Lhu5jDlOG7lOG7luG6r+G7nMag4buc4bucxqA8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7mOG7lOG7kOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu4004buu4buOV+G7nn3hu47huq/Do13hu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5Thu5Lhu5Dhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTUQ4P+G7juG6ueG7jnsqJiHhu6Lhu4484bug4buO4bqvJj3hu44mPyN74buO4bqvP3sm4buO4bqvJsave+G7juG7riY/4bu4e+G7jlfFqOG6seG7juG7rsOi4bui4buO4bqj4bqx4bume+G7iuG7jlbhu6Z74buO4bqv4bui4buOZOG7oOG7jj59eyrhu44+4bqxMnvhu45Xxajhuq/hu4574bqnOOG7ruG7jiZd4bui4buO4busO3sm4buK4buOJuG6p3sq4buO4bqvJix7JuG7iuG7juG7ruG7nuG7ruG7jlc0P+G7juG7riZQw6nhu47Eg317KuG7jsSDfXsq4buO4buuJmPDjeG7juKAnOG6riY/4bu2e+G7ji3hu47hu6FQ4oCd4buO4bqvw6Phuqc44buu4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5Lhu5LhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy8/4buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsve1jEkcSDL+G7kOG7mMOU4buaL8OU4buU4buSVuG7kMOU4buQ4buU4buQ4buQ4buQ4bqv4bua4buQw5Thu5bhu5w8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7lOG7kOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu4004buu4buOV+G7nn3hu47huq/Do13hu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5Thu5Lhu5Lhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcSC4bui4bqx4buOKSY/4buOZEDhu45kLOG7juG6r8OjOuG7juG6r+G7qOG6oeG7jinhu7jhuq/hu4rhu47huqPhurHhu6Z74buOVyDhu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOKAneG7juG6ryY74buOJjHhu47huq994buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDigJ3hu4jhu47huqLhurHhu6Z74buOZeG7onsm4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7juG6ryY74buOJjHhu47huq994buO4oCc4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buU4buU4buS4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8vP+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L3tYxJHEgy/hu5Dhu5jDlOG7mi/DlOG7lOG7klbhu5DDlOG7kuG7ksOV4buQ4buW4bqv4buS4buW4buU4buc4buaPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5Thu5zGoOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu4004buu4buOV+G7nn3hu47huq/Do13hu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5Thu5Thu5Lhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcO54bu44buOV+G7uHvhu47hu5Dhu45XND/hu47huqPhurHhu6Z74buOV1F94buOZCzhu47huq/Dozrhu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47hu64mfeG7jnsm4bui4bqx4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5jhu5bhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy8/4buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsve1jEkcSDL+G7kOG7mMOU4buaL8OU4buU4buSVuG7kMOU4buSw5TDlcOV4buW4bqv4buY4buUxqDhu5TGoDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buUw5Thu5bhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buNNOG7ruG7jlfhu5594buO4bqvw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buU4buY4buW4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3huqLhurHhu6Z74buOZeG7onsm4buO4bqvJjvhu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOKAneG7jmThu6Dhu44mMeG7juG6r33hu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOKAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buU4buW4buU4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8vP+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L3tYxJHEgy/hu5Dhu5jDlOG7mi/DlOG7lOG7klbhu5DDlOG7ksOUw5Xhu5jDleG6r+G7mOG7kOG7mOG7kOG7kDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buaw5Thu5rhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buNNOG7ruG7jlfhu5594buO4bqvw6Nd4buO4buuJlDDqeG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buU4buW4buU4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3huqLhurHhu6Z74buOVyDhu47huq8mO+G7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7juKAnOG6ribhu54/4buOLeG7jm87eybigJ3hu45k4bug4buOJjHhu47huq994buO4oCc4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buU4buY4buS4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8vP+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L3tYxJHEgy/hu5Dhu5jDlOG7mi/DlOG7lOG7klbhu5DDlOG7ksOU4buU4buY4buU4bqv4buQ4bua4buYxqDhu5I8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsag4buc4bua4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7jTThu67hu45X4buefeG7juG6r8OjXeG7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7juKAnOG6riY/4bu2e+G7ji3hu47hu6FQ4buOLeG7juG6ribhu54/4buOLeG7jm87eybigJ3hu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lOG7mOG7kuG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNxILhu6LhurHhu45XW+G7iuG7juG7ruG7nuG7ruG7jlc0P+G7juG7riZQw6nhu45k4bugfeG7jmRdeyrhu44y4buu4buOZOG7oOG7jmRA4buOZCzhu47huq/Dozrhu47huq/hu6jhuqHhu44p4bu44bqv4buI4buI4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5bDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvLz/hu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey97WMSRxIMv4buQ4buYw5Thu5ovw5Thu5Thu5JW4buQw5Thu5LDlOG7nOG7kOG7kuG6r+G7mOG7luG7mMOUw5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7luG7kuG7kuG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu4004buu4buOV+G7nn3hu47huq/Do13hu47hu64mUMOp4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5Thu5bDleG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4buI4buI4buI4buOVz3hu47huq8/4bu44bqh4buO4bqv4bq14buu4buO4buuJlDDqeG7juG7mOG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7iOG7jkThuqnhu6Lhu47hu64mUMOp4buOZOG6qeG7ouG7jiYx4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buY4buc4bua4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8vP+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L3tYxJHEgy/hu5Dhu5jDlOG7mi/DlOG7lOG7klbhu5DDlOG7kuG7lMOU4buQ4buW4bqv4buY4bua4buUw5Xhu5o8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsag4buS4buW4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7jTThu67hu45X4buefeG7juG6r8OjXeG7juG7riZQw6nhu47hu64mY+G7juKAnOG6riY/4bu2e+G7ji3hu47hu6FQ4buOLeG7juG6ribhu54/4buOLeG7jm87eybigJ3hu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7nOG7muG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNw7PhurEyP+G7juG7ruG6s3sq4buOPOG7oOG7juG7kOG7jlc0P+G7juG7ruG6s3sq4buOZeG7uOG6oeG7juG6rybhu6B7JuG7juG7mOG7juG7riZj4buO4oCc4bquJj/hu7Z74buOLeG7juG7oVDhu44t4buO4bquJuG7nj/hu44t4buObzt7JuKAneG7iOG7juG7jTN7KuG7juG6ryY5P+G7jlfhuq17KuG7jjzhu7Z74buOeyozP+G7jmXhurEyeyrhu47huq9QfeG7juG6rybhu6B7JuG7jsSDW3sq4buO4buuJmPhu47igJzhuq4mP+G7tnvhu44t4buO4buhUOG7ji3hu47huq4m4bueP+G7ji3hu45vO3sm4oCd4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4buB4bqx4bqvJn3Do+G7jE3huq7Do8ave+G7juG6ribhu6J7Jkwv4bqhTQ==

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]