(Baothanhhoa.vn) - Cùng với việc tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa còn là đơn vị chủ công trong ứng phó xử lý thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị đang đóng vai trò là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2tqw43DjEnhuqjhuqzhuqBr4buuw4NB4bqmw7LDjMOT4bubw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG6rOG6oE3DsuG7rcO54bqsw7Lhu45N4bq+4bqsw7LDguG6ouG6vsODw63DsuG7q+G7neG6psOy4burw4NB4bqsai/DjcOMSeG6qOG6rOG6oGtqL+G6ouG7j2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzRyV24bub4butw7NranbhuqZr4buwxKjhuqzhuqDDsuG7juG7gMODw7Lhu47Dg+G7ueG7scOyw4zhu4rhu6fhuqzDssOMSeG7m8Otw7LDgsODQeG6psOyw43huqjhu53DjMOy4bur4buh4bqow7Lhu47hu7nDsuG7juG7jOG6rOG6oMOy4bux4bqicuG7scOy4bux4bqiS8OySOG7iuG7kOG7t+G6rMOy4bub4bqsw7LhuqzDg+G6rOG6osOy4burw4Phu7PhuqzDsuG6oMOD4buAw4PDsuG7q8ODQeG6rMOtw7Lhu6/hu6HhuqjDrcOyJeG7ocODw7Lhu6/hurrDg8Oyw7XDsuG7quG6usOy4buv4bq6w4PDsuG7qsOD4buz4bqsw7JH4bqiQuG6rOG6oMOyw4zhurbhuqzhuqLDssOj4bqi4bub4bqs4bqiw7Il4bqq4bubw7Lhu7FC4bqsw7LhuqThu6PDsuG7r+G6vuG6rMOy4buO4bqww7Lhu7HhuqJLw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsk7huqzhuqDDskfhuqLhuqrDssOUw5LDsuG6pOG7ksOyw4zhuqLDg+G7s+G6rMOyw4zhu5vDg8Otw7Lhu7FO4buKw7LhuqLhurrDrcOy4buxTuG7isOy4bqs4buf4bqsw6zDsuG7ruG6vuG6rMOy4buO4bqww7Lhu6/hu5vhuqzhuqDDsuG7r+G6quG6rOG6oMOy4buO4bubw4PDssOMSULDsuG6pOG7o8Oy4bux4bqiw4rDsuG7rcOT4bubw7Lhu47hu4zhuqzhuqDDsuG7seG6onLhu7HDsuG7seG6ouG6qMOy4bqs4bqgTcOy4butw7nhuqzDsuG7jk3hur7huqzDssOC4bqi4bq+w4PDrcOy4bur4bud4bqmw7Lhu6vDg0HhuqzDrGovduG6pmtqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2tqw4PhuqbhuqDDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs+G7rcOM4bqi4buK4bqm4burw7LDg+G7sHbhuqzDjHZJw7PDssONw4zhu5DhuqR24buBw7PDlcOD4butw4zhuqJow7Lhu5Xhu5nhu41Hw5Rpw7LhuqJ2w4PhuqDhuqLDjGjDsuG7k+G7jeG7lUfDlGnDs8Oyw41J4bux4buBw7MvL+G7seG7reG6rMOs4bur4bub4bqow4zhuqLhu5vhuqzhuqLhuqLhuqjhu5vDrOG7juG6rC/hu612w43DgsOM4bqoRy/huqx2w5XDjS/DtcO1w7Xhu40v4buP4buN4buT4butw7Thu43hu5fhu5Phu5fhu5Phu5HDjOG7lcO14buN4buRw7ThuqThu43DrOG6tEfhuqBnSeG7geG7k8O04buVw7PDsuG7m+G6pMOM4buBw7Phu67Dg0HhuqbDssOMw5Phu5vDsuG7seG6ouG6qMOy4bqs4bqgTcOy4butw7nhuqzDsuG7jk3hur7huqzDssOC4bqi4bq+w4PDrcOy4bur4bud4bqmw7Lhu6vDg0HhuqzDs8Oyw5XDg+G7rcOM4bqi4buBw7Phu5Xhu5nhu43Ds8Oy4bqidsOD4bqg4bqiw4zhu4HDs+G7k+G7jeG7lcOzw7Iva2ovR2tq4butw4Phu47DssOD4but4buBw7Phu6vhu6tf4bqmw43huqBfw4Phu61f4buP4buZ4buTw7Xhu5Xhu5Xhu5nhu4/DteG7l+G7k+G7mcahw7PDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs+G7seG6ouG7m8OMLeG6pnbDjcON4bub4bqgdsOyw5VJ4bubRy3huqZ2w43DjeG7m+G6oHbDsknhuqjDjOG7m8OMdi3hu7HhuqjhuqzDjOG7m8OD4bqsdknDssOzw7Lhu63hu5vDjOG7my3huqzhuqjhu612LcOM4buQR3bhu4HDs+G7q+G7iuG7q+G7q+G6pHYt4bqmdsONw43hu5vhuqB2w7NrauG7rcOD4buOw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7PDs2tq4butw4Phu47DsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs+G7seG7m0nhu63DskfDg+G6rC1JduG7m+G7scOMw7Lhu7Hhu5tJ4butLeG6ouG7m8ONLUl24bub4buxw4zDsuG7seG7m0nhu60tLcOMdsOUw4zDs8Oy4but4bubw4zhu5stw4Phu63hu4HDs+G7rcOD4buOX+G6oXbhu7F2w4Phu4524butKcON4bqgX8OjdsOUw4zDs2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7sOG7m0fDjMOD4bqo4bqsw7Nrw6PhurzDsuG7sUXhuqzhuqDDssOM4bud4buxw7Lhu7FL4bubw7Il4buhw4PDsuG7r+G6usODw7LDtcOyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDssOM4buK4buQ4buz4bqsw7LDjEnhu4rhu5Dhu7fhuqzDsuG7seG6ouG6qMOy4bqs4bqgTcOy4butw7nhuqzDssOMSeG7s+G6rMOyw4zhu6Phu4rDrGovR2tq4butw4Phu45rai/hu63Dg+G7jmtqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayXhu6HDg8Oy4buv4bq6w4PDssO1w7Lhu6rhurrDsuG7r+G6usODw7Lhu6rDg+G7s+G6rMOyR+G6okLhuqzhuqDDssOM4bq24bqs4bqiw7LDo+G6ouG7m+G6rOG6osOyJeG6quG7m8Oy4buvTeG7guG7scOy4bqgw4Phu5vhuqjDskjhu4rhu6HhuqzDsuG6pOG7ksOy4buOxKjhuqzhuqDDsuG7q8ODQeG6rMOyw6PhuqLhu5vhuqzhuqLDsiXhuqrhu5vDsuG7seG6qsOy4bux4bqiw4Phu7fhu4rDsuG7reG7o8ODw7Lhu4/hu43DtcOyw4LhuqbDsuG7q+G7hsOy4burw4NB4bqsw6zDsuG7rsO54buQw7LhuqThu6PDsuG7jsSo4bqs4bqgw7Lhu6vDg0HhuqzDsuG7seG6qsOy4buO4bqww7LDjEnEgsOy4bux4bqiw4Phu7XhuqzDsuG6pE3hu4Lhu7HDsuG6ouG7tcOMw7LDjU7hu7HDskjhu4rhu5vhuqzDssOMSUPhuqzhuqDDsuG7juG7t8Oyw4LDg+G6rOG6osOyw4zhu7XDrcOySOG7isOJ4buxw7JH4bqiQuG6rOG6oMOyLcOy4bub4bqsw7LhuqzDg+G6rOG6osOtw7Lhu6904buxw7Lhu6vDg+G7ucOMw7LDguG6ouG7isOy4buOw5Phu7HDsuG7q8ODQeG6rMOyR+G6osSC4bubw7I84bub4bqmw7Lhu7FL4bubw7LDjOG6tuG6rOG6osOy4bqk4bujw7LDguG6ouG7isOyw4xJQ+G6rOG6oMOy4buvw4NB4bqmw7JH4bqi4budw4zDssOMScODQeG6rMOyw4LDg+G6rOG6osOyw4zhu7XDrcOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG7q+G7teG6rMOy4bux4buh4bqs4bqgw63DsuG7scOS4bubw7LDjUXhuqzhuqDDrcOy4buxw5Lhu5vDsuG6pOG7n+G7seG6osOtw7LhuqRN4buKw7LhuqRN4buC4bqs4bqgw7JH4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw4zDg+G7ueG6rMOy4buvTeG7huG6rOG6oMOyw4zhuqJL4buQw7JJ4bubw7Lhu47hu6PhuqjDsuG7r0XhuqzhuqDDrMOyw6NJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu6/huqrDskfhuqLhu6fhuqzDsuG6pOG7gOG6rMOy4bqk4bujw7Lhu7Hhu53hu7HDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDjMOD4bu54bqsw63DssOM4buj4buKw7LDjOG6ouG7iuG7kOG7t+G6rMOy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqgTcOy4butw7nhuqzDskfhuqJK4buxw7Lhu45Kw7LhuqzhuqDhuqLhu7fDssOC4bqi4bubw4PDssOM4bqi4bud4buxw7Lhu6/hu53huqzhuqLDsuG7q3LDjMOy4bqi4buhw4PDssON4buh4bqsw7Lhu47hu4DDg8Oy4bqs4bqg4buK4buQw7Lhu7Hhur7DssOM4bubw4PDsuG6rOG7n+G6rMOyw4xJ4buz4bqsw7Lhu6vDg0HhuqzDsuG6pOG7ikXhuqzDssOMw4Phu7fhuqbDssaw4bqsw7LhuqzhuqJNw7Lhuqzhu5/huqzDsuG7r8O54bqmw7Lhu47hu5vDrcOy4bqiROG6rOG6oMOy4bqm4bud4buQw63DsuG7seG6ouG6ruG6psOyw4zhu6Phu4rDrcOyw4zhu5vDg8Oy4bqs4buf4bqsw7LhuqThu5vhuqjDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOtw7Lhuqbhu6XDjMOyw4zEguG7seG6osOyw4xJ4buz4bqsw7Lhu6vDg0HhuqzDrGovR2tqL+G7rcOD4buOa2ov4butw4Phu45rai/hu63Dg+G7jmtqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8Oj4bqiduG6qMOyw6PhuqLDg+G7teG7isOyw4zhu53DssOjSeG7p+G6rMOyw6NJQ+G6rOG6oMOyw6Phu6PDg8Otw7Il4buhw4PDsuG7r+G6usODw7LDjElN4buE4bqs4bqgw7Il4buhw4PDsuG7r+G6usODw7LDtcOy4buq4bq6w7Lhu6/hurrDg8Oy4buqw4Phu7PhuqzDskfhuqJC4bqs4bqgw7LDjOG6tuG6rOG6omjDsuG7rkHDsuG7seG6okvDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LhuqzhuqLDg+G7ueG6psOy4buOSsOyR+G6okLhuqzhuqDDsuG7seG6osOJ4bqs4bqgw7LhuqRKw4zDsuG7q3DhuqjDrcOyw4zhuq7huqbDssOCw4Phu7XhuqbDsuG7sU7hu4rDsuG6rOG7n+G6rMOtw7LhuqzhuqLhu6XDjMOy4bqk4bujw7LhuqbEqOG7m8Oy4bqmTeG7m8Oy4burcOG6qMOyw41yR8Oy4buv4bu14bqsw63DsuG6rOG6oOG7m+G7kMOyw4xPw7Lhu6/hu6fhu4rDsuG6rHHhuqbDrcOy4bqs4bqg4bqo4bujw4PDsuG7jsOD4bu54buxw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4bqs4bqg4bqiw4Phu7PhuqbDsuG7seG6ok3hur7huqzhuqDDssOMSeG6ruG6rOG6osOy4bqi4buK4bul4bqsw7LhuqThu4rhu5Dhu7nhuqzDssOM4bqiduG6qMOyw4Lhu7XDsuG6ouG6qOG7n+G7seG6osOtw7Il4buhw4PDsuG7r+G6usODw7Lhu69ww7LDjHHhuqzhuqDDsuG7sU3hu4bhuqzhuqDDsuG6pOG7iuG7kOG7ueG6rMOyw4zFqUfDsuG7seG7neG7scOyR+G6ok3hur7huqzhuqDDsuG7neG6rMOyTuG6rOG6oMOyR+G6ouG6qsOy4buO4buAw4PDssOM4bqiw4Phu7PhuqzDssOM4bubw4PDrcOyw6Mh4buwPMOtw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDssOM4bqi4buGw4PDsuG7seG6ouG7isaw4bqsw7Lhu6vhurDDsuG7seG6ouG7isOy4buv4bud4bqow7Lhu47hu7fDsuG6pMOT4buxw7LhuqRN4buC4bqs4bqgw63DskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDjMOD4bu54bqsw7LDgsagw7LDjOG6ouG7isWpw4zDrcOyw43DuuG6rMOyw43hu6PhuqzhuqDDsuG7seG6vsOy4buv4bq64bqs4bqgw7JO4bqs4bqgw7Lhu7FO4buKw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG6rOG6oE3DsuG7rcO54bqsw7LDguG6osODw7Lhu7HhuqrDssOM4bqu4bqs4bqiw7LhuqLhu4rDieG6rOG6oMOyw5Thu6Hhu5DDsknhu5vDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza2LDg+G7ueG7scOyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDsuG6ouG7iuG7peG6rMOy4bqk4buK4buQ4bu54bqsw63DsuG7rcODw4HhuqzDssOMxalHw7Lhu7Hhu53hu7HDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7Lhu53huqzDssOh4buww6PDo8Oy4buO4bujw7LDoyHhu7A8w7LDjeG7ncOMw7Lhu47hu4DDg8Oyw4zhuq7huqzhuqLDsuG6ouG6ruG6rOG6osOyw4zhuqLDk+G7scOyw4zhu7XDsuG6pOG7ikXhuqzDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG7seG7pUfDskvhu5DDrcOy4bux4bqi4bq2w7LhuqLhu4rhu5DDsuG7r+G6vuG6rMOy4buO4bqww7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4bqs4bqg4bqiw4Phu7PhuqbDrcOy4buv4bq44bqs4bqgw7LDjOG6ouG7hsODw7Lhu7HhuqrDssONw5PDsuG7r8OD4bu34buKw7Lhu7HhuqLhurbhuqzhuqLDrcOy4bur4bq8w7LDjeG7iuG6rOG6oMOtw7LhuqLhuqjhu6PhuqzDssOM4bqiw4Phu7nhuqzDssOC4bu1w7LhuqLhuqjhu5/hu7HhuqLDssOMSeG7s+G6rMOyw4xP4bqs4bqgw7Lhu6/hurDhu5vDsuG7q+G7o+G6rMOy4buxSsOyw4zhuqJBw63DsuG6rOG6ouG7pcOMw7LhuqThu6PDsuG7seG7neG7scOy4buv4bqw4bubw7Lhu6vhu6PhuqzDssOU4buK4bqs4bqgw7Lhu5Dhu7Xhu4rDrcOyw4xJQ+G6rOG6oMOy4buvw4NB4bqmw7LDguG6ouG7isOy4buOw5Phu7HDsuG7jnbhuqzDsuG7q8ODQeG6rMOsw7LDo8WpR8Oyw4xJ4buK4bqs4bqgw7LhuqLhu4rhu6XhuqzDsuG6pOG7iuG7kOG7ueG6rMOy4bux4bqi4bqow7Lhu7Hhu53huqzDsuG7q+G6usOtw7Lhu7HhuqLDg+G7teG6rMOyw43GoMOyw4zhuqLhu4rhu6fhuqzDssOM4bqiSuG7scOy4bux4bud4buxw7LDgsagw7Lhuqxx4bqs4bqgw7Lhu6vhur7Dg8Oy4bqk4bq6w4PDrcOy4buxTuG7isOy4bux4bqi4buM4bubw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG7q+G6sMOy4bqs4buf4bqsw7LDjEnhu7PhuqzDsuG7q8ODQeG6rMOtw7LDjHHhuqzhuqDDsuG7sU3hu4bhuqzhuqDDsknDqOG6rMOy4bqk4buK4buQ4bu54bqsw7LDjU7hu7HDsuG7q+G7t+G6rMOyw4zhuqJBw7LhuqTDk+G7scOtw7LDguG6ouG7ocOy4bqsceG6rOG6oMOy4bux4bqi4bqw4buKw7LDjeG6quG6rOG6oMOy4bqgw4PhuqrDrcOyw4LGoMOy4bqsceG6rOG6oMOy4buxTuG7isOy4bqi4bq6w7LDjOG7o+G7isOyw4zhuqLhu4rhu5Dhu7fhuqzDssOC4bqiw4PDssON4bqq4bqs4bqgw7LDjOG6qMOtw7LhuqDDg+G6qsOy4bqk4buA4bqsw63DsuG7r+G6qsOy4bqk4bujw7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG7q8OD4bu54bqsw7JH4bqi4budR8OySOG7iuG7m+G6rMOyw4xJQ+G6rOG6oMOy4bqm4bujw7Il4buhw4PDsuG7r+G6usODw7LDtcOy4bux4bqi4buIw7LDjElD4bqs4bqgw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOsw7LDoOG7iuG7m8Oy4buv4bqqw63DsuG7jk/hu5vDsuG6oMOD4buIR8Oy4bux4bqi4bqow7Lhu6vhurrDsuG7r+G6usODw7Lhu7HhuqrDsuG7q+G7oeG6rMOy4bqk4bqy4bqs4bqiw7Lhu47hu4zhuqzhuqDDsuG7juG7o+G6rOG6oMOtw7Lhuqxy4bqmw7Lhu7HhuqJy4buxw7Lhu47FqeG6rMOy4butSuG6rOG6oMOyw4zhuqLhu4rhu6fhuqzDssOM4bqiSuG7scOy4bux4bud4buxw7LDgsagw7Lhuqxx4bqs4bqgw7Lhu7FO4buKw7LhuqLhurrDsuG7sU7hu4rDsuG6rOG7n+G6rMOtw7Lhu45P4bubw7LhuqDDg+G7iEfDsuG7seG6ouG6qMOy4bur4bq6w7Lhu6/hurrDg8Oy4bux4bqqw7LDjU7hu7HDssOC4bqiRHbDssOMw4nDjMOtw7Lhu69Lw7LDjU7hu7HDsuG7q+G7t+G6rMOtw7LhuqRC4bqs4bqgw7Lhu7Hhu5vhuqzDsuG7r+G7oeG6psOtw7LDjMOD4bqs4bqiw7LDjOG6ouG7p+G6rMOyw43hu53huqzhuqDDssOM4buf4bqow63DssONw7rhuqzDssON4buj4bqs4bqgw7LhuqzhuqLFqeG6rMOy4buO4bujw7LhuqLhuqjhu6PhuqzDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7LhuqzhuqLDg+G7ueG6psOy4buOSsOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4buwReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDssOjIeG7sDzDsuG6pOG7o8Oy4bqs4bqiw4Phu7nhuqbDsuG7jkrDsuG6ouG7tcOMw7LDjU7hu7HDskjhu4rhu5vhuqzDssOMSUPhuqzhuqDDrcOy4buvQsODw7LhuqJEw4PDssOMxILhuqzhuqLDssOC4bqixrDhuqzDssOMSU3hur7huqzhuqDDssOMT+G6rOG6oMOyR+G6ouG7iMOMw63DssOMT+G6rOG6oMOy4bqgw4PDueG7kMOsw7Lhu6rhu6XDjMOyw4JBw7LhuqLhuqjhu6PhuqzDsuG7seG7oeG6rOG6osOy4bqs4buj4bqow63DssOC4bqiw4PDsuG7seG6qsOy4bqk4bu54bqs4bqiw7LDlOG7iuG7pcOMw7JH4bqi4budw4zDsknhu5vDssOC4bqi4bq+w4PDsuG6pOG7o+G6psOy4bqs4bqiw4Phu7nhuqbDsuG7jkrDrcOy4bux4bqo4bqsw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG7juG7o8OyR+G6ok3hur7huqzhuqDDssOMw4Phu7nhuqzDsuG6pOG7ikXhuqzDskfhuqLhu6HDg8Oy4buv4buh4bqmw7Lhu6vhu6HhuqjDsuG6rOG6ouG7m+G6rOG6osOy4bux4bqi4bqq4bqs4bqgw63DssOC4bqwR8Oyw4zhuqLhu4bDg8Osw7Lhu6zhuqjDsuG7jsWp4buQw63DsuG7jsOD4bu54buxw7Lhu7HhuqLhu6VHw7LhuqLhu6PhuqzhuqLDsuG7seG7m8Otw7LDgsSCR8Oyw4xJw5Phu7HDssOMSeG7s+G6rMOyw4zhu6Phu4rDsuG6pOG7ikXhuqzDsuG7r03hu4Lhu7HDssOM4bqiw5Phu7HDsuG6osOD4bu54bqsw7LhuqzhuqDhuqLDg+G7s+G6pmnDsuG7scSo4bqs4bqgw7Lhu47hu4DDg8Oy4buv4bqqw63DsuG7sUXhuqzhuqDDssOM4bud4buxw7Lhu6vhu6HhuqjDskjhu4rhu6HhuqzDrcOy4bur4buh4bqow7Lhu61NRuG6rOG6oMOy4bqm4bud4buQw7Lhuqbhuqrhu7HDrcOyR+G6ok3hur7huqzhuqDDssOMw4Phu7nhuqzDssOCxqDDssOM4bqi4buKxanDjMOtw7LhuqzhuqLhu6XDjMOy4bqk4bujw7Lhu7Hhu53hu7HDssOMSeG7m+G6rOG6oMOyw4zhuqLDg+G7tcOMw7Lhu6vhurDDssOjIeG7sDzDsuG7seG6qsOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu6vDg+G7s+G6rMOy4bux4bqi4bu1w63DsuG7seG7ocOyw4xJTeG7gOG7scOtw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG7juG7o8Oyw43hu5vhu4rDssOC4bqiw4PDsuG6pOG7o+G6psOy4bqs4bqiw4Phu7nhuqbDsuG7jkrDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG7seG7neG6rMOy4bur4bq6w63DsuG7seG6osOD4bu14bqsw7LDjcagw7Lhu6/hur7huqzDsuG7juG6sMOy4but4buK4buQw7LDjEnhuq7DsuG7r+G7t+G7isOy4buvdOG6rMOsw7I84bqg4buj4buQw7LhuqDDg+G7hsOy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDssOCxqDDssOM4bqi4buKxanDjMOy4buvTeG7guG7scOy4but4buK4buQw7LDjEnhuq7DsuG6rOG7t8Oy4bqs4bu1R8Otw7LhuqZDw4PDssONw5PDsuG7scOJw7Lhu47hu7fDssOCxqDDssOM4bqi4buKxanDjMOy4buv4bu34buKw7Lhu69N4buC4buxw7JH4bqi4budw4zDsuG6osOD4bu54bqsw63DssONw5Lhu5vDsuG7seG6ouG7jOG7m8Otw7Lhu7HhuqrDsuG7seG7neG7scOyR+G6ok3hur7huqzhuqDDsuG7neG6rMOyw4zhuqLhu5vhu5DDssOM4bqi4bu1w7LDguG6sEfDssOM4bqi4buGw4PDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayDhuqzhuqDDsjzhuqDhu4rhu5DDgeG6rMOy4buw4bqixILDssOj4bqicuG6rOG6oMOy4buEw7JH4bqiTeG7huG6rOG6oMOyw6Dhu4rhu6HhuqzhuqDDssOjw4Phu7XhuqzDrcOyw4zhuqLhu6PhuqzhuqLDskfhuqLDicOy4bqj4bun4bqmw7LhuqPhur7huqzDrcOy4bux4bqiS8Oyw4zhu6Phu4rDssOjJcahw7XDtOG7keG7lcOyw6PhuqPDsuG7seG6ouG6qMOy4burw4Phu7XDjGjDsuG7sEzhuqzhuqDDsuG6rOG6ok3DsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bqs4bqgTcOy4butw7nhuqzDssOC4bqi4bud4buxw7LDjEnhu7PhuqzDssOC4bqi4buKw7Lhu47Dk+G7scOy4bux4buh4bqs4bqgw7Lhu7Hhu53DrcOy4bqmw4rDg8Oyw4LhuqLDg8Oyw4zhu6Phu4rDssOM4bqi4buK4buQ4bu34bqsw7Lhu7F0R8Oy4bux4buh4bqs4bqgw7LhuqLhu5vhu5DDsuG7seG6ouG7isaw4bqsw7Lhu6vhurDDsuG7seG6ouG6qMOy4bqi4buj4bqs4bqiw7LDjEnhuq7huqzhuqLDsuG7r8ODw7Lhu6vDg0HhuqzDsuG7r+G7neG6rOG6osOy4burcsOMw7Lhu63hu6PDg8Oy4bqs4bqg4buj4buQw7Lhu5vhuqzhuqLDsuG7r+G7t+G7isOy4bqs4bqixanhuqzDsuG7r03hu4Lhu7HDssONw5PDskjhu4rhu5vhuqzDssOMw7nhuqbDsuG7sUvhu5vDsuG7seG7neG6rMOy4bur4bq6w63DsuG7seG6osOD4bu14bqsw7LDjcagw7Il4buhw4PDsuG7r+G6usODw7LDtcOy4buq4buu4buqw6HDrMOyPOG6oOG6qOG7o8ODw7Lhu47Dg+G7ueG7scOyw4LDg0HhuqbDssOMSeG7m8Otw7LhuqzhuqJy4buxw7LhuqzhuqLhu4TDsuG7jsOD4bu54buxw7Lhu7HhuqLhu6VHw7LhuqLhu6PhuqzhuqLDssOMw4nDjMOy4bux4bud4buxw7JI4buK4buQw7Lhu6/hurDhuqzhuqLDrcOyw4xJ4bub4bqow7Lhu6/hurzDg8Otw7Lhu7Hhu4rhuqzhuqDDsuG7seG7pUfDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOyw4zhuqJF4bqs4bqgw7LDjMOD4bqsw7LhuqTDg+G7s+G6rMOySOG7iuG7m+G6rMOy4buv4bu14bqsw7LhuqzhuqBNw7LDjElN4buG4bqs4bqgw7Lhu7FM4bqs4bqgw7LhuqzhuqJNw7LDjOG6ruG6rOG6osOy4bqi4bqu4bqs4bqiw7Lhu5vhuqzDsuG6rMOD4bqs4bqiw7Itw7LDjEnFqcOMw7LDjMOTw7LDjEnhu7PhuqzDsuG7jsSo4bqs4bqgw7Lhu6vDg0HhuqzDrcOyw4zhurzDsuG7sUXhuqzhuqDDssOM4bud4buxw7Lhu7FL4bubw7Il4buhw4PDsuG7r+G6usODw7LDtcOy4buxQuG6rMOyR+G6ouG6vMOy4burw4Phu7XhuqzDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bux4bqixILhuqzhuqLDssON4bud4bux4bqiw7Lhuqbhu4DDg8Oy4buxS+G7m8OyPOG6ouG7o8Oy4bqsTeG7gOG7scOy4buO4bujw7LDgsODQeG6psOyw4xJ4bubw63DsuG6ok3hu4DhuqzhuqDDsuG7reG7qeG6rMOy4bux4bqi4bqow7Lhu5vhuqzhuqLDrMOsw6zDsuG7seG7neG7seG6osOy4bur4buh4bqow7JI4buK4buh4bqsw7Lhu7Hhu53hu7HDssOMSeG7m+G6rOG6oMOyw4zhuqLDg+G7tcOMw7Lhu6vhurDDrcOy4bux4bud4bux4bqiw7LDjcOSw7Lhu61K4bqs4bqgw7Lhu7HhuqrDsuG6osOD4bu54buKw7JI4buK4buhw63DssOC4bu1w4zDsuG6rMOJw4PDsuG6rOG6ouG7m+G6rOG6osOy4bqi4bu5w7LDjOG6osOJ4bqs4bqgw7LDjOG6okXhuqzhuqDDssOMw4PhuqzDsuG6pMOD4buz4bqsw7LhuqThu5/hu7HDsuG6oMOD4buM4bubw7Lhu7Hhu53hu7HDssOM4buj4buKw7LDjOG6ouG7iuG7kOG7t+G6rMOy4bqi4bqo4bufw4zDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOyw4xJ4buz4bqsw7Lhu6vDg0HhuqzDsuG7juG7gMODw7LhuqzhuqLhu5vhu4rDsuG7juG7o8Oy4buO4buAw4PDsuG7r+G7o8ODw7Lhu7Hhu5vhuqzhuqLDssOMScOT4buxw7Lhu7FL4bubw7Lhu6rhu67hu6rDocOtw7Lhu7FM4bqs4bqgw7LhuqzhuqJNw7Lhu7Hhu53hu7HhuqLDssOUw5LDsuG6pOG7ksOy4bux4bud4buxw7LDjOG6ruG6rOG6osOy4bqi4buKw4nhuqzhuqDDsuG7q+G7pcOMw7LhuqzhuqDhu4bDsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7LDlOG7oeG7kMOySeG7m8Oyw4xJ4buz4bqsw7Lhu6vDg0HhuqzDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8OjT8Oy4buOw4Phu7nhu7HDsuG7seG6okvDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOtw7LDjMSC4bux4bqiw7Lhu7HDk+G7scOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LhuqZDw4PDsuG6pnTDjMOy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG6rOG7s+G6rMOyw4zhuqLhu4bDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqzDskjhu4rhu5vDsiXhu6HDg8Oy4buv4bq6w4PDssO1w7Lhu6rhu67hu6rDocOyw4zhurbhuqzhuqLDsuG7r3DDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOyw4zDicOMw7LhuqzhuqLDg+G7ueG6psOy4buOSsOyR+G6okLhuqzhuqDDrcOy4bux4bqiw4nhuqzhuqDDssOM4bqiw4Phu7PhuqzDssOM4bubw4PDrcOyw4zhuq7huqbDssOCw4Phu7XhuqbDrcOy4buxTuG7isOy4bqs4buf4bqsw6zDsinEqOG7m8Oy4bqmTeG7m8Oy4burcOG6qMOy4bqmw4rDg8Oy4bqsceG6psOy4buv4bq+4bqsw7Lhu47hurDDsuG6pOG7ikXhuqzDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7LDjOG7iuG7kOG7s+G6rMOyw4xJ4buK4buQ4bu34bqsw63DsuG7jsWp4bqsw7Lhu6/hurrhuqzhuqDDssOC4buz4buKw7LhuqBDw4PDsuG6ouG7o+G6rOG6oMOyw4xJceG6psOy4bqkTeG7gsOMw7LDjOG7o+G7isOyw4zhuqLhu4rhu5Dhu7fhuqzDsuG7juG7o+G6qMOy4bqs4bq+w4PDssOMSeG7neG6rOG6osOyw4xJ4buIw7Lhu5vhuqzDssOM4bqo4buj4bqsacOy4buxw5LDsuG7seG7neG6rMOy4bur4bq6w63DsuG7seG6osOD4bu14bqsw7LDjeG6ssOy4bqiTeG7gOG6rOG6oMOy4but4bup4bqsw7Lhu47hu6PDssOM4bqi4bub4bqmw7LhuqDDg+G7m8Oy4buxxKjhuqzhuqDDsuG6rOG6oE3DsuG7rcO54bqsw7LDjXJHw7LDlOG7tUfDrcOy4bux4bqic+G6rOG6oMOy4bur4buK4bq64buxw7LDjOG7o+G7isOyw4zhuqLhu4rhu5Dhu7fhuqzDsuG6ouG7n+G6rMOy4bux4bqi4bu1w7LDjOG6ouG7pUfDsuG6rOG6ouG7pcOMw7LDjOG6osOD4bu5w4zDsuG6ouG7n8ODw7LDjOG7o8ODw7LDjeG7oeG6rMOy4bux4bqi4bqow7LhuqzhuqBNw7Lhu63DueG6rGnDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7LhuqLhu6PhuqzhuqDDsuG7seG6okrhu7HDsuG7r+G7gsOMw7LDjOG7iuG7p+G6rMOyw4xJ4bubw7LDjEnhu7PhuqzDsuG7q8ODQeG6rMOy4buO4buAw4PDsuG6ouG7o+G6rOG6oMOyw4xJceG6psOy4bqkTeG7gsOMw7Lhu7Hhu53huqzDsuG7q+G6usOtw7Lhu7HhuqLDg+G7teG6rMOyw43GoMOyw4zhuqLhu5vhuqbDsuG6oMOD4bubacOyw4zEguG7seG6osOy4buxw5Phu7HDskfhuqLDicODw7LhuqLhu4JHw7Lhu47hu4DDg8Oy4bux4bud4buxw7LhuqTDk+G7scOy4bqkTeG7guG6rOG6oMOy4bux4bqiTuG7scOy4bqsceG6rOG6oMOyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDssOM4bqu4bqmw7LDgsOD4bu14bqmw7Lhu7FO4buKw7Lhuqzhu5/huqzDsuG7seG7neG7scOy4buOSsOyw4zhu5vDg8Oy4bqs4buf4bqsw7LDjEnhu7PhuqzDsuG7q8ODQeG6rMOsw7Lhu67Dg0HhuqzDsuG6ouG6ruG6rOG6osOy4bqk4bujw7Lhu45Kw7LDjOG7m8ODw7Lhuqzhu5/huqzDssOMSeG7s+G6rMOy4burw4NB4bqsw7LDlOG7oeG7kMOySeG7m8Oy4buO4buj4bqow7LhuqbEqOG7m8Oy4bqmTeG7m8Oy4bqsceG6psOyw7Xhu43DteG7jcOtw7Lhu6/hur7huqzDsuG7juG6sMOy4buvcMOyR+G6osOJw4PDsuG6ouG7gkfDsuG7juG7gMODw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7r+G6vuG6rMOy4buO4bqww7Lhu7HhuqJO4buxw7Lhuqxx4bqs4bqgw7LDjOG6ruG6psOyw4LDg+G7teG6psOtw7Lhu7FO4buKw7Lhuqzhu5/huqzDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDjMOD4bu54bqsw7LDoyXDrMah4buN4buP4buXw7TDrMOj4bqjw7Lhu7FL4bubw7LhuqzhuqBNw7Lhu63DueG6rMOyw6NJ4bun4bqsw7JiceG6rMOyw6PhuqLhu6PhuqzhuqLDrcOyw4xJ4buIw7JI4buK4bud4bqsw7LDjOG7n8ODw7LDjOG6okXhuqzDssOjw4Phu7XhuqzDrcOyw5Rww7LDoOG7iuG7oeG6rOG6oMOyPOG6ouG7m+G6psOtw7LhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDssOg4buK4buh4bqs4bqgw7JkTeG6vuG6rOG6oMOy4buO4bujw7Lhu5XDssOM4bqi4buK4buQ4bu34bqsw7Lhu47Dg+G7s+G6rMOy4bur4bqww7Lhu7HhuqLhuq7huqbDsuG7seG7neG7seG6osOy4buxw5Lhu5vDsuG6pOG7n+G7seG6osOyJeG7gMODw7LDteG7mcOy4bqi4buhw4PDsuG6pOG7ksOy4buO4bu3w7JH4bqixILhu5vDsuG7rkXhuqzhuqDDsjzhu5vhuqbDrMOy4bqj4bub4buKw7LhuqzhuqLDg+G7t+G7isOy4bqsw4rDsuG6pMOT4buxw7Lhu45N4buCw4zDssOC4bqi4bqqw7LDguG6onHhuqzDsuG6oMOD4buj4bqs4bqiw7Lhuqbhu5/huqzhuqDDssONw4nhuqzhuqDDsuG7seG6ouG6qMOy4bqs4bqgTcOy4butw7nhuqzDrcOy4bux4bud4bqsw7Lhu6vhurrDrcOy4bux4bqiw4Phu7XhuqzDssONxqDDsiXhu6HDg8Oy4buv4bq6w4PDssO1w7Lhu69ww7Lhu69N4bubw7Lhu5XDssOM4bqi4buK4buQ4bu34bqsw7Lhu47Dg+G7s+G6rMOy4buO4bu3w7Lhu7Hhu6HhuqzhuqDDsuG7m+G6rMOyw4zhuqjhu6PhuqzDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayjhu4pF4bqsw7LDlHbhuqbDsuKAnMOj4buj4buKw7LhuqThu6PDsuG6rOG6ouG7o8Otw7Lhu6vDg0HhuqzDsuG7seG7ocOy4bqk4bujw7JI4buK4buzw7LhuqJN4bq+4bqs4bqg4oCdw63DssOUduG6psOy4bqi4buf4bqs4bqiw7JH4bqi4buI4buxw7Lhu7FL4bubw7I84bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LhuqThu6PhuqbDsuG6rMOD4bu34bqmw7Lhu47hu4rDg8Oy4buxS+G7m8Oy4bqm4bqu4bqs4bqiw63DsuG7seG7neG7scOy4bux4bqiw4Phu7XhuqzDssON4bqyw7Lhu69ww7LDjOG6osOT4buxw7LDjcOTw7LDjEnhu4TDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhu6/Dg0HhuqbDssOMw5Phu5vDsuG7juG7jOG6rOG6oMOy4bux4bqicuG7scOy4buvQcOy4bqs4bqgTcOy4butw7nhuqzDsuG7kOG7s+G6rMOyw4zDueG6psOy4buOTeG6vuG6rMOyw4LhuqLhur7Dg8Otw7Lhu6vhu53huqbDsuG7q8ODQeG6rMOy4bqk4bub4bqow7Lhu6/hurrhuqzhuqDDssON4buh4bqsw7LDlOG7iuG7pcOMw7JH4bqi4budw4zDssOMScODQeG6rMOyw4LDg+G6rOG6osOyw4zhu7XDrcOy4bqg4bqqR8OyR+G6ouG7p+G6rMOy4bur4buh4bqow7Lhu47hu7nDsuG7juG7jOG6rOG6oMOy4bux4bqicuG7scOy4bux4bqiS8OySOG7iuG7kOG7t+G6rMOy4burw4NB4bqsw63DsuG7r+G7oeG6qMOySOG7iuG7s8Oy4bqiTeG6vuG6rOG6oMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4bua4buKw4zhuqLhuqhJw7Nrw6Dhu4rDieG7scOyw6Phuqjhu6HhuqxqL0dr

Quốc Toản

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]