(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-6, tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TP Sầm Sơn), Hội Chữ thập đỏ tỉnh (CTĐ) Thanh Hóa tổ chức hội nghị trao đổi thường niên giữa Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbljhu7Hhu5TDteG6qnFC4bquw7Xhuq5Hw43DtcSo4buhdsO1xILhurDDlOG7n8O1P+G6vuG6sMO1VuG6rsOUw7XEqOG6ruG7q8ONw7V4w4nDtcSow4JC4bquw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O14buQcMO1P+G6vuG6sMO1VuG6rsOUw7XEqOG6ruG7q8ONw7V4w4nDtcSow4JC4bquw7U/TuG7n8O14bqj4bqudEJtL+G6ruG7kW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjT954bufd+G7j27huq/hu6FCxILDteG7k+G7ly3GoeG7icO1xKhx4bqww7XhurHhu4pKQsSCw7XEqMWp4bqqw7VY4bqww4FKw7V3w5NJQsSCw7Xhu5Bww7XhuqPhuq5NdsO14bquw4rhurDDtXbhuq7DknbDtUJ0QsSCw7Utw7Xhu67hur7DteG6sXDhurDDtULEgkrhu5Thu7lCw7Xhu5Bww7V74bq64bqww7XEqOG7isOTRkLEgsO1a+G6seG6o8O14bqv4bup4bqqw7Xhuq/hu4JCbOG7icO1P+G6vuG6sMO1VuG6rsOUw7XEqOG6ruG7q8ONw7V4w4nDtcSow4JC4bquw7VrVuG6sVhsw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDteG6ruG6vuG6sMO1QsSC4bqu4bq0w7XEqOG7iuG7n0PDtXjhu4DhurDDtcSo4bquw5NGQsSCw7VC4bqw4bu5QsO1xILhurDDlOG7n8O1P+G6vuG6sMO1VuG6sVjDtcSow4JC4bquw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O14buQcMO1P+G6vuG6sMO1VuG6sVjDtcSow4JC4bquw7U/TuG7n8O14bqj4bqudELhu4nDtULDk+G7hHbDtVY/V1Z9V8O1PnBDxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVnlCxKh54buK4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j3fEqOG6rkrhuqrhu6/DteG6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDtcah4buVw7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buV4buT4bubw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Hhu6Phu5Phu5cv4buRxqHhu5t34buTw7Thu6Phu5fhu5PDtOG7lcSo4bub4buZ4bujxqHhu5nhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buFxqHGocah4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j1jhu7Hhu5TDteG6qnFC4bquw7Xhuq5Hw43DtcSo4buhdsO1xILhurDDlOG7n8O1P+G6vuG6sMO1VuG6rsOUw7XEqOG6ruG7q8ONw7V4w4nDtcSow4JC4bquw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O14buQcMO1P+G6vuG6sMO1VuG6rsOUw7XEqOG6ruG7q8ONw7V4w4nDtcSow4JC4bquw7U/TuG7n8O14bqj4bqudELhu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49u4bqxQ3BCw7V2ckLhuq7DteG6ruG6vuG6sMO1QsSC4bqu4bq0xKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqv4bufSsO1xILhu6lCw7Xhu5fDtUJ04bqqw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO1xKjhuq7DieG7n8O1xKjhuq5K4burQsO14bquR8ONw7XEqOG7oXbDtcSC4bqww5Thu5/DteG6ruG6vuG6sMO1VuG6sVjDtcSow4JC4bquw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/Q+G7ocO14buQcMO14bqu4bq+4bqww7VW4bqxWMO1xKjDgkLhuq7DtT9O4bufw7XhuqPhuq50QuG7icO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7Xhuq7hur7hurDDteG7kHDDtcON4bquQ0LEgsO1xKjhu4pwQ8O1VuG6sVjDteG7k8O1xKjDgkLhuq7DtXhzw7V2RMO1QuG6ruG6sMOBSsO1duG6rkrhu5ThuqBCw7Xhu6/hurBBQsO1xKjhurZ24bquw7V24buOduG7icO1QuG6ruG6sMOBSsO14bqq4bq6w7Xhuq7hurJC4bqu4buJw7Xhuq5DccSow7V44bq+QsSCw7V4w5NHdsO1xKjhuq5wQuG6rsO14bqo4burw43DteG7kHDDtXdK4buUw7XEqOG7iuG6ssO14bqq4bufQsSCw7XEqOG6tkLhuq7DteG7r8OBQsO14buQw5RCxILhu4nDteG6quG7n0LEgsO14bqoceG6sMO14bqu4bqww4BKw7XDjEpyw7Xhu5Bww7Xhu5bDtULEguG6ruG6pOG7n8O1QuG6rsWpQsO14buQdELDtXbhu59Dw7V2cuG7icO1xKjhuq5Kw7Xhuq5LxKjDtXjDk0d2w7Xhu4jhu47DtcOMSuG7n0LDtcSoxanhuqrhu4nDtXhEQsSCw7XEgkTDjcO1xKjhu4zDtXbhu6F2w7V3Q+G7n0Lhuq7DtULEguG6ruG6sMOAw43hu4nDtULhuq5ww7Xhuq5yQ8O1xKjFqeG6qsO14buQcMO1eOG6ukLEgsO1eHJDw7VCxILDk0bhurDDtcSo4bqyQuG6rsO1QsSCSuG7lMOAQsO1xKjhuq7hu5/huqrDtcSC4bqw4bufxKnDtVjhurDhuqBCw7Xhuq7hurJC4bquw7VC4bquw5PDteG6quG6usO14bqu4bqyQuG6rsO14bquQ3HEqMO1eOG6vkLEgsO1dk7hu5/DtXbhu6F2w7V2xalKw7XhuqhxdsO14buv4bq+w7Xhu5Dhu6tCw7V44bq+QsSCw7Xhuq7hurBBQsO14bqq4buhSsO1xKjhurJC4bquw7VCxIJK4buUw4BC4buLw7XhuqrhurrDteG6ruG6skLhuq7DtXfhu47DteG7oULDtULEgsWpQsO14bqucELEgsO14buvxJDhu4vDteG6quG6usO14bqu4bqyQuG6rsO1xKjhu4pHw7XEguG6sEvDjcO1QuG6rsWpQsO1eHFDw7V24bquQ8O1duG7oXbDtXjhurzhurDDtcSow5NHQsSCw7V2RMO14bquQ3BCw7V2ckLhuq7DtXjDuXbDteG7r+G6sMOAxKjDteG6rOG6rkTDteG6rOG6rnRC4buJw7V24buhdsO1eOG6vOG6sMO1xKjDk0dCxILDtXfhuqLDteG7r+G6tMO1xKjhu4BCw7XEqOG6rsOT4buCQsSC4buJw7Xhu6/hurTDtcSo4bqu4bqww4DEqMO14bquceG6sMO1d0PDtcSo4bqu4bqw4bu5QsO1xKjhu5/hurDhu4nDteG6rsOJ4bufw7Xhuq5DcULDtcSoceG6sMO14bqs4bquSsO14buQ4buOdsO14buv4bqw4bu5QsO1xILhurDhu4ThurDEqcO1feG6rkbDtXhE4buJw7Xhu5Dhu5/hurDDtcSo4buKxJDhu4nDteG6ruG6skLhuq7DtXJC4bquw7Xhu5Bww7Xhu5DhurTDtcSo4bquQcO1dk7hu5/DtcSo4buAw7V24bquw5J2w7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO1QsSCcOG7lMO1dnBCxILDtXjDk0d2w7VCxalCxILDteG6qOG7uULDtcSo4buKQ0LEgsO1duG7oULDteG7r+G6vuG7icO14bqu4bq+4bqww7Xhu5DhurDhu7lCw7Xhu5Bww7XEqOG7ikNCxILDteG7mHPDteG6ruG6vuG6sMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVZ5QsSoeeG7iuG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7XGoeG7lcO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7leG7k+G7m8ON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buR4buj4buT4buXL+G7kcah4bubd+G7k8O04buj4buX4buT4buV4bubxKjhu53hu5Phu53hu5vhu5nhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4buj4buR4buZ4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j1jhu7Hhu5TDteG6qnFC4bquw7Xhuq5Hw43DtcSo4buhdsO1xILhurDDlOG7n8O1P+G6vuG6sMO1VuG6rsOUw7XEqOG6ruG7q8ONw7V4w4nDtcSow4JC4bquw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O14buQcMO1P+G6vuG6sMO1VuG6rsOUw7XEqOG6ruG7q8ONw7V4w4nDtcSow4JC4bquw7U/TuG7n8O14bqj4bqudELhu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49uWHHhurDDtXfhurDDgELDtT/hur7hurDDtVbhurFYw7XEqMOCQuG6rsO1P07hu5/DteG6o+G6rnRCw7VrPnBDbMO1w43huq7hu6HEqMO14buv4bqw4bqgSsO1xKhx4bqww7Xhuq7hur7hurDDtULEguG6ruG6tMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6sXHhurDDteG6ruG6vuG6sMO1QsSC4bqu4bq04buJw7Xhuq7hu5/hurDDtcSow4JC4bquw7Xhuq7hur7hurDDtXhzw7XEqOG7iuG7n0PDtXjhu4DhurDDtULhuq7DlELEgsO14bqsQcSow7XDjEpyw7V4ccSow7V4w5NHdsO1xKjhu4pDQsSCw7VCdOG6qsO14buTw7Thu5Hhu53DteG7kHDDtcahw7XEqOG6ruG7oULEgsO1eOG7qUrDtUJ04bqqw7Xhu5PDtOG7keG7o+G7i8O14bqsQcSow7XDjEpyw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO1xKjhuq7DieG7n8O1xKjhuq5K4burQsO14bquR8ONw7XEqOG7oXbhu4vDtcSo4bqy4bqqw7Xhu4rhu5/DtULhuq7DlELEgsO14buQw5Phu4RCxILDteG6qnV24buJw7Xhuqzhuq5Ew7Xhuqzhuq50QsO1xKjhu4pDQsSCw7XDjErhu6HDtcSo4buK4bqyQuG6rsO14bquQ3HEqMO1eOG6vkLEguG7i8O1xKjhuq5yQ8O14bqoSuG7q0LDteG7kHDDtcSo4bqu4bq8QsSCw7VC4bquxrDEqMO1duG7oXbDtULhur7hurDDtXdKQsSCw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO1xKjhu4pDQsSCw7XEguG6sOG7n+G6sMO1eENxQsO14buTw7Thu5Hhu6Mt4buTw7Thu5PDtMSpw7XhurHhuq55Q8O1eEThu4nDtT/hur7hurDDtVbhurFYw7Xhu5PDtcSow4JC4bquw7XEqOG6sEHDjcO1xKhNdsO1xKh0QsSCw7V2w5NGQsSCw7XEqOG7iuG7n0PDtXjhu4DhurDDtXhDcELhu4nDtcSo4bqudOG6quG7icO14bqocOG6qsO14buQ4bqww4B2w7Xhu5Bww7XEqOG7iuG7n0PDtXjhu4DhurDDteG6rOG6sELhuq7DtULEguG6ruG6sMOA4bqqw7Xhu5DDgcO14bquQ3HEqMO1eOG6vkLEgsO1VuG6sVjhu4vDtcSo4bqwQcONw7XEqE12w7XEqHFDw7V44bqww4FKw7XhuqzhurDDgELDtcSo4bquSuG7q0LDteG6qEfhurDDtXbhuq5Dw7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO1xILhurBLw43DtXhJw7VC4bqu4bufSsO1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDtXbhu6F2w7Xhuq5DccSow7V44bq+QsSCw7VC4bquxalCw7V4cUPhu4vDtcSodELEgsO1dsOTRkLEgsO1w43huq7hurzhurDDteG6rkfDjcO14buQ4burQsO1eOG6vkLEgsO1duG7oXbDtcSo4buAw7V24bquw5J24buJw7V24buhw7VC4bquxalC4buJw7V24buhdsO1d0Phu59C4bquw7VCxILhuq7hurDDgMON4buJw7V24buhdsO1QuG6rnDDteG6rnJDw7XEqMWp4bqqw7Xhuq7hu4bDtcSo4buKR+G7icO1xILhurBLw43DtXhJw7V44bq84bqww7XEqMOTR0LEgsO1eMO5dsO14buv4bqww4DEqMO14bqs4bquRMO14bqs4bqudELDtcON4bqu4buhxKjDtcSo4buK4bqw4bqgQuG6rOG6sELhuq7DtcSoQeG7icO1duG7oXbDtUJxQsO1QuG6rsWpQsO14buv4bq0w7XEqOG6rnLhuqrDteG6rkXhu5/hu4nDtcSo4bqu4bqw4bu5QsO1xKjhu5/hurDDtcSoceG6sMO14bqs4bquSsO14buQ4buOdsO14buv4bqw4bu5QsO1xILhurDhu4ThurDEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25Yw5NHdsO14buv4bqwQcSo4buJw7XEqOG7ikNCxILDteG6rOG6rkrhurpCw7Xhuqzhuq7hu4DDteG6qHDhuqrDteG7kOG6sMOAdsO1dk7hu5/DtT/hur7hurDDtVbhurFYw7XEqMOCQuG6rsO1P07hu5/DteG6o+G6rnRCw7XEqHHhurDDteG6seG6ruG7n0Lhuq7DtT9E4bufw7VrxKjhu4zDteG7k+G7l8O1eEFCw7Xhu5Phu6MtxqFs4buJw7V4Q3BCw7V24buhQsO14buv4bq+w7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO1xKjDgkLhuq7DtT9O4bufw7XhuqPhuq50QsO14buI4bu3w7V4w5NHdsO1xKjhuq7hu5/huqrDtcSC4bqw4bufw7Xhuqjhu4TDjcO1xKjhu6vDjcO14bquSsawQsO1QsSC4bqu4bqww4DDjcO14buQTcO14buI4buCw7V2xrDDjcO1dsOSSsO14buv4bufQsO1eOG7qUrDteG7kHDDtcOSQsSCw7XDjeG6rkTDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjhurJC4bquw7Xhuq5K4bq8QsSCw7Xhuqzhuq7hu7FCw7V2xrDDjeG7i8O1xKjhuq7hu5/huqrDtcOMSuG7n0LDteG6quG6usO14bqu4bqyQuG6rsO14bquQ3HEqMO1eOG6vkLEgsO1dk7hu5/DtT/hur7hurDDtVbhurFYw7XEqMOCQuG6rsO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu5/hu4vDtcSo4bqudOG6qsO14bquw4nhurDhu4nDtcSow7lCxILDtcOMSnDDtXbhuq5Dw7VCxILDk0bhurDDtULEguG6rsOoQ8O14buQcMO1QnFCw7VC4bquxalCw7V24bquxrDEqMO1eOG6vnbDtXfhu5/DtXbhu5/huqrDtcSoceG6sMO14buYc8O1w6NKckLEgsO1feG6ruG7n+G6qsO1a8OjSnJCxILDtcOpw5Phu4JCxIJs4buLw7XEqOG6ruG7n+G6qsO1w4xK4bufQsO1duG7oXbDtXfhurDDtcSo4bq2duG6rsO14bqo4bq0duG6rsO14buIw5Xhu4nDtXbhu6F2w7V44bqw4bqg4bqqw7V3SsO14bqo4bq0duG6ruG7i8O1xKjhuq504bqqw7XhuqrhurrDteG6ruG6skLhuq7DtcSo4bquTELEgsO1w4xK4buiw7VC4bquxalCw7V4cUPDtcSoceG6sMO14bquSuG7lMOAQsO1P3DDteG6seG7ikpCxILhu4vDteG6quG6usO14bqu4bqyQuG6rsO14buI4bqwQuG6rsO14bqsQcO1xKhx4bqww7Xhu4rhu4xCxILDtULEguG7q8ONw7XhuqrDuULDtXZO4bufw7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO14buYc8O1P0PDukLEgsO1VuG6rsWpSsO1az9Dw7pCxILDtT9E4bufbMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVZ5QsSoeeG7iuG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7XGoeG7lcO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7leG7k+G7m8ON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buR4buj4buT4buXL+G7kcah4bubd+G7k8O04buj4buX4buVw7Thu5vEqOG7m+G7meG7o+G7k+G7k+G6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu53GoeG7o+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu49Y4bux4buUw7XhuqpxQuG6rsO14bquR8ONw7XEqOG7oXbDtcSC4bqww5Thu5/DtT/hur7hurDDtVbhuq7DlMO1xKjhuq7hu6vDjcO1eMOJw7XEqMOCQuG6rsO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu5/DteG7kHDDtT/hur7hurDDtVbhuq7DlMO1xKjhuq7hu6vDjcO1eMOJw7XEqMOCQuG6rsO1P07hu5/DteG6o+G6rnRC4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbj/hur7hurDDtVbhurFYw7XEqMOCQuG6rsO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu5/DtcSow7lCxILDtcOMSnDDtXbhuq5Dw7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO1P07hu5/DteG6o+G6rnRCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uVk9CxILDtcSoceG6sMO14bqu4bq+4bqww7VCxILhuq7hurThu4nDtXhx4bqww7V34bqww4BCw7XhuqhzQuG6rsO1eHFDw7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO1xKjDgkLhuq7DteG6seG6ruG7n0Lhuq7DtT9E4bufw7Xhu5Bww7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO1xKjDgkLhuq7DtT9O4bufw7XhuqPhuq50QsO1eHPDteG6rOG7lsO14bqsQcSow7Xhu6/hurDhu7lCw7Xhu69yQsO1xILhuq7hurDDtULhuq7hu4TDtXbhu6F2w7Xhuq5DccSow7V44bq+QsSCw7XEguG6sMOU4bufw7Xhuq7hu5/hurDDtcSow4JC4bquw7Xhuq7hur7hurDDtcSC4bqw4buf4bqww7V4Q3FCw7Xhu5PDtOG7keG7oy3hu5PDtOG7k8O0w7Xhu5Bww7XEqMO5QsSCw7XDjEpww7Xhuqzhu5zDtULhurDDgOG6qsO1duG6rkPDtULhuq7hu59KxKnDtVjDikLEgsO1xKjhuq5G4bqw4buJw7XhuqhzQuG6rsO1eHFDw7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO14bqq4bq+xKjDteG7iOG6vMO1eOG6tOG7n8O1w43huq7Dk+G7gkLEgsO1dkTDtXbhuq5KQsSCw7V4w5NGQsSCw7Xhu6/hurDhu7lCw7XEguG6sOG7hOG6sMO1xKjhurBBQsO14bqucELhuq7DteG6rOG7lsO14bqsQcSow7XEqOG6rsOJ4bufw7XEqOG6rkrhu6tCw7Xhuq5Hw43DtcSo4buhdsO1xILhurDhu5/hurDDtXhDcULDteG7k8O04buR4bujLeG7k8O04buT4buT4buLw7U/4bq+4bqww7VW4bqxWMO14bqx4bqjw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O14buQcMO1P+G6vuG6sMO1VuG6sVjDteG6rkrhu5TDgELDteG6r+G7qeG6qsO1fcOT4bufw7XEqOG6sEFCw7Xhuq5wQuG6rsO14bqs4buWw7XhuqxBxKjDtcSo4bquw4nhu5/DtcSo4bquSuG7q0LDteG6rkfDjcO1xKjhu6F2w7XEguG6sOG7n+G6sMO1eENxQsO14buTw7Thu5Hhu6Mt4buTw7Thu5Phu5PEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41WeULEqHnhu4rhu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO1xqHhu5XDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7Xhu5Xhu5Phu5vDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7keG7o+G7k+G7ly/hu5HGoeG7m3fhu5Phu5HDtOG7leG7leG7keG7o8So4buT4bud4buX4buj4buT4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7o+G7leG7k+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu49Y4bux4buUw7XhuqpxQuG6rsO14bquR8ONw7XEqOG7oXbDtcSC4bqww5Thu5/DtT/hur7hurDDtVbhuq7DlMO1xKjhuq7hu6vDjcO1eMOJw7XEqMOCQuG6rsO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu5/DteG7kHDDtT/hur7hurDDtVbhuq7DlMO1xKjhuq7hu6vDjcO1eMOJw7XEqMOCQuG6rsO1P07hu5/DteG6o+G6rnRC4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbj/hur7hurDDtVbhurFYw7XhurHhuqPhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O1xKjDuULEgsO1w4xKcMO1duG6rkPDtT/hur7hurDDtVbhurFYw7Xhuq5K4buUw4BCw7Xhuq/hu6nhuqrDtX3Dk+G7n8SpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbn3huq7FqULDtXfhurTDjcO1QnDhu5Thu4nDtT/hur7hurDDtVbhurFYw7XhurHhuqPDteG6seG6ruG7n0Lhuq7DtT9E4bufw7XEqMO5QsSCw7Xhu5PDtMO14buISsawxKjDtcOMSnDDteG7kOG7hOG6sMO1xKjhu4BCxILDtcSo4buK4bq0w7XEguG6sOG7ocO14buTw7TDtcSo4buK4bqww4BKw7V4w4pCxILDtXbhuq5Dw7V24buhdsO1eOG6vOG6sMO1xKjDk0dCxILDtXZEw7Xhuq5DcELDtXZyQuG6rsO14bqs4bquRMO14bqs4bqudELDtcSoceG6sMO14bquSuG7lMOAQsO14bqv4bup4bqqw7V9w5Phu59tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bueSsSo4bquQ+G7iuG7j27hurHhuq5M4buUw7U+4bqwQuG6rm0vw41u

Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]