12:20 25/05/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-5, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ biểu dương, tôn vinh và trao thưởng cho các VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 - năm 2023. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu biểu dương thành tích đạt được của các VĐV, HLV và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa; đồng thời đề nghị, định hướng một số nhiệm vụ, để thể thao Thanh Hóa ngày càng phát triển, giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong giai đoạn tới. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylDxINs4buFXXE4c13hu61nbGZd4buhczhs4buFXWphXXDhurVyXWxmZ8Oqc13huqvhurNzXeG6q2Zzd+G6v2xd4bqrw6BrXWPhu5Fs4buFXeG7rcOqXWzhu4Vmw61dauG7qeG6q13hu61hXXhd4bqrZmhd4bufZmddcmbhu6fGoWzhu4Vd4bqrw7k4XWvhu5lnXeG7rEPhu6xd4butYV3huqs54bqrXUZK4busKC9mICko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n0ZkOGJbKVE5bOG7hV0wMy0zOl1T4bqoTEJdcsOsbGZdY+G6oV1y4buTXeG6q2bFqeG6q11K4buHXeG6qWfhu4FzXWLhu6fhu5Vs4buFOl1y4buPbF3hu61nbGZd4butYV1ycDhtXXJm4bun4budbOG7hV3huqtmbV3huqs54bqrXeG7rEPhu6w6XUZK4busXWPDoXJdcmZhbGZdcmjhuqtmXXZz4bq1cl1xw6PhuqtdcsOhZ11Dw6FnXWbhu5FnXVJm4buBXXJmOG1dQ+G7j2zhu4VdTDhrXeG7uV0uUUThu7dd4buEOGtkcSFdasOibF1yZsWpXTEwXS1dbOG6o2tdMCIwMTtdUsOhZ13huqlz4buTZ11q4buHOl1yZjh3XWvhuq9yXWrhuqFsZl1jw6FtXXLDrGxmOl1jw7Rs4buFXeG6q2ZoXUPhu5ldS2dsZl1Sc+G6tWw6XeG7nmZuXeG6qGhdcmbhu6ddUsOsbGZdw7l3Ol3huqpmw7ldcsOt4bqrZl1T4bqoTEJdcsOsbGZdY+G6oV3hu59mOXJd4bqpZ+G7gXNd4bqpZ+G7gXNdYuG7p+G7lWzhu4VdcmZhbGZdcmjhuqtmXWPDoXJdY+G7p+G7m+G6q13huqvDuThd4bqrOeG6q13hu6xD4busOl1GSuG7rF3hu61hXeG6qznhuqtd4bqr4buVXeG7oXM4bF3huqtmxanhuqtdbOG6o2zhu4VdcsOsbGZdUmY4bGZdRm44P11jw7Rs4buFXXJmxqFnXWPDql1s4buFZsOtOl1jw61sZl1m4bun4buXbOG7hV1r4buRcl1xw7VdbGZn4bq/a13hu63DujpdY+G7gV1yZuG7gV1yZjhtXVJmOGxmXUZuOF1s4buFYXdd4bqrYWzhu4Vd4bufZjlyXXJwZ+G7gWw6XeG7hWdhbGZdY+G7p+G7m+G6q11sZmfDqnNdcmZhbGZdcmjhuqtmXXZz4bq1cl1xw6PhuqtdZuG7lWxdbOG7sThdcnBtbOG7hV3hu4VnOGddY23DoWxdcuG7l2c7XeG6qDltXVJmOGxmXUZuOF12Z2xdcnDhurNsXXJww7Ns4buFXeG7hWfhu5dnXXJmZ+G6v3Ndcm1hbF3hu63huqNsXeG6qWFnXeG7n2Y5cl3huqln4buBczsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spKGdr4buFXeG6q2o4cXFAW2fhuqpkbHJkcFtdcXJ3amRAW+G7r2dicmYmXSAiIiLhu592P11mZGfhu4VmciZdNDQ14bufdj9bXXFw4bqrQFsvL+G6q2JsO+G6qThtcmY4bGZmbTg74butbC9iZHHEqXJt4bufL2xk4buvcS8wMTAgLyA3NWIyIDAwIiA3cjY3ICI3aiI74buJ4buf4buFKnBAIDUwW104anJAW0PEg2zhu4VdcThzXeG7rWdsZl3hu6FzOGzhu4VdamFdcOG6tXJdbGZnw6pzXeG6q+G6s3Nd4bqrZnN34bq/bF3huqvDoGtdY+G7kWzhu4Vd4butw6pdbOG7hWbDrV1q4bup4bqrXeG7rWFdeF3huqtmaF3hu59mZ11yZuG7p8ahbOG7hV3huqvDuThda+G7mWdd4busQ+G7rF3hu61hXeG6qznhuqtdRkrhu6xbXeG7r2dicmZAWyAiIiJbXWZkZ+G7hWZyQFs0NDVbXS8pKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShxcnBtbOG7hSkoZGspxKhobGZdcmbhu6c4XUPDtGzhu4Vd4bqrZmhdQ+G7mV1ScMOzbOG7hV1G4bunbOG7hTpdw5l3XeG7rWfhurtsXVJwc2zhu4Vd4bun4buVbOG7hV1Dw6Bs4buFOl3huqhoXXJm4bunXVLDrGxmXcO5dzpd4bqqZsO5XXLDreG6q2ZdRuG7kWddY8O0bOG7hV1sZuG6s2xdYuG6s2xdcsOsbGY/KC9kaykoL3FycG1s4buFKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykocXJwbWzhu4UpKGRrKcSoaGxmXXJm4bunOF3huqs54bqrXeG7rcOtXWPDoWdd4bqpZ+G7gXMoL2RrKSgvcXJwbWzhu4UpKHFycG1s4buFKShkayk/KC9kaykoL3FycG1s4buFKShxcnBtbOG7hSkoZGspXVJm4bunOF3huqs54bqrXWZz4bq1bF1qc3fhur9sXeG7rWfhurtsOl3hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsLCgvZGspKC9xcnBtbOG7hSkoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spRuG7j2tdbDh3Ol1jw7Rs4buFXeG6q2ZoXeG6qGhdcmbhu6ddUsOsbGZdw7l3Ol3huqs54bqrXWPDtGzhu4Vd4bqrZmhdauG6oWxmXWPDoW1dcsOsbGZdcOG6tXJd4butc2dda8awbOG7hV1y4buXZ11i4bupXUrhu4ddcnN34bq7bF1i4bun4buVbOG7hTpdxKlmZGxdcmbhu6fhu51s4buFXeG6qznhuqtdRnPhurVsXWpzd+G6v2xd4butZ+G6u2w6XeG7rOG6pWxdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2xdUmY4bGZdRm44XWPDoXJdcmZhbGZdcmjhuqtmXXZz4bq1cl1xw6PhuqtdcsOhZ11Dw6FnXWbhu5FnXVJm4buBXXJmOG1dQ+G7j2zhu4VdTDhrXeG7uV1qw6JsXXJmxaldMTBdLlFE4bu3XeG7hDhrZF0xMCE7XVJmOHdda+G6r3JdUsOsbGZdc+G7szpdRkNMQjpdU+G6qExCOl3DmXdd4bqpOGxdS1JS4bugXXLDrGxmOl1y4buPZ11sZmfhur9yXWpn4bq/cl3huqtmYW1da8awbOG7hV3hu61hXeG7heG7q2ddcuG7l2dd4bqrOeG6q11jw7Rs4buFXeG6q2ZoXWrhuqFsZl1jw6FtXXLDrGxmOl3huqs54bqrXeG7rcOtXWPDoWdd4bqpZ+G7gXM6XcSpZjnhuqtmXeG7oXN4Ol3huqs54bqrXUZz4bq1bF1qc3fhur9sXeG7rWfhurtsOl3huqs54bqrXeG7rOG6pWxdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2xdbGbhu7Fs4buFXXJpbGZd4bqrw6BrXXJm4bqzbF1yZmfhur1yXeG7rWFdasahZ13huqtmdOG6q11rxrBs4buFXXLDtXJdY2Xhu59dbGbhurVyOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykocXJwbWzhu4UpKGRrKcSoaGxmXXJm4bunOF3huqs54bqrXWPDtGzhu4Vd4bqrZmhd4butYV3huqs54bqrXeG6qcOhbCwoL2RrKSgvcXJwbWzhu4UpKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUPDoWddZuG7kWddUmbhu4FdcmY4bV1D4buPbOG7hV1MOGtd4bu5XWrDomxdcmbFqV0xMF1j4bqhXXJmYWxmXeG6q+G7j2zhu4VdcsO1cl1jZeG7nztdQ21hbF1SZuG7gV1yZjhtXeG7rGfhur9yXUw4a11j4bqhXcSpZsSR4bufXWrDoWdda+G7kXJdxKl5XVFE4bu3XeG7hDhrZHFd4bq1bF1y4bun4bubbOG7hT9dY+G6s3ddamFdasOibF1jw6JzXXJn4bq7bF1SZuG7gV1yZjhtXWzhu6fhu5fhuqtdcjhdduG6veG7n11yZsWpXWxm4bq1cl1ybWFsXWNtYWxdcnBtbOG7hV1r4buRcl3EqXldUUThu7dd4buEOGtkcV3EqWbhu49s4buFXeG7n2bDoGddamFdbOG7p+G7l+G6q13huqtmw7ldbGZhXeG7rWFdamFdasOibF1yZsWpXTFdcnBtbOG7hV1qw63huqtmXXHhu6tdY8WpbOG7hV1jw6JzXeG6qMOgbOG7hV1y4buTbOG7hV1xw6Phu59dZnN3XeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXXE4c13huqs54bqrXcSpeV1RROG7t13hu4Q4a2RdMDBdLmzhuqNrXTAiIjEhXeG7rWFdUUThu7dd4buEOGtkXTEgXS5s4bqja10wIjAwITtdUmZhbGZd4bqr4buPbOG7hV3huqvDuThdQ8OhZ11m4buRZ11qw6JsXWxhdzpdcmfhur3hu59dcsO64bqrXcSpZuG6sWzhu4VdY8OtbGZd4butw61dcmbhur1d4bqrw7k4XVJm4buBXXJmOG1d4busZ+G6v3JdTDhrXeG7nV1j4bq1c11ycOG7p8ahbOG7hV3EqWZzXeG7reG7qeG6q13hu61hXXLGsGzhu4Vd4bqp4bun4buX4bqrXeG7reG7p+G7lWxdcsOia13huqtm4bqzc11qw7rhuqtd4butYV1yZuG6vV3hu4Vn4buXZzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spUsOhZ13EqXldQ8OhZ11m4buRZ13hu6FzOGxdcnDDs2zhu4VdbGF3Ol1yZuG7gV1yZjhtXVJmOGxmXUZuOF3hu61nbGZdYuG7qV1jbmzhu4Vd4buFbuG7n10ocXJwbWzhu4UpMCIoL3FycG1s4buFKV3hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsXXJmOGtd4buFZzhdcnA4bGZdcmFnXeG7nV0ocXJwbWzhu4UpIDJdKC9xcnBtbOG7hSlr4buPbF1yZmddY+G6tXNd4butYV0ocXJwbWzhu4UpIjJdKC9xcnBtbOG7hSlmc+G6tWxdanN34bq/bF3hu61n4bq7bF1yZjhrXeG7hWc4XWZz4bq1bF1qc3fhur9sXeG6qznhuqtda+G7j2xdcmZz4buR4bqrXWPhu5FnXXJzd+G7gWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4O13hu6zhu5dnXeG6qcOgbF1q4buLbGY6XXhd4bqrZmg6XWzhu4Vmw61dauG7qeG6q13hu61hXXJnbGZdcmbDomxdcmbhu4FdcmY4bV3huqs4bV1yZuG7p+G7m2zhu4U6XWPhu6fhu5vhuqtdZnNsXWN04bqrXXLGsF1sw6psXeG7reG6o2xdZm44XWPhuqVrXWNhXeG6qcOgbF1xw6PhuqtdYuG6s2xdcuG7keG6q13hu61hXXhd4bqrZmhd4but4bun4buVbF1q4bq7bF1rw6FsZl1r4bq5XeG6q8O5OF1s4buF4bunxqFnXXbFqV1SZjhsZjpd4bqrOeG6q13hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsXVJmOGxmXUZuOF1j4bqhXXJmZ11j4bq1c112c+G6tXJdccOj4bqrOl3hu4VnYWxmXWPhu6fhu5vhuqtdKHFycG1s4buFKSA1KC9xcnBtbOG7hSldZnN3XeG6q2bhu6fhu5Vs4buFOl1ycG1s4buFXWNuXeG6q25dKHFycG1s4buFKSI1KC9xcnBtbOG7hSldZnN3XeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXeG7rGFs4buFOl0ocXJwbWzhu4UpIjNdKC9xcnBtbOG7hSlmc3dd4bqrZuG7p+G7lWzhu4Vd4bqow6Hhuqtd4butYV0ocXJwbWzhu4UpIjNdKC9xcnBtbOG7hSlmc3dd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdQ8O0bOG7hV0oZGspLuG6q2Zn4bq9a13hu4XDomxdMz1dcuG7k2zhu4VdccO1XWZzd13huqtm4bun4buVbOG7hV3huqvDuThdQ21hbF1yZuG7gV1yZjhtXeG7rGfhur9yXUw4ayEoL2RrKTpdazhs4buFXeG7rWdsZl3hu6FzOGzhu4Vd4butw6pd4bqrZm1dUuG7k13hu6Fzw7Xhuqs6XWxnw6prXXLhu6ldZmFtXeG6q2ZtXeG7oXPhurtdZuG7p+G7lWzhu4Vd4butYV1sZ8Oqa13hu61zZ13huqtmbV1s4buF4bunxqFnXWbhurNrXWvhu5E7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUNnw6pzXWPhuq/huqtd4bqpZ+G6v3JdamE6XeG6q8OgXShxcnBtbOG7hSkiNSgvcXJwbWzhu4UpXXLhurVrXWZzd13huqtm4bun4buVbOG7hV3hu61hbOG7hV3hu6FzeF3hu4VnOV1rYV3huqtmdGzhu4Vdcjhd4buFZ2FsZl1j4bun4bub4bqrXXLDoWddQ8OhZ11m4buRZ11jw6pzXWPhur1sXXLGsF3huqs54bqrXeG7reG6pWxdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2xdbOG7sV0ubOG7k2dd4bqp4bqlcl1qYV3hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsXShxcnBtbOG7hSnhuqo4bV1SZsOtXUJzd+G6u2woL3FycG1s4buFKTpda+G7j2xdSuG6r2xd4buFZ2FsZl0ocXJwbWzhu4UpIjEoL3FycG1s4buFKV1mc3dd4bqrZuG7p+G7lWzhu4Vd4busYWzhu4U6XShxcnBtbOG7hSkiMCgvcXJwbWzhu4UpXWZzd13huqtm4bun4buVbOG7hV3huqjDoeG6q10u4bufZjldMF3EqeG7s11qw7rhuqtdUUThu7dd4buEOGtkcSE/XeG7reG6pWxdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2xdKHFycG1s4buFKUZtYWzhu4VdUmbDrV1SaWxmKC9xcnBtbOG7hSld4buFZ2FsZl1mc3dd4bqrZuG7p+G7lWzhu4Vd4busYWzhu4Vda+G7j2xd4buIc2JtXeG7nV0xXcSpeV1RROG7t13hu4Q4a2RxXWpn4bq7bF1yZ+G6veG7nzs7OzvhuqrDoF0wXeG7rOG6pWxdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2xd4bqrw7k4XeG6q2Z0bOG7hV1yOF1j4bqhXeG7rWdsZl1i4bupXWPhu6fhu5vhuqtd4bqqZsO5XXLDreG6q2ZdbOG7p+G7l+G6q10ocXJwbWzhu4UpcnDhu6nhuqtdcmfhur3hu58oL3FycG1s4buFKV3hu4Xhuq/hu59da+G6r3JdcmbhurNsXWvhuqVyOl3huqln4buBc11i4bun4buVbOG7hTpd4butZ2xmXWI4bGZd4butYV1y4bqvbOG7hV1yZuG7p+G7nWzhu4VdRnPhurNsXeG6qmbhu6fhu5Vs4buFXUo4bV1j4buRbOG7hV1Gw6Fs4buFXeG6qDhd4butYW1dbOG7hWF3XTAxLzMvMCIwMSE7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUPhu4Fd4bqrbl1j4bun4bub4bqrXWxm4buxbOG7hV1yZmFsZl1yaOG6q2Zd4bq1bF1y4bun4bubbOG7hV1sZuG7p11s4buFYXddZuG7j2tdbDh3Ol3huqnhurtsXeG6q8OhbGZdceG7qV3hu6FzOGxdcuG6s2tdauG6oWxmXWPDoW06XeG6q2bDrF1jw6FtOl1jw61sZl1m4bun4buXbOG7hV1jdGzhu4VdY8OjbF3huqvDuThd4bqrOeG6q13huqvhurXhu59dw7l3XWPDoGzhu4U6XeG6q2ZobGZd4buhc3fDqmw/XXHhu6ld4bqrZuG6o2tdam1d4bqrw7k4XWzhu4VhbGZd4bus4bqjbF1mbjg6XVJm4buBXXJmOG1d4butYV1Cc11qw63huqtmOl3huqt1bOG7hV1ybWFsXXbhuqFdZuG7kWddY8O1Z13hu63hu5dnXXHhu6ldbOG7hWZn4bq/4bufXXJm4buBXWLDuuG6qzpdcmbhu4FdcmY4bTpdamFdceG7qV1s4buZXWrhu6nhuqs6XeG6q8O1XeG7hcOjbOG7hV3EqWbhu49s4buFXWzhu4Xhu5VnXWzhu4Vmw6xd4bqrw7k4XeG6qznhuqtd4but4bqlbF1j4buRbOG7hV3hu61n4bq7bDpdZnPhurVsXWpzd+G6v2xd4butZ+G6u2xd4bqrdWzhu4VdbOG7heG7p8ahZ11yZuG6s2xd4butYV3hu4VnOF1jaWxmOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykocXJwbWzhu4UpKGRrKcSoaGxmXXJm4bunOF3huqs54bqrXWPDtGzhu4Vd4bqrZmhd4butYV3huqs54bqrXeG6qcOhbCwoL2RrKSgvcXJwbWzhu4UpKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUvhuq/huqtdYnVd4bqrOeG6q11jw7Rs4buFXeG6q2ZoXWrhuqFsZl1jw6FtXXLDrGxmXeG7rWFdcuG7j2ddxKlm4buPbOG7hV1yZuG7gV1ycOG7qeG6q11yZ+G6veG7n11j4bq9bF3huqvhu5Nd4but4bulOl1j4buRbOG7hV3hu61n4bq7bF3huqs54bqrXeG7reG6pWxdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2w6XWZz4bq1bF1qc3fhur9sXeG7rWfhurtsXXJmZ11j4bq1c11yw6FnXVFE4bu3XeG7hDhrZF0xMF1j4bun4bub4bqrP11MZuG7p2zhu4Vd4bqrZnRs4buFXXLhu49nXWpz4buPbF1i4buNZ11yZmRtXXLGsGzhu4Vd4bqp4bun4buX4bqrXWNnXeG6q8O5OF1yZuG7gV1iw7rhuqs6XXJm4buBXXJmOG1dcsOsbGZdbGZhO13hu6xhXXLhu49nXeG6q2bDo+G6q13huqtmw6NsXXDEg2zhu4U6XWPEg2zhu4VdcThzXWxm4buxbOG7hV1y4bq1a11mc3dd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdYjhsZl3hu4VnOV1qYV1w4bq1cl1sZmfDqnNdbGbhu7Fs4buFXeG6q+G6s3Nd4bqrZnN34bq/bF3huqvDoGtdY+G7kWzhu4Vd4butw6pdbOG7hWbDrV1q4bup4bqrXeG7rWFdeF3huqtmaF3hu59mZ11yZuG7p8ahbOG7hTpdceG7qV1s4buZXWrhu6nhuqtdcnBtbOG7hV1y4bql4bufXWpzd+G6v2w6XeG7oXN34bq9cl1y4bqza11ycG1s4buFXXJmZ11j4bq1c13huqvDuThda+G7mWdd4but4bqlbF1j4buRbOG7hV3hu61n4bq7bF3hu61hXeG6qznhuqtdZnPhurVsXWpzd+G6v2xd4butZ+G6u2w6XWxm4bunJl0ocXJwbWzhu4Up4bqqOG1dUmbDrV1Cc3fhurtsOl1GbWFs4buFXVJmw61dUmlsZjpdSuG6u11SZsOtXUZnw6psOl1ScOG7p+G7lWzhu4VdUmbDrV1SZuG7p+G7lWzhu4U6XUPhuq9s4buFXVJmw61dSmdsZjooL3FycG1s4buFKTs7O13huqo54bqrXeG6qcOhbF1j4bqhXeG7reG7p+G7m3Jd4buhczhdbGbhu7Fs4buFXWNnw6pzXcSpZ+G6v2xdxKlmw6PhuqtdbOG7hWZn4bq/cjpdbGbhu7Fs4buFXXJmZ+G6vXNdcmbDtWxd4butw6pd4bqr4buVXXHhu51d4but4bqlcl3huqtm4bq1cjpdcnA4bOG7hV1yZmfhur1yXeG6qcOtXXJwbWzhu4VdcuG6peG7n11qc3fhur9sOl1sZuG7sWzhu4VdbOG7hWF3XXJmOWzhu4VdYmFnXeG7n2bDoGdddjhd4buFZzhdY2lsZjpdbOG7heG7p8ahZ11yZuG6s2w7XeG6qm5dcmbhu4FdxKlm4bqxbOG7hV1jw61sZjpdcmZhbGZdcmjhuqtmXWthXXJm4buBXXJmOG1dUmY4bGZdRm44XeG7hWdhbGZdY+G7p+G7m+G6q11m4buPa11sOHc6XeG6q2ZobGZdamFd4bqpZ+G7gXNdZmfhur9sXXFnbGZdY+G7kWzhu4Vd4bqrw7k4XXJnbGZdcmbDomxd4oCc4bqqZmfhur1sXXJmw6Ns4buFXcSpZm5dxKlm4bqjbF0tXeG6qmZn4bq9bF1yZsOjbOG7hV3huqtmaGxmXWtpbGbigJ07XeG6qmZn4bq9bF1yZsOjbOG7hV1jbl3huqtuXeG7hWc5XXJww61dcnBzd8OqbF3huqvDoGtdZsWpbOG7hTpdajhsXXLDsjhdbGbhu7Fs4buFXWNnw6pzXXLDtXJdY2Xhu59dcnBtbOG7hV124bqhXWbhu5FnOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylSZjh3XWvhuq9yXWrhuqFsZl1jw6FtXXLDrGxmOl1y4buPZ13hu4VmZ11sZuG6pWw6XeG6qWfhu4FzXWLhu6fhu5Vs4buFXeG7rWFd4bqrZnThuqtda8awbOG7hV1sZuG7sWzhu4VdcmZhbGZdcmjhuqtmXXZz4bq1cl1xw6Phuqtda2Fd4bqrOeG6q13hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsXXLDrGxmXXI4XWPhuqFd4buFZ2FsZl1j4bun4bub4bqrP11jw7Rs4buFXXJmxqFnOl1jOWxmXeG7hWc5XeG6qzhtXXHhu6ldbOG7mV1q4bup4bqrOl3huqvDtV3hu4XDo2zhu4Vd4bqrw7k4XWzhu4VhbGZd4bus4bqjbF1mbjg6XVJm4buBXXJmOG1d4butYV1Cc11qw63huqtmXXLDrGxmXWxmYTpd4bqrOeG6q11mc+G6tWxdanN34bq/bF3hu61n4bq7bF1yZjhrXeG7hWc4XWZz4bq1bF1qc3fhur9sXeG6qznhuqtda+G7j2xdcmZz4buR4bqrXWPhu5FnXXJzd+G7gWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4Ol1j4bqhXeG7hW7hu59dccWp4bqrXWpha11s4bq7bF1sZuG7sWzhu4VdcuG6tWtdZnN3XeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXeG7oXN4XeG7hWc5XWbhu49rXWw4dzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spKHFycG1s4buFKShkaynEqGhsZl1yZuG7pzhd4bqrOeG6q11jw7Rs4buFXeG6q2ZoXeG7rWFd4bqrOeG6q13huqnDoWwsKC9kaykoL3FycG1s4buFKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylMZuG6pWxdcmbFqeG6q11j4bun4bub4bqrXXhdbOG7hWbhu4s4Ol1yw6JrXeG7oXM4bF1ycMOzbOG7hV3huqvDuThdcmbhu4FdcmY4bV1jw7VnXeG7reG7l2ddceG7qV3hu59mOXJdcnBn4buBbF3huqvDuThdduG6oV1m4buRZzpdTOG7hWbDrV3hu6Fzd+G6vXJdQ8OhZ11m4buRZ11Dw6Bs4buFXeG6qeG7kV1yw6xsZl1SZjhsZl1GbjhdasOibF1yZsWpXSA3XXJn4bq94bufXXLDuuG6q13EqWbhurFs4buFXWPDrWxmJl0oZGsp4oCcVuG6s3ddYuG7qWzhu4VdauG7qeG6q11q4bun4bubbOG7hV3huqs5bF3huqnhu5E6XWZz4bq1bF1qc3fhur9sXeG7rWfhurtsOl3hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsOjs7O11yZnPhu5HhuqtdauG7i2xmXeG7reG7qeG6q11yZuG7gV1yZjhtXXJmYWxmXXJo4bqrZl3huqs4bV1jOeG7n13FqWzhu4Vdd+G6u3Nd4bqrw6JzXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXXJm4buBXWLDuuG6qzpdcmbhu4FdcmY4bV1ycOG7nV1yZmFsZl1ycHNs4buFXXLhurNrXWvDoWxmXeG7rWFdYnN3XXJwaV1yZmFsZl1yaOG6q2ZdcnBtbOG7hV1sZm5rXWLhuq1sXWPDonNd4bqrw6BdbOG7p+G7l+G6q+KAnSgvZGspO11D4buBXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF1yZmFsZl3huqvhu49s4buFXWvDuuG6q11yZ+G6u3NdauG7l2xdajhtXWNuOl1y4buPZ11jw6pdbOG7hWbDrSYoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spLV3huqo54bqrXeG6q+G6teG7n13DuXddY8OgbOG7hTpd4bqrZmhsZl3hu6Fzd8OqbF3hu61hXWzhu4VhbGZd4bus4bqjbF1mbjg6XVJm4buBXXJmOG1d4butYV1Cc11qw63huqtmXXJn4bq94bufXXLDuuG6q13hu6FzOWxdcnBn4bq/cl3huqs54bqrXeG6q2bDuV1ycOG7p+G7lWzhu4U6XeG7oXM4bF1jZ+G7gWtd4bqrZsOsXWPDoW1d4bqrw7k4XUPDoGzhu4U6XUxmYV1s4bun4buX4bqrOl3huqvDuThdcsOsbGZd4butw6pd4bufZjlyXXJwZ+G7gWxdceG7qV1s4buFZmfhur/hu59dcmbhu4FdYsO64bqrOl1yZuG7gV1yZjhtOl3hu4Vu4bufXeG7n2bDomxdbOG6s2zhu4Vd4bqrOG1dccWp4bqrXcSpZm3DqTpdcmbhu4FdauG7qeG6q13hu61hXeG6q2bhurVyXWrhu6fhu5ts4buFXeG6q3Phu5HhuqtdccO1bOG7hV3huqvDuThdTGbhurNsXWLhurNsOl3huqtm4bq1cl1q4bun4bubbOG7hV1s4buFc8O0bF1sZuG6s2xdauG7qeG6qz9dcmfhur3hu59dcsO64bqrXWPhu5NnXWvhu5dnXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrOl3hu6Fzw6BsXWp4XXJm4buBXXJmOG1dcmZhbGZdcmjhuqtmXeG6qzhtXXJmZG1dZuG7p+G7l2zhu4Vd4bqrZnN34bq7bF1s4buFZmfhur/hu586XWZn4bq/c13hu6Fzw6A/XWzhu4VmZ+G6u2xd4bqrxalzOl1jw6pddnPhurVyXeG6qThsXWZhbGZd4bqrOeG6q13huqvhu5Vd4bqrZuG6vTpd4bqrZmhsZl1xOeG6q2ZdbGbEg2tdxKlmc3fhur1sXcSpZmjhuqtmXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXXJm4buBXXJmOG1dcmZhbGZdcmjhuqtmXeG6qzhtXeG6q8O5OF1yw6xsZjpdbGbhurVyXWphXeG6qznhuqtda+G7j2xdcmbhu4FdcmY4bV1Nandr4bufZ+G6qz9d4bunc11yZ+G6u2xdYmFsZl1s4buFc8O0bF1q4bup4bqrXWPDonNdcuG7pzpdbOG6s2zhu4Vd4bqr4bq14bufXeG6qznhuqtdcnBzbOG7hV1y4bqza11mc+G6tWxdanN34bq/bF1yZuG7gV1yZjhtXeG7rWFd4bqrw6BnXXJmZ+G6v2xdY2fDqnNdxKln4bq/bF1xZ2xmXWZtw6FyOl1qc3fhur9sXXLhuqXhu59d4bqrw7k4XeG6qznhuqtd4but4bqlbF1j4buRbOG7hV3hu61n4bq7bDs7Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WyktXVLhu49nXXJw4bqzbF1ycMOzbOG7hV1jw6pdbOG7hWbDrV3huqs54bqrXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrOl3huqs5XWxm4bqzbDpdYm04bGZdbGbhurNsOl3huqvhu5Fs4buFXWPDtGzhu4VdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG7rWFdTGbhurNsXWLhurNsXXLDrGxmXXI4XXJn4bq94bufXXLDuuG6q13hu6FzOGxdcuG6s2s6XcO5bOG7hV1m4buROl1m4buZXXJw4bubOl1yYWddcnDhu5td4bqrZm1d4bqrOeG6q11D4buRZ11yc3fhu4FsXXJm4buBXXJmOG1dcsOsbGZdUmY4bGZdRm44Ol1sZuG6tXJdamFd4bqrOeG6q13hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsXXJmYWxmXXJo4bqrZl3huqs4bV3huqtvbF3hu4Xhuq/hu59dbGZnw6pzXcSpZm5dxKlm4bqjbF1ycG1s4buFXeG6q3Phu5HhuqtdccO1bOG7hTpdY+G7gV3huqs54bqrXUPhu5FnXXJzd+G7gWxdcmbhu4FdcmY4bTpd4bqrOeG6q11Gc+G6tWxdanN34bq/bF3hu61n4bq7bDpd4bus4bqlbF1j4buRbOG7hV3hu61n4bq7bF1SZjhsZl1GbjhdbOG7mV1q4bup4bqrXXLhuqXhu59danN34bq/bDpdcmZnXWPhurVzXXJmYWxmXeG6q+G7j2zhu4VdZuG7lWxdbOG7sTg6XWM54bufXWrDoWddceG7qV3hu6FzOGxdcuG6s2s6XcSpeV3hu63Ds2zhu4U6XXfhurtzXWvhur1sXeG6q8O5OF1K4bqhbGZdY8OhbV3hu61hXUxm4bqzbF1i4bqzbF1yw6xsZl1SZjhsZl1Gbjg7XUPDtGzhu4VdcmbGoWc6XWo4bF1yw7I4XWxm4buxbOG7hV3hu4VnOV1ycMOtXXLDtXJdY2Xhu59d4butw6pd4but4bqjbF1mbjg6XXJm4buBXXJmOG1d4butYV3hu63Dql3huqttbF1s4buF4bunxqFnXXbFqV1SZjhsZl1j4bq9bF3hu63hu5dnXeG6qcOhbF3huqnDqF1ycG1s4buFXWzhu6fhu5fhuqtd4butYV3hu6Fzw7XhuqtdcuG6vTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spLV1Dw7VnXeG7reG7l2dd4bqrOeG6q13hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsXeG7rWFdZnPhurVsXWpzd+G6v2xd4butZ+G6u2w6XXJmYWxmXXJo4bqrZl1jw6FyXWPhu6fhu5vhuqtdZuG7j2tdbDh3XWphXXDhurVyXeG7rcOpXeG7rThs4buFOl1sZuG7p2zhu4VdcnDhu6fhu5fhuqtda8Ojcl3huqtmdGzhu4Vdcjhd4bqrb2xdcOG6tXJdbGZnw6pzXXJw4bqlbF1j4bq1c11jw6xsZl3huqs4bV1r4buXZ13huqvDomxd4bufZsOgZ11j4bun4bub4bqrXeG6q2ZnbGZd4bufZsO64bqrO13hu55mOXJdZnN3XWxm4buxbOG7hV1yZmFsZl1yaOG6q2ZdY+G6oV1jw6FyXWPhu6fhu5vhuqtd4butYV1yYWddbOG6o2zhu4U6XXJwaF1yc+G6vzpd4bufZuG6p2td4bqrZuG6tXI6XXhd4bqrZmg6XeG6qcOgbF1q4buLbGZd4bqrw7k4XWzhu4Xhu6fGoWdddsWpXVJmOGxmP11y4buPZ11rbWzhu4VdcMSDbOG7hV3huqs54bqrXWZz4bq1bF1qc3fhur9sXeG7rWfhurtsOl3hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsXXJn4bq94bufXXLDuuG6q11s4buZXWrhu6nhuqtdanN34bq/bF1y4bql4bufOl3hu63hu6fhu5tyXeG7oXM4XcSpZm5dxKlm4bqjbDpd4but4bun4bubcl1q4bq7bF3huqtmaGxmXWtpbGY6XeG7hWfhu7Fd4but4buxbOG7hV3hu6Fzd+G6vXJdcuG6s2td4bqrOG1dY+G7gV1jw6FyXcSp4bq9cl3hu6Fzw6Bd4bqrOG1dbGbhurVyXeG7nV1sZuG7sWzhu4Vd4buFZ8OgZ11j4bq1c11yZ+G6veG7n11yZmRtOl1jbmzhu4Vd4buFbuG7n13hu61hbV1x4bupXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXeG6q8O5OF1yZuG7gV1yZjhtXWzhu6fhu5fhuqtdbGZhOl1rOGzhu4Vd4butZ2xmXeG7oXM4bOG7hV3hu63Dql3huqtmbV1S4buTXeG7oXPDteG6qzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spLV1Sw6FnXeG6qXPhu5NnXeG7heG6r+G7n11r4bqvcl1jw6J3XXhdbOG7hWbhu4s4XWxhdzpdcuG7j2ddxKnhurtzXeG7hcOzZ11r4buZZ13huqs5bF3huqnhu5E6XWPDoGzhu4Vd4butZ+G6u2xd4butYV1yxrBs4buFXWzhu4Xhu6fGoWddYuG6s2xdcnBtbOG7hV1yw6xsZl1m4bqhd11yaOG6q2Zd4bqr4bup4bqrXXJmOGtd4buFZzhdcuG6peG7n11qc3fhur9sXXJm4buBXWLDuuG6qzpdcmbhu4FdcmY4bTpdcmZn4bq9cl1yZuG7qeG6q11m4bun4budbOG7hV3FqWzhu4Vd4bufZm1s4buFXXJwYW1d4oCcUm1hbF1i4bqzbF1ww6hsXWpzd+G6v2xdcmbhurNsXXJm4buBXXJmZG1d4buF4bun4buVbOG7hV3huqg54bqrXUbDtF3hu63hu4tdY8OhZ+KAnTpd4buFbuG7n13hu59mw6JsXXbhurN3XWLhu6ls4buFXeG7oXPhurtdZuG7p+G7lWzhu4VdUmY4bGZdRm44XWzhu4Vhd13huqthbOG7hV3hu4VnYXNdY2Xhu586XeG7reG6o2xda2dsZjpdxKln4buBc11r4bqtczsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bus4buXZ11yaWxmXeG6q8Oga13huqtm4bqzbF1yZmFsZl3hu61hXWxnw6prXXJnbF1y4bun4budbOG7hV1x4bqzc11xw6Phuqs6XWvhu5FyXWrDomxdbOG7sTg6XXLhu49nXeG6q2Z04bqrXeG6qznhuqtdY8O0bOG7hV3huqtmaF1q4bqhbGZdY8OhbV1yw6xsZjpd4bqrOeG6q13hu6FzeF3hu63DrV1jw6FnXeG6qWfhu4FzOl3huqs54bqrXWZz4bq1bF1qc3fhur9sXeG7rWfhurtsOl3hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsOl1rw6FsZl3EqWbDsmQ6XWbDoWxmXeG7n2Z04bqrXeG7rWFdcmZhbGZd4bqr4buPbOG7hTtd4bqqZnThuqtdceG7qV1s4buFZmfhur/hu59dcmbhu4FdYsO64bqrOl1yZuG7gV1yZjhtXVJmOGxmXUZuOF1s4buFYXdd4bqrYWzhu4Vd4bufZjlyXXJwZ+G7gWw6XeG7hWdhbGZdY+G7p+G7m+G6q11sZmfDqnNdcmZhbGZdcmjhuqtmXXZz4bq1cl1xw6PhuqtdZuG7lWxdbOG7sThdcnBtbOG7hV1sZuG7sWzhu4Vd4buFZzhnXWNtw6FsXXLhu5dnOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykocXJwbWzhu4UpKGRrKVZnbF1ycOG6s2xdcnDDs2zhu4Vd4bqrw6BrXeG7lWwsKC9kaykoL3FycG1s4buFKSgv4bufKShiZ+G7rV3huqtqOHFxQFticGRqOHJkYlspKHFycG1s4buFKVJnbF1qZ+G6u2xd4buhczhsJigvcXJwbWzhu4UpKHNqXeG6q2o4cXFAW3JncmpkLXJmc2vhuqktOGxiLXE44bufbVspKGpnKSg4XXJncmpkQFtSZjhsZl1Gbjhd4bqpZ+G7gXNdYuG7p+G7lWzhu4U6XXLhu49sXeG7rWdsZjpdcnA4bV1yZuG7p+G7nWzhu4Vd4busQ+G7rDpdRkrhu6xdY8Ohcl1yZmFsZl1yaOG6q2ZddnPhurVyXXHDo+G6q107OztbXWZwZOG7g0BbL3JmOGxmLWZtOC3huqlnZHMtYnNtbOG7hS1ybWwt4butZ2xmLXJwOG0tcmZzbWzhu4Ut4butYuG7rS1mauG7rS1iOHItcmY4bGYtcmfhuqtmLXZzOHItcTjhuqstcjhnLXFkOC3hu4U4a2RxLTEwLSA2NDYgMDtmcmtbKShna+G7hV1xcOG6q0BbL2tkYmc4LyAwIi9sZOG7r3EvMDEwIC8gNDZiMiAgMDczIHI0MjMiImoiO+G7ieG7n+G7hVtdOGpyQFtDxINs4buFXXE4c13hu61nbGZd4buhczhs4buFXWphXXDhurVyXWxmZ8Oqc13huqvhurNzXeG6q2Zzd+G6v2xd4bqrw6BrXWPhu5Fs4buFXeG7rcOqXWzhu4Vmw61dauG7qeG6q13hu61hXXhd4bqrZmhd4bufZmddcmbhu6fGoWzhu4Vd4bqrw7k4XWvhu5lnXeG7rEPhu6xd4butYV3huqs54bqrXUZK4busW10vKSgvOCkoYmfhu60pKHFycG1s4buFKSg4XXJncmpkQFtSZjhsZl1Gbjhd4bqpZ+G7gXNdYuG7p+G7lWzhu4U6XXLhu49sXeG7rWdsZjpdcnA4bV1yZuG7p+G7nWzhu4Vd4busQ+G7rDpdRkrhu6xdY8Ohcl1yZmFsZl1yaOG6q2ZddnPhurVyXXHDo+G6q107OztbXWZwZOG7g0BbL3JmOGxmLWZtOC3huqlnZHMtYnNtbOG7hS1ybWwt4butZ2xmLXJwOG0tcmZzbWzhu4Ut4butYuG7rS1mauG7rS1iOHItcmY4bGYtcmfhuqtmLXZzOHItcTjhuqstcjhnLXFkOC3hu4U4a2RxLTEwLSA2NDYgMDtmcmtbKVJmOGxmXUZuOF3huqln4buBc11i4bun4buVbOG7hTpdcuG7j2xd4butZ2xmOl1ycDhtXXJm4bun4budbOG7hV3hu6xD4busOl1GSuG7rF1jw6FyXXJmYWxmXXJo4bqrZl12c+G6tXJdccOj4bqrXTs7OygvOCkoL3FycG1s4buFKSjhu59d4bqrajhxcUBbZmQ4YlspUTls4buFXTAzLTM6XVPhuqhMQl1yw6xsZl1SZjhsZl1GbTldY+G6oV1y4buTXeG6q2bFqeG6q11K4buHXeG6qWfhu4FzXWLhu6fhu5Vs4buFOl1y4buPbF3hu61nbGZd4butYV1ycDhtXXJm4bun4budbOG7hV3hu6xD4busOl1GSuG7rF1jw6FyXXJmYWxmXXJo4bqrZl12c+G6tXJdccOj4bqrXXLDoWddQ8OhZ11m4buRZ11SZuG7gV1yZjhtXUPhu49s4buFXUw4a13hu7ldLlFE4bu3XeG7hDhrZHEhXWrDomxdcmbFqV0xMF0tXWzhuqNrXTAiMDE7KC/hu58pKC9iZ+G7rSkoL2pnKSgvc2opKGJn4butXeG6q2o4cXFAW+G6q2pwWykoL2Jn4butKSgvYmfhu60p


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]