(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Huyện ủy Triệu Sơn từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ gắn với yêu cầu sử dụng và công tác quy hoạch; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị (LLCT) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Ejxanhurzhuqbhu5vhu7dJ4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G6qU/huqjhurLhu4zhu5vhuq3hu4rhurzhu5vhu7nhuqzhu47hu5vDkk/hu4bhurzhuqbhu5vDgeG7pcOK4bubw5Lhu6fDisOz4bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G7ucO6w4rhu5vhu7nhuqx4w5Lhu5vhurjhu5hK4bq84bqm4bub4bu5w7nhurzhu5vhu7dJw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5HhuqnhuqzEqOG6qOG7m+G6puG6qMO64bq84bubTuG7jMO6w7Phu5s84buMUOG6suG6vOG7m+G7kFDhu5vhuqlP4bqo4bqy4buM4bub4bqt4buK4bq84bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5vhu7fhu5jhu4jhu7nhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5vhuqzhur7DuuG7m8OBSeG6qOG7m+G6vOG6puG7kuG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m+G6puG7q+G6vOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m1Dhuq7hu4zhu5vhu7l54buM4bubw5Phu5rhu5tBw5Thurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5LDueG7ueG7m07hu4xQ4bub4bqsw4rhu6fhu7nhuqxv4bub4bu54bqs4buO4bubw5JP4buG4bq84bqm4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vDgeG7pcOK4bubw5Lhu6fDisOz4bub4bu3SOG6qOG7m0Hhu5hM4bq84bqm4bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G7ucO6w4rhu5vhu7nhuqx4w5Lhu5vhurjhu5hK4bq84bqm4bub4bu5w7nhurzhu5vhu7dJw7Phu5vhurzhuqx4w5Lhu5vhurjhu6Xhu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0nhu5vhurjGsOG6vOG6rOG7m8OB4bunw4rDs+G7m07hu4zFqeG6vOG7m+G6uFHhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7uXhN4bub4bu54bq+4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m8OBSeG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vhurpG4bq84bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqyTeG7m+G7osOU4bub4bui4bul4bub4bq4UeG7m+G6uOG7jMO94bq84bub4bu54bqs4bqq4bq84bqs4bubw5JPQ+G7m+G7jzEx4bu44bqpw7Xhu5vDgcO5TeG7m+G7lOG6vOG6puG7m1Dhuq7hu4zhu5vhu7l54buM4bub4bq84bqs4bqo4bqy4bq64bub4buiw5Thu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OSQuG6vOG6rOG7m+G6rELhurzhuqzhu5vhurrhu4jhuqjDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahQcOS4bqs4buM4bq64bu34bub4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Phu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubceG7n3FN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7oeG7o+G7oS/hu6Nzc0Hhu6Hhu6Phu53hu6Nz4buddMOSc3Xhu5104buf4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJdeG7n+G7ncah4bubw7rhurjDkuG7icahI8Wp4bq84bqm4bub4bu3SeG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuqlP4bqo4bqy4buM4bub4bqt4buK4bq84bub4bu54bqs4buO4bubw5JP4buG4bq84bqm4bubw4Hhu6XDiuG7m8OS4bunw4rDs+G7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bub4bu54bqseMOS4bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G7ucO54bq84bub4bu3Scah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqFz4bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFx4bufccah4bubL+G7keG6qeG7luG7m8OTxqDhu5vDkuG6qOG6tuG6vOG7m03huqzDiuG6vOG6psOz4bub4bqm4buY4buK4bq84bqm4bub4bq64bu14buM4bub4bu54buQw7rhu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0nDs+G7m8OBxanhurzhuqbhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzDs+G7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubQXfhurzhu5vhu6DGsOG7m8Oa4bq84bubM0bhurzhuqbhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G7ucag4bu54bub4bqs4bqo4bqw4bq84bubw4F4w5LDs+G7m8OB4bq+4bq84bqm4bub4bqm4bq+TeG7m8OS4bqo4bq24bq8w7Phu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq4w7rDiuG7m8OBSeG6vOG6psOz4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6psOz4bubw5Lhu5jEqOG6vOG6puG7m0/hu6XDiuG7m8OBxanhurrhu5vhu7fFqcOK4bub4bu5w7nhu7nhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G7ueG6rOG6quG7m+G7oMaw4bub4bq8RuG6vOG6puG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G6uuG7iOG6qOG7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOKw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRPOG7seG6vOG6puG7m+G6vOG7qeG6usOz4bub4bu2w7rhurzhu5vhuqnDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7mzzhu4xQ4bqy4bq84bub4buQUOG7m8OBxrDhu5vDkuG6rMO64bq64bub4bq64buY4buM4bub4bui4buI4bqo4bub4bqp4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vDkk/GoOG7ucOz4bub4bu2w7rhurzhu5vhuqnhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7osOU4bubPOG7jFDhurLhurzhu5vhu5BQ4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vDieG6sOG7m+G6rMOK4bun4bu54bqs4bubw4Hhu6XDiuG7m8OS4bunw4rDs+G7m+G7t0jhuqjhu5tB4buYTOG6vOG6puG7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m8OBSeG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vhurpG4bq8w7Phu5sxMeG7uOG6qcOz4bubTuG7jMWp4bq84bub4bq4UeG7mzPhuqzhu6Xhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhu7nhuqzDiuG7m8OBSeG6qOG7m+G6vOG6puG7kuG7m+G7ucO54bq84bub4bu3ScOz4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G7ouG7peG7m8OBxanhurzhuqbhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzDsuG7m+G6qeG7luG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7o+G7n+G7m8OB4bqw4bq84bubw5LhuqzDueG6vOG6puG7m+G7oS3hu5/hu53hu5/hu6HDs+G7m+G7tsO64bq84bub4bqp4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6LDlOG7mzzhu4xQ4bqy4bq84bub4buQUOG7m8OBxrDhu5vDgeG6tuG7m+G6vOG6puG6rEPhu5vDkkThurzhuqzhu5vhu7nhuqzDiuG7m3Dhu6Hhu5vDgUjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqrhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m0HhuqjhurLhurzhu5tO4buMUOG7m+G6rMOK4bun4bu54bqs4bubw4Hhuqjhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhu7nDusOK4bub4bu5eE3hu5sxMeG7uOG6qcOy4bubw6LhuqxH4bqo4bub4bqsSk3hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhuqlP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7jhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDkk9D4bubw5JE4bq84bqs4bub4bq6S+G7m+G7o+G7neG7m+G6uOG7iE3hu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vhu7l4TeG7mzEx4bu44bqp4bub4bqs4bqy4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw5LDvU3hu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhu7nhuqzDiuG7m3Xhu59z4bub4bu5w7nhurzhu5vhu7dJ4bubw5Lhu5bhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bubw4HhurDhurzhu5vhu7nhu4rhu5vDk0tv4bub4bq6S+G7m+G7n+G7m+G6uOG7iE3hu5vhu7dI4bqo4bubQeG7mEzhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkk9C4bq84bqs4bubTuG7jMWp4bq84bub4bq4UeG7mzPhuqzhu6Xhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhurzhuqbhu6fhu7nhuqzhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bqu4bq84bub4bui4bqo4bqu4bq8w7Phu5vhu7nhuqzhu4xQ4bqu4bq84bub4bui4bqo4bqu4bq84bub4bu54bqs4bqq4bq84bqs4bub4bu54bqsw4rhu5vhu6NxdOG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m+G6uMaw4bq84bqs4bubw4Hhu6fDisOz4bubTuG7jMWp4bq84bub4bq4UeG7m+G7uXhN4bub4bqs4buMUOG6suG6vMOz4bub4bugxrBv4bub4buj4buj4bub4bq44buITeG7m+G7t0jhuqjhu5tB4buYTOG6vOG6puG7m07hu4zFqeG6vOG7m+G6uFHhu5sz4bqs4bul4bub4bq84buY4buI4bu54bub4bu54bqsw4rhu5vhu6PDsuG7n3Bx4bubw4FI4bq84bqm4bub4bu54bqs4bqqw7Lhu5vhu7jhu5rhu5vhu590ceG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6quG7m8OB4bqo4bub4bqs4buG4bu54bub4bq44buITeG7m8OST+G7jOG6vOG6puG7m+G7uXhN4bubMTHhu7jhuqnhu5vhuqzhurLhu5vDksO9TeG7m8OST+G7jOG6vOG6puG7m8OS4bun4bqo4bubw5JE4bq84bqsw7Lhu5vhu7jhuqxE4bubw4Hhu6fDiuG7m+G6qU/hu4zhurzhuqbhu5vDknfhurrhu5vhu7jhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDkk9D4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G6ukvhu5vhu6Hhu5vhurjhu4hN4bubw5Phu4rhu5vhu7l4TeG7mzEx4bu44bqp4bub4bu54bqsw4rhu5vhu6NwdOG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m+G6uOG7peG7m+G7uXhN4bub4buQUOG7m+G7ouG6qOG6ruG6vOG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7ouG7peG7m+G7t+G6quG7m8OS4bqs4buY4bub4bu54bqs4bqo4bub4bu3SW/hu5vhu7nhu5rhu5tzcnHhu5vhurjhu5hKw5Lhu5vhu7fhuqrhu5vDkuG6rOG7mMOz4bubTeG6rOG6vuG7m+G7t+G6quG7m8OS4bqs4buY4bubw4HFqeG6vOG6puG7m+G7t0nhu5vhu6DGsMOz4bubw5LhuqxD4bubw5JPeOG6vOG7m8OS4bqsw7rhurrhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G7ucO54bu54bub4bq44buITeG7m+G7t0jhuqjhu5tB4buYTOG6vOG6puG7m+G7ucO9TeG7m+G6vOG6rMO9w5Lhu5vDieG6qOG6sOG6vOG7m8OS4bqs4buU4bu54bub4bq64buI4bqo4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhuqlP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7jhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDkk9D4bubw5JE4bq84bqsw7Lhu5vhuqnDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G7n+G7n+G7m+G6uOG7iE3hu5vhu7dI4bqo4bubQeG7mEzhurzhuqbhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJN4bub4buiw5Thu5vDgcOK4bul4bq84bubw5LhuqzhurThu5vhu7nhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDkk9D4bub4bu54bqsw4rhu5vhu6HDsuG7n+G7oXThu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0lv4bub4buj4bud4bub4bq44buITeG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6sk3hu5vhu6LDlOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDksO54bu54bubI8Wp4bq84bqm4bub4bu54bqsw4rhu5t0dXXhu5vDgUjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqrDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HhuqlP4buYS+G6vOG6puG7m+G7tsO64bq84bub4bqpw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5s84buMUOG6suG6vOG7m+G7kFDhu5s84bul4bubPOG7nOG7jOG7mzDhuqzDuuG6vOG6puG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bqo4bqww5Ju4bubI+G6tOG7m8OT4bua4bubQcOU4bq84bqm4bubw4Hhu47hurzhuqbhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qMOz4bubw4Hhu47hurzhuqbhu5vhu6LhuqjhurLhu7nDs+G7m8OST+G7huG6vOG6puG7m+G6vOG6rHfhurzhu5vDkuG7peG6qMOz4bubw5JP4buG4bq84bqm4bub4bu5w7nhurzhu5vhu7dJw7Phu5vDkk/DueG6vOG6rOG7m+G7ucOU4bu54bub4bu3SeG7m8OBQ8O64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G7ouG7peG7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bub4bu54bqseMOS4bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5vDgUnhurzhuqbDs+G7mzzhu4xQ4bqy4bq84bub4buQUOG7m8OBxrDhu5vhu7nhuqxE4bubw4Hhu6fDiuG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu7nhuqzhu63DkuG7m+G7ueG6rMSC4bubTuG7jFDhu5vDkk9C4bq84bqs4bub4bug4bqgw5LDs+G7m+G7ueG7muG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m8OB4bqo4bubw4Hhu6XDiuG7m8OS4bunw4rDs+G7m+G7t0jhuqjhu5tB4buYTOG6vOG6psOz4bubw4HDuU3hu5vhu5Thurzhuqbhu5vhurzhuqzhu4zhu5vhu7l54buM4bubw5Phu5rhu5tBw5Thurzhuqbhu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0nhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7ueG7iuG7m07hu4zDuuG6vMOz4bubw4Hhu4rhurzhu5vhu6JDw7Lhu5vhu7jDueG6vOG7m+G7t0nhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhu7nhu5rhu5vDgeG6qOG7m8OB4bulw4rhu5vDkuG7p8OK4bubw4Hhurbhu4zhu5vhurjhu6Xhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OBw7rhurzhuqbhu5vhuqbhuqjhu5zhu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhu6LDlOG7m+G6rMOK4but4bu54bub4bq84bux4bq64bubw5JPw4rhurzhuqbhu5tB4bqo4bqy4bq84bubTuG7jFDhu5vhuqzDiuG7p+G7ueG6rMOy4bubM+G6rOG6qOG6tuG7jOG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m8OST8OD4bub4bu54bq+4bub4bq84bup4bq84bqm4bub4bq4xqDhu7nDs+G7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m+G7ouG7huG6vOG6puG7m03huqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bubw4Hhu5hK4bu54bubw4Hhu5jDuuG7m+G7ouG7pcOK4bubTuG7jFDhu5vhuqzDiuG7p+G7ueG6rMOz4bubw4Hhu6XDiuG7m8OS4bunw4rDs+G7m+G7t0jhuqjhu5tB4buYTOG6vOG6puG7m8OS4bunw4rhu5vhurzhuqbhu4xI4bq84bub4bu5w7nhurzhu5vhu7dJ4bub4bu54bqsw4rhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bubw5JP4buY4buI4bu54bub4bq64burw5Lhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurh34buM4bubQeG7peG6qMOy4bub4bu4w7nhu7nhu5vhu7nhuqzhuqjhu5vhu7dJw7Phu5vDgcWp4bq84bqm4bub4bu3SeG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m8OBxrDhu5vhu7nhu5rhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhurjhu5hKw5Lhu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0nDs+G7m8OBxanhurzhuqbhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5vDgeG6qOG7m8OB4bulw4rhu5vDkuG7p8OKw7Phu5vhu7dI4bqo4bubQeG7mEzhurzhuqbhu5sxMeG7uOG6qcOz4bub4bu54bqs4buMUOG6ruG6vOG7m+G6ukbhurzhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJN4bub4buiw5TDs+G7m+G7ouG7qeG6vOG7m+G6rOG6vsO6w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bu24bqq4bubw5Lhuqzhu5jhu5sjxanhurzhuqbhu5vhu5BQ4bub4bugxrDhu5vDmuG6vOG7mzNG4bq84bqm4bubMeG6ruG7m+G7geG7qeG6vOG7m0DhuqjhurJN4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7fhuqjhurDDksOz4bub4bui4buI4bqo4bub4bufcXLhu5vDgcWp4bq84bqm4bub4bui4bqo4bqu4bq8w7Phu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5tL4bub4buj4buf4bub4bu54bqs4bqo4bub4bu3ScOz4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhurzhu6nhurrhu5tO4buMw7rhu5vhu7bDuuG6vOG7m+G6qeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bub4buiw5Thu5sjxanhurzhuqbhu5vhu5BQ4bub4bugxrDhu5vhurjhu4xG4bq84bub4bugw7nhu7nhu5vDgUPhurzhuqzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5LDueG7ueG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m+G7uXnhurzhu5vDgeG7mErhu7nhu5tO4buMw7rhurzhu5vDknfhurrhu5vDkuG6rMag4bu54bub4bqs4bqo4bqy4bq84bubw4FI4bq84bqm4bub4bu3SeG7m0vhu5vDknjDkuG7m+G7ucWp4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7fhu5jhu4jhu7nhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m07hu4xQ4bubw5JPQuG6vOG6rMOz4bubw5Lhu5bhu5vDieG6rHfhu4zhu5vDgcO54bq84bqs4bub4bqm4bqow7nDs+G7m07hu4xQ4bub4bqsw4rhu6fhu7nhuqzDs+G7m8OB4bulw4rhu5vDkuG7p8OKw7Phu5vhu7dI4bqo4bubQeG7mEzhurzhuqbDs+G7m+G7t0fhu5vDkk/huqrDs+G7m8OT4burTeG7m+G7oOG6sE3Ds+G7m8OB4bqo4bq24buM4bubw4FJ4bq84bqmw7Phu5vhurjhu4x34bq84bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m+G7ouG7peG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDk8O54bu54bqs4bub4bu5w7nhurzhu5vhu7dJw7Lhu5syw4zhuqjhu5vDieG6rHfhu4zhu5vDgeG6tuG7jOG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vDgcWp4bq64bub4bu3xanDiuG7m+G6vOG6puG7jFDhuq7hurzhu5vDkuG7q+G7ueG7m8OSw71N4bubw5JP4buM4bq84bqmw7Phu5tBd+G6vOG7m+G7ueG6rOG7kMOz4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OJ4bqsw7rhuqjDs+G7m+G6uuG6qOG6vOG6rOG7m+G7t+G7p+G7ueG6rMOz4bubw4nhuqzhu6vhu7nhu5tN4bqsw5Thu7nhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhuqzhu6fhurzhu5vhu7nhuqzhurDDs+G7m1DhurDhu4zhu5vDieG6oOG6um/hu5vDkuG7qeG6vOG6puG7m+G7ueG7mMSo4bq84bqm4bubw4HDiuG7peG6vOG7m8OJ4bqww5Lhu5vhurxJ4bqo4bub4bu3ScOz4bub4bqs4buY4buI4bq84bqm4bubw5Lhu4jhuqjhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m8OBSeG6qOG7m+G6vOG6puG7kuG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m+G7ueG6vuG7m+G7t8Wp4bq84bub4bq4xJDhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDkk9Dw7Phu5tN4bqs4buz4bq64bub4bu54bqseMOSw7Phu5vDgeG7p8OK4bubw4Hhu5Thu7nDs+G7m+G6uEfhuqjhu5vDk0fhurzhuqbDs+G7m8OST0Lhurzhuqzhu5vDgUnhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bqu4bq84bub4bq6RuG6vMOz4bubMTHhu7jhuqnDs+G7m+G6vOG7qeG6vOG6puG7m+G6uMag4bu54bub4bq4xrDhurzhuqzhu5vDgeG7p8OKw7Phu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m8OS4bqow4LhurzDs+G7m8OBw7lN4bub4buU4bq84bqm4bubUOG6ruG7jOG7m+G7uXnhu4zhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OSQuG6vOG6rOG7m+G6rELhurzhuqzhu5vhurrhu4jhuqjDsuG7mzzhu6Xhurzhuqbhu5vhurzhu6nhurrDs+G7myPFqeG6vOG6puG7m+G7kFDhu5vhu6DGsOG7m8OBxrDhu5vDkuG6qOG6sOG6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6rOG7m0/hu6Xhu5vDk8OKw7nDksOz4bubw4HDueG6vOG6rOG7m+G6puG6qMO54bub4bu5w7nhurzhu5vhu7dJw7Phu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bu54bqs4buU4bu54bubw4HhurThu5vhu7nhur7hu5vDieG6sOG7m+G6rMOK4bun4bu54bqs4bub4bu54bua4bubw4Hhuqjhu5vDgeG7pcOK4bubw5Lhu6fDisOz4bub4bu3SOG6qOG7m0Hhu5hM4bq84bqm4bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G7ucO6w4rhu5vDkk9C4bq84bqs4bubw4FJ4bubMTHhu7jhuqnDs+G7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vhurpG4bq84bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqyTeG7m+G7osOUw7Lhu5sz4bqsxKjhu5vDgeG6vsOz4bub4bq84bup4bq84bqm4bub4bq4xqDhu7nDs+G7m8OST0Lhurzhuqzhu5vDgUnhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7ucO54bq84bub4bu3ScOz4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m8OS4buW4bq84bqm4bub4bu34buY4buI4bu54bubw4Hhu5hK4bu54bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G6uOG6ruG6vMOy4bubI+G6sOG6vOG7m+G6vMO6UMOz4bub4bujdS/hu5/hu53hu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0nDs+G7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7oMaw4bub4bu54bq+4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m8OBSeG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vhurpG4bq84bubw4Hhu6fhuqjhu5vhuqzhu4bhu7lv4bub4buj4bud4budauG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m+G7ueG6vuG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vDgUnhu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vhu7l4TeG7mzEx4bu44bqp4bubw5JPS+G7m+G6uOG6ruG6vMOy4bub4bu4w7nhurzhu5vhu7dJw7Phu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bu54bqs4buU4bu54bub4bugxrDhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDk+G7q03hu5vhu6DhurBNw7Phu5vhu7dH4bubw5JP4bqq4bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bq44bul4bq64bubTeG6rMOV4bub4bqsSk3hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bqu4bq84bub4bq6RuG6vOG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OB4bulw4rhu5vDkuG7p8OK4bub4bui4bul4bubTeG6rMOV4bub4bqsSk3hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhurzhu6nhurzhuqbhu5vhurjGoOG7ueG7m8OTS+G7m8OST+G7mMSo4bq84bqmw7Phu5tBw4rhu5vhu6LDvVDhu5tN4bqsw7nDkuG7m+G6rOG7jFDhu5vhuqzhuqjhurLhu4zhu5tO4buMxanhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vhu6LDlOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6puG6qMO6w4rDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu7bhuqrhu5vDkuG6rOG7mOG7mzzhu4xQ4bqy4bq84bub4buQUOG7m+G6qU/huqjhurLhu4zhu5vhuq3hu4rhurzhu5sx4bqu4bub4buB4bup4bq84bub4bqp4buMeOG6vOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bqo4bqww5Ju4bub4bu4RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhu7fDjeG7m+G6vOG6rOG6qOG6suG6usOz4bub4bu3w43hu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurjhu4x34bq84bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7tsO64bq84bub4bqp4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6LDlOG7mzzhu4xQ4bqy4bq84bub4buQUOG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu7fFqcOK4bubw4HFqeG6uuG7m0F34bq84bub4bu54bqs4buQw7Phu5tN4bqsw5Xhu5vhuqxKTeG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OB4bqo4bq24buM4bubw4nhuqjhurLhurzhu5vDkuG6rMag4bu54bubw5LhurDhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vDkuG7luG6vOG6puG7m8OBQ8O64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6psOz4bubw4Hhu4rhurzhu5vhu6JDw7Lhu5vhuqlPw4rhurzhuqbhu5vDgeG6vsOz4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m8OB4bqo4bq24buM4bubw4FJ4bq84bqmw7Phu5vhurjhu4x34bq84bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m8OS4buW4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5vhu6DGsMOz4bubw5Lhu5bhu5vhu6DGsOG7m+G7ouG6tuG7m+G6rOG7jFDhurLhurzDs+G7m+G6uOG7jHfhurzhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bq04bq84bub4bqm4bqo4bucw7rhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7oMaww7Phu5vhuqbhuqjhu5zDuuG7m+G7ucO54bu54bubTeG6rOG7gOG6vOG6psOz4bub4bu3w7rhurzhu5vhu7l4TeG7m+G6rOG7jFDhurLhurzDsuG7m+G6qeG7luG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7o+G7n+G7m8OB4bqw4bq84bub4bq8w7pQw7Phu5vDkkThurzhuqzhu5vDgcaw4bubw4Hhuqjhurbhu4zhu5vDgUnhurzhuqbDs+G7m+G6uOG7jHfhurzhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bq04bq84bub4bui4bq24bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m3Hhu5vDgUjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqrhu5vhuqbhuqjhu5zhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G7osOU4bub4bq4xrDhurzhuqzhu5vDgeG7p8OK4bub4bu54bqs4buQ4bub4bu54bqsR8OSb+G7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vDgeG6qOG6tuG7jOG7m8OBSeG6vOG6psOz4bub4bu3w43hu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vhu6Nw4bubw4FI4bq84bqm4bub4bu54bqs4bqq4bubw5Lhu5bhu5vhu6DGsOG7m+G7ouG6tuG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuqbhuqjhu5zhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G7osOU4bub4bq4xrDhurzhuqzhu5vDgeG7p8OK4bub4bu5w7nhu7nhu5tN4bqs4buA4bq84bqmw7Phu5vhu7fDuuG6vMOz4bub4bq84bqm4bul4bq84bqsw7Phu5vDgcOK4bul4bq84bubw5LhuqzhurThu5vhu7l4TeG7m+G6rOG7jFDhurLhurzDsuG7mzHhu4x34bq84bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m8OS4buW4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7ouG6tuG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7o+G7oeG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6qm/hu5vhurjhu4x34bq84bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m8OS4buW4bub4bq84bqm4bul4bq84bqs4bub4bq84bulUOG7m8OTw7rhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu6Xhurzhuqzhu5vDieG6rMO54bu54bubc+G7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6qsOy4bubI+G6qOG6tuG7jOG7m8OBSeG6vOG6puG7m3Hhu53hu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0nhu5vhurjGsOG6vOG6rOG7m8OB4bunw4rDs+G7m07hu4zFqeG6vOG7m+G6uFHhu5vhu7l4TeG7m+G7oMaw4bubw5PDuuG6vOG6puG7m8OBQ8O64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OJ4bqsw7nhu7nhu5vhuqbhuqjhu5zhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G7osOU4bub4bu34bqq4bubw5Lhuqzhu5jDs+G7m03huqzhur7hu5vhu7fhuqrhu5vDkuG6rOG7mOG7m8OBxanhurzhuqbhu5vhu5BQb+G7m+G7ueG6rOG7kOG7m8OSQ+G7ueG6rMOz4bubTeG6rOG6vuG7m+G7ueG6rOG7kOG7m8OSQ+G7ueG6rOG7m+G6q+G7tjNA4bub4bugxrDDsuG7m+G6qeG6quG6vOG6rOG7m8OB4bqw4bq84bub4bq8w7pQw7Phu5vDksOK4bul4bq84bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7ueG6vuG7m+G7oeG7oS/hu6Fw4bub4bugxrDhu5vhu7nhur7hu5vhu7nDueG6vOG7m+G7t0nhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5vhu7nhuqxHw5Lhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhurjhu6Xhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OBQ8O64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTPhuqzEqOG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vDgUjhurzhuqbhu5vhu7dJ4bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m03huqzDuU3Ds+G7m8OBSeG6qOG7m+G6vOG6puG7kuG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m+G7ueG7kMO64bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G6qU/huqjhurLhu4zhu5vhuq3hu4rhurzhu5vDgcaw4bubTeG6rMO5w5Lhu5vhuqzhu4xQ4bubw5JHw5Lhu5vhu6LDuuG6qOG7m8OST+G7gMOz4bubw4nhuqzFqeG7m+G6vOG7qeG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bub4bu3xanhurzhu5vDkuG6rHfhurzDs+G7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bub4bqs4bqo4bqy4buM4bubTuG7jMWp4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vhu6LDlOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6puG6qMO6w4rDsuG7mzPhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu5/hu5/Ds+G7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5st4bub4bugxrDhu5vhuqxJ4bqo4bub4bu54buQw7rhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bubw5LhuqjhurBN4bubw5LDlOG7ueG7m+G7ueG6rOG7jFDhurThurzhu5vhu7fhuqjhurDhurzhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G7ucag4bu5w7Phu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bubw4HGsOG7m+G6rMOK4bul4bq84bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu59zL+G7n3Phu5vhu7nhuqxE4bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5tQ4bqw4buMw7Phu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OB4bq+4bub4bu54bq+4bub4bujcuG7m+G7ueG6rEThu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G7ouG7mErDkuG7m8OJ4bqw4bub4bqsw4rhu6fhu7nhuqzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubT+G6qOG6puG6rMOSb8ah4buRw7TDk8OST8OK4bq84bqm4buR4bu24bul4bqo4bub4bui4bul4bubxanhurzhuqxu4bubw6LhuqzDuuG6vOG7mzPhuqbDusO0L8OTw5JPw4rhurzhuqbhu5HDtC9N4buR


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]