(Baothanhhoa.vn) - Thực tế cho thấy, mỗi khi mùa mưa bão đến, nhiều loại dịch bệnh có điều kiện thuận lợi để phát sinh, phát triển làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống nhân dân, vì thế ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế huyện Bá Thước đã chủ động thực hiện đồng bộ công tác dự phòng bệnh tật và dự phòng dịch bệnh, chú ý những bệnh dịch mới, nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm; tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân; chú trọng công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxNOG7ouG7qEXDjMO5LHjDueG6v8OKU8OV4bq0w7nhu5zhuq7hu5TDueG7nMag4buiw4zhurzDueG7lMOKxKjDjOG6vOG7m8O54bq0w4pOw4zhurzDucOC4buC4bq0w4rDueG6skXDjMOKw7nDjeG7oHfDucONU3fDueG6suG7teG7inAvw4rhu6dxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buUNOG6pnfDgsO6ceG6v8OKw5rhurTDueG7nETDueG6tMOK4buKw7nhu5zDisOD4buo4bubw7nDjeG7jOG6vsO5SMOK4bq+w7nDjeG7oHfDucONU3fDueG6suG7teG7isO54bqkRMOM4bubw7nDjMOK4bq+xJDhu6LDuUnhu4rDveG6vsO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDueG6tOG7iMO54bqk4bq+xJDhu6LDuUjhur5Fw4zDueG7nMOK4bui4bquw4zDuUnhu5Dhur7DueG6pMOJw7nhu5TDinjhu5zDueG7muG6vsOMw4rhu5vDueG7lMOKeOG7nMO54bucxqDhur7DicOMw7lJecONw7nhu7PDjMOKw7nDilPhu5LDjOG6vMO5ScOVw4zDueG6pETDjMO54buaVOG6tMO5SMOKS+G6psO54bumecO54bqkw5Thur7DueG7mk7DjOG6vMO5w4zDiuG6osOMw7nDguG6osOM4bubw7nhu6bhu4bDueG7nMOKRMO5w4zhurx34buow7nhu5xVw7nhuqTEguG7osO5w4zhu7fDjeG7m8O54bq/xqDhu6LDjOG6vMO54buc4bqiw43DuWzDueG7nETDucOK4bui4buoRcOMw7kseMO54bq/w4pTw5XhurTDueG6pOG7tcO54bq0w4pRw7nhuqTDk8OM4bq8w7nhu5zDisOa4bq0w7nDiuG6vkXDjMO54bqkT8OM4bq8w7nhurLDk8O54bq0TcOM4bq8w7nhu5x44bq0w7nDgsOaw7nhu5TDisSow4zhurzDueG6skXDjMOKw7nhu5zhuq7hu5zDueG7pnnDucOCw5rDueG7lMOKxKjDjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rhu5vDueG6tMOK4buew7nhu6rDucOMw4rhu6TDjOG6vMO54bqyRcOMw4rDucOC4buC4bq0w4rDucONw5Xhur7hu5vDucOM4bq84bui4buow7nDiuG6vsOJw43hu5vDueG6pMOB4bq0w7nhurLhur5F4bucw7lJecO54bq0eOG6tMO54bqyRcOMw4rDueG7nMag4bui4buoxJDDjMO5w4zDiuG6vuG6uMONxqHDueG7nOG7t8OM4bq8w7nhurRTw5TDjOG6vMO5w4rhu4rDveG7nMO54bqkw5PDjOG6vMO54bq0w4rhu7fDjcO54bua4buI4bq0w7nhu5pU4bq0w7lIw4pL4bqmw7nhurJ3w4zDueG6pMSC4buiw7nhu6Z5w7nDjOG6osOM4bq8w7nhurR34buKw7nhu5pU4bq0w7lIw4pL4bqmw7nhurTDiuG7isO5w4zhurxTw5Thur7DucOC4bqiw4zGocO54bq0w4rhu57DueG7nMagSsOM4bq8w7nhurRNw4zhurzDueG7nHjhurTDueG7nOG6vkPDjcO54bum4bu54bq0Lcav4bq+w4zDueG7lMOKxKjDjOG6vMO54bqyRcOMw4rDueG7pnnDueG6pOG6sOG7qMO5w43DvcOMw4rDueG7nOG7ouG7qEPDjMO54bucxqDhu6Lhu6jEkMOMw7nDjOG6osOM4bq8w7nhurR34buKw7nhu6rDueG7nMOKVOG6tMO54buUw4rEqMOM4bq84bubw7nhurTDik7DjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDueG7nMag4buKw4zhurzDucOMw4rhuqLDjMO5w4LhuqLDjOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO54buULuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rhu5zhuqbGr+G7nC13SeG6vuG6vMOM4buXw7nhurThuqbDjOG7nOG6psagxqHDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDusOC4bucw4rhu6LDjeG6ssO54bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7q+G7peG7peG7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDucaw4but4bur4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL+G7p3bGsOG7ry/hu6fhu63hu6/DgsWpxanhu6fhu6Xhu6vhu6vGsOG7nMaw4bun4but4bunSeG7ry3hu5TDiuG7isOM4bq84bqy4bqmw4zDiuG7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO6NOG7ouG7qEXDjMO5LHjDueG6v8OKU8OV4bq0w7nhu5zhuq7hu5TDueG7nMag4buiw4zhurzDueG7lMOKxKjDjOG6vOG7m8O54bq0w4pOw4zhurzDucOC4buC4bq0w4rDueG6skXDjMOKw7nDjeG7oHfDucONU3fDueG6suG7teG7isO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rhu5zhuqbGr+G7nC13SeG6vuG6vMOM4buXw7nhurThuqbDjOG7nOG6psagxqHDunHhu7LDjMOKw7nDjeG6vsOMw4rDucOKSnfhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunEow4nDueG7nMOKw5rhurTDucOK4bq+RcOMw7nhu5xO4bucw7nhurRNw4zhurzDueG7nHjhurTDueG7lMOKxKjDjOG6vOG7m8O54bq0w4pOw4zhurzDucOC4buC4bq0w4rDueG6skXDjMOKw7nDjeG7oHfDucONU3fDueG6suG7teG7iuG7m8O5w4zhurx5w4zDisO54buow7nhu5xEw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bqk4bu1w7nhu5zDisOa4bq0w7nDiuG6vkXDjMO54buUw4pT4buOw4zhurzDueG6tMOK4bqiw43DueKAnOG7qcO54bucw73hur7DueG6tMOK4buM4oCd4bubw7nhurTDiuG7nsO54bucxqBKw4zhurzDucav4bqi4buow7nDgsOaw4zhurzDueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7l4w4zhu5vDuUhEw7nDiuG7isO94bq0w4rDucOMw4pBw43DueG7nMOSw7nhurTDilThurTDueG7nE7hu5zDueG6tHjhurTDucOK4buKw73hu5zDueG6pMOTw4zhurzDueG6tMOK4bu3w43DueG7muG7iOG6tMO54bumecO54bqy4buz4buKw7nhu6ZFw7nhu5pU4bq0w7lIw4pL4bqmw7nDjMOK4bqiw4zDucOC4bqiw4zDueG7nMag4buKw4zhurzDueG7nOG7hsOMw4rDucOK4buiTsOM4bq8w7nhu5zDisOU4bq+w7nhu5zhur5E4bucw7nGr8OD4buixqHDueG6tMOKUcO54bqkw5PDjOG6vMO5xq/huqLhu6jDucOCw5rDjOG6vMO5SETDucOK4buKw73hurTDiuG7m8O54buUw4pO4bq+w7nDiuG7kOG7lMO54bumw5Xhur7DueG6tHjhurTDueG6snfDjOG7m8O5w4zhurx5w4zDiuG7m8O54bqk4buKecOMw7nhu5zDisOJw7nhu5zGoEPDjMO54bqk4buCd8O54bqyecOMw7nhu5zDinfDjcO54bq84bq+d8O54bucw4rDmuG6tMO5w4rhur5Fw4zDueG6tE3DjOG6vMO54buceOG6tMO54buUw4rEqMOM4bq84bubw7nhurTDik7DjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rGocO54bucw4p5w4zDisO5SeG6ruG7lMO54bqkw5Phur7DueG6tMOKTsOM4bq8w7nDguG7guG6tMOKw7lJU+G7osO54bqkw5PDjOG6vOG7m8O54bq0w4pRw7nhuqTDk8OM4bq8w7nhuqRO4bq+w7nhu5TDiuG7iMO5SMOK4bq+w7nhurThu4jDucOC4buC4bq0w4rDucav4buz4buow7nGoHfGocO54bq0w4rhu6LhurDDjMO54bqy4buCw7nhuqTEguG7qMO54bqkUcO54bq04buOw7nhu5pOw7nhu5zDiuG7ok7hurThu5vDueG7nMagd8OM4bq8w7nhu5zDiuG6vkThu5zDueG6suG7gsO54buUw4rEqMOM4bq8w7nhurTDik7DjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqkw4nDueG6pHjhu5TDuVTDjOG6vMO5SOG7guG7lMO54bucw4rDlOG6vsO54bq0TcOM4bq8w7nhu5x44bq0w7nhuqThur7EkOG7osO54bucxqDhu4LDuUjDiuG6vsO54bq04buIw7nDguG7guG6tMOKxqHDueG6pHjDjMOKw7nhurzhur54w7nDjOG6vOG7ouG7qMO54bq04buOw7nhu5zhur7EkMONw7nhurDDjOG7m8O54bq0w4pRw7nhuqTDk8OM4bq8w7nhurRRw4zhurzDueG6tE7DucONw73DjOG6vMO5SVPDleG6vuG7m8O5SOG6vsOJw43DueG7nMagd+G7m8O54bq84bq+eMONw7nhu5p44bucw7nhurR44bq0w7nDguG7guG6tMOKw7nhurJFw4zDisO54bqkw4nDueG6tMOKUcO54bqkw5PDjOG6vMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bq0TcOM4bq8w7nhu5x44bq0w7nhu5TDisSow4zhurzDueG6skXDjMOK4bubw7nhu5TDinjhu5zDucOK4bq+RcOMw7nDguG7guG6tMOKw7nhu5rDlcON4bubw7nhurTDik7DjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO5SOG7guG7lMO54bucw4rDlOG6vuG7m8O5w4rDvcOMw7nhurTDikTDucOC4buC4bq0w4rDueG6skXDjMOKw7lJ4bqi4buow7lJd8OMw7nGoHfDueG6tMOTw4zhurzDueG6pE/DjOG6vOG7ncO5LuG7oMOM4bq8w7nhu6bDleG6vsO54bum4bq+ReG6tMO54bucw4rhur5E4bucw7lJ4bqu4buUw7nDjcO9w4zhurzDuUlTw5Xhur7DueG6vOG6vnjDjcO54buaeOG7nOG7m8O54buUw4p44bucw7nDiuG6vkXDjMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDueG7nFXDucOK4bui4buoRcOMw7nhuqREw4zDueG6tOG7jsO54bua4buS4bubw7nhurJ3w4zDueG6tMOK4buEw7nhuqTDveG7isO54buUw4rEqMOM4bq8w7nhurTDik7DjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO54bq0UXfDucOK4bui4buoRcOMw7nhuqThu7XDueG7lMOK4bqiw4zDueG6tE3DjOG6vMO54bq0eOG6tMO54bucw4p5w4zDisO54bum4bq+Q8OMw7nhu5TDilDDueG7nMageOG6tMOKw7nhurR44bq0w7nGr+G7teG7m8O54bucw4rhu4LDueG7nMagw4PDjMahw7nhurTDiuG7guG7osO54bucxqB44bq0w4rDucOMw4rhur5Fw43DuUjhur7DicONw7nhu5zGoHfhu5vDueG6pE3DjMO54bqkTuG6tOG7m8O54bq84bq+eMONw7nhu5p44bucw7nhurRNw4zhurzDueG7nHjhurTDueG7lMOKxKjDjOG6vOG7m8O54bq0w4pOw4zhurzDucOC4buC4bq0w4rDueG6skXDjMOK4bud4bud4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxKOG7kOG7nMO5w41Td8O5SVLDueG6pMSC4buiw7nhu5zDinjDjOG6vMO54buvLcWp4bul4bunduG7m8O54bucxqBDw4zDueG6pOG7gnfDueG6snnDjMO5w4rhu6Lhu6hFw4zDuSx4w7nhur/DilPDleG6tMO54bq04buIw7nDjVN3w7nhu5zhu4rDueG6pETDjMO5xqDDg+G7nMO54buc4buK4bubw7lIROG7nMO5w4rhu5Dhu5TDucOMU8OV4bq0w7nhu5xVw7nhu5zDilPhu5DDjOG6vMO5w4zhurzhu6JPw4zDueG7mk3DjOG6vMO54bqj4bu1w7nhuqTDksO54bumxJDDueG6pOG7tcO5SXnDjcO54bq0w4rhu4rDueG6vMSCw4zDucWp4bul4bulw7nDisOTw7nDguG6osOMw7nhurRRd8O5dsO5xq/hu7XDueG6suG7gsO5w4zhurzhuq7hu5TDuUlQ4bucxqHDueG6tHjhurTDueG6tE3DjOG6vMO54bucxqDhu4bDjMOKw7nhu6ZFw7nhu5rhur7DjMOK4bubw7nhurTDiuG7ok/DjOG6vMO54bucxqDDveG6vsO54bq0w4rhu7fDjMO5w4zhu6JN4bq+4bubw7nhurzhur5Ew4zhurzDucOMU8OV4bq0w7nhuqTEkOG7osO54bqy4buCw7nDjOG6vOG6ruG7lOG7ncO54bq/xqBTw5XhurTDueG7nOG7hsOMw4rDucOK4buGw4zDisO54bqk4buI4bubw7nhu5zGoOG7osOM4bq8w7nhu5zhuqLDjcO54buow7nhu5xEw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bqk4bu1w7nhu5zhu7fDjOG6vMO54bq0U8OUw4zhurzDueG6tE3DjOG6vMO54buceOG6tMO5xq/DmcO5SeG7qsO5w41N4bq+w7nhu5zGoFPDlMOM4bq84bubw7nDjMOKQcONw7nDisO9w4zDueG6tMOKRMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDucav4buz4buow7nGoHfDueG7pnnDueG6suG7s+G7isO54bqk4buzw43DueG7mlThurTDuUjDikvhuqbDueG6tMOK4buKw7nDjMOK4bqiw4zDucOC4bqiw4zhu53DucOqd+G7osO5SMOK4bq+w7nDjFPDleG6tMO54bq04buOw7nhurLhu7PDjMO5xqDhu57hu5zhu5vDucOM4bq8ecOMw4rDueG7qMO54bucROG7m8O54bq0w4rhu4DDjMOKw7nhu5bhu6Lhu6jEkMOMw7nhuqThu4J3w7nhu5TDilPhu47DjOG6vMO54bumecO5w4zDiuG6osOMw7nDguG6osOMw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nGr+G7tcO54bqk4bu1w7nhu5zhuq7hu5TDueG7nMag4buiw4zhurzDucOCSsOMw7nDguG6qOG7lOG7m8O5xq/DmcO5SeG7qsO5w41N4bq+w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7lIw4rhu6LDucOC4bqiw4zDueG6tFPhu53DuShPw4zhurzDueG7nMOKw5Thur7hu5vDueG6tMOK4buEw7nhuqTDveG7isO54bq0eMOMw7nhurLDk8O54buow7nhu5xEw7nhu5zDik3DjOG7m8O54bqy4buzw4zhu5vDucav4bu1w7nhurJ4w43DueG7mnjhu5zDueG6tHjhurTDucOKw5PDucOC4bqiw4zDueG7ksO54bum4bugw4zhurzDueG7nMagUsOM4bq84bubw7nDilPDlcOM4bq8w7nDguG6tsOMw7nDjOG6vFPDlOG6vsO5w4LhuqLDjMO5xq/DmcO5SeG7qsO5w4xTw5XhurTDueG7muG6vsOMw4rDucOK4buKw73hu5zhu53DuTThur5Fw4zDucOMd+G7qOG7m8O5w4pFw7nhu5zDik7DjOG6vMO54buow7nhu5xEw7nDgsOaw7nhu5TDisSow4zhurzDueG6pOG7tcO54buUw4pO4bq+w7nDiuG7kOG7lMO54bumw5Xhur7DueG6tHjhurTDueG6pOG7gnfDueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7nhu5zhur5Ew4zDucOKecOMw4rDueG7lMOK4buiw4zDueG7nMOK4buiTuG6tMO5xq/DmcO5SeG7quG7m8O5SMOKTcOM4bq8w7nhuqTDicO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDueG6pHfhu6LDucON4bu54bucw7nhuqRL4bubw7nhurJFw4zDisO54bumxJDDucOCd+G7m8O54buc4bq+Q+G7osO5w4rhu4h3w7nhurLhu6DDjOG6vMO54buUw4p44buc4budw7nDquG7isOM4bq8w7nhu5rhu4rDjOG6vMO54bumw5Xhur7DueG6tE3DjOG6vMO54buceOG6tMO54bumRcO54bua4bq+w4zDisO5w41N4bq+w7nhu5zGoFPDlMOM4bq84bubw7nhurR4w4zDueG6ssOTw7nhu6jDueG7nETDucOK4bui4buoRcOMw7nhurRSw4zhurzDueG6pOG6sOG7qMO5w43DvcOMw4rDueG7nOG7ouG7qEPDjMO54bucxqDhu6Lhu6jEkMOMw7nhuqREw4zDucOKw5PDueG6vOG6vnfDueG6pOG7hsOMw4rDucOMw4pBw43DueG6vOG6vuG7nuG7lMO5w4zhurxTw5Thur7DucOC4bqiw4zDucOM4bqiw4zhurzDueG6tHfhu4rDucOMw4rhuq7DjMO54bucw4pU4bq04bubw7nhurTDilHDueG6pMOTw4zhurzDueG7lMOKeOG7nMO5w4rhur5Fw4zDueG6tHjhurTDuUnhu4rDveG6vsO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDueG7pnnDueG6suG6vkXDjMO54buUw4p44buUw7nDgsOaw7nhu5TDisSow4zhurzDueG7nMO94bq+w7nhurTDk8OM4bq8w7nhuqRPw4zhurzhu5vDucOMw4rDg+G7nMO5SXnDueG7lMOKxKjDjOG6vMO54bucxqB4w4zDisO54bq0eOG6tMO54bqyRcOMw4rDueG7nMag4bui4buoxJDDjMO5w4zDiuG6vuG6uMONw7nhu5zDilPDlMOM4bq8w7nGr+G7s+G7qMO5xqB3w7nhu5p34buiw7lJUsO5SVDhu5zDucOMw4pTw7nhurJFw4zDisO54buc4bq+Q+G7osO54bq0w4rhu7Phu6jhu5vDueG6pHfhu6LDucON4bu54bucw7nhuqRL4bubw7nhu6bhur5Dw43DueG6pFPDlMOM4bq8w7nDik3DucOKw4Phu5TDueG6tMOD4buU4bubw7nhurThu7PDjcO54bq04buew43hu53hu53hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHhur/GoHfhu4rDueG6pMOS4bq+w7nhu6bDleG6vsO5TcOM4bq8w7nEqeG6vsO5xKnhu7fDjMO54bq/w4rhu6Lhu6hE4buc4bubw7kz4bq+eMONw7nhuqRO4bq0w7nhur/GoOG7osOM4bq8w7nhu5zhuqLDjcO5bMO54bucRMO5w4rhu6Lhu6hFw4zDuSx4w7nhur/DilPDleG6tOG7m8O54bqkU+G7kOG6tMO54bqy4bq+ROG7nOG7l8O5w6p34buiw7nDjVN3w7lJUuG7m8O5w4zhurzhuq7hu5TDueG7nsOM4bq84bubw7nDjU3hur7DueG7nMagU8OUw4zhurzDueG7nMOKU8OUw4zhurzDueG6suG7gsO5TcO5w4zDiuG6vuG6uMONw7nhurLhu5Lhur7DucaveOG6tMO54bqkw5PDjOG6vOG7m8O54bucw4rDmuG6tMO54bum4bqu4bucw7nhu5zDik7hur7Ducag4bukd+G7m8O5w4xTw5XhurTDueG7nFXDueG6tHjhurTDucOMw4p5w7nhu6ZFw7nhu5rhur7DjMOK4bubw7lIw4rhu6LDueG7psOa4bq0w7nhurTDilR3w7nDjFPDleG6tMO54bucw4rhu7Phur7DueG7muG6vsOMw4rDucOK4buKw73hu5zhu5vDuUjDiuG7osO54bq0w4rhu7fDjMO5w4zhu6JN4bq+w7nhu5zGoHnDjMO5xqB3w7nDjU3hur7DueG7nMagU8OUw4zhurzhu5vDueG7nMO94buKw7nhuqThur7EkOG7osO5SOG6vkXDjMO54bq0w4rhu4rDueG7puG6vsO5SMOK4bui4bqww4zhu5vDueG7puG6vi3GoOG7nuG7nMO54buUw4p44bucw7nhu5zGoOG6vsOJw4zDucONw73DjMOK4bud4bud4budw7nDguG6uMO54buUw4p44bucw7nhu5rhur7DjMOKw7nhurR44bq0w7nhurJFw4zDisO54bumxJDDucOCd+G7m8O54bq0eOG6tMO54bqyRcOMw4rDueG7psSQw7nhuqRTw5TDjOG6vMO54buc4bq+Q+G7osO5w4rhu4h34budw7ks4buS4bq+w7nhu6bhuq7hu6jhu5vDueG7nMagU8OV4bq0w7lIw4rhur7DucON4bugd8O5w41Td8O54bqy4bu14buKw7nhuqREw4zhu5vDueG7nMag4buiw4zhurzDueG7nOG6osONw7nhu6jDueG7nETDucOK4bui4buoRcOMw7nhuqThu7XDuUjhur5Fw4zDueG7nOG7innDjMO54bqyd8OMw7nhurTDiuG7hMO54bqkw73hu4rDueG7lMOKxKjDjOG6vMO54bq0w4pOw4zhurzDucOC4buC4bq0w4rDueG6skXDjMOK4bubw7nhu5TDiuG6osOMw7nhurRNw4zhurzDueG7nMageOG6tMOKw7nDjMOK4bq+RcONw7nhu6Z5w7nhuqThu4J3w7nhurJ5w4zDueG7lMOKUMO54bucxqB44bq0w4rDueG6tFDDueG7nMOKw4nDueG6tMOK4buKw7nhu5xVw4zhurzDueG7nMOKecOMw4rDueG7puG6vkPDjMO54bqyd8OMw7nhurTDiuG7hMO54bqkw73hu4rDueG6tHjhurTDuUjDiuG7infhu5vDueG7lMOKxKjDjOG6vMO54bumecO54bq0eMOMw7nhurLDk+G7m8O54bum4bq+Q8OMw7nhurTDilThurTGocO54bq0UcOM4bq8w7nhurROw7nhurR44bq0w7nhu5zDksO54buUw4rEqMOM4bq84bubw7nhurTDik7DjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDiuG7m8O54bucw5LDueG6tMOD4buUw7nhurRU4buiw7nhu5zDilPDlMOM4bq8w7nhu5zGoMOa4bq0w7nFqeG7qS/FqeG7qcOKxqHDueG6tMOK4bui4bqww4zDueG6suG7gsO54bua4bqgw4zDueG7mnnDjOG6vMO54buUw4pT4buOw4zhurzDueG7nOG6vkXDjOG7m8O54bum4bqu4bucw7nhu5xT4bubw7nDiuG7iHfDueG6tMOKw4Phu5zDueG6tMSCw4zDueG7nMOK4bq+ROG7nOG7m8O54bq0w4Phu5TDuVTDjOG6vMO54bun4bux4burw7lI4bq8w7nhurRJ4buKxqB3w43hur7DjMO5LMO54bumecO54buUw4rDqMOMw7nhurTDiuG7onfDueG6pMOJw7nhurR44bq0w7nGr+G7tcO5xq/DmcO5SeG7qsO5w41N4bq+w7nhu5zGoFPDlMOM4bq84bubw7nhuqTDgeG6tMO54bqy4bq+ReG7nMO5SXnDucavw5nDuUnhu6rDucOM4bq84buiT8OMw7nDjFPDleG6tMO54bu3w4zhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunE04bq+RcOMw7nhuqR3w4zhurzDuUl5w7nDjeG7oHfDucONU3fDuUlS4bubw7lJU+G7kMOM4bq8w7nDjVN3w7lJw5XDjMO54bq84bqi4buow7nGoHfDueG7nOG7hsOMw4rDueG7nMagw73DjOG6vMO5w4zhurzhuq7hu5TDueG7nsOM4bq8w7nhurRQ4bq0w7nhurLDk8O54bucw73hur7DucOMw4rhur7EkOG7osO54bqk4buCd8O54buUw4pT4buOw4zhurzhu53DucOj4bq84buiT8OMw7nDjFPDleG6tMO5w4zDiuG6vuG6uMONw7nhurLhurDDjOG7m8O5w41N4bq+w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nhu5pOw4zhurzDueG6suG7gsO5TcO5w4zDiuG6vuG6uMONw7lJecO54bqk4bq+xJDhu6LDuUjhur5Fw4zDueG7nMOK4bui4bquw4zDuUnhu5Dhur7DueG6tMOK4buKw7nDjMOK4bq+xJDhu6LDuUnhu4rDveG6vsO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDucOM4bq84bui4buow7nDiuG6vsOJw43DueG6tOG7iMO54bucw4rDicO54buUw4p44bucw7nhu5rhur7DjMOK4bubw7nhu5TDinjhu5zDueG7nMag4bq+w4nDjOG7m8O5w4zDilPhu5fDuSxFw4zDisO54bqkU8OUw4zhurzDueG7nOG6vkPhu6LDucOK4buId8O54buf4buc4bq+Q+G7osO54bq0w4rhu7Phu6jhu5vDueG7nOG7s+G7m8O5SeG7rOG7m8O54bucw4pT4buOw4zhurzDucOKecOM4buhxqHDueG6tHjhurTDueG6skXDjMOKw7nhu6bEkMO5w4J3w7nhu5/DjFPDleG6tMO54bu3w4zDueG6tMOK4bqiw4zhu5vDueG7puG6vkPDjcO5w4J34bubw7nhurzDiuG6quG7ocahw7nhu5pO4bucw7nGr+G7osOD4bucw7nDiuG7ouG7qEThu5zhu5vDueG6pHfhu6LDucON4bu54bucw7nhuqRL4bud4bud4budw7ku4bugw4zhurzDueG7psOV4bq+w7nhu5rDmsO5w4zhu4zDuUnDmuG6tMO54buUw4rEqMOM4bq84bubw7nhurTDik7DjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDueG6tFF3w7nhurR44bq0w7nhurThu47DueG7luG7onfDjMO54bq0w4pU4bq0w7nDjOG7t8OM4bq84bubw7nhuqTDicO54bqy4buz4buKw7nhu6ZFw7nhu5pU4bq0w7lIw4pL4bqmw7nhurRRd8O54bqy4buzw4zDueG7nMOK4bqiw4zDueG7pnnDueG6vOG6vnfDueG6pOG7hsOMw4rhu5vDucOM4bq8U8OU4bq+w7nDguG6osOMw7nhurTEgsOMw7nhu5zDisOa4bq0w7nDiuG6vkXDjMO5w43Dk+G7nMO54buaTsO54bqy4bq+RcOMw7nhu5TDinjhu5TDueG7mnfhu6Lhu5fDucOgw4rhur7DueG7lMOK4buz4bq+w7nDguG7oMOM4bq8w7nDjFPDleG6tMO54bua4buiTuG6vuG7m8O5d+G7iuG7m8O5w4pPw7nDiuG7isOB4bq0w7nDjFPDleG6tMO54bq84bq+RMOM4bq8w7nhurLhu4LDucOMw4rhur7hurjDjcO54bqy4bqww4zDueG7nMOK4buGw7nhurTEgsOMw7lJecONw7nhu5rDveG6tMOKw7nDjFPDleG6tMO54bumw5Xhur7DueG7lMOKw6jDjMO54bq0w4rhu6J34budw7nDqnfhu6LDuUlSw7lJUOG7nMO54bq0xILDjMO5SMOK4bqww4zDueG7nMagU+G7jsOM4bq8w7nDgkrDjMO54bumRcO54bua4bq+w4zDisO5w41N4bq+w7nhu5zGoFPDlMOM4bq84bubw7nhu6ZFw7nhu5rhur7DjMOKw7nDjMOKecO54bq0w5l3w7nhu6Z5w7lIw4rhu6LDueG7psOa4bq0w7nGr+G7osOM4bq8w7nhu5bhu6J3w4zDisO5w4zDinnDueG6tMOZd8ahw7nGoMOZd8O54buaw73hurTDisO54bqyw4nDucOMU8OV4bq04bubw7nhurR44bq0w7nDglDDjOG6vMO54bq0UMO54bqkw5rDjOG6vMO5w4xTw5XhurThu5vDucOCUMOM4bq8w7nhurRQw7nhurTDikTDueG6suG6vkTDjMO54bucw4pU4bq0w7nhu7fDjMahw7lIw4rhu47hur7DueG7nMOKTcOM4bq8w7nhurROw4zhurzDucag4bu1w4zDiuG7m8O5SMOKTcOM4bq8w7nhuqTDicO5w4xTw5XhurTDueG6pErDjOG6vMahw7nhu5zDiuG7osO54bq84buKw43DucageOG6tMO54bumecO5xq944bq0w7nhuqTDk8OM4bq8w7nhu6bhuq7hu5zDueG6tMOKTcOMw7lJw4Phu5TDuUhWw7nhu6Z5w7nhu5TDiuG7osOMw7nhu5zDiuG7ok7hurTDueG7lMOKxKjDjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rhu53hu53hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5RX4bui4bucw4rhu4rGoMO6cTR5w7nhurnDilPhu47DjOG6vHAv4buUcQ==

Hà Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]