(Baothanhhoa.vn) - Nước sạch là nhu cầu thiết yếu đối với người dân nói chung, đặc biệt đối với người dân nông thôn. Tuy nhiên, việc tiếp cận với nước sạch ở nhiều địa phương vẫn đang còn gặp khó khăn...

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqcOdw7XDveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBQsOM4buBeHXhu4HFqcOD4buB4bubw7XDveG7gcO9w4DDveG7p+G7gULFqcOAw73hu4Hhu5vEkMO94bun4buBw73hurrhurbGoeG7geG6qmvGocWpZS/FqeG7g8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psWo4buj4buJ4bub4bq/w6nDneG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4F4auG7gcO9xalD4buBxqHhu5FD4buBQsWpxrBzQuG7gUdzQ+G7geG7neG6oMaw4buB4buC4bq2xrDhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7gcO94bu1xrDhu4HGocWpQ8O94bun4bqr4buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4Hhu53huqDGsOG7geG7guG6tsaw4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w73hu4HDvcOAw73hu6fhu4FCxanDgMO9YuG7gX1DR+G7gcO9xanGsHLDveG6q+G7geG7gsawdcah4buBQsawc+G6puG7gcah4buTw73hu4Hhu4LhurbGsOG7gcO94bq64bq2xqHhu4HhuqprxqHFqeG7gcOC4buBw73FqcawdEPhu4Hhu53hu7Hhu4nhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bun4buB4buC4buVw73hu4Hhu53hu4nDveG7p+G7gcah4bu3w73hu4Hhu6fDsuG6puG7gXfFqeG7teG7gXfFqW7DvWJiYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G7geG6psag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/hu5tCxalDeeG7l+G7gcawxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gWlo4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FnacOt4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Phu4tmw6wv4buDw63DrOG7m+G7g+G7g+G7i2dp4buHw6xCaOG7g+G7g2doeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3w63hu4Xhu4vhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v8Odw7XDveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBQsOM4buBeHXhu4HFqcOD4buB4bubw7XDveG7gcO9w4DDveG7p+G7gULFqcOAw73hu4Hhu5vEkMO94bun4buBw73hurrhurbGoeG7geG6qmvGocWp4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqcOd4bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5vDtcO94buBRm3hu4HFqGrhu4Hhu5rhurrhurDDveG7p+G7gWTFqGrhu4F94bqoQ8O94bunxJHhu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4Hhu53DuuG7geG6qsaww73FqeG7gcWp4buza0JiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nDnW554buB4buF4buH4buDw63huqvhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7gUZt4buBxahq4buB4bua4bq64bqww73hu6fhu4Fkxahq4buBfeG6qEPDveG7p8SR4buBeeG6tsaw4buBxqHhu7Xhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4Hhu53DuuG7geG6qsaww73FqeG7gcWp4buza0Ji4buBw53hu6dD4bqiw73hu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4HDvWpH4buB4bub4buz4buBxqDDgMO94bun4buBQkfhu4HGoCnhu4HGoMO04bqm4buBw73hurrhurbGoeG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG7gWTGoMWpxrDhu4HDvcWpxKnDvcWp4buB4buW4buteeG7gXvhurDDveG7gcahQ8O94bun4buBxqHDtOG6psSRYuG7gX3huqjhurrhurbGoeG7geG7neG7teG7gULFqeG7q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5vDtcO94buBw4Lhu4Hhu53DtUfhu4Hhu5vEkMO94bun4buBw73hurrhurbGoeG7geG7p8awc8O94bun4buBd8Wp4buz4buJw71i4buBfUNH4buBw73FqcawcsO94bqr4buBw73hurrhurbGoeG7geG7l+G7seG7gcOA4buBw73Fqcaww7l54buBw73hu6fFqcawcnnhu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4HDvXLDveG7geG6psWp4buRw73hu4F44bq2w73hu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7gXhrxrDhu4HGocWpQ0fDusO94buB4bqq4buJw73hu6fhu4Hhu5vEkMO94bun4buBw73hurrhurbGoeG7gXnhurrhu4li4buBfcWp4buj4buz4buBxqHFqcaw4buJ4buB4bqqcOG7gcahw4nhu4nhu4HDgMO94bun4buB4buc4bqu4buBOG7DveG7gTjhurrhurTDveG7p+G6q+G7gcagxanDieG7gULhu7HGocWp4buBW+G7lsOd4bua4buBRm3hu4HFqGrhu4Hhu5rhurrhurDDveG7p+G6q+G7geG7nXPDveG7gcO94buJR+G7geG7nW3hu4HGoeG7teG7gcOtaOG7hy/DrGjhu4fhu4HFqcOD4buB4budbsO94bun4buBd0jhu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxali4buBfeG6qOG7s8O94bun4buB4bud4bu14buBQsWpw4DDveG7geG7nOG7s2rGsOG7gX3FqcOAw73hu4Hhu4Jq4buBxqDhu4nhu7Phu4FY4bq4w73hu6fhu4HGoeG7teG7geG7g+G7h+G7h+G6teG7geG6quG6oOG7gcWpw4Phu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxali4buBw61o4buH4buBxanDgy/DrGjhu4fhu4HFqcOD4buB4budbeG7geG6quG7gOG7geG7m0XDveG7p+G7gcO94bq64bq2xqHhu4HhuqprxqHFqeG7gXhq4buBecODQuG7gcah4buzw73hu4HhuqrhuqDhu4F3xanEqeG7gXjhurbDvWLhu4E4auG7geG7ncO64buB4buda0Lhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gULhurbGsOG7gcah4buzw73hu4HhuqrhuqDhu4HDvWpH4bqr4buBRm3hu4HFqGrhu4Hhu5rhurrhurDDveG7p+G7geG7nW3hu4FC4bupxqHFqeG7gcah4bq+xqHhu4F4annhu4FC4bqgQuG7gcahw4DDveG7p+G7gULEqcah4buBQkNHcsO94buBQuG6qENHdMO94bqr4buB4buC4buTw73hu4Hhu53Dg8O94bun4buBw73FqcOzeeG7gcO9w7XDveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBxanGsHVD4buB4bqsQ2zhu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w71i4buBfcOK4buBw73hu4lH4buB4budc8O94buBxqFD4bqgxrDhu4HDvW554buB4buF4buH4buD4buL4bqr4buBRm3hu4HhuqbFqcO0w73hu4Hhu53DtEPhu4HGoeG7teG7geG7g+G7h+G7h+G6teG7geG6quG6oOG7gcWpw4Phu4Hhu5vDtcO94buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxaliZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l94bqo4buzw73hu6fhu4F3xanGsOG7geG7neG7teG6q+G7gUJrxrDhu4FGbeG7gcWoauG7gcOhcsO94buBZMWoauG7gX3huqhDw73hu6fEkeG7geG6quG6oOG7gcWpw4Phu4Hhu5vDtcO94buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhu5vEkMO94bun4buBw73hurrhurbGoeG7geG6qmvGocWp4buBxqHFqeG7reG7gcah4bu14buBw6zhu4fhu4HFqcOD4buBZMahxanGsHN54buBd8Wp4buzbMO94bun4buB4buD4buH4bq14buB4bqq4bqg4buBxanDg+G7gULhuqhyw73hu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu5dqw73EkWLhu4FZw4NC4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73FqeG7hsO94bun4buBw73hu6dDR3LDveG7gcO9xanDtcO94buBd8WpxrBzw73hu4HGocSpxqHhu4HFqcOD4buBxqHFqeG6uuG7ieG7gXnDssO94buBeWrhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu4LGsHXGoeG7geG7m8SQw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4Hhu4Lhu6vhu4HDveG7p0PhuqLDveG7gcO94bq64bq2xqHhu4HhuqprxqHFqeG7geG7m+G7s+G7gcagw4DDveG7p+G7gUJH4buBfcOdxajFqOG7gX3FqeG6uuG6sMO94bun4buBeWvGsOG7geG7m+G7scahxanhu4Hhu4JF4buBRsO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4buBecOAxrDhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4HFqGrhu4F94bqoQ8O94bun4buBxqFDw73hu6fhu4HGocO04bqm4buB4bud4buJw73hu6fhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu6fGsOG7icaw4buB4bud4buza8O94buBQsWp4buA4buBw73hu6fFqcawdXli4buBPcO94bun4buBfeG6qOG7kcO94buBOG7DveG7gVnGsMO9xanhuqvhu4HhuqxDR3TDveG7gcagxanDieG7gULhu7HGocWp4buBW+G7lsOd4bua4buBRm3hu4HFqGrhu4HDoXLDveG7gcahxanhu7Phu4Hhu5fGsHNC4bqt4buBw53FqcawdEPhu4HDvW554buB4bqsQ+G7ieG6q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5vDtcO94buBQuG6qOG7s8O94bun4buBRm3hu4HGocWp4but4buB4bqq4buA4buB4bubRcO94bun4buBw73hurrhurbGoeG7geG7p8awc8O94bun4buBd8Wp4bqwxrDhu4Hhu4Lhu6vhu4Hhu6fGsHPDveG7p+G7gXfFqeG7s+G7icO94buBd8Wpw4DDveG7p+G7gULFqcO64buB4bqq4buA4buB4bubRcO94bun4buB4bud4bq64bq0xqFi4buB4buaxJDhu4Hhu4Lhu5NH4bqr4buBw73hurrhurbGoeG7geG7p8awc8O94bun4buBd8Wp4bqwxrDhu4Hhu53DuuG7geG7l2zhu7Phu4Hhu51seeG7geG7gnXhu4HhuqrGsMO9xanhu4HGoeG6uMO94bun4buB4bqow7RC4buBd8Wp4bu14buBd8WpbsO9YuG7gVnDg0Lhu4HGocSpxrDhu4F3xanhu7Xhuqvhu4F4auG7geG7m8SQ4buBw73hu6dD4bqiw73hu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4HGocOJ4buJ4buBxqHDgMO94bun4buBQkfhu4Hhu53hurrhu4nhu4Hhu4J04buBxqHFqeG6uuG7ieG7gcah4bu14buBSOG7gXfGsHPDveG7geG6psWpbMO94buBxanhuqLGsOG7gcahw4nhu4nhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7gcO9xanhurrDveG7p+G7geG7m+G7s+G7geG7neG7icO94bun4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4bqsQ8Sp4buBQuG6qOG7q8O9xanhu4FCxanhu4Dhu4HDveG7p8WpxrB1eeG7gcO9csO94buBw73FqcawdEPhu4HFqcOD4buB4bubw7XDveG7geG7neG7icO94bun4buBxqHhu7fDveG7gcSpxrDhu4HDveG7p2vGsOG7gXfFqcaw4buBQsawc+G6puG7gcah4buTw71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6k4dOG7geG6psWp4bup4buJ4buBxqDDgMO94bun4buBQkfhu4F9w53FqMWo4buBfcWp4bq64bqww73hu6fhu4F5a8aw4buB4bub4buxxqHFqeG7geG7gkXhu4FGw7VH4buB4bub4bq+w73hu6fhu4F5w4DGsOG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7gcO94bq64bq2xqHhu4HhuqprxqHFqeG7gcWoauG7gX3huqhDw73hu6fhuqvhu4HDgMO94bun4buBWeG7icaw4buBfcWp4buJw73FqeG7gVjhu7PDveG7p+G6q+G7geG7p8awxKl54buB4bud4bqgxqHhu4HGocOAw73hu6fhu4FCR+G7gcahxanhu7Phu4Hhu5fGsHNC4bqt4buBxqDDgMO94bun4buB4bqqQ8O0QuG7gULGsHJD4buBQsWpReG7gcahw4nhu4nhu4FC4bqoa3nhu4HDveG6uuG6tsah4buBeGrhu4Hhu4Phu4fhu4d5Zi/DveG7p2pH4buB4budcnnhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4HFqcawdcO94buBRm3hu4HFqGrhu4HDoXLDveG7geG7guG7lcO94buB4bubxJDDveG7p+G7gcahxanhurrhu4nhu4HFqXNC4buBxqHDgMO94bun4buB4bqqQ8O0QmLhu4Hhu5zDtUfhu4F4auG7gcahw4DDveG7p+G7gcO94bunxal14buB4budxKnhuqbhu4HhurzDveG7p+G7geG7neG6uuG6tMah4buBQsawckPhu4HGocWpQ+G7mcO94buBQ+G6oMO94bun4buBQmvGsOG7geG7guG7t8aw4buB4buCauG7gcO9c0Phu4F3xanGsOG7gcO9xalD4buBxqHhu5FD4buBxqHDieG7ieG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5vDtcO94buBQm7DveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBQsWp4bur4buBxqHhu7Xhu4FCxanDuuG7gcO9w7XDveG7p+G7gcahw7Thuqbhu4F4csO94buB4buF4buH4buH4bqr4buBZuG7h+G7h3lmL8O94bunakfhu4Hhu51yeWLhu4F9Q0fhu4HDvcWpxrByw73huqvhu4HGocWpRMO94bun4buBQsOAxrDhu4HGoeG6uMO94bun4buBeeG7s8O94bun4buBQuG7rcO9xanhu4FCa+G7s+G7gcah4bqw4buBxqHFqXPhu4Hhu53DuuG7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buB4bqq4bq2eeG7gcWp4buzasO94buBQsO0QuG7gcahxKnGoeG7gULFqcOJ4buBQkXGoeG6q+G7geG7p8aww7RH4buBQuG6suG7geG7ncO64buB4buXbOG7s+G7geG7nWx54buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcO94bunxanGsHXhuqZiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l9a8aw4buBRm3hu4F9xanGsHVD4buBxqDFqcO1Q+G7gWR9xanGsHVD4buBxajhu7Xhu4nEkeG6q+G7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4No4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w73hu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FGbeG7geG7nW3hu4Hhu53hurrhurTGoeG7gULGsHPhuqbhu4HGoeG7k8O94buBw73hu6dD4bqiw73hu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxali4buBfUNH4buBw73FqcawcsO94bqr4buB4bqq4buJQ+G7gWfhu4HDvW554bqr4buBQsOM4buBeHXhu4HFqcOD4buB4bubw7XDveG7geG7m8SQw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4F54bq2xrDhu4HGocWp4but4buB4buda0Lhu4Hhu6fhu5HDveG7gcOt4buH4bq1YuG7gX3FqeG7o+G7s+G7gcOAw73hu6fhu4FYcuG7gThuw73hu4E8Q0d0w73huqvhu4HGoMWpw4nhu4FC4buxxqHFqeG7gVvhu5bDneG7muG7gUZt4buBfcWpxrB1Q+G7gcagxanDtUPhuq3hu4Hhu5rhu7Phu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FGbeG7geG6quG6oOG7gcWpw4Phu4Hhu5vDtcO94buB4budxrDhu4F4annhu4Fuw73hu4FG4buJ4buBw73FqcawdEPhu4HDvXLDveG7geG7nW3hu4Fsw73FqeG7gcWp4bq6w4LDveG7p+G7geG7nXPDveG7gULDjOG7gXh14buB4bubxJDDveG7p+G7gcO94bq64bq2xqHhu4HhuqprxqHFqeG7gcahw4nhu4nhu4Hhu53hu7Hhu4nhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bunYuG7gX3FqXJ54buB4buCauG7s+G7geG7neG7teG6q+G7gXnDg0Lhu4HhuqrhuqDhu4HFqcOD4buB4bubxJDhu4Hhu51t4buB4bud4bq64bq0xqHhu4FCQ0dyw73hu4FC4bqoQ0d0w73hu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4Hhu4Lhu5XDveG7gcahxanhurrhu4nhu4HGoeG7teG7gcO9xalD4buBxqHhu5FD4buB4bqq4buA4buB4bubRcO94bunYuG7gX3huqjhu7PDveG7p+G7gULFqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7gULhurbGsOG6q+G7gcahxalEw73hu6fhu4FCw4DGsOG7geG6qnHhu4FCxrBz4bqm4buBQkXGoeG7geG7neG7mUfhu4F5a8O9xanhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7gUJDR3LDveG7gULhuqhDR3TDveG7geG7ncO64buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4FCw4zhu4F4deG7gcWpw4Phu4Hhu5vDtcO94buB4bubxJDDveG7p+G7gcO94bq64bq2xqHhu4HhuqprxqHFqWJiYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpxqDhu7fDveG7gULFqeG7o+G7s+G7gcOAw73hu6fhu4HDneG7p0NHw7nDveG7gThuw73hu4HGoMWpw7VD4bqr4buBKcWp4bu14buB4bumxrDEqXnhu4Hhu53huqDGoeG7gcOdxalq4buBecSpR+G7gcO94bq64bq2xqHhu4HhuqprxqHFqeG7gcO9RMaw4buB4bum4buz4buBZOG7neG6sMO94buB4buC4bux4buBxqFDw73hu6fhu4HGocO04bqm4buBw73hurrhurbGoeG7geG6qmvGocWp4buBxqHFqeG7s+G7gcahxKnGoeG7gUZt4buBfcWpxrB1Q+G7gcagxanDtUPhuqvhu4F9xanGsHVD4buB4bumxrDhu4nhu7Phuqvhu4F9xanGsHVD4buBfcO1w73hu4FkfcWpxrB1Q+G7gcWo4bu14buJxJHhu4Hhu4Jq4buB4bucw4DDveG7p+G7gVfFqXLhu4Fk4bucw4DDveG7p+G7gXvhurDDvcSR4buBQsWp4bur4buBw73FqWrhu4F5xKlH4buBxqHhu7Xhu4HGocOAw73hu6fhu4HhuqpDw7RC4buB4buFYuG7h+G7h+G7h3lmL8O94bunakfhu4Hhu51yeWLhu4HFqMawdcO94buBQsOM4buBeHXhu4FC4bqoQ8O94bun4buB4buX4burw73FqeG7geG6quG7gOG7geG7m0XDveG7p+G7gcO94bq64bq2xqHhu4HhuqprxqHFqeG7gcahw4nhu4nhu4Fn4buBRm3hu4HDvWpH4buBd8Wp4buzbMO94bun4buBw61o4bq1YuG7gX3FqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7geG6rEPhu4nhuqvhu4HGocOAw73hu6fhu4FCR+G7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu51t4buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4buBxal14buBQsWp4bqgw73hu6fhu4F5xKlH4buBeeG7tcah4bqr4buBw73DtcO94bun4buBxqHDtOG6puG7gXhrxrDhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6oMO94bun4bqr4buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4F34buK4buBw71uw73hu6fhu4Hhu4Jq4buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54buBxqHDieG7ieG7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanDtcO94buBd+G7iuG7gULFqUPhu5NC4buB4budw7rhu4HhuqbFqUXGoeG7geG7gkXhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7geG7neG6uuG6tMah4buBQuG6oELhu4HFqeG6sMO9YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpWcODQuG7geG7gsO0w73hu4Hhu5104buB4budw7JC4buB4bqo4buJ4buBeGrhu4HDveG7p+G7iUfhu4HGoWzhu4F3xanGsOG7geG7nW3hu4HGoeG7teG7gcahxKnGoeG7gcO9xalq4buBecSpR+G7gcahw7Thuqbhu4HDveG6uuG6tsah4buB4buCdOG7gULhurbGsOG7gULFqcOAw73huqvhu4F4asO94bun4buBQsWp4bur4buB4bqq4bqg4buBxanDg+G7geG7m8O1w73hu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4Hhu4Lhu5XDveG7gcahxanhurrhu4nhu4Hhu51rQuG7gULDjOG7gXh14buBxqHhu4nhu7Ni4buBw53hu6dDR3LDveG7gcO9xanDtcO94buBxqHFqeG7qcO9xanhu4Hhu4Lhu5XDveG7gXhq4buB4bub4buz4buBw73FqeG7k8O94buBQsWp4bq8xqHhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w73hu4Hhu4Jq4buB4bub4buz4buBxqHEqcahxanhu4FCQ0dyw73hu4FC4bqoQ0d0w73hu4HGocOJ4buJ4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4HhuqxDR3TDveG7geG6qsOC4buBQmvGsGLhu4HGoMWp4bupw73FqeG7geG7guG7q+G7geG7guG7k0fhuqvhu4F3xanGsOG7geG7nW3hu4HGoeG7teG7gcahxKnGoeG7gcO9xalq4buBecSpR+G7gcahw7Thuqbhu4HDveG6uuG6tsah4buBQsWp4bur4buBecODQuG7gUdyQ+G7gcah4buRQ+G7geG7ncOyQuG7geG6qOG7ieG7geG7neG7teG7gXhq4buB4bqmxalsxrDhu4HGoeG7teG7geG6quG6vuG7geG7gmrhu7Phu4HGoUPDg8ah4buBeWvDvcWp4buBeXHhu4HGocOJ4buJ4buBxqHDtOG6puG7gcOJR+G7geG7nWzDveG7p+G6q+G7gcahxanhu6nDvcWp4buB4bqsQ0d0w73huqvhu4HGocOJ4buJ4buBxqHEqcah4buB4bud4buzasO94buBQsWpw7rhu4Hhu53DuuG7geG7neG7mUfhu4F5a8O9xanhu4Hhu4LGsHXGoeG7geG7m8SQw73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxanhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu5vDtcO9YuG7geG7lnLDveG7gcaha8O9xanhu4Hhu53hu7Xhuqvhu4Hhu5vhu7Phu4nDvcWp4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7gcah4bq4w73hu6fhu4HhuqbFqWzGsOG7geG7l2zhu7Phu4Hhu51seeG7gcahxKnGoeG7gULGsHJD4buBxqHFqUPhu5nDveG7geG7gnThu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4buBw73hu6dD4bqiw73hu4HDveG6uuG6tsah4bqr4buBQmvhu7Phu4Hhuqrhur7hu4HFqWrGsOG7gXjhu7fDveG7p+G7gcahxanhu7Phu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7gXfFqcaw4buBQsawc+G6puG7gcah4buTw73hu4HDveG6uuG6tsah4buB4bqqa8ahxaliYmJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7iENCxanhu7Phuqjhur/DqeG7lmrGsOG7geG7gmrhu4Fsw73FqeG6reG7gVnhu4nGsOG7gSnFqeG6uuG6sMO94bunZS/huqbDqQ==

Bài Và Ảnh: Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]