(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác điều động, luân chuyển (ĐĐLC) cán bộ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ đó, công tác ĐĐLC cán bộ đã phát huy hiệu quả tích cực; đội ngũ cán bộ được ĐĐLC từng bước trưởng thành, thông qua rèn luyện, thử thách ở từng vị trí, thể hiện được năng lực, sở trường, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực tại địa phương.
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rHfhur1j4bqvw51qPzLDnTThurfDoGvDnTThu4Fj4bqv4bumw53huqtrfWPDnTLhurFr4buX4bqjY8OdMj9jw50x4buBw51pw53hurFr4buX4bqhY8OdeeG6vWPhuq/DncSo4buFY+G7sC/hurHhu7Thu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrOG6sDUmM1nhu6zhu5Q/MsOdNMOiY+G6scOdMuG6vWPhuq/DnWo/MsOdNOG6t8Oga8OdNOG7gWPhuq/hu6bDneG6q2t9Y8OdMuG6sWvhu5fhuqNjw53hu6h5eeG6qnfhu6rDnTI/Y8OdMeG7gcOd4bqrOsOdMuG6sW/DnWrhu4nDsuG7hWPhuq/DneG6q2Zjw50ybybDnXksY+G6r8Od4buTOsOdQ+G6sTrDnWPDsmYy4bumw51j4bqx4buRY+G6r8OdYyFiw53hu4trJuG7psOddiZjw51K4bqxw7JnY+G6r8Od4buTbsOd4bqwa+G7l+G6oWPDnW/hu5fDnXnhur1j4bqvw53EqOG7hWPDnTQuw51qIsOsw51q4buJa2Phuq/DneG6qy5j4bqxw500O2Thu6bDnTLhurHhuqXDnTQ7ZMOd4buLa+G7l8OhasOd4bqr4bq34bqhasOd4buTOsOdMsSRw51j4bqx4bq3w6Brw53huq/hurcs4bq3w53DrOG6sT/DrOG7psOdMj8y4bqxw53huqs6YsOdw6zhurFtw53hurFow6zDneG7k2bhurfDnWrhurVj4bqxw53hurHhurVj4bqxw51q4bqxw7Uyw51qw6HDnTJvJsOdNMOiJsOdw6zhurHDsuG7hWPhuq/FqMOdQ+G6sWfDnTTEkeG7psOdMuG6vWPhuq/DnWo/MsOdeXnhuqp3w50yP2PDnTHhu4HDnTQuw53DrOG6sT9qw53hurFr4buXw53hurHhurfhuqFrw53hu4trLMOdauG6szLhurHDnTLDtTLhu6TDnTThu4HhurfDnWPhuq/Ds8OdMj9jw50x4buBw500w7JoMsOdeXnhuqp3w51q4buPY+G6r8OdMcOyZjLDnWrhu4nDsmlj4bqvw51q4bqxOmPhurHhu6bDnWrhurHhur1j4bqvw53hu4trJsOd4buJw6hjw53huqtr4buX4bqhY+G7psOdauG6scO0w51q4bqxPzLhurHDnWnDnWrhu49j4bqvw53hu5PDosOdauG7ieG6s+G7psOdauG6seG6o8Od4bqx4bq34bqhY8OdNMOyaDLDnWMhY+G6r8Od4bqrw7Uy4bumw53EqWnDnWrhu4nDsmdj4bqv4bumw53huq/EkcOsw53DrOG6sV1jw51qO2TDncSpw7XDnTLhurFr4buX4bqjY8OdMeG6t8OhY8OdauG6szLhurHDnTLDtTLDnWo74bq3w500w6Imw53DrOG6scOy4buFY+G6r8Wo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x3JsOsauG6t2RjWeG7rOG7sOG6t2Lhuq/DnTLhuqsmxKnEqVFZM2rhurFrYjHDneG6t3c1Y2o14buJWcOdxKlq4buX4bqrNVFZ4buZ4bq3M2rhurHDmcOdJOG7suG7ssOs4buV4bukw53hurE14bq34bqv4bqxasOZw51APSTDrOG7leG7pFnDncSp4buJMlFZLy8yM2PFqDEmZGrhurEmY+G6seG6sWQmxajhu5NjLzM1xKnhuqlqZMOsL2M14buZxKkv4bu24bu44bu04bu4L+G7tCQkM0Dhu7Qj4buy4buy4bu2JWo9PeG7siThu7bhuqvhu7LFqOG6rcOs4bqvw5rhu4lRQOG7tipZw50m4bqralFZd+G6vWPhuq/DnWo/MsOdNOG6t8Oga8OdNOG7gWPhuq/hu6bDneG6q2t9Y8OdMuG6sWvhu5fhuqNjw50yP2PDnTHhu4HDnWnDneG6sWvhu5fhuqFjw5154bq9Y+G6r8OdxKjhu4VjWcOd4buZ4bq3M2rhurFRWSThu7Lhu7JZw53hurE14bq34bqv4bqxalFZQD0kWcOdL+G7rHc/Y8OdMeG7gcOdMeG7gcOdw6zhurEiY8OdauG6t8Ohw6zDnWPhurEiY8Od4buTOsOdauG7iSzDneG6qcOhasOd4buLayzDnUt2Q3jDneG7lS7DnXnhur1j4bqvw53huqjhurFhw53huq/hurcs4bq3w53hu4tr4buXw6Fqw51q4bqxb8Odam4yw53hurE6Y+G6scOdMuG6seG6s2PhurHDnTLhurFkw51j4bqvw7Jn4bq3w50zfWPFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rErhurE/Y+G6r8OdPS3hu7bhu7Lhu7bhu7Lhu6bDnTThur9j4bqvw50y4bqx4bqzw51D4bqva+G7l8OjY8Od4buSIWPDneG6sGQ6Y+G6r+G7psOdduG6s8OdauG6scOyw515LGPhuq/DnW/hu5fDneG7lS7DnXnhur1j4bqvw53hu5ZhY8OdNMOyaDLDnXl54bqqd8Od4bqrOmLDnXbhurPDnWrhurHDssOdeSxj4bqvw51v4buXw53hu5Uuw5154bq9Y+G6r8Od4bqo4bqxYcWow51Jw50yw7Lhu4Vj4bqvw53hu5PDosOdMuG6vWPhuq/DnWo/MsOdYmbhurfhu6bDnTThur9j4bqvw50y4bqx4bqzw500LsOdY+G6sSZj4bqxw50y4bqxxJFj4bqvw51jKGLDnTEoasOdauG6tWPhurHDneG6seG6tWPhurHDnTTDoibDncOs4bqxw7Lhu4Vj4bqv4bumw51q4bq3w6HDrMOdMiJjw50yPzLDnWI8asOdMuG6vWPhuq/DnWo/MuG7psOdxKl9a8OdxKk/asOdMuG7hcOdxKlp4bumw51qO2TDncSpw7XDneG6q+G6t2Fjw53hurHhuqHDneG7k2bhurfDnUPhurF9Y8OdM31jxajDnXdtY+G6r8Od4buTZuG6t8OdNMSR4bumw51q4bqzMuG6scOdMsO1MsOd4bqrKGPhuq/DnWPhuq/hurE1w53GocOd4bqp4bq3w6Fj4bumw51qfWLDnWrDsuG7psOdY+G6r2vhu5fhuqFjw53hu5PDqWPhuq/DnTJvJsOdMj9jw50x4buB4bumw500LGPhuq/DneG7k+G6t2Fjw53hu5M6w51D4bqxfWPDnTN9Y+G7psOdxKkma8OdNMSRw53hurHDqcOsw50xOmPDnWrhu4lkY+G6r8OdaiLDrMOdauG6seG6o8OddiZjw51K4bqxw7JnY+G6r8Od4buTbuG7psOddiZjw5134bqxW8Osw53hurE6Y+G6scOdauG6scOqY+G6r8OdY+G6sVtqw53DrOG6sX1jw50y4bq9Y+G6r8OdMlvDrMOdb+G7l8Od4buT4bq3YWPDncOs4bqxbsOdauG7iT8y4bqxw50zw7XDncSp4bq3Y+G6scOd4bqxZDtqw51qO+G6t8OdMj8yw50y4bqx4bq3w50x4buB4bukw51qIWPhuq/DnTLDsmdj4bqvw53huqnhurfhuqNiw51q4buJJuG7psOd4bqv4bq3P2LDncSpP2rDneG7k+G6t+G6oTLDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPhu6bDnWMoYsOdMuG6sSgyw51q4bq1Y+G6scOd4bqx4bq1Y+G6seG7psOd4bqpw6LDrMOdauG6sWfhurfDneG6r+G6tyzhurfDneG7i2vhu5fDoWrDnWPhurHhu5Fj4bqvw53huqnhurHEkcOd4bqp4bqxIWPDnWo74bq3w50y4buFw53EqWnFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rEPhurHhurfhuqFiw53hu5Nuw51q4buJw6lj4bqvw51qfWLDnTTDsmgyw5124bqzw51q4bqxw7LDnXksY+G6r8Odb+G7l8Od4buVLsOdeeG6vWPhuq/DneG6qOG6sWHDncOya8OdauG6t2Fjw50y4bqx4bqlw500O2TDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDneG6qzrDnTLhurHDsuG7hWPhuq/DnWrhu4nhurVj4bqxw53hu5V94buXw50zw7Vj4bqvw51j4bq9Y+G6r8OdauG6seG6vWPDnWJm4bq3w53hu6jhu5R4Q0pC4buqw53huqnhurfhuqNrw51iMGvFqMOd4buSZuG6t8Od4buLa+G7l8OhasOdan1iw51j4buDw53huqvDtTLDneG7k8Ogw5004bqzMuG6scOdQ0pCw53huqnhurfhuqNrw51iMGvDnWMhYsOd4bu24buy4bu24bu24bumw5004bq/Y+G6r8OdMuG6seG6s8OdauG6sSZiw51iw7Jrw50y4bqxZMOdMSZjw50y4bqx4bqlw500O2TDneG7lHhDSkLDneG7lS7DneG7lX3hu5fDnTPDtWPhuq/DneG6qcOhw53hurFkOzLhurHDnTJvY+G6r8OdMsOq4bumw51jfWPhuq/DnTImZMOdMuG6sVtqw53huqvDsmhj4bqvw50yPzLDnWrhurdha8OdMuG6seG6s8OdNC7DnTQ7asOd4buTOsOd4bqxZDpjw51q4bqx4bq34bqhY8OdMj8yw51q4bq3YWvDnTLhurHhurPDnTLhurHDsibDnTQ7auG7psOd4bqpw6LDrMOdauG6sWfhurfDnWrhurE/ZMOd4bqvw63DneG6qeG6scSRw53huqnhurEhY+G7psOd4buTw7JmY+G6r8OdYigyw51q4buJZGPhuq/DneG7i2s/w51q4buJ4bq1Y+G6scOdauG7ieG6t+G6o2PDneG6qeG6sSbhurfDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPFqMOdw4zhurF9Y8OdMuG6vWPhuq/hu6bDneG6r+G6tyZkw51j4bqx4bq34bqhYsOd4buTbsOdMm7DnWrhurHhuqPDnTLhurFkw50yW8Osw51v4buXw53hu5PhurdhY+G7psOdMj9jw50x4buB4bumw50y4bq9Y+G6r8OdMuG6seG7jTLhu6bDnTQsY+G6r8Od4buT4bq3YWPhu6bDnTI/MsOdauG7h8OdMuG6seG7jTLDnTRkOmPDnWrhurHhuqPhu6TDnWrhu4lkY+G6r8OdNMSRw53DrOG6sT9qw53hurFr4buXw53hu5Mm4bq3w51q4buJZcOd4bqvw7Lhu4Vj4bqvw51iMGvDnTJvJsOdY+G6r8OyZ+G6t8OdNOG7jWPhuq/DnTRda8OdMlvDrMOdb+G7l+G7psOdMuG6seG6s2PhurHDneG7i2vhu5fDoGPhu6bDnTRkOmPDnWrhurHhuqPDnTThuqPDneG7kyJjw5004buBY+G6r8OdQ+G6sX1jw50zfWPDnWrDtcOd4bqv4bq3PzLDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPhu6bDnWrhu4/DnTTEkcOdajtkw53DrOG6sWRj4bqvw51q4buJOmTDncSpfWvDneG7ieG7gWPhuq/DnWrhu4lkY+G6r8OdMuG7gWPhuq/DnTThur9j4bqvw50zfWPDnTLDssOd4buTOsOdamQ6Y8OdM31jxajDnXfhurHhuqXDnTQ7ZMOdMj8yw51j4bqvOmPhurHhu6bDnTRkOmPDnWrhurHhuqPhu6bDnTQg4buXw51iO2PhurHDnWpr4buXYWPDnWrhu4lr4buXw6Bj4bumw53hu5MiY8OdNOG7gWPhuq/DnUPhurF9Y8OdM31jw51q4bqzMuG6scOdMsO1MsOdauG6sSZiw53huq/hurcmw53hu5R4Q0pC4bukw53DrOG6sT9qw51q4buJ4bq34bqjY8Od4bqp4bq3Y+G6scOdM2QmY+G6scOdM8OiMuG6scOd4buTbuG7pMOdMuG6sWvhu5fhuqNjw5004buH4bq3w50y4buFw50yW2vDnTJ94buXw51q4buJ4bq/Y+G6r+G7psOd4buTImrDnWNr4bq94bq3w500NWLDneG6qzvhurfDneG6seG6t+G6oWvDneG7i2ssw53huqnhurdj4bqxw51qw6HDnTImZMWoxajFqMOd4buSZuG6t8OdxKnDtcOdMuG6sWtj4bqvw53EqeG7jTLhu6bDnTThur9j4bqvw53huqtlY+G6r8OdMm8mw500LGPhuq/DnW/hu5fhu6bDnTLhurHhurNj4bqxw53hu4tr4buXw6Bjw53hu5M6w50yPzLDnWpdY+G6r8Od4bqrZsOsw51D4bqxfWPDnTN9Y+G7psOd4buUeENKQsOd4bqp4bq34bqja8OdYjBrw53hu5Uuw5154bq9Y+G6r8Od4bqo4bqxYcOdNC7DnTQ7asOdNMOyaDLDnWPhurHhu5Fj4bqvw51q4bqxOmPhurHDneG7i2ssw53hu4trJmPDnWrhu4nDqWPhuq/FqMOdecOhY8OdYybhu5fhu6bDnWrhurFrw51j4bqxIsOsw50x4bq1Y+G6scOd4buLa31jw500XWvDnWPhuq/DsmfhurfDnTJvJsOd4buVLsOdNDtqw53hurHhu4Vjw5094buyw51q4buJ4bq34bqha8OdNOG6v2Phuq8vYyFi4bukw500Z+G6t8OdxKnDqmPhuq/DnTJvJsOdY+G6r8OyZ+G6t8OdM31jw53huqnhurHhur1j4bqvw51j4bqv4buPY+G6r8OdMizhurfDnWrhurHhurfhuqFjw53hu5M6w51jfWPhuq/DnTImZMWow53hu5Quw5154bq9Y+G6r8Od4bqo4bqxYcOdNC7DnTTDsmgyw5134bqxb8OdasOiMuG6scOdS3ZDeMOdauG6pWPhurHDnUrhurEmY+G6scOd4bqwxJEmw53hu4tr4buXw6Fqw500w6Jj4bqxw50y4bq9Y+G6r8OdY+G6sSJjw500O2rDnTLhurFrIGPDnUNKQsOd4bqp4bq34bqja8OdYjBrw51jIWLDneG7tuG7suG7tuG7tsWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4busQ+G6seG7kWPhuq/DnWMhYsOd4buLaybhu6bDnXYmY8OdSuG6scOyZ2Phuq/DneG7k27DneG6sGvhu5fhuqFjw51v4buXw5154bq9Y+G6r8OdxKjhu4Vjw53hu5U/MsOdNMOiY+G6scOdeXnhuqp3w50yP2PDnTHhu4HDneG6qzrDneG6qeG6sX1rw5004buBasOdw6zhurE/w50ybybDnTLhur1j4bqvw51qPzLDnTI/Y8OdMeG7gcWow51K4buJYWPDnTLhu4XDncSpacOdQ+G6r+G6scOiw53hu4tr4buXw6Fqw53EqcOqw53hu7JALUPhu4ovSkvDnTJvJsOddiZjw5134bqxW8Osw53hurE6Y+G6scOdeSxj4bqvw50x4buBw51q4bqlY+G6seG7pMOdQ+G6r+G6scOiw53hu4tr4buXw6Fqw53EqcOqw53hu7JALUPhu4ovSkvDneG7k8Ogw53igJxK4bq3w6HDrMOdam4yw53hu5V94buXw50zw7Vj4bqvw5004buB4bq3w51j4bqvw7PDnTI/Y8OdMeG7gcOd4buTOsOdNOG7h+G6t8OdYmbhurfDnWI7Y+G6scOdYjnDnTLhur1j4bqvw51qPzLDnTI/Y8OdMeG7gcOdND/DrMOd4buNY+G6r8Od4buXYWvDnTJda8OdSuG6sSZj4bqxw53hurDEkSbDnWrhurE6Y+G6scOdauG6pWPhurHDnWrhurdhY8OdauG6t8OhY8Od4buTOmTDnWMhYsOd4bu24buy4bu24buy4oCd4bumw512JmPDnUrhurHDsmdj4bqvw53hu5Nuw53hurBr4buX4bqhY8Odb+G7l8OdNC7DneG7lX3hu5fDnTPDtWPhuq/DnTTDoMOdP2PDnXl54bqqd8OdMj9jw50x4buBxajDnUrhurE1ZMOdNMSR4bumw500LsOdauG6t8OhY8Od4bqxOmPhurHDneG7iTrDncSpZD9q4bumw500P2PhurHDneG6r+G6tz/DneG6qzvhurfDnTThu4HhurfDnWPhuq/Ds8OdMj9jw50x4buBw53hurHhurfhuqFjw50yxJHhu6bDneG6q8O1JsOdMuG6scOpY8OdMj9jw50x4buBw51q4buJZGPhuq/DnTPhurfhuqFjw53hu4tr4buXw53hurFkOzLhurHhu6bDneG7lTViw53hu5U2asOd4buTw6DDnWrhu4nhurVj4bqxw5004buBw53hurHDqTLDneG7k1tj4bumw51jIWPhuq/DneG6q8O1MsOdMm8mw51i4buD4bq3w50yP2PDnTHhu4HDneG7kzrDneG7l2Frw50yXWvhu6bDnWPhurHhurfhuqFiw53hu5Nuw50ybybDnWrhu49j4bqvw500w6Imw53DrOG6scOy4buFY+G6r8OdNOG6o8Od4buVPzLDnTTDomPhurHDnWPhu4XhurfDneG6q2t9Y8OdMuG6sWvhu5fhuqNjw53hu5M6w50xw6rDnWrhu4nhurPDnTLhur1j4bqvw51qPzLDnTLhurFkw53DrOG6sW3DneG6sWjDrMWow53huqjDoWrDneG7i2ss4bumw51q4buPw51jIWLDneG7tuG7suG7tOG7tsOdNMOhY8OdYybhu5fhu6bDnXYmY8OdSuG6scOyZ2Phuq/DneG7k27DneG6sGvhu5fhuqFjw51v4buXw500LsOd4bqra31jw50y4bqxa+G7l+G6o2PDnWrhu4/DneG6sWvhu5fhuqFjw53hu5PDoMOd4buVLsOd4bu0KsOdNOG6v2Phuq/DnTLhurHhurPhu6bDnTThurfDoGvDnTThu4Fj4bqvw51q4buPw53hu5Uuw53huqthY8Od4bqxa+G7l+G6oWPDnSPDnTThur9j4bqvw50y4bqx4bqzxajDnXnDoWPDnWMm4buX4bumw53hu7Thu7Lhu7JTw50x4bqzw51q4bqxw7LDnTQsY+G6r8Odb+G7l8OdMlvDrMOd4buVLuG7psOd4bu04buyL+G7tEDDncOs4bqxxJHDnTHhurPDnWrhurHDssOdauG6scOyZ2Phuq/DnWrhu4nDtTLDnTQsY+G6r8Odb+G7l+G7psOd4bu04bu0L+G7tEDDnTLhurFvw51qw6Iy4bqxw51LdkN44bumw53hu7Thu7Yv4bu0JcOdw6zhurHEkcOdMuG6sW/DnWrDojLhurHDnUt2Q3jDneG6qeG6seG6vWPhuq/DncOs4bqxLOG6t8OdY+G6r8OyZ+G6t8OdNMOiJsOdw6zhurHDsuG7hWPhuq/hu6bDneG7tOG7suG7slPDneG7lS7hu6bDnWrhurHDosOdauG7iVtjw50yxJHDnTI/Y8OdMeG7gcOd4bqrOsOdY+G7kcOd4bqrLmPhurHDnTQ7ZMOd4buLayxjw53huqvGocWoxajFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rHnhur9j4bqvw50y4bqx4bqzw53huqphw51K4bqxJmPhurHDneG6sCzhurfhu6bDncOM4bqxxJHDnXbhurPDnWrhurHDssOdSuG6scOyZ2Phuq/DnWrhu4nDtTLDneG6sGvhu5fhuqFjw51v4buXw5154bq9Y+G6r8OdxKjhu4Vj4bumw50y4bqxZMOdMeG6t8OhasOZw53hu4prJsOdeXnhuqp34bumw500JsOdxKnDqsOdMj9jw50x4buBw53DrOG6sT9qw53hurFr4buXw500w7JoMsOdYyFj4bqvw53huqvDtTLhu6bDncSpacOdauG7icOyZ2Phuq/hu6bDneG6r+G6t+G7kcOd4bqv4bq1Y8Odw6zhurEgYsOdMuG6sVtqw500O2TDnTThu40y4bumw51q4bq3w6HDrMOdMiJjw51j4bqxJmPhurHDneG7k2bhurfDnTLhur1j4bqvw53hu5PhurfhuqEyw51iZuG6t+G7psOdauG7iT8y4bqxw51j4bqx4bq34bqhYuG7psOdan1iw53hurFr4buXw6Fq4bumw500w7JoMsOdMeG6v+G6t8OdM8Oyw61j4bqv4bumw51q4bqxw7TDnWrhurE/MuG6seG7psOd4buJw6hjw53huqtr4buX4bqhY+G7psOdJmLDneG6seG6t+G6o2vDnWPhurHhurfDoGvDneG6q+G6p2PhurHDneG7k8O1MuG7psOdNMSRY+G6r8Od4bqvxJHDrMOdMuG6vWPhuq/DncSp4buNMuG7psOdauG7ieG6s8OdamvhuqHDnTLhurFkw50yPzLDnTTDoibDncOs4bqxw7Lhu4Vj4bqv4bumw51jKGLDnTEoasOdauG6tWPhurHDneG6seG6tWPhurHDnTLhu4XDncSpaeG7psOdMm1j4bqvw53hu5Nm4bq3w51qIsOsw51q4bqx4bqjw50yW8Osw51v4buXw500w6Imw53DrOG6scOy4buFY+G6r8OdMm7DnWrhurHhuqPDneG6scSRJsOdMj8yw50y4bqxb8OdauG7icOy4buFY+G6r+G7psOd4bqv4bq3LOG6t8Odw6zhurE/w6zDnWrhu4lkY+G6r8Od4bqrLmPhurHDnTQ7ZOG7psOdMuG6seG6pcOdNDtk4bumw5004bq3w6Brw53hurE6Y+G6scOd4buTOsOdauG7h8OdMuG6seG7jTLDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnWPhurHhurfhuqFiw53hu5Nuw500O2rDneG6seG6t+G6oWvDneG7i2ssxajDneG6sF1rw53hurHDoWrDnTI/Y8OdMeG7gcOd4buLaybDneG6q2t9Y8OdMuG6sWvhu5fhuqNjw50yxJHDnTHDsmYyw51q4buJw7JpY+G6r8OdauG6sTpj4bqx4bumw51q4bqzMuG6scOd4bqrw7Phu5fDnTTDsmgyw51j4bqx4bq3w6Brw53huqnhurdj4bqxw51j4bqv4bqx4bq34bqhYsOdauG6scO1MsOdauG6t8OjY+G7psOdMsSRw53hu4trJmPDnTThurfhuqNiw51j4bqx4bq1Y8OdY+G6sSJjw53hu5M6w53DrOG6scOy4buFY+G6r8Odw6zhurE/w6zDneG6qy5j4bqxw500O2Thu6bDnTLhurHhuqXDnTQ7ZMOdamQ6Y8OdM+G6t+G6oWPhu6bDncSpP2rDnWrhurHDtTLDnWrDocOd4bqx4buFY8Wow51K4buJZGPhuq/DnWrhurFn4bq3w53huq/hurcmY8Odambhurfhu6bDneG6sWvhu5fhuqFjw51q4bq3w6HDrMOdam4yw51qIWPhuq/DnTLDsmdj4bqvw50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw53huq/hurc/ZMOdM24yw50y4bqx4bqzY+G6scOdauG7icOiw51qw7LDnWrDsmlj4bqv4bumw53hu5V94buXw50zw7Vj4bqvw5004buB4bq3w51j4bqvw7PDnTI/Y8OdMeG7geG7psOdNCxj4bqvw53hu5PhurdhY8OdMsSRw50xLGPDneG6q+G6p2PhurHDnTLhurHhurNj4bqxw51q4buJw6LDneG7k+G7kWPhuq/DneG7kzpj4bqv4bumw50yxJHDnWrhu4nhurPDnWpr4bqh4bumw53DrOG6sSBiw50y4bqxW2rDnTQ7ZMOdNOG7jTLDnTI/MuG6scOdYjtj4bqv4bumw53GocOdauG6seG7jTLDnWrhu4fDnTLhurHhu40yw53huqnhu6PDneG6q2siauG7psOdauG6scO1MsOdxKnDtcOdauG6t8OgY8Odw6zhurFkY+G6r8Od4bqvw7Lhu4Vj4bqvw51iMGvhu6bDnTRvw51jIWPhuq/DneG6q8O1MsOd4bqxZDpjw51q4bqxOmPhurHDnWPhurHhurfhuqFiw53hu5Nuw500w7JoMsOd4bqv4bq3JmThu6TDnTQ6ZMOdajtk4bumw50x4bq/4bq3w50zw7LDrWPhuq/hu6bDnTHhu4fDnWPhurHhurfhuqFi4bumw500w6DDnTE7asOdNMOyaDLDnTI/Y8OdMeG7gcOdMsSRw5004buNMuG7psOdMsSRw51qOuG6t+G7psOdauG7iTjhu6bDnTI/Y8OdMeG7gcOdY+G7kcOd4buTOmTDnTI/MsOd4buTw6LDnWrhu4nhurPDncOs4bqxbcOd4bqxaMOsxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nDncSpauG7l+G6qzVRWWo14buVai0m4bqr4bq34bqvY8OZw53hu4nhurfhuq/hurFq4bukWeG7rOG7sMSpauG7iWRj4bqv4busdjrhurfDneG7kzrDnSxj4bqxw5nDnUrhurEmY+G6scOd4bqwa2Hhu7AvxKlq4buJZGPhuq/hu6zhu7Avw6zhu6w=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]