(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5-2019 lúa trỗ bông, ảnh hưởng của nhiễm mặn và thời tiết nắng nóng sẽ khiến khoảng 7.348 ha đến 9.421 ha cây trồng của các huyện vùng đồng bằng ven biển và vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn có khả năng xảy ra thiếu nước, khô hạn. Hiện nay, vùng ảnh hưởng triều thuộc các huyện như Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn... đã nhiễm mặn, ảnh hưởng đến lấy nước ngọt của các trạm bơm vùng ven biển. Nguồn nước bơm phục vụ tưới cho 28.694 ha cây trồng, trong đó có 22.183 ha lúa chiêm xuân năm 2019 trong hệ thống thủy nông Bắc sông Mã  gặp nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukTDqcOZXeG6vOG7lj1Xw5rhurzhu6zDmUzhu5jhurwuw5lb4buY4bq8PMWoV8OZ4bq8PCjhu4hXw5rhurw3w5JW4bq8V8OZw5Uu4bq8Vk5X4bqm4bq84busw5nhu7jhurzDmeG7iFfhurzhu5jDkjjhurw8KCNXw5pDL8OZ4bq+REMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7i8agw43hu5ThurpE4bulw5nGoFjhurzhu5Qy4bq84buSw4xY4bq84buYXcON4bq8w6nDmeG7pOG6vOG7mFvhu5jhurzhu6XDmV044bq84buuOuG7pOG6vOG6qsO5O+G6vOG7jeG7uFfDmuG6vFfDmsOZ4bukUi7hurw14buK4bq8dMOZw4w84bq8PCjhu6RTV+G6vFfhu7hXw5rhurw8w5nhu7hXQuG6puG6vDzDmT/hu6Thurzhu5bhu6RTVuG6vOG7mD5A4buk4bq8PMOZw4xXw5rhurzhu4Lhuqbhurzhu5bhu44+4bq8PMOZw4xXw5rhurzhu4Qt4buAw4rhur5J4bq84buue8ON4bq8PCgl4bq84buS4bu4V8Oa4bqm4bq8xKhXw5nhurzDmSA7V8Oa4bq84buYXcON4bq8V8OZ4bukVFbhurxWTlfhurw14buK4bq8PMOZP+G7pOG6vDzhu6RQPOG6vFdMV8Oa4bq8V1lXw5rhurwp4bue4bq84busw5nhu6RQV+G6vOG7rMOZWMSoV8Oa4bq8R+G6rOG7huG7gkjhurzDmcON4bq84buWUFfhurxJ4bqs4buC4buA4bq+4bq8w5nDjeG6vOG7mMOSOOG6vDwoI1fDmuG6vOG7mF3DjeG6vOG7mMOM4buY4bq8w5k+OFJX4bq8NX1Xw5rhurzhu5YjV8Oa4bq84buSTVfDmuG6vDXGoFfhurzhu5Lhu6RTV+G6vDXhu4rhurw1fVfDmuG6vMSoV8OZ4bq8w5kgO1fDmuG6vDfDklbhurxXw5nDlS7hurxWTlfhurzhu5hZ4bq84busw5nEqOG6vFdLV8Oa4bq8N8SoOOG6vCjDjeG6vDzDmeG7pFA+4bq8VyAm4buY4bqm4bq84busw5nhu7jhurzDmeG7iFfhuqzhurzhu4vhu6RSV+G6vFfDjTjhuqbhurw1fVfDmuG6vMSoV8OZ4bq8w5kgO1fDmuG6vDwo4bukUT7hurw8w5k+PeG7mOG6vOG7mMOM4buY4bq8w5k+OFJX4bq8V8OZIOG6vOG7i8OVPuG6vMOzPeG7mOG6puG6vOG7i+G7iuG6vOG7pSg+V8Oa4bqm4bq84buNw5rDjeG6vMO5Klfhuqzhuqzhuqzhurzhu5ZK4bq8V8OZ4bukVFbhurxWTlfhuqbhurzEqFfDmeG6vMOZIDtXw5rhurzhu5ZQV+G6vOG7ruG7jDjhurxXICbhu5jhurxXw5rhu7I84bq84buYXcON4bq84buYw4zhu5jhurw8KOG7iFbhurzhu5IqVuG6vDV9V8Oa4bq8NcagV+G6vOG7kuG7pFNX4bqs4bq84buNw5o+I1fhurxXICbhu5jhurzhu5IqVuG6vC7DmVvhu5jhurw1W+G6vDwgJuG7pOG6vOG7mMOZWOG6vOG7gEjhuqxGSeG7guG6vMOZw43hurzhu5jDkjjhurw8KCNXw5rhuqbhurw8KFhXw5rhurzhu5ZZ4bq84buYWeG6vOG7gOG7gOG6rOG6vkjhu4bhurzDmcON4bq84buue8ON4bq84buYw5nhu6Thu6BW4bq8Nz7DklfhurxXS1bhurzhu4DDiuG6vknhurw8KFhXw5rhurzDmVLhurw8w5lAV8Oa4bq8PMOZXTjhurxX4bu4V8Oa4bq8ZUzhu5jhurwp4bu4V8Oa4bq8w7JK4bq8w5pOLuG6vFfDmeG7pFE+4bq84busw5lZ4bq84busw5lLV+G6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurwuw6nGoFc8xqAo4bq6REPhu6RWw5rhurzhu5jhu67DjSkpxILhurrhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8RsOKw4ouN+G6pOG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMOC4bq84buCw4rhu4YuN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7mOG7lFfhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcv4buUxqAp4busPFguL1fGoDYpL+G6vknDikcv4bq+R0fhu5TDiuG7gMOKw4pJ4buE4buCPEdI4bq+Rknhu67DiuG6rOG7sC7DmuG6tCjEguG6vkbhur7hurrhurzDjeG7rjzEguG6usOpw5ld4bq84buWPVfDmuG6vOG7rMOZTOG7mOG6vC7DmVvhu5jhurw8xahXw5nhurw8KOG7iFfDmuG6vDfDklbhurxXw5nDlS7hurxWTlfhuqbhurzhu6zDmeG7uOG6vMOZ4buIV+G6vOG7mMOSOOG6vDwoI1fDmuG6uuG6vC9EQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LsOpw40uPOG7pFhX4bq6RMOpw5nhu6ThurxXw5nDjFfDmeG6vOG7pcOZXTjhurzhu6464buk4bq84buNw5rDjeG6vMO5Klfhurw1w5VX4bq8w5nhu4pXw5nhurzhu6Uo4buIVuG6vOG7kipW4bq84bu1w43hurzDs1jDjVfhuqbhurwuw5lb4buY4bq8NVvhurxXICbhu5jhurw8ICbhu6Thurw1W+G6vOG7mMOZ4buk4bugVuG6vDc+w5JX4bq8PCjhu6BX4bq84buWxq/DjeG6vOG7kuG7ilfhuqzhurzhurFXw5nDguG6vOG7pcOZPuG6vOG7i8Odw41DLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RMOpw5ld4bq84buWPVfDmuG6vOG7rMOZTOG7mOG6vC7DmVvhu5jhurxXw5o+I1fhurxXICbhu5jhurxXw5nhu6RUVuG6vFZOV+G6puG6vOG7mMOM4buY4bq8PMOZw4xXw5rhurw1McON4bq8IT7DjeG6vMOp4bu4V8Oa4bq8PDjhurzhu6Xhu43hu4vhu4vhurzDsuG7pcO94bq84bulw5ldOOG6vOG7rjrhu6ThurxlTOG7mOG6vMO54bu4V8Oa4bq8w7JK4bq84buWSuG6vOG7mMOZ4buo4bq84buW4buIWOG6vOG7mMOM4buY4bq84buYw5nhu6ThurxXw5nDjFfDmeG6vDzDmV044bq84buuOuG7pOG6vDwoMuG7mOG6vDzDmT494buY4bq8PMOVV+G6vOG7lFtXw5rhurxW4buy4buk4bq8V8OaPiNX4bq8VyAm4buY4bq8V8Oa4buyPOG6vDwow41Xw5nhurw8w5ld4bq84buSKlbhurw8KDThurw14buKWOG6vOG7liNXw5rhuqThurzhu5ZMLuG6vOG7lsOVLuG6vDwo4bugV+G6vOG7mMOM4buY4bq84bus4bugV8OZ4bq8POG7pOG7oD7huqbhurzhu5ZZV8Oa4bq84buYw5lOPOG6vOG7mMOM4buY4bq84buYQFfDmuG6vDzhu6Thu6A+4bq84buUICbhu6Thurzhu5bhu6Dhuqbhurzhu5jDmcOoV+G6vOG7rOG7plfhurxXICbhu5jhurw14buK4bq8PMOZxKjhurwuw5nDjeG7pOG6vOG7lkwu4bq84buW4buMPOG6vOG7llPhurzDmuG7pDThurxXICbhu5jhurw8KFhXw5rhurzhu6zhu6BXw5nhurw84buk4bugPuG6puG6vCnhu7hXw5rhurxXPeG7pOG6vOG7liNXw5rhuqbhurzhu5YjV8Oa4bq8PMOZP+G7pOG6vFfDmktX4bq8Vk5X4bq8N8OSVuG6vFfDmcOVLuG6vDXhu4pY4bq84buWI1fDmuG6rOG6vOG6u1lXw5rhurzDkj7hurxlw4xY4bq8w71LV+G6vOG7llPhurxXw5pLV+G6vFZOV+G6puG6vMOa4bukNOG6vFcgJuG7mOG6vFfDmuG7sjzhuqThurzhu5ZMLuG6vOG7lsOVLuG6vFfDmktX4bq8KeG7uFfDmuG6vMOp4buKV+G6vOG6qjwo4bugV+G6vOG7lsavw43hurzhu5Lhu4pX4bq8N0rhurzhu43DmsON4bq84bq74bukUVfhuqbhurzhu43DmsON4bq8w7kqV0LhurxXw5pLV+G6vFZOV+G6vDXhu4rhurw84bum4buYw5nhurw8KDThurxXICbhu5jhurxXw5rhu7I84bq8w5kj4buk4bq8IT444bq8PDHhurw8w5nGr+G6vDdK4bq8ZeG7qFbhurzDuSpX4bqm4bq8w5k+OFJX4bq84buL4buK4bq84bulKD5Xw5rhurw14buK4bq8POG7qFfDmeG6vOG7jeG7pFfDmeG6vGXFqFfDmeG6vDVR4bq8PCAm4buk4bq84buYw5lY4bq84buWI1fDmuG6vCg+PVfDmuG6vOG7jcOaw43hurzDuSpX4bqs4bq84bq7I1fDmuG6vDzDmT/hu6Thuqbhurwo4buK4bq8KVjDjDzhuqbhurzhu6zhu6RTVuG6vDwow43huqbhurzhu5bDjFfDmeG6vMOa4bukw4zhurzhu6zDmcSo4bq8V0tXw5rhurwuw5lb4buY4bq8NVvhurwpxKhX4bq8Nz7hu4w84bq84buYXcON4bq8SUfhurw8KOG7iFbhurzhu5IqVuG6vDwgJuG7pOG6puG6vDwo4buIVuG6vOG7kipW4bq8PCAm4buk4bq8LeG6vDzhu6Thu6A+4bq84busUDzhurzDmTou4bq8NSbhu6Thurzhu4bhu4JH4bq8VsOMOOG6vOG7kipW4bq84buWU+G6vOG7mMOZPsOUV+G6vOG7ksav4bq8NcOVPOG6vDwg4bq8PMOZ4bukUDzhurzhu5LGr+G6vOG7lDLhurwuw5nDnVfDmuG6puG6vCkzw43hurzhu5jDmTTDjeG6vMOZIOG6vMOZ4bu0V8Oa4bqm4bq8PMOZw4044bq8PMOZUOG6vC7DmVvhurw8fVfDmuG6puG6vMOZ4bukUlfhurw84buI4buk4bq84bq+w4rDiuG6sOG6vDwo4buIVuG6vOG7kipW4bq8w5nhu6RSV+G6vOG7mFnhurzhu5ZK4bq8w5lY4buIPOG6vOG7lj1Xw5rhurzhu5IqVuG6vFcgJuG7mOG6pOG6vFfhu4hY4bq8NeG7mjzhurwp4bu4V8Oa4bq84bulKOG7iuG6vMOs4bukw41Xw5rhuqbhurwp4bu4V8Oa4bq84bqrPuG6puG6vOG7klPhurzDmXs84bqm4bq84bus4bugV8OZ4bq84buU4buQV+G6vOG7mMOM4buY4bq8PCjhu4hW4bq84buSKlbhuqzhuqzhuqzhurw1JuG7pOG6vDwkV8Oa4bq84busw5lA4buk4bq84buuIDpXw5rhurzhu5ZK4bq84buW4buKWOG6vOG7lkwu4bq84bq+4buC4buG4bqs4buCw4pHVuG7huG6vOG7kn1X4bqm4bq84buW4buMPOG6rOG6vMOyPTzhurwpQOG6vOG7mEBXw5rhurzhu5ZK4bq84buWIDrhu5jhurzhu5jEqOG7pOG6vDzhu4hY4bq8V8OZTVbhurzhu5IqVuG6vFcgJuG7mOG6vDwx4bq84bulKOG7iFbhurzhu5IqVuG6vOG7i1hNV8Oa4bq8b8OZw4xXw5nhurw3PkBXw5rhurwp4bu4V8Oa4bq84bqrPuG6vDXhu4rhurzhu5Yk4bq8Nz5AV8Oa4bq8KeG7uFfDmuG6vOG7pSjhu4rhurzDrOG7pMONV8Oa4bq84buYw5lY4bq84buYw4zhu5jhurw8KOG7iFbhurzhu5IqVuG6vDXDlVfhurzDmeG7ilfDmeG6rOG6vMOpw4zhu5jhurzhu5jDmeG7pOG6vFfDmcOMV8OZ4bq8PMOZXTjhurzhu6464buk4bq8PCgy4buY4bq8PMOZPj3hu5jhurzhu5ZK4bq84buYw5ld4bq84buWPVfDmuG6vC7DmUDhu6ThurzDmTou4bq8NSbhu6Thurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCE+OFFX4bq8PCjhu6BX4bq84buWxq/DjeG6vOG7kuG7ilfhurw3w5I44bq84buUMlfDmuG6vDXhu4rhurw8KOG7pFNX4bq84busw5nDjeG7pOG6vC7DmSAqV8Oa4bq8w4xX4bq84buW4bukUT7hurzDmeG7ilfDmeG6vFcgJuG7mOG6vDwgJuG7pOG6puG6vC7DmSAqV8Oa4bq8w4xX4bq84buYw5lAV8Oa4bq84busw5nhu7jhurzDmeG7iFfhuqbhurxXw5nhu6RUVuG6vFZOV+G6vOG7mMOZWOG6vDwxV8Oa4bq84buY4bu4V8Oa4bq8PCjFqFfDmeG6puG6vDwxV8Oa4bq8NX1Xw5rhuqzhuqzhuqzhurzDqeG7uFfDmuG6vDw44bq84buWSuG6vC7DmcOMPOG6vOG7lj1Xw5rhurwuw5lYV8Oa4bq8PCjhu4pY4bq8PMOZ4buk4bq84buWPsON4bq84buSw4xW4bq84buWxq/DjeG6vOG7kuG7ilfhurw8w5nDjTjhurzhu5jDjeG6vDzDmSA/V8Oa4bq8PCgy4buY4bq8POG7iOG7pOG6vOG7luG7jj7hurxWQOG7pOG6vOG7mOG7uFfDmuG6vDwoxahXw5nhurzhu5ZZV8Oa4bqm4bq8Vjvhurzhu5hAV8Oa4bq8O+G6vOG7mDPDjeG6vCnhu7hXw5rhuqbhurzhu5gzw43hurzhu5Lhu6RTV+G6vMOZOi7hurzhu6454bq84buWU+G6vMOa4bukNOG6vFfDmuG7sjzhuqbhurxXw5pLV+G6vFZOV+G6pOG6vDfDjOG7mOG6vOG7lsavV8OZ4bq84buWPeG6vFZOV+G6vOG7llPhurzhu67hu4w44bq8VyAm4buY4bq8PCAm4buk4bq8LsOZfeG6vMOZOi7huqThurzhu5hZ4bq84buS4bukUlfhurwuw5nDjC7hurw3M+G6vOG7rjnhurxXw5nhu6RUVuG6vFZOV+G6vOG7rMavLuG6vDzDmT/hu6ThuqzhuqzhuqzhurxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG6u1BX4bq84buYPkDhu6Thurw8w5nDjFfDmuG6vOG7gC3hu4DDiuG6vknhuqbhurzDqeG7uFfDmuG6vDw44bq84bul4buN4buL4buL4bq8w7Lhu6XDveG6vOG7pcOZXTjhurzhu6464buk4bq8ZUzhu5jhurzDueG7uFfDmuG6vMOySuG6vOG7lkrhurzhu5gq4bq84buSxKhX4bq8LsOZW+G7mOG6vDVb4bq84buWXeG6vFcgJuG7mOG6vOG7mMOZWOG6vOG7mMOM4buY4bq8w5k+OFJX4bq84buLw5U+4bq8w7M94buY4bqm4bq84buLWE1Xw5rhurzhu4tZw43huqbhurzhu43DmsON4bq8w7kqV+G6puG6vOG7i+G7iuG6vOG7pSg+V8Oa4bqm4bq8PMOZxq/hurw3SuG6vGXhu6hW4bq8w7kqV+G6puG6vOG7hOG6vDdK4bq8NeG7iuG6vC7DmSA/V8Oa4bq84bul4buKWOG6vOG7tT444bugV+G6vOG6quG7pXThurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcONQuG6vOG7mMOZS1bhurwpWeG7mOG6puG6vDwgJuG7pOG6vOG7lCAsV8Oa4bq84buYw5lY4bq84buYw5I44bq8PCgjV8Oa4bq8LsOZw4w84bq8PCjhu6RTV+G6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7huqM+PMOZWCjhurpE4bulw5k+4bq84buLw53DjUMvLkQ=

Thu Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]