(Baothanhhoa.vn) - Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc thanh toán giá trị hợp đồng và hoàn trả số tiền thanh toán vượt giá trị phê duyệt quyết toán các gói thầu liên quan đến công trình xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Công trình xây dựng Gara xe Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (tại 09 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) và Công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn.

Thông tin về gói thầu, các đơn vị liên quan, số tiền thanh toán và hoàn trả

Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc thanh toán giá trị hợp đồng và hoàn trả số tiền thanh toán vượt giá trị phê duyệt quyết toán các gói thầu liên quan đến công trình xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Công trình xây dựng Gara xe Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (tại 09 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) và Công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn.

Thông tin về gói thầu, các đơn vị liên quan, số tiền thanh toán và hoàn trả

Thông tin về gói thầu, các đơn vị có liên quan, số tiền thanh toán và hoàn trả cụ thể như sau:

I. Thanh toán giá trị hợp đồng

1. Căn cứ Hợp đồng số 140/2011/HĐ-CCTT-IVC ngày 20/4/2011 giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam về việc thẩm định giá máy phát điện Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số1070/QĐ-TCT ngày 30/06/2017 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán dự án hoàn thành công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Giá trị hợp đồng số 140/2011/HĐ-CCTT-IVC: 6.700.000 đồng

Giá trị được phê duyệt quyết toán: 6.700.000 đồng

Giá trị công ty còn được thanh toán: 6.700.000 đồng.

2. Căn cứ Hợp đồng số 02/HĐ/2009 ngày 06/1/2009 giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam về việc thí nghiệm nén tĩnh cọc Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-TCT ngày 30/06/2017 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán dự án hoàn thành công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Giá trị hợp đồng số 02/HĐ/2009: 115.410.000 đồng.

Giá trị được phê duyệt quyết toán: 115.410.000 đồng.

Giá trị công ty đã thanh toán: 100.000.000 đồng.

Giá trị công ty còn được thanh toán: 15.410.000 đồng.

3. Căn cứ Hợp đồng số 37/HĐKT ngày 18/8/2010 giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH đầu tư quốc tế Thăng Long về việc thi công Hệ thống thu rác Công trình: Xây dựng trụ sở làm việcVăn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-TCT ngày 30/06/2017 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán dự án hoàn thành công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

- Giá trị hợp đồng số 37/HĐKT: 264.000.000 đồng

- Giá trị được phê duyệt quyết toán: 264.000.000 đồng

- Giá trị công ty đã thanh toán: 209.178.000 đồng

- Giá trị công ty còn được thanh toán: 54.822.000 đồng.

4. Căn cứ Hợp đồng số 08/HĐ-XD ngày 01/11/2006 giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tân Sơn về việc thi công xây dựng nhà Gara xe Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (tại 09 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa); Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-TCT ngày 08/6/2009 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc quyết toán dự án hoàn thành công trình công xây dựng nhà Gara xe Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

- Giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng: 471.661.000 đồng

- Giá trị được phê duyệt quyết toán: 444.741.806 đồng

- Giá trị công ty đã thanh toán: 400.000.000 đồng

- Giá trị công ty còn được thanh toán: 44.741.806 đồng.

5. Căn cứ Hợp đồng số 07/9/HĐ-XD ngày 23/09/2010 giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH phát triển công nghệ An Ninh về việc Thi công hạng mục công trình PCCC Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Giá trị hợp đồng số 07/9/HĐ-XD: 623.839.000 đồng

- Giá trị được phê duyệt quyết toán: 569.048.000 đồng

- Giá trị công ty đã thanh toán: 311.919.000 đồng

- Giá trị công ty còn được thanh toán: 257.129.000 đồng.

II. Hoàn trả số tiền thanh toán vượt giá trị phê duyệt quyết toán

1. Theo Hợp đồng số 01/4/HĐ-XD ngày 17/04/2011 đã ký giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn thuộc Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Thanh Hóa về việc thực hiện gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn

- Giá trị theo Hợp đồng là: 102.000.000 đồng

- Giá trị trình duyệt quyết toán là: 100.510.966 đồng

- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thanh toán cho nhà thầu là: 96.900.000 đồng

- Giá trị quyết toán được duyệt là: 89.553.917 đồng

Tuy nhiên theo Quyết định số 4427/QĐ-CT ngày 28/12/2018 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn thì:

- Giá trị được phê duyệt là: 89.553.917 đồng

- Giá trị nhà thầu thanh toán vượt so với giá trị phê duyệt quyết toán của Cục Thuế là: 7.346.083 đồng

- Số tiền phải hoàn trả là: 7.346.083 đồng.

2. Theo Hợp đồng số 01/12/HĐ-XD ngày 04/12/2009 đã ký giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Xuân Thành về việc thực hiện gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thì:

- Giá trị theo Hợp đồng là: 868.109.000 đồng

- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thanh toán cho nhà thầu là: 824.703.000 đồng

Tuy nhiên theo Quyết định số 1070/QĐ-TCT ngày 30/06/2017 của Tổng cục Thuế về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thì:

- Giá trị được phê duyệt là: 795.884.000 đồng

- Giá trị nhà thầu thanh toán vượt so với giá trị phê duyệt quyết toán của Tổng cục Thuế là: 28.819.000 đồng

- Số tiền phải hoàn trả là: 28.819.000 đồng.

3. Theo Hợp đồng số 10/11/HĐ-XD ngày 24/11/2007 đã ký giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng & Thương mại A1 về việc thực hiện gói thầu: Thẩm tra Thiết kế KTTC+ Dự toán Đường cáp ngầm công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thì:

- Giá trị theo Hợp đồng là: 11.108.000 đồng

- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thanh toán cho nhà thầu là: 7.907.000 đồng

Tuy nhiên theo Quyết định số 1070/QĐ-TCT ngày 30/06/2017 của Tổng cục Thuế về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thì:

- Giá trị được phê duyệt là: 4.000.000 đồng

- Giá trị nhà thầu thanh toán vượt so với giá trị phê duyệt quyết toán của Tổng cục Thuế là: 3.9073.000 đồng

- Số tiền phải hoàn trả là: 3.9073.000 đồng

Để làm thủ tục thanh lý hợp đồng và đối chiếu thanh toán công nợ, trước đó, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi đến các đơn vị có tên nêu trên nhưng không nhận được phản hồi. Bằng thông báo này, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đơn vị phối hợp với Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (Bộ phận XDCB, Tài vụ, Văn phòng Cục Thuế), Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (SĐT: 0915772918, đồng chí Trường) để làm thủ tục thanh lý hợp đồng và đối chiếu thanh toán công nợ. Đến ngày 15-9-2021, nếu các đơn vị nêu trên không đến làm việc, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ xử lý theo quy định. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]