(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình thời tiết nắng nóng diễn ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân, để chủ động phòng chống nắng nóng cho người dân, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp chống nóng cho bệnh nhân, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh (KCB).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7k1Xhu7Thu5bhu7I6MSjhu5bDqik6MeG7luG7tChj4buW4bu4w6ExIeG7luG7tCg5MSHhu5YxMzEh4buW4bu0KDLhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjHhu44vKOG7msOV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Thu7bhuqco4bqtMOG7suG7linhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZQ4buaxqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4buiUlPhurPhu4FN4buU4buW4bqlw6Lhu7TDjOG7lC8v4bu04bu2MU/hu7JUMuG6pyhUMSgoMlRPw6oxL+G7tkDhuqUi4bqnMuG6sy8xQOG6v+G6pS/hu5zGoOG7nFAv4buaUVDhu7bhu5zhu5zhu6Lhu5zhu57hu6Dhu5rhuqdS4bue4bugxqDhu6IgxqBPXeG6syFLw6LDjFFQUOG7lOG7llQg4bqnw4zhu5Thu5NV4bu04buW4buyOjEo4buWw6opOjHhu5bhu7QoY+G7luG7uMOhMSHhu5bhu7QoOTEh4buWMTMxIeG7luG7tCgy4buW4buyOjEo4buWMSjhu64x4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFDhu5rGoOG7lOG7lihAKSEo4bqnw4zhu5Thu6JSU+G7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NU4bqz4bqnKTIx4buUw5Xhu5E6MSjhu5bDqik6MeG7luG7lVThu5YiKDJU4buWKOG6reG7hzox4buW4bqmKMOZ4bu0KOG7luG6pijDmjEo4buW4bqnw6JUMSHhu5bhu7J74buWKDrhu5bhuqcoOTEh4buW4bq14bqtw5nhuqfhu5YwVeG6p+G7luG6p8OZKeG7lijDmjEo4buWIFQxIeG7luG7tDPhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjHhu5YxIWEp4buW4bu0KMSDTuG7luG7suG7pDLhu5bhu7jhu6Qw4buW4bqnKDJVMSHhu5YwVeG6p+G7luG7tCgy4buW4buyOjEo4buWMSjhu64x4buWIigp4buW4bu4JjHhu5YiKFUwTuG7luG7tCjhur1U4buW4buyOjEoT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPDukBU4bu24buUw5XhuqbDosSRw6Phu7Thu5bhuqc+MSjhu5YoPjEo4buW4bqnKMSDKeG7luG6pykm4bqn4buWMcavMSHhu5YxMzEh4buW4bu2KSwx4buWw6JU4buWIeG7ruG7h+G7luG7pDEo4buWKMSR4bqxMSHhu5bhu7gmMeG7luG6pWXhu7Thu5YiKDZA4buW4bu0Y1Thu5Z2KOG7rjHhu5bhu7bhu64xTuG7luG7uDvhu5bhu7QoY+G7luG7uMOhMSHhu5bhurMoNDEh4buW4bu0KDkxIeG7ljHGrzEh4buWMTMxIeG7luG7tCgy4buWMSHEkcSDKeG7luG7tuG7rjFO4buW4bu0VeG7tOG7luG7tOG6o+G7luG6peG6seG7luG7h+G7luG6pybhu5bhuqfDoiox4buW4bu4e1Thu5bhu7LDmjHhu5bhuqd9MSjhu5bhu7jhu6bhu5bhuqfDoik7MeG7liIoVCnhu5YxKCk/4bqt4buW4buyKTox4buW4bqzKFXhurPhu5bhu7QoOTEh4buWMTMxIeG7luG7tCgy4buW4buyOjEo4buWMSjhu64xTuG7luG7uGExIeG7luG6pyjEgynhu5bhu7Lhu6Qy4buW4bu44bukMOG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKTox4buW4bqnOeG6p+G7luG7tDgxIeG7luG6p1Xhu7Thu5YiKFUwTuG7luG7tCjhur1U4buW4buyOjEo4buWw5Lhu7Hhu5Phu5Hhu4xP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG6psOZKeG7luG7kToxKOG7lsOqKTox4buWdigp4buWMOG6oSnhu5YxIcOa4buH4buW4bu0M+G7liIoMuG7pDEh4buW4buexqDGoOG7li3hu5bhu6DGoMag4buW4buyOjEo4buWMSjhu64x4buW4bu4JjHhu5YiKFUw4buW4buyOjEoTuG7liDEkeG6reG7liDEkeG6rzEh4buW4buyOjEo4buWMSjhu64x4buW4bu4KT/huq3hu5bhuqfDonvhu5Yxw6Ep4buW4bqnw6Lhuqnhu5YiKDLhu6QxIeG7luG7oMagxqDhu5bigJPhu5ZQxqDGoOG7ljEhxJHEgylP4buW4bqmw5kp4buWIijhuq3hu5bDquG6ueG7tOG7luG7uDMx4buW4bqnKSbhurPhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjFO4buW4bu0VeG7tOG7luG6syg0MSHhu5YiKFUw4buW4buyOjEoTuG7luG7tFXhu7Thu5bhu7Lhuq1hMSHhu5bhu7I6MSjhu5bhuqfDmSnhu5bhu7I6MSjhu5bDqik6MeG7luG7uD/huq3hu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7liDGr+G6s+G7luG7uCk/4bqt4buWKDRUT+G7luG7kToxKOG7lsOqKTox4buW4bu0ZDEh4buW4bqnxagxIeG7luG7tMSRxIMxIeG7luG6pTnhu5YgxJHhuq8xIeG7luG7slXhu7Thu5bhuqVbTuG7luG7h+G7luG6p1Xhu5bhurHhu5bhu7RV4bu04buWIjzhurPhu5bhuqfDouG6ueG7tOG7lihhKeG7luG6pWXhu7Thu5bhu7RW4bqz4buW4bu0ZeG6rU7hu5YiKFUw4buW4buyOjEoTuG7lig44buWKFbhurNN4buW4buyOeG7luG6p8OiPOG7ljEo4buuMeG7lsOqKSox4buW4bqnw6Lhurnhu7Thu5bhu5zhu54v4buc4bueKOG7luG7uDvhu5Yie+G6s+G7luG6pyjEgynhu5bhuqfDouG7pOG7liDEgynhu5bhu7RV4bu04buW4bqnKMav4bu04buWMMav4bu0TuG7luG6p8SR4buWw6pWMeG7luG7tCgy4buWMSHEkcSDKeG7ljEow5rhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjFP4buWdiEyw5op4buWw6JUTuG7luG7sjoxKOG7lsOqKTox4buW4bu0ZDEh4buW4bqnw6JUMSHhu5bhu7J74buW4bqnKCow4buWKDrhu5bhuqcoOTEh4buW4bq14bqtw5nhuqfhu5bhu7gpOjFO4buWISgm4buWMSFhKeG7luG6p8OZKeG7luG7tFXhu7Thu5YiKDJUTuG7liIo4bqt4buWw6rhurnhu7Thu5YiKFUw4buWw6rDmuG7liIo4bqt4buWw6rhurnhu7Thu5bhu7QoxIPhu5bhu7g74buW4bqzKGLhu7Thu5bDqmLhu5bhu7I6MSjhu5YxKCnhu5bDqsOa4buWMSHEkcSDKeG7ljEow5rhu5bhu7I6MSjhu5YxKClPT0/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buTKHvhu5bhu5UpMSjhu5bhuqYoe+G7lsOK4buuMU7hu5Yo4bqt4buHOjHhu5bhurThuq3hu6QxIeG7luG7gMSR4bqjMSFO4buW4bu0KDLhu5bhu7IpJuG6p0zhu5bhu5MyMeG7ljEoNuG7ljEqMeG7luG6syjhu6Qp4buW4bu4KeG7luG7uCYx4buW4buyOjEo4buWw6opOjHhu5bhuqfDqeG7luG6pVUxIeG7luG6pcOjMOG7luG7uDvhu5bhuqfDolUxKOG7ljHGrzEh4buWMTMxIU/hu5bhu5UmMeG7luG7uOG7ruG7h07hu5bhuqVU4bqt4buWIigp4buW4bu4xagxIeG7liLhu4Phu5YiKFUw4buW4buyOjEoTuG7luG7tDPhu5YiKOG6reG7lsOq4bq54bu04buW4bu0KMSD4buWIihV4buWMFXhuqfhu5YwJE7hu5Ygw5kp4buW4bu0M+G7luG6peG7rDHhu5YxxJHDo+G7tOG7luG6rTkxIU7hu5bhuqfDmTLhu5bhu7Thu6Qw4buWISlV4bu04buW4bu2LOG7luG7tCh74bqt4buW4bu0KDLhu5YxIcSRxIMp4buW4buyOjEo4buWw6rDmuG7ljEhxJHEgynhu5YxKMOa4buW4buyOjEo4buWMSjhu64xT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu5FV4bu04buW4bqlW+G7luG7k+G7scO5w7nhu5Z2IeG6reG7hywx4buW4bqmKHvhu5bDiuG7rjFO4buW4bqmw6LEkeG6sTEh4buW4buxKDJU4buWw7o44buWKFbhurNO4buW4buROjEo4buWw6opOjHhu5Z2KClO4buW4bu0KDLhu5bhu7IpJuG6p0zhu5bhuqbDojIxIeG7ljEo4bq9MSHhu5YxIcOa4buH4buW4bqnKMSDKeG7luG6pykm4bqn4buWMcavMSHhu5YxMzEh4buW4bu0VDLhu5bhu7gpOzBO4buW4bqnw5kp4buWIigyVE7hu5YoOuG7luG6pyg5MSHhu5bhurXhuq3DmeG6p+G7luG6p8OiVzHhu5Yg4bqtODHhu5YoMsOZ4bqn4buW4bu4w6ExIeG7luG7nOG7ni/hu5zhu54oTeG7luG7uCk/4bqt4buWKDRU4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhu7JY4bqn4buWw6rDmjLhu5Yww6Hhuqfhu5bhuqU54buWIijhuq0xIeG7liEpxIPhu5bhu7g74buWIMOaMOG7liEp4bukMOG7luG7ssOj4bqn4buWKOG6oynhu5YxMzEh4buWw6rDmuG7luG6syjhuqvhu5Yo4bqv4bqz4buWw6rDoynhu5bhuqc+MSjhu5bhuqfDosOZMSHhu5bhu7I6MSjhu5bhu7RjVOG7luG7tFXhu7Thu5bhu7IjT+G7lnYhMsOaKeG7lsOiVE7hu5bhu7RV4bu04buW4buHTuG7luG7slXhu7Thu5bhuqVb4buW4bu0ZDEh4buW4bqnxagxIeG7luG7tMSRxIMxIeG7lijEkcOjMSHhu5bhu7bDnTHhu5bDqsOa4buWIijhuq3hu4cmMeG7luG7tFUy4buW4bu0VeG7tOG7luG7sljhu7Thu5bhu7QoVOG7ljA94buWw6o/4buW4bu0KMWoMOG7luG6pTPhu7Thu5bhuqfDoiThu5bhu7jhuqkxIeG7luG7tFXhu7Qo4buWMSjEkUzhu5bhu5MoJuG7luG7uMOh4buWxagxTuG7luG6rTkxIU7hu5Yw4buq4bu0T09P4buW4buv4buq4bqn4buWIihV4bu0TuG7luG6p8OiKTsx4buWIihUKeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7IpOjHhu5bhurMoVeG6s+G7luG7suG7pDLhu5bhu7jhu6Qw4buW4bu0KDLhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjHhu5YiKDgxIeG7luG6syjhu6Qp4buWMeG7qDDhu5YhKCPhurNO4buW4bqnw5ky4buW4bu4KT/huq3hu5YiKTox4buW4bqnOeG6p+G7ljEoVuG6p+G7luG7tCgy4buW4buyOjEo4buWMSjhu64x4buW4bu4VDEh4buWMeG7qDDhu5bhu7gpP+G6reG7luG6p8Oie+G7luG6p8OZKeG7luG7uOG7ruG7h0/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buxKDgxIeG7luG7tCh94buWw6IpKjEh4buW4bqnw5kp4buW4buROjEo4buWw6opOjHhu5Z2KClO4buW4bu4O+G7luG7uFXhurPhu5ZlMSHhu5Yie+G6s+G7luG6pyjEgynhu5YxKOG6reG7luG7tFfhuq3hu5bhu7Hhu5Phu5Hhu5bDqsOa4buW4bqzKDQxIeG7luG6p8OiVTEo4buW4bqnVeG7tOG7lijDmSnhu5bhu7RjVOG7ljHGrzEh4buWMTMxIeG7luG7uCYx4buW4bqlZeG7tOG7liIoNkDhu5YxIcSRxIMp4buW4bu24buuMU7hu5bhu7RV4bu04buW4bu04bqj4buW4bql4bqx4buW4bux4buT4buR4buW4bqnw6IqMeG7luG7uHtU4buW4buyw5ox4buW4bqnMsOaMeG7luG6p30xKOG7luG7uOG7puG7luG7tuG6reG7h+G7luG6p8OiPuG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKTox4buW4bqnOeG6p+G7luG6teG6reG7h+G7luG6p8OiPjEo4buWIihVMOG7luG7sjoxKOG7luG6p8OZKeG7liIoMlThu5YiKFUw4buW4buyOjEo4buW4bu0Y1Thu5bhu7I6MSjhu5bDqik6MU3hu5bhuqfDoOG7luG7tChl4bu04buW4bqnKSbhurPhu5bhu7gzMU7hu5YxKFQxKOG7luG7tCgzMSHhu5bhuqXDmjEh4buWIDXhu7Thu5YxIcSRxIMp4buW4buyOjEo4buW4bu0VuG6s+G7luG7tGXhuq3hu5bhu7g74buWISnhu6Qw4buW4bqnOSnhu5bhu7hU4buW4bqnKMSDKeG7liEpVDHhu5bhu7QoxIPhu5bhu7jhuq8p4buW4bu0Y1Thu5YxIcSRxIMp4buW4buyOjEoTeG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4bqnKTEo4buW4bqnKFcxTuG7luG6pyhVKeG7luG7uMOh4buW4bqzKGLhu7Thu5bDqmLhu5YxIcSRxIMp4buW4buyOjEo4buW4bqnw6IyMSHhu5bhu7gpP+G6reG7liIpOjHhu5bhuqcoxIMp4buW4bqnKSbhuqfhu5YxMzEh4buW4buyZeG7tE3hu5bhu7I54buW4bqnw6I84buW4bu4Y+G7liEoJuG7ljEhYSlO4buW4buyw6Dhu5bhuqXhuq0xIeG7liDGr+G6s+G7luG7uOG7quG6p+G7luG6pygpJuG6p+G7luG7snvhu5bhu7QoOTEh4buWMTMxIeG7ljEoxJHhu5Yww5oxKE7hu5bDosOoMOG7luG7tCjGrzHhu5Yxxq8xIU7hu5YoOuG7luG6pyg5MSHhu5bhu7gpP+G6reG7lig0VOG7ljEoKTrhuqfhu5bhu7jDoU7hu5bhurXhuq3DmeG6p+G7luG7uCk6MU7hu5bhu7Thuq0xIeG7lmUxIeG7luG7uFfhu4fhu5bhu7hj4buWMcSRw6Phu7Thu5bhuq05MSFO4buWMcSRw6Phu7Thu5bhuqUpMSjhu5YoMsOZ4bqn4buW4bu0KDLhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjFP4buWw4o64buW4bqlKTEo4buWMDgp4buW4bqnw6LEkcSDMSHhu5bhuqfDmSnhu5bhu7RV4bu04buW4bu04bqj4buW4bql4bqx4buW4buH4buW4bqnJuG7luG7uMSR4bqv4bu04buW4bu44bukMOG7luG7suG7pDLhu5bhu7g74buW4bqzKDQxIeG7luG7tnvhu7Qo4buW4buyOjEo4buW4bqzKFXhuqfhu5bhuqUpMShP4buW4buV4buq4bu04buW4buyKTrhuqdO4buWw6opOuG7tOG7luG6p8OiYTEh4buW4bu04buu4buH4buW4buBVDEo4buW4bqx4buWIijhuq04MeG7lsOqKSox4buW4buyOjEo4buWw6opOjHhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG7tFXhu7Thu5bhu7jhuqMx4buWw6p74buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5bhuqfDojIxIeG7ljEoKT/huq3hu5Yxxagw4buW4bq14bqtVOG7luG7uOG7puG7liEp4bqp4bqz4buWIig4MSHhu5YiKDzhu5bhurHhu5bhu7I6MSjhu5bDqik6MeG7liEp4bukMOG7ljEoKTrhuqfhu5bhuqUy4buWw6rDoynhu5Yx4bqjKeG7liIoVeG7tE/hu5Z2KCk/4bqt4buW4bu04bqj4buW4bql4bqx4buW4buH4buW4bqnJuG7luG7sjnhu5bhuqfDojzhu5bhuqcoKjDhu5YxKOG7rjHhu5Yg4bq54bu0TuG7luG7ssOaMeG7liIoVTDhu5bhu7g74buW4bu4WeG7h+G7ljEoVDEo4buW4bqnKSYx4buW4bu4w6Hhu5YiKFUw4buW4buyOjEoTuG7ljEo4buoMOG7liEp4bqp4bqz4buW4buyOjEo4buWMSjhu64x4buWIihVME7hu5YgVuG7h+G7liIm4bqn4buW4bq14bqt4buk4buW4bqlw6MwTuG7liEp4bukMOG7luG6pyjEgynhu5YhKVQx4buW4bu0KMSD4buW4bu44bqvKeG7luG6p8OiMjEh4buWMSjhur0xIeG7ljEhw5rhu4fhu5Yxxq8xIeG7ljEzMSHhu5Yxw5rhu4dN4buW4buyOeG7luG6p8OiPOG7luG7uFfhu4fhu5bhu7hj4buW4bu04bqj4buW4bqlOeG7luG6pyjhuq054bu04buW4bu0VuG6s+G7luG7tGXhuq1O4buWISnEkcSDMSHhu5bhu7I6MSjhu5bDqsOa4buW4bu0KOG6rVkx4buW4buye+G7luG6peG7rDHhu5bhuqXDmjEh4buW4bu0VeG7tOG7luG6syjEkeG6ozEh4buW4bqnKTox4buW4bu4O+G7luG7uCk/4bqt4buW4bqnw6J7TuG7luG7geG6u+G7liDhu4Phu5Yie+G6s+G7luG6pyjEgynhu5bhu7RV4bu04buW4bqnw6LEkcSDMSHhu5Yo4bqv4bqz4buW4bu0VuG6s+G7luG7tGXhuq3hu5bhuqcoxJHEgzEh4buWIeG7quG6s+G7lsOqw5rhu5bhu7I6MSjhu5bhuqfDouG6reG7hz8x4buWMSgpLDDhu5bhu7Yy4buW4bqnKMSDKeG7luG6pykm4bqn4buWMcavMSHhu5YxMzEh4buWIeG7ruG7h+G7lsOiVE3hu5bhu7LhurEp4buW4bqnKEAy4buWIikxKOG7ljEhKCk6ME7hu5bhuqVU4bqt4buWMSjhur0xIeG7ljEhw5rhu4fhu5Yxxq8xIeG7ljEzMSFO4buWIMSR4bqvMSHhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjHhu5Ywxq/hu7Thu5bhu7RV4bu04buW4buyOjEo4buWw6o/4buWKDjhu5YoVuG6s+G7ljEoxJHhu5bDqikqMOG7lig1MSFO4buWw6opKjDhu5bhurMoJuG7luG6teG6reG7pDFO4buW4bqlOeG6p+G7lsOqKS3DouG6qeG6p07hu5bDqikqMOG7luG6syjDoClO4buW4buyOjEo4buW4bqnKTDhu5Yww5nhu7QoT09P4buW4bqnxagxIeG7luG7tFQyT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5XhuqbDmSnhu5bhu5E6MSjhu5bDqik6MeG7luG7lVThu5YiKDJU4buWKOG6reG7hzox4buW4bqmKMOZ4bu0KOG7luG6pijDmjEoTuG7ljEhVOG7h+G7luG6p8Op4buWMSjhur0xIeG7ljEhw5rhu4fhu5bhu7hX4bqt4buW4buyxJHDo+G7tOG7luG6pVQxIeG7ljDhuqtU4buWKMOo4buWMcavMSHhu5YxMzEhTuG7luG7sjoxKOG7lsOqKTox4buW4bu44bum4buWw6LDmuG7luG6pTJV4bqnTuG7liJ74bqz4buW4bqnKMSDKeG7luG6peG6u1Thu5bhu7Qo4bq9VOG7lig64buW4bqnKDkxIeG7luG7uCk6MU7hu5bhu7gpP+G6reG7lig0VE7hu5bhurXhuq3DmeG6p07hu5Yww5oxKOG7luG7tChA4buWMcavMSHhu5bhuqfDmSnhu5bhu7RV4bu04buW4buy4bqtYTEh4buW4buyOjEoTuG7lijDmjEo4buWIFQxIeG7luG7tDPhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjHhu5YxIWEp4buW4bu0KMSDTuG7luG7suG7pDLhu5bhu7jhu6Qw4buW4bqnKDJVMSHhu5YwVeG6p+G7luG7tCgy4buW4buyOjEo4buWMSjhu64x4buWIigp4buW4bu4JjHhu5bhu7Hhu5Phu5FP4buW4buROjEo4buWw6opOjHhu5bhu7RkMSHhu5bhu4cq4bqt4buW4bu0V+G6reG7luG7tFUx4buW4buyw6FO4buW4buHTuG7luG7slXhu7Thu5bhuqVb4buWIigyVOG7liIoVTDhu5bhu7I6MSjhu5bhu7gp4buWIMOaMOG7luG6p8OixJHDo+G7tOG7liEpxIPhu5Yow5oxKOG7luG7tCg8MSjhu5bhu6LGoOG7luG6syjhuqnhuqdO4buW4bu0VTHhu5bhu7LDoeG7liDDmjDhu5bhu4Ej4bqn4buWMSEoKTow4buW4bqnw6Lhu6Thu5YiJuG6p+G7luG6teG6reG7pOG7ljEoVDEo4buWMShW4bqn4buW4bu0M+G7luG6pyg74buW4bu4O+G7liEp4bukMOG7luG6pyjEgynhu5YhKVQx4buW4bu0KMSD4buW4bu44bqvKeG7luG7tGNU4buWMSHEkcSDKeG7luG7sjoxKE/hu5bhu5VhMSHhu5bhuqcoxIMpTuG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKTox4buWMSEoKSow4buW4bu0VeG7tOG7luG6teG6reG7h+G7luG7uHsxKOG7lsOqP+G7luG6syg0MSHhu5bhu7QoOTEh4buW4bu2e+G7tCjhu5bhu5N3w4rDueG7mS3hu5pT4buW4bqnw6IyMSHhu5bhu7Q4MSHhu5bhuqdV4bu04buW4bqnKSbhurPhu5YxKFgxTuG7luG6syjhu64x4buWIDLDmSlO4buW4bu0VeG7tCjhu5Yg4buH4buW4bu4KT/huq3hu5bhuqfDonvhu5YxIcSRxIMp4buW4buyOjEoT+G7luG7kTnhu5bhuqfDojzhu5YgKTEo4buWKDLDmeG6p+G7ljEh4bqtYTHhu5YxKOG7rjHhu5Yg4bq54bu04buW4bu4O+G7luG6p8WoMSHhu5bhuqU54buW4buyw5ox4buWIihVMOG7luG6p8OZKeG7luG7tFXhu7Thu5YiKOG6reG7lsOq4bq54bu04buW4bqnWOG6s+G7luG6p8Oi4bqtMSHhu5bhu7g4MSHhu5YxIcSRxIMpTuG7luG6p8OZKeG7liEpxIPhu5bhu7RUMuG7luG7uCk7MOG7luG7uDvhu5YxKFQxKOG7luG7tCgzMSHhu5YhKeG7pCnhu5bhurXhuq3hu4cm4bqn4buW4bu0ODEh4buWw6opOuG7tE7hu5Yow5kx4buW4bu0KCbhu5bhuqc5KeG7luG7uFThu5bhuqcoxIMp4buWISlUMeG7luG7tCjEg+G7luG7uOG6rynhu5bhu7RjVOG7ljEhxJHEgynhu5bhu7I6MShP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7tzEh4buWdiHhuq3hu4csMeG7lsOKxagx4buWw7rhu6QpTuG7lnUpVTDhu5bhu7g54bu04buW4buROjEo4buWw6opOjHhu5bhu5VU4buWIigyVOG7lijhuq3hu4c6MeG7luG6pijDmeG7tCjhu5bhuqYow5oxKOG7luG7tCgy4buW4buyKSbhuqdM4buW4buVO+G7luG7suG7pDLhu5bhu7jhu6Qw4buW4bu0ODEh4buW4bqnVeG7tOG7luG6syg0MSHhu5bhu7QoOTEh4buWMcavMSHhu5YxMzEhTuG7luG6pygyVTEh4buWMFXhuqfhu5bhu7QoMuG7ljEhxJHEgynhu5bhu7I6MShO4buW4bqnw5kp4buW4bu0VeG7tOG7liIo4bqt4buWw6rhurnhu7Thu5bhu7gpP+G6reG7luG6p8Oie+G7ljHDoSnhu5bhuqfDouG6qeG7luG7tGNU4buWIigyVOG7ljEoxJHhu5YiKDJU4buW4bu0VuG6s+G7luG7tGXhuq3hu5YoYSnhu5bhuqVl4bu04buW4bqnPOG7tCjhu5bhu7Thurnhu7RO4buWIigyVOG7luG6peG7pDFO4buWIigyVOG7ljEoKU9PT+G7luG7suG7pDLhu5bhu7jhu6Qw4buW4buaxqDGoOG7iOG7luG7tFXhu7Thu5bhu7Lhuq1hMSFO4buW4bqzKDQxIeG7luG7tDPhu5bhu7gpP+G6reG7lig0VOG7ljEoKTrhuqfhu5bhu7jDoU7hu5YoOuG7luG6pyg5MSHhu5bhurXhuq3DmeG6p+G7ljBV4bqnTuG7ljHEkcOj4bu04buW4bqtOTEh4buW4bu4V+G7h+G7luG7uGNPT0/hu5bhu7Lhu6Qy4buW4bu44bukMOG7luG6syhi4bu04buWw6pi4buW4bu0KOG6reG7luG7uFUy4buW4bu0KDLhu5bhu7I6MSjhu5YxKOG7rjFP4buW4buROjEo4buWw6opOjHhu5bhu7RkMSHhu5Yx4bqh4buWIOG6ueG7tOG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4bu0KFbhuqfhu5YgxJHhuq8xIeG7luG7uCk/4bqt4buW4bqnw6J7TuG7liEp4bukMOG7luG6pTnhu5YxIcOa4buH4buW4bu4KT/huq3hu5bhuqfDonvhu5bhuqfDouG6rTEh4buW4buyPjEoTuG7luG6p8WoMSHhu5bhu7TEkcSDMSHhu5ZlMSHhu5bhu7ZiMSHhu5bhu7Q4MSHhu5YxISg64buW4bqnKDgxIeG7luG6pykx4buW4bqnw6IyMSHhu5bhu7Hhu5Phu5FN4buW4buy4bukMuG7luG7uOG7pDDhu5bhu7hj4buW4bu04bqj4buW4bqlOeG7luG6pyjhuq054bu04buW4bu0VuG6s+G7luG7tGXhuq1O4buWISnEkcSDMSHhu5bhu7I6MShO4buW4bu0KOG6rVkx4buW4buye+G7luG6peG7rDHhu5bhuqXDmjEh4buW4bu0VeG7tOG7luG6syjEkeG6ozEh4buW4bqnKTox4buW4bu0VuG6s+G7luG7tGXhuq3hu5bhu7g74buW4buB4bq74buWIOG7g+G7liJ74bqz4buW4bqnKMSDKeG7luG7tFXhu7Thu5bhuqfDosSRxIMxIeG7lijhuq/hurPhu5bhu7RW4bqz4buW4bu0ZeG6reG7luG6pyjEkcSDMSHhu5Yh4buq4bqz4buW4bu2MuG7luG6pyjEgynhu5bhuqcpJuG6p+G7ljHGrzEh4buWMTMxIeG7luG7slbhuqfhu5bhuqcoxJHEgzEh4buWIeG7ruG7h+G7lsOiVOG7ljEoxJFM4buW4buROjEo4buW4bqnKTDhu5Yww5nhu7QoTuG7luG6p1Qp4buW4buyKSYx4buWMMOZ4bu0KOG7ljBV4bqt4buWMeG7pjJO4buWKDjhu5YoVuG6s07hu5bhuqcpKuG6reG7ligzVE/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buVO+G7luG7tChj4buW4bu4w6ExIeG7luG6syg0MSHhu5bhuqfDolUxKOG7luG6p1Xhu7Thu5Yow5kp4buW4bu2MuG7luG6pyjEgynhu5bhuqcpJuG6p+G7ljHGrzEhTuG7ljEzMSHhu5Yh4buu4buH4buWw6JUTuG7luG7tFXhu7Thu5bhu7Qo4bqt4buHKjHhu5YhKVThu5bhu4fhu5bhuqcm4buWIijhuq3hu4cmMeG7luG7tFUy4buWMSHEkcSDKeG7luG7tuG7rjHhu5YxKjHhu5Yw4buq4bu04buW4bu4YeG7ljEoPU7hu5bDosOhMSHhu5YxKMSR4buW4bu4YeG7luG7tDLhuqfhuqcyMeG7luG7uDvhu5bhu7Ys4buW4bqnKDJV4bqn4buWMGHhu5YoOClO4buWw6JU4buW4bu4xJHEgzEh4buW4bu0VzHhu5Yw4buq4bu04buWIjwxTuG7luG6p8OiVTEo4buW4bq14bqtVzHhu5ZVMuG7luG6teG6rVXhu5bhu7bDmuG7h+G7lsOqw5rhu5bhuqc5KeG7ljDDmuG6reG7lsOqPuG7luG6pSXhu5bhu7Ys4buWKFbhurPhu5bhuqcoYuG7ljEoKTrhuqdN4buWKMOZMeG7luG7tCgm4buWISkz4buW4bq14bqtw5nhuqfhu5Yg4bqrVOG7luG6pyjhu7AxIeG7lsOqw5oy4buWMSHEkcSDKU7hu5bhu7jhu6rhu7Thu5bhu7IpOuG6p+G7luG7uDkp4buWw6rDoynhu5bhuqfDoiThu5YxKDZP4buWdibhuq3hu5bhuqXhurvhu5bhu7ZiMSHhu5bhu7gpP+G6reG7lig0VOG7ljEqMeG7luG7uDvhu5YxKCk64bqn4buW4bu4w6Hhu5bhuqfDqeG7luG7nFIt4bucU+G7luG7uMOh4buWw6rDmuG7lijDmTHhu5bhu7QoJuG7luG6pyhU4buH4buW4bu4w6Ap4buWMDgp4buW4bqnw6LEkcSDMSHhu5bhu7jDoeG6p+G7ljEhw6Hhuqfhu5bhuqfDqeG7luG6p8OiMjEh4buWMSjDmuG7luG7uCk/4bqt4buWKDRU4buWw6JU4buWMSEyw5op4buW4bqnw6LEgynhu5Yxxq8xIeG7ljEzMSFO4buWKDLhu6rhu7Thu5YxIcSR4bqv4bu04buWIMOZKU3hu5bhu7LDoOG7luG6peG6rTEh4buW4bu4V+G7h+G7luG7uGNO4buW4bu4KT/huq3hu5bhu7jDoeG7ljHEkcOj4bu04buWKOG7qDEh4buWMSHDmuG7h07hu5bhuqcoWDDhu5bhu7QoPOG7lijhu6gxIeG7liEpxIPhu5bhu7g74buW4bu0KDkxIeG7ljHGrzEh4buWMTMxIeG7lsOqw5rhu5bhu7Lhuqvhu5YgxJHhuq8xIeG7ljHEkcOj4bu04buW4buye+G7ljBW4bqn4buW4bu4KU3hu5YiKDgxIeG7ljEqMeG7luG6rTkxIeG7ljHEkcOj4bu04buW4bu4VU7hu5YxxJHDo+G7tOG7liDDmTEo4buWKFThu4fhu5YxxJHDo+G7tOG7ljEhNeG6p+G7luG7tDPhu5YhVOG6peG7luG7suG6sSnhu5YxM+G7luG7tCh94buWIigpJjHhu5bhu7ThuqPhu5bhuqcoO+G7luG6pygqMOG7luG6syhXMeG7ljBW4bqn4buWMcSRw6Phu7RP4buW4but4buD4buW4bqnxJHhurExIeG7ljEoVuG6p+G7liDDmuG7luG7tCg1MeG7luG7tFXhu7Thu5YgMsOZKeG7ljHEkcOj4bu04buWMSjEkUzhu5YxxJHDo+G7tOG7liA14bu0TuG7ljHEkcOj4bu04buWI+G6s+G7luG6p8OiVSnhu5bhu7Thu67hu4dO4buWMcSRw6Phu7Thu5Yj4bqz4buWw6JU4bqt4buW4buBVDEo4buWMSHhuq3hu4cqMeG7luG7tChW4bqnT09P4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7lTkp4buWw6rDoynhu5YxKOG6vTEh4buWMSHEkcSDKeG7liDDmjDhu5bDqik64bu04buWMSEyw5op4buW4bqnw6LEgynhu5Yxxq8xIeG7ljEzMSHhu5Yg4buu4bqtTuG7luG7tFcx4buW4bu0KEDhu5YiPDHhu5bhu7ThuqPhu5bhuqcoO+G7luG7suG7qDEh4buW4bu0VeG7tCjhu5Yw4buq4bu04buW4bq14bqtVzHhu5ZVMuG7lsOiw6ExIU7hu5YxKD3hu5bDqsOa4buW4bqlVTEh4buWMMOa4bqtTuG7luG7uMOhKeG7ljBk4buWw6LDoTEh4buWw6rDmjEoTuG7luG6peG6u+G7luG7tmIxIeG7liJAMOG7luG7tCg5MSHhu5Yxxq8xIU/hu5Z2IVThu4fhu5YiKCnhu5bhu7ThuqPhu5bhuqcoO+G7luG7tDPhu5bhu7Thu6Qw4buWISlV4bu04buWMDrhuqfhu5bDqsOa4buW4bqlVOG7h+G7ljHGrzEhTuG7luG7tFcx4buWMShUMSjhu5bhu7QoMzEh4buW4bqnw6JVMSjhu5ZVMSjhu5Yxxq8xIeG7luG7tCgpJuG6reG7luG6p8Oi4bq54bu04buW4bqnKSbhurNO4buW4bu44buq4bu04buW4buyKTrhuqfhu5Ygw5rhu5bhuqfDolUxKOG7ljHGrzEh4buWw6rDmjLhu5YiKDLhu6QxIeG7luG7muG7muG7liEpxIPhu5bhuqfDosSRVOG7luG7uCYx4buW4bua4bug4buWISnEg+G7lsOqPuG7luG7uOG7ruG7h+G7liDDmuG7luG6pyjEgynhu5YhKVQx4buWVTEo4buWMcavMSHhu5YxIeG6reG7h+G7ligpOzDhu5YxKFbhuqdP4buW4buV4buq4bu04buW4buyKTrhuqdO4buW4bu0VzHhu5bhuqfFqDEh4buW4bu0xJHEgzEh4buW4bu2KTEo4buW4bu2xJHhurcxIU7hu5bFqDHhu5bhuqcoKjDhu5YoMlThu5bhurXhuq3hu6Thu5bhu7g74buW4buy4bukMuG7luG7uOG7pDDhu5bhu7hj4buWw6op4bqnVDApMU7hu5bhuqfFqDEh4buW4bu0xJHEgzEh4buW4bqlZeG7tOG7luG7uD/hu5YiKFUxIeG7luG7tGNU4buW4bu04bqj4buW4bqnKDtP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s2nhuq3huqcoMsOi4buUw5XDusOa4buW4buRxq/hu7Thu44v4bqzw5U=

Hà Bắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]