Ngày 28/10, Nga kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) nghiên cứu kỹ đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin giúp tháo gỡ căng thẳng xung quanh việc triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn, cũng như đề xuất về việc kiểm tra chéo các địa điểm được cho là nguyên nhân khiến các bên quan ngại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhur7huqk8JeG6u+G6t8O1JeG6qeG7hWIl4bq+4bul4buO4buAJeG6v+G6qeG6q2Lhurfhur8lw6HGocO1JeG6u8O5JeG6oeG6tSVxw7U14buPJcOh4buZPCXhu47hu4vhur/huqkl4buP4bqraeG6v+G6qSVPw7Xhu49i4bq/JeG7oeG6tSVC4bq+4bqs4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24bq+4bqpe3IlPygvJipXJeG6vuG6qTwl4bq74bq3w7Ul4bqp4buFYiXhu47hu4slw6HhuqvGocOhJeG6qmLDom8l4buXasOhJUEgw6El4bqgfWIl4buONHIlw4Dhu5fEqeG6v+G6qSXDnSXhur7hu6Xhu47hu4Al4buyJeG6v+G6qeG6q2Lhurfhur8lw6HGocO1JeG6u8O5JeG6oeG6tSVxw7U14buPJcOh4buZPCXhu47hu4vhur/huqkl4buP4bqraeG6v+G6qSXhu6Dhur08w6Biw6piw7IlT8O14buPYuG6vyXhuqliw7RvJeG7j+G6qz7hu4El4bqpbiXDoSLhur/huqkl4buP4bqrMuG6v+G6qSVxw7Xhur/huqklw7PDtTzhur/huqsl4buhYsOiw6El4buPw7Ji4bql4bq/JeG6u+G6qzxiJcOhPsOhJeG7j+G6t+G6vyXhur3hu6M8JeG7jzbDqiXhu4/DssO14bq/4bqpJeG7oXsl4buPNsOqJeG6v+G6qSDhur9XJcOh4buV4bq/4bqpJeG6v+G6q+G7lyXhuqHhurUlccO1NeG7jyXhu6HhurUl4buhYsOiw6El4bq7YuG6pcOqJeG7j8OyPCXDoeG6q8Oj4buBJcOhPsOhJeG6ocSRPCXhuqFi4bqlw6ol4bqh4buXbMOhJcOh4bqr4buBJeG6vXsl4bq/4bqpw7Vy4bq34bq/JeG6v+G6qzThur8l4bq74bqrYuG6s+G6vyXDoT7DoSVh4bq34bq/JcOzw7U84bq/JeG6v+G6qX1iWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkw6HDquG7jS1v4bqr4buB4buP4buBJCXhu49i4buP4bq94bqjxagk4bq+4bqpPCXhurvhurfDtSXhuqnhu4ViJeG6vuG7peG7juG7gCXhur/huqnhuqti4bq34bq/JcOhxqHDtSXhurvDuSXhuqHhurUlccO1NeG7jyXDoeG7mTwl4buO4buL4bq/4bqpJeG7j+G6q2nhur/huqklT8O14buPYuG6vyXhu6HhurUlQuG6vuG6rCXhuqtk4bq/4bqrJVvhur/huqslJiQl4buNw7LDocWoJC8vw6HDoOG6v1hhPOG7geG7j+G6qzzhur/huqvhuqvhu4E8WOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8/Kjs6LyYhIcOgLCooKi4mP+G7jz8mKOG6vSZY4bq5b+G6o+G6qSQlPOG6veG7j8WoJOG6vuG6qTwl4bq74bq3w7Ul4bqp4buFYiXhur7hu6Xhu47hu4Al4bq/4bqp4bqrYuG6t+G6vyXDocahw7Ul4bq7w7kl4bqh4bq1JXHDtTXhu48lw6Hhu5k8JeG7juG7i+G6v+G6qSXhu4/huqtp4bq/4bqpJU/DteG7j2Lhur8l4buh4bq1JULhur7huqwkJcOgPOG7jzwtb+G6q+G7geG7j+G7gS3hu4HDsmLhuqli4bq/POG6vS3hu43DssOhxagk4bqr4buP4buPb+G7jeG7ri8vw6HDoOG6v2LDquG6qVjhu6Fi4bqj4buP4bq/PMOqb+G6vcO14buNWOG7oeG6vy/hu48uPyovw7Vv4bq94buBPMOg4bqjw6Av4bq/4bqp4buP4bq/4bq/4bq/Lz8qPypfJipfPykvPykmKmLhur/huq1Y4bq5b+G6o+G6qSQlL+G7tuG7qeG6v+G6qyXDoeG6q2Ulw6Hhu4cl4buPY+G6v+G6qyXDqmLhur/huqsl4bqr4buFPFglw53hur7huqnDtcOt4bq/4buuJeG7jGJvw7Ji4buy4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6q2jhur/huqklYT7hu4Elw6Hhu5k8JUHDrCXhur7huqnhu4F9YiXhuqliPOG7gSXhur7huqk8JeG6v+G6t8O1JcOyZyXhur/hu5dqw6El4bq/e3Il4bqhPOG6v+G6qSXhu4/huqvDtMOhJeG6qWLhu5PDoSXDncOhPsOhJWHhurfhur/hu7IlY+G7jyXhur/huqs14buPJeG6q11yJWEg4buPJeG6oTbDtSXhu6FqYiXhu6Fiw6LDoSXhur/huqnhuqti4bq34bq/JcOhxqHDtSXhu6F7JW/huqs04bq/JeG7j2PDoeG6qyXhurvDuSXhur3hu5du4bq/4bqpJeG7jT7hur/huqkl4bq7YuG6s+G6vyXDoeG7mTwlw4rhu4Hhu43hurvhu6E8WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhur7huqk8JeG7jTPhur8l4buNe+G6v+G6qSVv4bqraWIl4bqrbG8lw6o84bq/4bqpJeG7j2Phur/huqslcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG6v+G6qzDDqiXhuqliW8OqJeG7j+G6q2LhuqXDtSXhuqs3w7Ulw7PDtVsl4buPYuG6t8O1JcOh4budw6Elw6Dhu4El4bqqYsOibyXhu5dqw6Elw4E+w6El4bq94budw6El4bq94buXbOG6v+G6qSXhuqp94buPJeG6v+G6qzThur8l4buONsOqJeG7j8Oyw7Xhur/huqklw51C4bq+4bqs4buyJeG7jeG7k28l4bqh4buLVyXhu4/DsuG6t+G6vyXDocSpJeG7jW0lw6E+w6El4bq/4bqpw7Vy4bq34bq/JeG7jyDDoSVhZOG6v+G6qyXhuqEy4bq/4bqpVyXhu4/Dsj7hur/huqsl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJcOqNMO1JeG7j+G6q8O1OeG6vyXhu6FoJeG6q2Thur/huqsl4buh4bq1JTzhur8l4bq/YuG6v+G6q1clw6Hhu5Xhur/huqkl4bq/4bqr4buXJeG7j2jhur8l4buPw7Lhu4Xhur/huqkl4buN4budJcOhNOG6vyVhMOG6v+G6qSXhur1sYiVjw6Hhuqsl4bqpYuG7nzwlw6E+w6ElYeG6t+G6v1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2w4rhu4Hhu43hurvhu6E8JcOq4buB4bq/4bqpJcOhPsOhJeG7j+G6q3vhur/huqsl4buhYuG6t+G6vyXhur7hu6Xhu47hu4BXJeG6oTHDoSVhYsOi4buPJeG6vXsl4bqgxqHDoSXhu4/huqvhuqUl4bqrYsOi4bq/JeG7j8OyPsOh4bqrJeG6v+G6q2LDosOqWCVBw6wl4bq+4bqp4buBfWIl4bqpYjzhu4El4bq+4bqpPCXhur/huqs14bq/JcOqfeG6v+G6qyXhu47hu4vhur/huqkl4buP4bqraeG6v+G6qSVPw7Xhu49i4bq/JcOh4buV4bq/4bqpJeG6oeG7lzwlw7I8JcOhPsOhJWFiw6Lhur8lb+G6qz5vJeG7j+G6q2LhurPhu48l4buP4bqr4budw6El4bqpYsO0byXhur3hu4F9YiVhZiXDqmliJcOzw7U84bq/JeG6v+G6qX1iJcOh4buZPCXDoVsl4bq+4bqpPCXhu6F7JcOhPsOhJeG6v+G7l2rDoSXhur7hu6Xhu47hu4BY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7jsOy4buXasOhJeG6oeG7h1cl4buO4buL4bq/4bqpJeG7j+G6q2nhur/huqklT8O14buPYuG6vyXhur/huql7ciU/Li8mKiXhu4/DtXLhurfhur8lYWklw7Iw4bq/4bqpJcOK4buB4buN4bq74buhPCXhu40z4bq/JeG7jXvhur/huqkl4bq74bqraOG6v+G6qSXhu4/DsmLhuqXhur8l4bq74bqrPGIl4buP4bq34bq/JeG6veG7ozwlKcOKIT8pJeG7j31iJeG6u+G6q8O1JeG7oeG7ncOhJcOh4bqrNMO1JXnDtSXDoeG7mTwl4bq+4bqpPFcl4buN4buB4bq/4bqpJcOh4bqrZSXhu6FqYiXhuqFi4bq1w7Ul4bq7YsOi4bq/JeG6vuG7peG7juG7gCXDoeG7leG6v+G6qSVv4bqrW2Il4buP4bqr4budw6El4bqrYsOi4bq/JcOhPsOhJWHhu5dqw6El4bqhYiXigJzDoeG7hyXhuqFiJcOh4buHJeG6vX1iWOKAnSXhu47DtXIl4bq/4bqrYuG6t+G6v1clb+G6q2M8JeG6oMahw6Elw6Hhuqvhu4Elw7Iw4bq/4bqpJeG6u+G6q2jhur/huqklw6Hhu4cl4bqpZCXDqmpiJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6oeG6tSVxw7U14buPJcOh4buZPCXhu47hu4vhur/huqkl4buP4bqraeG6v+G6qSVPw7Xhu49i4bq/VyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhurvhuqtiJeG7peG6v+G6qyXhuqHhu4sl4bq94buJYiXDoeG6q+G7gSXhur7huqk8JeG6vXvDqiXhuqHhu4sl4buhbiVC4bq+4bqsWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhuqpiw6JvJeG7l2rDoSVC4bq+4bqsJcOhNcOqJcOK4buB4buN4bq74buhPCXhu6F7JVA84buN4bqrYuG6v+G6qeG7j+G7geG6vyXhu41tJeG6q+G7n8O1JeG7j+G6t+G6vyXhur3hu6M8JeG6q3vhur/huqsl4buPw7Jk4bq/4bqrJeG7oXsl4buP4bq34bq/JeG6veG7ozwl4bqhfeG6vyXhuqF94buBJeG7j8Oy4bq34bq/JeG6oTXhu48l4bq9YuG6teG6vyXDoeG7hyXhu482w6olYSDhur8l4buP4bubJSwqKuG6u8OqJeG6oeG6s+G6vyUsWCwqKuG6u8OqWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhuqpiw6JvJeG7l2rDoSXhur97ciXhuqHhu5dsw6El4bq7cyXhurvhurPhu48l4buhe+G7gSXhur8iw6olJikoISXhu6F7JcOh4bqrNcOqJcOgxqHhu48l4buhe+G7gSXhu4/huqs+4bq/4bqpJSgvPyomKVgl4buge+G7gSXhu4/huqs+4bq/4bqpJSkvPyomKVcl4buO4buL4bq/4bqpJeG7j+G6q2nhur/huqklT8O14buPYuG6vyXhuqFdJeG6oeG6tSVxw7U14buPJeG7oWpiJcOhPsOhJeG6vV3hur/huqsl4bqhfeG7gSXDoeG7mTwlw6rDrOG7jyXhu41pJcOzw7Vpw6El4bqpYjxXJWE84buBJeG6qcOtw6olw7PDtWnDoSXhuqliPCXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7oWLhurfhur8l4bq+4bul4buO4buAVyXhu6HhurUl4buhYsOiw6El4buP4bqrYuG6s+G7jyXhur03byXDqsOs4buPJeG6vcOi4bq/4bqrJeG7j33DqiXhuqvhu4Fd4bq/JeG7j8OyYuG6peG6vyXhurvhuqs8YiXDoT7DoSXhu4/hurfhur8l4bq94bujPCXhur/hurfDtSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhuqtiw6JvJeG7l2rDoSVtJeG6u+G6q8O1JeG7oeG7ncOhJcOh4bqrNMO1JXnDtSXhu6F7JcOhPsOhJeG6u+G6q8O1JeG7oeG7ncOhJeG6u+G6qz7DoSXhur/huqvhu5fhur/huqklw4rDuSXhuqFdJWE+w6ElYWYl4buNPuG6v+G6qSXhurti4bqz4bq/JeG6v3tyWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu47DsuG7geG6v+G6qSXDoGLhuqfhur8lYWLhurPhur8l4bq9YuG6t+G6vyXDs8O1POG6v1clw4FpJeG7oTXhur8l4bul4bq/JeG6v2Lhur/huqslw5PDtWnDoSXhuqliPCXDisO5JcOS4buBYeG6o8Oy4buPJeG7gCRBw7Ji4bqj4bq/JeG6v+G6qXtyJT8oLyYqJcOh4bqr4buBJWFi4bqz4buPJeG6vuG6qTwl4buheyXDisO5JeG7jeG6sSXhuqliPCXhuqt94bq/JeG6qmLDom8l4buXasOhJcOBIOG7jyXhuqliW8OqJeG7oOG7lSXhurvhuqtjJeG7jjXhur8lw6Fo4bq/4bqpJcOB4bqrYuG6s+G6vyXhur3hu5dsw6Elw6pqYiXDneG6vuG6o3Al4buM4buO4bulw5Lhu47hu7Il4bq/4bqzw7Ul4bqrPGIlYeG6t+G6vyXDocO1aWIlw6Hhu5Hhur/huqklw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG6oWIl4bqh4bqz4bq/JeG6ocOt4bq/4bqpJeG7j+G6q8O1N+G6vyXhu6HhurUlb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJT7hur8l4bq/e3JY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tkjhur/huqklw5Lhu4Fh4bqjw7Lhu48l4buAJEHDsmLhuqPhur8lw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu48lb+G6q2M8JcOKw7kl4bqhXSXhuqHhurUl4bq/4bqp4bqrxJEl4buP4bqrPHIlw6pqYiXhuqvhu4Exw6El4bqpYjwl4bqrfeG6vyXhur7huqNwJeG7jOG7juG7pcOS4buOJeG7j+G6q+G6t8OqJcOqw6zhu48l4bq/IsOqVyXhuqHDreG6v+G6qSXhu4/huqtrYiXDoVsl4bqrPGIlYeG6t+G6vyXDncOKw7kl4buheyXhur7huqk84buyJeG7jeG6sSXhurvhuqtp4bq/4bqpJcOh4bqr4bqzJeG7jVvhur8l4bq94buXbOG6v+G6qSXhu6Hhu5Ul4bq74bqrYyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhurvhuqvhu4Fb4bq/4bqpJeG7j+G6q2tiJeG6qWI84bq/JSYl4bq/IsOqJeG6v3tyWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu47DsuG7geG6v+G6qSXhu4/huqtrYiXhuqliPOG6vyXhuqHhu4dXJcOKw7klw6Hhu5Xhur/huqklw6E04bq/JeG6v+G6qyDDoSXhurvhuqtbJeG6vyLhur/huqkl4bqhe8OqJW/huqs+4bq/JcOqw6zhu48l4buP4bqrZjwl4buP4bqrw7U34bq/JeG6u2LhuqXDqiXhu43hu4E+4buPJeG7oeG7lSXhurvhuqtjJcOge2Il4bqrfeG6vyXDqmpiJeG7oWpiJeG6vuG6qTxYJcOTw7U84bq/JcOh4bqrxqHDoSXDisO5JcOh4bqr4buBJcOyMOG6v+G6qSU/JWHhurfhur8l4buN4bqxJcOhNuG6vyXhur17w6ol4buhYsOiw6El4bqh4bqlJXE+w6El4bqhxJHhur/huqsl4bq74bqrw7Xhur/huqkl4buP4bqra2Il4bqpYjzhur8lw6rDrOG7jyXhur8iw6ol4bqpYjwl4bqrfeG6v1gvWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bulw7Xhu4/huqvhu4HDsiThu7bDneG7juG7jlHhu6Dhur4v4bugYuG6o+G7j+G6vzzDqivhu7Lhu7Qvb+G7tg==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]