(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-5, tại Nhà văn hóa thị trấn Hà Trung, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa 1 và Văn phòng Tổng đại lý AIA Bỉm Sơn tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 4 khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền 2,8 tỷ đồng.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4IiUOG6oSItS+G7suG7sOG7qOG7tkLhu4RZIF0i4buwxq/huqND4buC4bq84bqzbuG6s+G7hOG7ouG7quG7sOG7hCJbT+G7hEhExKjhu4Qi4bqx4buE4bugP+G7tuG7qOG7hH0g4bqjw5nhu7bhu4Thu7Ip4buw4buE4bucT+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tOG7hOG7ouG7quG7uOG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4QiTuG7sOG7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurzhu4Hhu6rhu7DDmSDhu4RIRy3DjEThu4QiTuG7sOG7hOG7meG7qk3hu4TDocOS4bu24buE4buqQEvhu4Qi4buqVuG7hCJb4buY4bu24buEbU3hu4Thu7FbIOG7tuG7qEThu4Thu4Eq4bu24buo4buEIuG6o+G7hOG7seG7mW1t4buE4bq/T+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tOG7hOG7meG7quG7kuG7tuG7hCLhu6o94buE4bqzbuG6s+G7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4R74buqJuG7sOG7hOG7qil74buEw6Eh4buw4buEw4HDkuG7tuG7hHvhu6oj4bu24buo4buE4buxO+G7tuG7qOG7hOG7oE7hu7Dhu4Thu7LDo+G7hOG6s27hurPhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbUBL4buER+G7hMOhTeG7hMOBw5Lhu7bhu4R74buqI+G7tuG7qOG7hOG7sTvhu7bhu6jhu4Thu6BO4buw4buE4buyw6Phu4ThurNu4bqz4buE4bq/V+G7tOG7hOG7qy7hu7bhu4QiO+G7hOG7ouG7qjbhu6Lhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4Thu6Lhu6rhu7jhu4TDjeG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4QiW1Xhu7bhu4Thu6BWS+G7hOG7nE3hu7bhu4QiV+G7tuG7quG7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhu4TDoSHhu7Dhu4RdJuG7hCLhu7DDmeG7tuG7hEhExKjhu4Qi4bqx4buE4bugP+G7tuG7qMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu54i4buqIOG7tOG7nOG7hOG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4TEqEZGe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4TDjEdKe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hJSEYvR8SoRuG7nkZIRkdJw4xHIkpJR8SoSuG7skbEkFl74buo4bqqW8OC4buI4buKw4zhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4bqzbuG6s+G7hOG7ouG7quG7sOG7hCJbT+G7hEhExKjhu4Qi4bqx4buE4bugP+G7tuG7qOG7hH0g4bqjw5nhu7bhu4Thu7Ip4buw4buE4bucT+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tOG7hOG7ouG7quG7uOG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4QiTuG7sOG7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gsSoRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4xHSuG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhu5/hu7bhu6jhu4Thu5FV4buE4buDNuG7ouG7hGzhu7BL4bu24buoROG7hOG7sVs1POG7tuG7qOG7hMO04buw4bu24buq4buE4bue4bu4S+G7tuG7quG7hMOd4buqIOG7hMOhOOG7ouG7hOG7ouG7mHvhu4Thu6JL4bu44buE4bqzbuG6s+G7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4TDoU3hu4Thu7LDk+G7tuG7quG7hOG7oE7hu7jhu4TDgcOS4bu24buEe+G7qiPhu7bhu6jhu4Thu7E74bu24buo4buE4bugTuG7sOG7hOG7ssOj4buE4bqzbuG6s+G7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhu4RH4buEw6FN4buE4bq/V+G7tOG7hOG7qy7hu7bhu4Thu6BO4buw4buE4bue4buw4buk4bu24buE4bqzbuG6s+G7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4QiW0vhu7jhu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Qi4buq4buS4bu24buE4bu24buq4buS4bu24buEw53hu6pM4bui4buq4buE4buqTeG7tuG7qMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buBTOG7ouG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7ouG7quG7sOG7hCJbT+G7hH0g4bqjw5nhu7bhu4Thu7Ip4buw4buE4bucT+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tOG7hOG7sk1C4buE4buxW+G7lOG7tuG7hOG7meG7qD3hu6Lhu4Thu4c1LuG7tuG7qOG7hMOJIuG7qlbhu4QiW+G7mOG7tuG7hG1N4buE4buxWyDhu7bhu6hE4buE4buqIOG6o+G7pOG7tuG7hG1N4buE4buxWyDhu7bhu6jhurhE4buE4buZ4buoIOG6o8Wo4bu24buEbeG7uE3hu7bhu6jhu4ThurPhu7bhu6rhu4TDiSLhu6pW4buEIlvhu5jhu7bhu4RtTeG7hOG7sVsg4bu24buoROG7hOG7qiDhuqPhu6Thu7bhu4RtTeG7hOG7sVsg4bu24buo4bq4ROG7hOG7meG7qCDhuqPFqOG7tuG7hMOBw5Lhu7bhu4Thu7Hhu6rhu7Dhu6Thu7bhu4TDiSLhu6pW4buE4bqhw5Phu4Thu5nhu6jhu6rhu7Dhu4Thu6su4bu24bq44buEw6FN4buE4buZ4buoIOG6o8Wo4bu24buE4bqgIOG7kuG7tuG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4TDiSLhu6oq4bu24buE4buDTuG7sOG7hOG7kTrhu6JE4buE4buqIOG6o+G7pOG7tuG7hG3hu5Yg4buE4buROuG7ouG6uMSQ4buE4buBTOG7ouG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4QiW1Xhu7bhu4Qi4buqS+G7tOG7hOG7qOG7sEvhu4Thu6JM4bui4buEXU/hu7bhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu5xP4bu44buE4buq4buw4bum4bu04buE4buiM0vhu4ThurNu4bqz4buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tOG7hMOhTeG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hOG7tEvhuqPhu4QiOeG7hMOh4bu44bu24buoxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4TEqEZGe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4TDjElJe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hJSEYvR8SoRuG7nkZIRkfhu4pIRiJI4buK4buIR+G7iuG7skbEkFl74buo4bqqW8OCSOG7ikrhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4bqzbuG6s+G7hOG7ouG7quG7sOG7hCJbT+G7hEhExKjhu4Qi4bqx4buE4bugP+G7tuG7qOG7hH0g4bqjw5nhu7bhu4Thu7Ip4buw4buE4bucT+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tOG7hOG7ouG7quG7uOG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4QiTuG7sOG7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gsSoRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4xJSeG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhur8gO+G7sOG7hOG7ouG7quG7sOG7hCJbT+G7hH0g4bqjw5nhu7bhu4Thu7Ip4buw4buE4bucT+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tOG7hOG7tuG7quG7luG7tuG7hOG7oDUp4bui4buEXTjhu4R9IEvhu7bhu4Qi4buS4bu04buEw6FN4buEIuG7qkvhu7Thu4Thu5444buE4buiM0vhu4Thu6Aq4bu24buo4buE4bugT+G7uOG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6hE4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu57hu5Lhu7bEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7meG7quG7luG7tuG7hOG7oDUp4bui4buEIuG7qirhu7bhu6jhu4Qi4buw4bu2ROG7hOG7oE7hu7Dhu4Thu57hu7Dhu6Thu7bhu4TDgcOS4bu24buEe+G7qiPhu7bhu6jhu4Thu7E74bu24buo4buE4bugTuG7sOG7hOG7ssOj4buE4bqzbuG6s+G7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhu4RH4buEw6FN4buEw4HDkuG7tuG7hHvhu6oj4bu24buo4buE4buxO+G7tuG7qOG7hOG7oE7hu7Dhu4Thu7LDo+G7hOG6s27hurPhu4Thur9X4bu04buE4burLuG7tuG7hOG7oMOT4buE4bugw5rhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7BL4buE4bucID/hu7ZE4buEIuG7qsOS4bu04buE4buqJOG7sEThu4Thu6A64bu24buo4buEw6Hhu7BV4bu24buEw6FN4buEe+G7qibhu7Dhu4Thu6ope+G7hMOhIeG7sOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6jhu7BL4buE4bug4buu4bu24buq4buE4buq4bu4TeG7tuG7hCLhu5gi4buEIuG7qjPhu4QiMuG7ouG7hOG7oOG7puG7hOG7qOG7sE/hu7Dhu4R9IOG6o8OaIuG7hH0g4bqjw5nhu7bhu4Thu7Ip4buw4buE4bucT+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tMSQ4buE4buZ4buoS+G6o+G7hF1LIOG7hMOd4buq4buw4buE4bu24buq4buW4bu24buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6o/4buEXS7hu4ThuqNVIOG7hOG7ouG7lCDhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7RE4buE4buiw5Lhu7bhu4Thu6I24buEw6FN4bu44buE4buqKXvhu4Thu6A/4bu24buo4buE4bugw5Phu4TDncOjROG7hOG6s27hurPhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4bugw5Phu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4QiO+G7tuG7qOG7hF0m4buEIuG7sMOZ4bu24buESETEqOG7hCLhurHhu4Thu6A/4bu24buo4buEfSDhuqPDmeG7tuG7hOG7sinhu7Dhu4Thu5xP4bu44buE4buq4buw4bum4bu04buE4bui4buq4bu44buEw43hu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu6pN4bu24buo4buE4bu2VSDhu4QiW1Xhu7bEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hMOMSUl74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSElIRi9HxKhG4bueRkhGR+G7iMOM4buIIsOMRsOMR+G7iuG7skbEkFl74buo4bqqW8OCxKhHSOG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4LhurNu4bqz4buE4bui4buq4buw4buEIltP4buESETEqOG7hCLhurHhu4Thu6A/4bu24buo4buEfSDhuqPDmeG7tuG7hOG7sinhu7Dhu4Thu5xP4bu44buE4buq4buw4bum4bu04buE4bui4buq4bu44buEw53hu6pM4bui4buq4buE4buqTeG7tuG7qOG7hCJO4buw4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG1AS+G7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjElJ4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG6v03hu4TDgTUu4bu24buo4buE4bux4buqVuG7hOG7hyDhu7bhu6hE4buEbOG7sEzhu7Thu4Thu6Am4bui4buEw4HDkuG7tuG7hHvhu6oj4bu24buo4buE4buxO+G7tuG7qOG7hOG7oE7hu7Dhu4Thu7LDo+G7hOG6s27hurPhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbUBL4buER+G7hMOhTeG7hMOBw5Lhu7bhu4R74buqI+G7tuG7qOG7hOG7sTvhu7bhu6jhu4Thu6BO4buw4buE4buyw6Phu4ThurNu4bqz4buE4bq/V+G7tOG7hOG7qy7hu7bhu4Thu6Lhu6rhu7BL4buEXVPhu4QiTuG7sOG7hOG7nCA74buw4buE4buyxajhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7TEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7geG7quG7sEvhu4RdU+G7hMOhIeG7sOG7hOG7tizhu7Dhu4Thu6BLIOG7hOG7tOG7mCLhu4Thu7RMIuG7hOG7ojNL4buE4buiTOG7ouG7hOG7qOG7sEvhu4Thu6Dhu67hu7bhu6pE4buE4bucTeG7hMOBNS7hu7bhu6jhu4Thu7Hhu6pW4buE4buHIOG7tuG7qEThu4Rs4buwTOG7tOG7hOG7oCbhu6Lhu4TDgcOS4bu24buEe+G7qiPhu7bhu6jhu4Thu7E74bu24buo4buE4bugTuG7sOG7hOG7ssOj4buE4bqzbuG6s+G7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhu4RH4buEw6FN4buEw4HDkuG7tuG7hHvhu6oj4bu24buo4buE4buxO+G7tuG7qOG7hOG7oE7hu7Dhu4Thu7LDo+G7hOG6s27hurPhu4Thur9X4bu04buE4burLuG7tuG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7nOG7sMOaIkLhu4Thu4Lhu4Hhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4Thu7JN4buEIuG7qjjhu6Lhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu6JL4bu04buEw53DmiLhu4TDoSHhu7Dhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu6pN4bu24buo4buE4bugw5Phu4Thu6DDlSLhu4Thu7bhu7DDmeG7tOG7hCLhu7Dhu7bhu4TDoU3hu7jhu4ThurNu4bqz4buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tMSQ4buE4buTw5Xhu6Lhu4Thu54x4buEXSbhu4Qi4buww5nhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Qi4buq4bum4buE4bucMeG7hOG7oOG7jHvhu4Thu6A1KeG7ouG7hMOh4buw4buk4bui4buE4bu04buYIuG7hOG7oOG7sOG7hOG7tuG7qDUo4buw4buEIuG7quG7kuG7tkThu4Thu7bhu6o14bu24buo4buEw6Hhu7Dhu6Thu6Lhu4Thu6jhu7BP4buw4buEfSDhuqPDmiLhu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4Thu7bhu6pL4bu24buq4buE4bui4buqQOG7tuG7qEThu4TDnVZ74buEIuG7qijhu7Dhu4RdVOG7hOG7qEB74buEe+G7quG7lOG7tuG7hOG6oeG7uEvhu4Thu55WIOG7hOG7tizhu7Dhu4Thu6BLIOG7hMOhTeG7hOG7qOG7sDB74buE4buo4buwS+G7hOG7oOG7ruG7tuG7quG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4RdIeG7tOG7hDvhu7bhu4Thu6BW4bu24buq4buE4buiIDrhu6Lhu4RdJuG7tuG7qOKAncSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buExKhGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4xJSXvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISUhGL0fEqEbhu55GSEZHxKjDjUoiSUlHScOM4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4Lhu4pKRuG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4LhurNu4bqz4buE4bui4buq4buw4buEIltP4buESETEqOG7hCLhurHhu4Thu6A/4bu24buo4buEfSDhuqPDmeG7tuG7hOG7sinhu7Dhu4Thu5xP4bu44buE4buq4buw4bum4bu04buE4bui4buq4bu44buEw53hu6pM4bui4buq4buE4buqTeG7tuG7qOG7hCJO4buw4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG1AS+G7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjElJ4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7n+G7tuG7qOG7hOG7kVXhu4Thu4M24bui4buEbOG7sEvhu7bhu6hE4buE4buxWzU84bu24buo4buEw7Thu7Dhu7bhu6rhu4Thu57hu7hL4bu24buq4buEw53hu6og4buEw6E44bui4buE4bui4buYe+G7hOG7okvhu7jhu4ThurNu4bqz4buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tOG7hOG7ouG7quG7sEvhu4RdU+G7hMOhw5nhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buEw53DmiLhu4R9IE/hu4Thu6rhu7hOIuG7hOG7oDrhu7bhu6jhu4Thu6IzS+G7hOG6s27hurPhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEIk7hu7Dhu4Thu6Lhu6o1LuG7tuG7qOG7hCJb4buu4bu24buqxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7Hhu6pN4bu24buq4buE4buy4buWe+G7hOG7tsOS4bu04buESEZGRkThu4Thu6ou4bu24buESEnhu4Thu7bDkuG7tOG7hH0gS0Thu4ThurNu4bqz4buE4bugw5Phu4QiTuG7uOG7hOG7njjhu7bhu6jhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7tsOZ4bu24buEIk/hu7bhu6jhu4TDoWHhu7bhu6jhu4Thu6Lhu6rhu4zhu6Lhu4QiTuG7sOG7hCLhu6pW4buEIls1KOG7tuG7qOG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7TEkOG7hMOBIeG7sOG7hOG7ouG7quG7sMOa4bu24buE4buyNSnhu6Lhu4Thu7Lhu5jhuqPhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu6pN4bu24buo4buE4buyTeG7tOG7hCJbPeG7tuG7qOG7hCLhu5Lhu7Thu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hOG7tD3hu7Dhu4Thu6rhu7hOIuG7hOG7oDrhu7bhu6hE4buE4bqzbuG6s+G7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu7IgKuG7tuG7hOG7tEvhu7bhu6jhu4Thu6DDmuG7tuG7hOG7ouG7quG7uOG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buEXU/hu7bhu4R74buqxqDhu7Thu4QiJuG7sOG7hDUg4buEw6FN4buE4bueVuG7ouG7quG7hMOhMuG7hOG7ouG7quG7mCLhu4Thu7I1KeG7tuG7qMSQ4buEbeG7sOG7pOG7tuG7hOG7tkvhuqNE4buE4bqzbuG6s+G7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu6DDk+G7hMOhTeG7hOG7oEvhu7bhu6jhu4Thu5xP4bu44buEw6Hhu6Thu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6jhu5Thu7bhu4RIREfhu4QiW+G7sOG7pCDhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu6pN4bu24buoROG7hCLhu6pL4bu24buq4buEIuG7uEzhu7bhu4RHSMSQw4xGRuG7hCLhurHhu4Thu6A/4bu24buo4buE4bui4buq4bu44buE4buqLuG7tuG7hEdESOG7hCJb4buw4bukIOG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4Thu6ope0Phu4Thu6JA4buEIiHhu7Dhu4RKw43huqbhu4Thu6o/4buEXS7hu4ThuqNVIOG7hOG7ouG7lCDhu4Thu5xP4bu04buE4buq4buw4bum4bu04buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6Iq4bu24buo4buEIuG6o+G7hOG7ouG7quG7mHvhu4Qi4buqIOG7luG7tuG7hOG7ouG7quG7sOG7hCJbT0Thu4RHRkbhuqbhu4Thu6o/4buEXS7hu4ThuqNVIOG7hOG7ouG7lCDhu4Thu6jhu7BP4buw4buEfSDhuqPDmiLhu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4Thu6A1KeG7ouG7hCLhu6o44bui4buE4buq4buw4buk4bu24buEIls44bui4buEIiDhuqPDmuG7tkPhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4Thu6ou4bu24buEScSQRkZG4buEIuG6seG7hOG7oD/hu7bhu6jhu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4RdNuG7ouG7hMOd4buqJFDhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6ou4bu24buExKjDjEbhu4Thu7bhu6jhu6rhu67hu7bhu4QiWzUo4bu24buo4buE4buqKXvEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hOG7ikZJe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hJSEYvR8SoRuG7nkZIRkhGSMSoIkfEqEfhu7Lhu4ot4buw4bu04buoLUhJSeG7iMSQWXvhu6jhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4bqzbuG6s+G7hOG7ouG7quG7sOG7hCJbT+G7hEhExKjhu4Qi4bqx4buE4bugP+G7tuG7qOG7hH0g4bqjw5nhu7bhu4Thu7Ip4buw4buE4bucT+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tOG7hOG7ouG7quG7uOG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4QiTuG7sOG7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gsSoRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buC4buKRknhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buBTOG7ouG7hF1P4bu24buEe+G7qsag4bu04buE4bucT+G7uOG7hOG7quG7sOG7puG7tOG7hOG7ojNL4buE4bqzbuG6s+G7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu6JA4buE4bu24buq4buww5kg4buENSDhu4Thu6Dhu7Dhu6bhu7Thu4Thu6hAe+G7hHvhu6rhu5Thu7bhu4Thu5xP4bu44buEw6Hhu6Thu4QiJiLhu4Thu6ou4bu24buE4bui4buq4bu44buEw53hu6pM4bui4buq4buE4buqTeG7tuG7qMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bup4buwVeG7tuG7qOG7hCJO4buw4buEIlfhu7bhu6rhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbUBLROG7hOG6s27hurPhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4bugw5Phu4Thu5xP4bu44buEw6Hhu6Thu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6ou4bu24buE4buKSOG7hOG7tuG7qOG7quG7ruG7tuG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6hE4buEIuG7qkvhu7bhu6rhu4Qi4bu4TOG7tuG7hF0m4buEIuG7sMOZ4bu24buE4buqLuG7tuG7hElGw43hu4Qi4bqx4buE4bugP+G7tuG7qOG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7qi7hu7bhu4TDjOG7iOG7hOG7tuG7qOG7quG7ruG7tuG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4Thu6ope+G7hCJb4bu44bu24buo4buE4bugQOG7hOG7okDhu4RHw41K4buEIuG6seG7hOG7oD/hu7bhu6jhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4RdNuG7ouG7hMOd4buqJFDhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6ou4bu24buEw4xI4buE4bu24buo4buq4buu4bu24buEw53hu6pM4bui4buq4buE4buqTeG7tuG7qMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq8w4Hhu7Dhu6Thu6Lhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4Thu7bhu6pL4bu24buq4buE4bui4buqQOG7tuG7qEThu4Thu7Thu7Dhu7bhu6rhu4Thu5xO4bui4buq4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4bui4buqV+G7hOG7qEB74buEe+G7quG7lOG7tuG7hOG7ouG7quG7sEvhu4RdU+G7hOG7tizhu7Dhu4Thu6BLIOG7hMOhTeG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4Thu5whIuG7hOG7qEzhu7bhu6rhu4Thu7bDleG7tuG7qOG7hCJN4buw4buE4bui4buq4bus4bu24buq4buE4bui4buq4bu44buE4buo4buwS+G7hOG7oOG7ruG7tuG7quG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4Thu7RN4buE4buiI+G7tuG7hOG7ouG7quG7uOG7hCLhu6rhu5jhuqPhu4QiW0zhu6Lhu6rhu4Thu7bhu6rhu7Dhu6Thu7Thu4TDoU3hu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4buiS+G7tOG7hMOdw5oi4buE4buiM0vhu4ThurNu4bqz4buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tOG7hOG7oCbhu7Dhu4TDoSHhu7Dhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu6pN4bu24buoxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4TEqEZGe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4TDjUdIe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hJSEYvR8SoRuG7nkZIRkhISUgi4buKRsON4buK4buI4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4LDjEdJ4buC4buES+G7siLDguG7guG6s27hurPhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4QiW0/hu4RIRMSo4buEIuG6seG7hOG7oD/hu7bhu6jhu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6rhu7Dhu6bhu7Thu4Thu6Lhu6rhu7jhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4Thu6pN4bu24buo4buEIk7hu7Dhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbUBL4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4LEqEZG4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7gsONR0jhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buf4bu24buo4buE4buRVeG7hOG7gzbhu6Lhu4Rs4buwS+G7tuG7qEThu4Thu7FbNTzhu7bhu6jhu4TDtOG7sOG7tuG7quG7hOG7nuG7uEvhu7bhu6rhu4TDneG7qiDhu4TDoTjhu6Lhu4Thu6Lhu5h74buE4buiS+G7uOG7hOG6s27hurPhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEw6FN4buE4buyw5Phu7bhu6rhu4Thu6BO4bu44buEw4HDkuG7tuG7hHvhu6oj4bu24buo4buE4buxO+G7tuG7qOG7hOG7oE7hu7Dhu4Thu7LDo+G7hOG6s27hurPhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbUBL4buER+G7hMOhTeG7hOG6v1fhu7Thu4Thu6su4bu24buE4buiMeG7tuG7qOG7hOG7oE7hu7Dhu4Thu57hu7Dhu6Thu7bhu4Thu6Lhu6rhu6zhu7bhu6rhu4R9IOG6o8OZ4bu24buE4bugVkvhu4R74buqNS7hu7bhu6jhu4QiW0vhu7jhu4R9IE3hu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6JM4bui4buEUOG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Rd4buw4bu24buqxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu5nhu6rhu5Lhu7bhu4Thu55We+G7hOG7tk3huqNE4buE4bugTuG7sOG7hOG7nuG7sOG7pOG7tuG7hOG6s27hurPhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4buiMeG7tuG7qOG7hMOBw5Lhu7bhu4R74buqI+G7tuG7qOG7hOG7sTvhu7bhu6jhu4Thu6BO4buw4buE4buyw6Phu4ThurNu4bqz4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG1AS+G7hEfhu4TDoU3hu4TDgcOS4bu24buEe+G7qiPhu7bhu6jhu4Thu7E74bu24buo4buE4bugTuG7sOG7hOG7ssOj4buE4bqzbuG6s+G7hOG6v1fhu7Thu4Thu6su4bu24buE4bugw5Phu4QiW0vhu7jhu4RIRuG7hF0g4buYIuG7hH0gTeG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Lhu6pMIOG7hOG7okDhu4Thu6rhu7hN4bu24buE4buiT+G7tuG7quG7hMOd4buqQOG7hMOd4buqw5Lhu7bhu4TDoTUu4bu24buE4buyVeG7tuG7hOG7oE4i4buEIuG7qk3hu7bhu6rhu4Qi4bus4bui4buq4buE4buiS+G7uOG7hCJb4bu44bu24buo4buE4buqPeG7ouG7hCLhu5Z74buEIltV4bu24buE4bugVkvhu4Thu5xN4bu24buEIuG7qlbhu4QiW+G7mOG7tuG7hG1N4buE4buxWyDhu7bhu6jEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6syAi4buq4bu4W+G7guG6vOG7meG7qCDhuqPFqOG7tuG7hOG7kTUu4bu24buo4bq6L3vhurw=

Nguyễn Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]